Föregående sidaa

Berganläggning KA 3/KAB6  20:10

Vestrume "Skoldrebacke" Rute

Uppgifterna angående berganläggningar på Gotland är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 10/2 2009, SäkE565/09 Skydd resp KrA 4/6 2009 Dnr 43-2007/602.
   

Anlades 1941-43. Slutbesiktigades på hösten 1943. Den utsprängda volymen var 2400 kbm med en nyttig volym på 1625 kbm. Kostnaden uppgick till 194.800 kronor. När Ruteberget stod klart hade redan den s k Lärbrolinjen börjat byggas. En av dess bakre skansar var Vestrume under vilken bergrummet låg. Därför anlades en stiglucka upp till hjässan av berget. Insprängd från söder. Hade tre salar, alla 38 meter långa, 5 meter breda och 2.5 meter höga. Den innersta och yttre salen (nr 3 och 1) låg respektive 32 meter in i berget. De 2.5 meter breda transportgångarna gick på vardera sidan om salarna.

1949 hade Ruteberget börjat byggas ut till vänster och bortom de äldre salarna (den "gamla delen"). Den innersta och yttersta av de nya salarna (nr 7 och 5) låg 90 respektive 64 meter in i berget. De hade längder mellan 47 och 32 meter. De var något bredare, 6 meter, än de i den gamla delen. Mitt emellan dem gick en transportgång. Närmare ingångstunneln låg tre salar (3, 4 och 9) avsedda för avfuktning, kraftaggregat mm.

 

I mitten av 1960-talet beslöts att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle istället flyttas till friliggande betongförråd. Tre sådana uppfördes straxt norr om bergrummet.

1966 hade planering på att istället flytta GK-staben till Ruteberget. Försvarsdepartementet godkände 1970 ombyggnaden av salarna nr 5, 6, 7, och 8 för GK-stab (KA 3/Kustartilleribrigad 6). En tunnel i det gamla förrådet (20:10) fick vid behov utnyttjas fr o m 1975. Stabsplatsen stod klar för inflyttning 1973. Tyvärr saknades ordentligt avlopp varför man fick nöja sig med torrklosetter. I det "gamla bergrummet" förvarades vapen och sambandsmateriel.

 

I områdets närhet fanns ett antal träbaracker som användes dels som manskapssalar dels som förråd. Bergrummet har nu tagits ur bruk och sedan 2006 har den tömts och delvis plomberats. Under fyllnadsmassorna finns ännu ingången kvar. Markägaren får dock aldrig gräva fram anläggningen, det var en klasul i köpebrevet. (Källor: Samtal med före detta ägare ägare)

   

Enligt en lista från 1949 disponerades utrymmena:

Sal nr 1

Bomber (Flygvapnet), artilleri och granatkastaram

Sal nr 2

Artilleri- och granatkastaram, handgranater

Sal nr 3

Kustartilleriets handvapen, artilleriam, stridsvagnsminor

Sal nr 4

Avfuktningsanläggning

Sal nr 5

GK-stab

Sal nr 6

GK-stab

Sal nr 7

GK-stab

Sal nr 8

GK-stab

   

Befästningar vid anläggningen

20:11

Skyttevärn

20:12

Skyttevärn

20:13

Skyttevärn

20:14

Skyttevärn

20:15

Skyttevärn

20:16

Skyttevärn

20:17

Skyttevärn

20:18

Skyttevärn

20:19

Skyttevärn

20:301

Mindre skyttevärn

20:302

Mindre skyttevärn

20:303

Mindre skyttevärn

20:304

Mindre skyttevärn

20:305

Mindre skyttevärn

20:306

Mindre skyttevärn

20:307

Mindre skyttevärn

 

 

 

Bergrummet innan plomberingen
Infarten från sydväst Sal 3 i gamla förrådsanläggningen
   

"Under lördagen den 17 april (2004) genomförde Insatspluton utbildning i strid i bebyggelse. Övningsplatsen var förlagd till RUTE-berget, en före detta stabsplats från det kalla krigets dagar. Under förmiddagen genomfördes grundläggande utbildning på olika stationer där man fick lära sig hur man tar och säkrar ett rum, även omhändertagande av skadade i denna typ av strid genomgicks. Man fick praktisk övning i hur man nyttjar ett hundekipage i bebyggelse. Efter lunch var det upp till bevis då de praktiska övningarna i plutons ram med SIMFIRE-utrustning genomfördes. Krutröken låg tät och AK 4-ornas eldgivning ekade i berget under hela eftermiddagen."

   
   

Anläggningen efter plomberingen 2008

   
   

Anläggningen efter att ägaren återställt en del av bergrummet 2015

   
   

Baracklägret intill anläggningen

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig