Föregående sidaa

Gotlands Artilleriregementes

Kamratförening

Föreningen bildades den 12 september 1937. Som föreningens förste ordförande valdes dåvarande kårchefen översten C.G.D. Hamilton. Antalet medlemmar var vid bildandet 232 och ökade sedan till 295 vid 1940 års slut.

Efter en förändring i stadgarna 1959 kunde även personal vid Lv 2 G bli medlemmar. 1963 "ingicks äktenskap" mellan A 7 och Lv 2 kamratföreningar genom bildandet av en gemensam kamratförening. "Äktenskapet" varade sedan fram till 1994 då Lv 2 ville profilera sig genom en egen förening. Vid "skilsmässan" fanns det drygt 400 medlemmar.

  

Föreningens främsta uppgifter är:

Skall länka samman män och kvinnor, oavsett befattning och skilda verksamhetsområden, som tjänstgjort eller tjänstgör vid det gotländska artilleriet.

Skall vårda och främja A 7 traditioner och då i första hand den vänskap och kamratskap som kommit till genom tjänstgöringen vid A 7 och vid anknutna förband.

Skall verka för att kamratskapet befrämjas och att generationerna genom kamratträffar mm befäster sin samhörighet.

Skall prioritera kontakter med gotländska respektive artilleristiska kamratföreningar i intressegemenskap.

Gotlands Artilleriregementes Kamratförening Kamratföreningens tidning Gotlandsartilleristen

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig