Föregående sidaa

Sockenknektar 1700-1721

Efter den stora kapitulationen vid Perevolotjna där huvuddelen av den svenska armen tillfångatogs, och efterhand som kriget drog ut på tiden började antalet soldater att tryta. Alla indelta och även de tre- och femmänningsregementen som blivit uppsatta började få ont om manskap. Det föranledde konungen att utfärda en befallning som påbjöd upp.sättandet av två infanteriregementen i Skåne, ett i Blekinge  och ett i Halland om vardera tusen man. Dessa regementen kallades i allmänhet för utskrivnings- regementen. Manskapet skulle man få fram genom nya utskrivningar runt om i landet.Under år 1712 uppsattes två regementen i Skåne, vilka kallades Östra och Västra skånska, samt ett i Halland. De manskap som kom från Blekinge togs till flottan.Emellertid så gick värvningen till des sa regementen trögt. Därför anbefallde konungen den 7 januari 1716 om utskrivning av s.k. sockenknektar . Enligt påbudet så skulle varje församling i stad och på landetframskaffa en knekt. Det innebar att alla som bodde i församlingen skulle bidra efter egen villja och förmögenhet. Dock ville konungen att församlingarna skulle ha vissa riktlinjer som man skulle följa. Därför befallde han att för vart fulla 25 mantal skulle sättas upp en knekt. mellan 25 och 51 mantal två knektar, och mellan 51 och 76 tre knektar. Varje knekt skulle dessutom erhålla 20 daler s.m. i lega. Det här sättet att utskriva knektar förde med sig otaliga klagoskrifter från de berörda landshövdingarna. Då det gällde den gotländske landshövdingen så beklagade han sig över knektutskrivningen som han ansåg vara till stor skada för det fattiga Gotland och då i synnerhet de många utarmade församlingarna, i främsta hand då de som var belägna på östra Gotland. Men krigskollegiets svar var att konungens order låg fast, och de berörda landshövdingarna hade bara att anpassa sig därefter. Gotland lyckades framskaffa 68 man. De överskeppades i juli 1716 till fastlandet för att där ingå i sina anbefallna regementen, det Västra skånska regementet till fot, och det Östra skånska regementet till fot. En stor del av manskapet blev dock kasserade vid respektive regementets mönstring. Antingen var dom för unga eller för gamla, en del var sjuka och en del ti1l och med lama. Några av de gotländska sockenknektarna skötte sig dock utmärkt, och en del blev även befordrade. I augusti månad kom det till landshövdingens stora fasa ännu en skrivelse om uppsättande av mera manskap till de skånska regementena. Det var ingen lätt uppgift för landshövdingen att få fram det anbefallna manskapet. och det tog därför lång tid. Konungen var missnöjd över de fördröjningar som rådde, vilket föranledde honom att i en skrivelse av den 31 januari 1717 befalla alla landshövdingar i de berörda provinserna att upprätta förteckningar över alla de manspersoner som kunde komma ifråga till utskrivningar. Varje knekt som självmant anmälde sig skulle få 20 daler s. m.. Men de som höll sig undan skulle däremot vara självskrivna. På Gotland gick det dock fortfarande trögt med utskrivningen. Inte ens en gång efter det att chefen för Västra skånska regementet, överste Hastfehr framlagt klagomål mot det söliga framskaffandet reagerade de gotländska ansvariga.Annan fart blev det dock då landshövdingen mottog en skrivelse från det skånska regementet där man framhöll att man tänkte skicka en kapten Laurentz Höök till Gotland för att avhämta det anbefallna manskapet. Om inte de var framskaffade vid kaptenens ankomst till ön så hade han befogenhet att själv utmönstra det folk han ansåg skulle passa till sockenknektar . Nu blev den gotländske landshövdingen rädd, och lyckades med mycken möda och stort besvär skaka fram de begärda knektarna. Då den skånske kaptenen anlände till Gotland stod det begärda manskapet och väntade på honom. Efter konungens död 1718 inställdes all utskrivning och huvuddelen av manskapet hemförlovades.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig