Föregående sidaa

Ammunitionsförråd  /  Bergrum 73:2

Hajdeby luke Torsburgen Kräklingbo

Uppgifterna angående berganläggningar på Gotland är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602.
   

Anlades 1941-43. Slutbesiktigades på hösten 1943. Den utsprängda volymen var 1850 kbm med en nyttig volym på 1350 kbm. Kostnaden uppgick till 117.000 kronor.

Anläggningen har en utsprängd yta på ca 600 kvm och har två ingångsorter. Längst in finns en förrådskammare som sammanbinder ingångsorterna, och det finns även tre st separata förrådskammare. Ingångsorterna ligger med fall 1:100 mot ingångsöppningarna och förrådsutrymmens dräneringar är sammankopplade med ingångsorternas dräneringssystem.

Förrådskamrarna är fristående från berget och har valvformade tak och uppmurade lättbetongväggar mellan bärande pelare av betong. Ingångsorterna ligger i utsprängda bergtunnlar, där inläckande vatten från tak i vissa partier samlas upp med plåtinklädnader och avledningar till dräneringssystemet.

Översida tak och lättbetongväggars båda sidor är strukna med 2 ggr varm asfalt. I golvdelen finns ett ingjutet lager av papp som är bestruket med asfalt. Skiktet är uppdraget ca 20 cm invändigt på den sockel på vilket lättbetongen är uppmurad.

Insprängd från nordost, hade tre salar 45, 18 respektive 9 meter långa. De två sistnämnda låg i höjd med varandra men utan inbördes förbindelse. Den innersta salen (nr 2) låg 45 meter in i berget. De två yttersta (nr 1 och 3) låg 40 meter in. Salarna var 5 meter breda och 2.5 meter höga. De 2.5 meter breda transportgångarna gick ungefär som i Ruteberget. Ingångsorterna ligger med fall ca 1: 100 mot ingångsöppningarna och förrådsutrymmens dräneringar är sammankopplade med ingångsorternas dräneringssystem. Utanför låg en särskild bunker.

Detta bergförråd drabbades av ras 1949. Förstärkningsarbeten utfördes därför med hjälp av länsarbetsnämnden samma år.

I mitten av 1960-talet beslöts att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle istället flyttas till friliggande betongförråd. Istället kom här att förvaras reservdelar samt reserveldrör.

Bergrummet har nu tagits ur bruk och sedan 2006 har den tömts och hösten 2010 påbörjades rivningen. Rivningen innebar att anläggningen revs och rensades från alla installationer, dörrar och portar monterades bort och karmar revs. Skyttevärnen revs till 600 mm under befintlig marknivå och befriades från armeringsjärn, betongen krossades och las ner i värnet och markanpassning gjordes. Stolplinjer revs och stolparna togs bort i sin helhet. Ledningen mättes in, ändförslöts och grävdes ned till 600 mm under marknivån. Lastkajerna revs och inslaget plomberades med två stycken betonggjutningar och markåterfylldes mot ingjutningen.

   

Enligt en lista från 1949 disponerades utrymmena:

1

Transportgång 2

2

Transportgång 1

3

El. Reservaggregat

4

Sal 1 (Kanon- och handvapenammunition, stridsvagnsminor)

5

Sal 2

6

Avfuktningsaggregat

7

Sal 3 (Kanon- och luftvärnsammunition)

8

Sal 4 (Tändrör till artilleri- och granatkastarammunition, handgranater)

   

Befästningar vid anläggningen

73:3

Skyttevärn

73:4

Skyttevärn

73:5

Skyttevärn

73:6

Skyttevärn

73:7

Skyttevärn

73:8

Skyttevärn

73:9

Skyttevärn

73:10

Skyttevärn

73:27

Amunitionsvärn (Artilleri- och granatkastarammunition)

73B674

Barack

A

Dass

B

Obekant

C

Obekant

   

Väg till lastplatsen

   

Öppning 1 med lastbrygga

Öppning 1 med lastbrygga

   

Öppning 2 med lastbrygga

Öppning 2 med lastbrygga

   

Borta april 2011

Borta april 2011

   

   
   

Manskapsbarack 73:B674

   

Skithuset

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig