Föregående sidaa

Pjäsvärn  116:150 m fl

Ingående i Fidelinjen

Anläggningarna utgörs av tre skyttevärn, fyrkantiga, ca 2 x 3 meter stora, med ett lock av en järnplåt på översidan. Två av dessa återfinns i den södra delen av fastigheten, värn 7 i det sydvästra hörnet, direkt intill den stentun som löper i öst-västlig riktning, värn 6 i det sydöstra hörnet. I norra delen finns värn 5, av samma typ.

Utöver skyttevärnen finns tre andra värn, kanonvärnet och 2 skyddsvärn. Kanonvärnet är ca 20 meter i diameter och upp till 4 meter högt (värn 1). Kanonvärnet har en överbyggnad av trä. Ingång till värnet finns på östra sidan av kullen, där en järnplåt markerar denna.

Strax nordväst om kanonen finns ett av två skyddsrum, i form av en gräsbevuxen rund kulle, ca 12 meter i diameter och upp till 3 meter högt (värn 2). Ingång på östra sidan under en järnplåt.

Det andra skyddsvärnet (värn 3.) är belägen strax nordväst om skyddsvärn 2 och intill landsvägen, ca 8 meter i diameter och intill 2 meter hög. Ingång på norra sidan under en plåt. Med en trappa som leder ner i skyddsrummet.

Förutom dessa värn finns ett skyttevärn längst norrut. Detta värn (värn 4.) byggdes under beredskapen 1944 och är runt till formen, ca 1,5 - 2,0 meter i diameter och upp till 1,5 meter högt. Det finns en skyttebänk på norra sidan och två skytteöppningar. I betongen på den östra sidan finns siffrorna 18183 inristat vilket är ett fältpostnummer från beredskapen som anger förbandet som var förlagt hit och förmodligen uppförde värnet. På södra innersidan av värnet finns årtalet 1944 inristat.

Efter beredskapen var det 11.värnkompaniet, senare 711 som var besättning vid denna skans.

   
   

             
   
   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig