Föregående sidaa

Skans Hällarna

Lärbrolinjen

Skans Hällarna ingick i den s k Lärbrolinjen. Borta idag.
 

Ingående befästningar i skans "Hällarna"

Typ

Antal

Påbörjad

Avslutad

Stridsvärn

17

1944

1/12 1944

Skyddsvärn 24

1

1944

1/3 1945

 

 

Normalstyrka

 

Minimistyrka

Två gplut (en utom ugrp ytterstyrka)   En vplut
En vplut   Tre ggrp
En pvgrp (12 cm)   En pvgrp
En grktropp   En sjukvårdare
Ett bårlag    
 
Då ställningsförsvaret erfordeliga styrkor inte i utgångsgrupperingen kunde avdelas, föranledde utarbetande av särskild instruktion för varje skans (sektion av ställningen) så avfattad, att även en med befästningarna obekant chef utan större tidsförlust skulle kunna göra sitt förband stridsberett i ställningen. Såsom exempel på dessa instruktioner kan man nedan se för skans "Hällarna" utfärdade bestämmelser.
 

I. Uppgifter

a)

Avvärjande försvar av skansen och pstg 1 och 2

b)

Spaning: 1. Genom ytterstyrkan

Spaning: 2. Ständig spaningsptr vid p 40.4 (1/2 grp)

c)

Ytterstyrka: En plut (utom ugrp). Ung gräns till ytterstyrka ur skans Brottet: Kalkbrottet - St. Banner.

d)

Skydd: Pstg 1 (vgrp) 300 m sydsydost skansen. Bevakning intill Hoburgsmyr.

Skydd: Pstg 2 (vgrp) 400 m nordväst skansen. Samband med pstg 1 ur skans Krutkällaren.

 

 

II. Försvarsberedelser i skansen

1.

Order för och intagande av gruppering enligt skiss. Vid annan styrka tjänar skissen såsom ledning.

2.

Order till ytterstyrkan.

3.

Ordnande av upplag för am, hgr, pfmtrl.

4.

Skottfältsröjning (buskar och grenar inom 100 m utanför stormhinder samt framför bevakningshinder avlägsnas.

5.

Iordningsställande av värn (länsning, huvudvallar, maskering, luckor, fast eld).

6.

Utläggande av planlagda mineringar och försåt. (Minskiss och minnycklar erhållas av stridsgrpch).

7.

Riktelement, avståndsmätning, upt, inskjutning av grk, samverkan med artilleri.

8.

Samband (inom vgrp, skans, till pstg och stridsgrpch).

9.

Orientering om igenkänningssignaler och lösen.

10.

Förläggning, utspisning, latrin (inom och utom skansen).

11.

Exercis avseende

a) Beredskapsgrader, dessas ökande och minskande.

b) Uppträdande vid fi flyg, art, pansar.

c) Omgrupperingar (värnnr inläras och användas vid ordergivning).

d. Bevakning (otjänst, larmsystem, avlösningar).

e) Eldexercis (spärrar, eldlägen, fast eld).

f) Tjänsten under mörker.

g) Reservs förstärkande av avvärjande eld och utförande av motanfall.

 

 

III. Särskilda anvisningar

Stridsgrpch: Mölner. Skansch: sk 24. Går pstg förlorad skall bevakningen snarast åter ordnas. Tages del av skansen återtages den om möjligt, eljest sker avreglering

 

 

IV. Kompletterande befästningsarbeten

a)

Skottfältsröjning (Se II ovan).

b)

Pv-, grkvärn byggas, regelhinder drages.

c)

Trpmineringar och försåt anordnas

 

 

V. Signaltjänst

Tråd: Anslutning i sk 24 till Mölner, Krutkällaren.

Radio: Passning.

Stationssignaler och frekvenser enligt fastställd bok.

 

 

V. Underhållstjänst

Fordonsplats (även C) flygskyddad nordost Mölner. Inredes till försvar.

Sårade 1. Hand till sk 24, 2. hand till förbpl vid Mölner.

Ersättning av am, hgr, minor, sprmedel, taggtråd, verktyg, värnmtrl vid amförråd Rute. (Har tid och tpmedel stått till förfogande har mtrl mm i förväg upplagts i skansen).

Livsm vid ..... vatten vid ..... ved vid ..... sjvlådor vid ........

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig