Föregående sidaa

Norra Tändstationen

Färjebro Fleringe

Tändstation straxt öster om batteri II. Obekant om den finns kvar idag. Kan vara den stora kullen belägen där tändstationen skulle ha legat. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 18.34", E 19° 1' 22.54". Decimal: 57.90509, 19.02293

 

(11/5 1885) Minlinier uti inloppen till Fårösund. K. Lotsstyrelsen har den 6 d:e kungjort, att såväl norra som södra inloppen till Fårösund komma att i början af innevarande maj månad spärras med laddade minor, och hafva med anledning häraf, till undvikande af olyckshändelser för de sjöfarande, som ämna begagna dessa farvatten, fökjande föreskrifter blifvit från chefen för Kongl. sjöförsvars-departementet meddelade:

All passage med fartyg och farkoster genom norra inloppet till Fårösund är ovilkorligen förbjuden.

Vid passage genom södra inloppet skall fartyg antingen anlita kronolots eller ock anmäla sig å det der stationerade vaktfartyget för erhållande af lotsbiträde.

Segelfartyg erhåller, efter anmälan å vaktfartyget, bogserhjelp genom minlinierna, om sådan finnes nödig.

Såväl den bogserhjelp som det lotsbiträde genom minlinierna, som gives från vaktfartyget, lemnas utan kostnad för de sjöfarande. (Källa: 2010)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig