Föregående sidaa

Gotlands Artilleriregementes

Kamratförening

Föreningen bildades den 12 september 1937. Som föreningens förste ordförande valdes dåvarande kårchefen översten C.G.D. Hamilton. Antalet medlemmar var vid bildandet 232 och ökade sedan till 295 vid 1940 års slut.

Efter en förändring i stadgarna 1959 kunde även personal vid Lv 2 G bli medlemmar.

 

1962 "ingicks äktenskap" mellan A 7 och Lv 2 kamratföreningar genom bildandet av en gemensam kamratförening. "Äktenskapet" varade sedan fram till 1994 då Lv 2 ville profilera sig genom en egen förening. Vid "skilsmässan" fanns det drygt 400 medlemmar.

 

A 7:are får nya kamrater

Startskottet har gått för en ny aktiv period i de militära kamratföreningarnas verksamhet här på ön. A 7:s kamratförening – 25-årig och med nära halvtusendet medlemmar – har i dagarna börjat sin preliminärt beslutade samverkan med Lv 2 G:s kamratförening. De förenade styrelserna har diskuterat framtidsplaner. Föreningskamraterna har att vänta mycken trevnad.

Redan den 23 oktober, då man räknar med att träffas vid torsdagsärterna i A 7:s matsal, hoppas man kunna dela ut det första kamratbladet. Hänt och bevänt på A 7 och Lv 2; Var är de nya – och vart for ”de gamla”? – sådana intressanta glimtar skall artillerister och luftvärnare få åtminstone varje halvår.

I vinter återkommer samkvämen. Siktet är inställt på nästa mål: Fredsförplägnad och kringgående (strategiska) dansrörelser med damer i Hemse på nyåret. Och när MB så småningom bjuder på realistisk övning i avvärjande kustförsvar har kamratföreningen beställt åskådarplatser på första parkett. (Gotlänningen 8/10 1962)     

 

Föreningens främsta uppgifter är: Skall länka samman män och kvinnor, oavsett befattning och skilda verksamhetsområden, som tjänstgjort eller tjänstgör vid det gotländska artilleriet.

Skall vårda och främja A 7 traditioner och då i första hand den vänskap och kamratskap som kommit till genom tjänstgöringen vid A 7 och vid anknutna förband.

Skall verka för att kamratskapet befrämjas och att generationerna genom kamratträffar mm befäster sin samhörighet.

Skall prioritera kontakter med gotländska respektive artilleristiska kamratföreningar i intressegemenskap.

 

Gotlands Artilleriregementes Kamratförening

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig