Föregående sida

Fornborgar på Gotland

 

Lämningar av fornborgar finns från tiden kring vår tideräknings början till vikingatid, det vill säga tiden mellan 0 och 1000 e. Kr. Kulmen i borgbyggandet kom under den oroliga folkvandringstiden, 400-550 e. Kr.

Fornborgarna ligger mestadels i hög terräng och avgränsas i regel med branta stup på en eller flera sidor. De arkeologiska resterna består av vallar av sten som kan ha varit förstärkta med träpalissader. Ibland finns inom fornborgens perimeter lämningar efter husgrunder. Tydliga öppningar i vallen för portar är vanliga. Fornborgar förekommer även i plan terräng och ofta ligger de intill viktiga farleder, vägar och vattendrag och kan därför ha fungerat som bevakningsplatser eller som försvarsanläggningar.

Dessa strategiskt välplacerade fornborgar har oftast kraftiga vallar och bör därför ha varit väl befästa, men många andra fornborgar ligger relativt isolerade och är så pass befästa att deras funktion bör ha varit en annan. 

a) En terränganpassad sten- och/eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i kränläge. De avgränsar helt området.

b) En vanligen rundad eller oval (ringvall) sten- och/eller jordvall, ibland kombinerad med vallgrav, anlagd på plan/flack mark, vilken helt avgränsar ett område.

 
 

 
 
 

Ala

Gyle

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rund, 80 meter i diameter. Vallen är 3-5 meter bred och 0,3- 0,8 meter hög (vanligen 0,4-0,5 meter hög). Den består av 0,2-0,6 meter stora kalk- och gråstenar, enstaka är dock intill 1,0 meter stora. Kalkstenen dominerar och några av hällarna är kantställda i vallen. Ingångar finns i nordväst, västsydväst och syd och de är 2-4 meter bred. Vid ingången i nordväst finns tre kantställda kalkstensblock, 0,7-1,3 meter lång och 0,6-0,7 meter hög. I ingången i västsydväst är ett kantställt gråstensblock 0,8 meter hög och 0,9x0,5 meter. Fornborgens inre är plant, men smågropigt efter kalktäkt och uppstickande kalkberg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 50.51", E 18° 36' 34.16". Decimal: 57.43070, 18.60949

   
 
 

Alva

Smiss slott

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rund, 85 meter i diameter, bestående av 1 vall samt 1 inre och yttre vallgrav. Vallen är ca 160 meter lång, 5-7 meter bred och 0,3-0 ,5 meter hög. Övertorvad med i ytan enstaka synliga gråstenar 0,2-0,5 meter stora. Den inre vallgraven är 1-3 meter bred och 0,2-0,8 meter djup. Den yttre vallgraven är 1-2 meter bred och 0,1-0,3 meter djup. Ingång i nordnordöst, 6 meter bred. En brukningsväg skär över den norra delen av fornborgen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 6.58", E 18° 20' 10.83". Decimal: 57.21849, 18.33634

 
 
 

Anga

RAÄ:s beskrivning av borgen: 120x80 m (västnordväst-östsydöst). Vallarna är 10-15 meter bred och vanligen 1-1.5 meter hög. Vallen är kraftigast och högst i öst, där den är 2-2.5 meter hög. Vallen består av sand. I marksår samt ovanpå vallen i väst syns 0.3-1.0 meter stora kalkstenshällar och enstaka gråstenar. I ett par marksår syns kalkstenshällar lagda i flera skift. Fornborgens inre är ganska jämnt. Fornborgen skäres av en mindre skogsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 49.15", E 18° 41' 24.22". Decimal: 57.46365, 18.69006

 
 
 

Ardre

Burgen på Burgbacke

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 330x200 meter (nord-syd), bestående av en i det närmast sammanhängande vall från nordöst och nord till väst och sydväst samt av en tämligen brant sluttande klintkant från öst till syd. Vallen är sammanlagt ca 420 meter lång, 4-7 meter bred och 0,4-2,5 meter hög, övertorvad med i ytan talrika 0,05-0,5 meter stora grå- och kalkstenar. Vallen genomskärs på flera ställen av vägar och brukningsvägar. Inom fornborgen är bebyggelse.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 55.26", E 18° 41' 57.00". Decimal: 57.33202, 18.69917

 
 
 

Ardre

Kapungsslott

Denna fornborg vid Kaupungs klint mäter 100 x 80 meter. Från sydost till väster skyddas den av vallar och från norr till öster av naturlig klint. De nedrasade vallarna har idag en sammanlagd längd på 125 meter och är som mest 6 meter breda och 2 meter höga. Borgen har två ingångar, båda i den högra vallen. Följer man borgvallen ca 40 meter, kommer man fram till den imponerande huvudingången, somskyddas av krökta vallar likt en förborg. Den mindre ingången kan ha tillkommit senare.

 

RAÄ:s beskrivning av borgen: 100x80 m (nordöst-sydväst), bestående av uppbyggda vallar i sydöst till väst av naturlig klintkant i nord till öst. Vallarna har en samman lagd längd av ca 125 meter. Dessa är 1-6 meter bred och 0,15-2 meter hög, övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,6 meter stora grå- och kalkstenar. Två öppningar, en i sydväst bestående av krökta vallar, 13 meter lång och 3-4 meter bred, samt en öppning i nordväst, 2 meter bred. Den senare öppningen är ca 0,4 meter djup nedskuren i kalkberget.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 21' 38.08", E 18° 42' 41.95". Decimal: 57.36058, 18.71165

 
 
 

Atlingbo

RAÄ:s beskrivning av borgen: Området har sedan årtionden tillbaka utgjorts av åkermark. Enligt uppgifter från ett flertal lantbrukare har man vid sentida täckdikning och röjning tagit bort ett flertal stenhopningar såväl vid platsen för fornborgen som inom näraliggande områden. Ganska mycket lämningar efter en vägbank, kallad Munkstigen, som gått genom området, har röjts undan i sen tid.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 43.43", E 18° 24' 40.58". Decimal: 57.47873, 18.41127

 
 
 

Bara

RAÄ:s beskrivning av borgen: 120 x 110 meter. Längs östra delen är en vall, ca 130 meter lång, 1-4 meter bred, 0,1-0,3 meter hög, bestående av 0,2-0,4 meter stora gråstenar. Vallen är avbruten på flera ställen och är otydligast längst i söder. Berget i norr är ej speciellt brantare än i öster, men här saknas dock vallanläggningar. Fornborgens inre är starkt småkuperat genom uppstickande kalkberg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 35' 6.84", E 18° 36' 23.32". Decimal: 57.58523, 18.60648

 
 
 

Barlingbo

RAÄ:s beskrivning av borgen: Fornborg, utsträckning ca 65 meter diameter samt med dubbla vallar och stolprader.  

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 34' 40.87", E 18° 26' 20.33". Decimal: 57.57802, 18.43898

 
 
 

Björke

Ligger på gränsen mellan Sjonhem och Björke socknar. 115 x 95 meter (östnordöst-västsydväst) och en yttre ringvall. Den inre vallen är 250 meter lång, 4 - 6 meter bred och 0,3 - 1 meter hög. Vallen består av kalk- och gråstenar 0,2 - 0,5 meter stora samt jord. Enstaka kalkstenar är dock intill 1,2 meter stora. Ingångar troligen i nordväst och sydöst 2 - 3 meter bred. Vid ingångssidorna är 0,8 - 0,9 meter lång, 0,5 - 0,6 meter hög och 0,1 - 0,2 m tjock. Kantställda kalkstenshällar synliga samt ett flertal 0,2 - 0,4 meter lång gråstenar. Den yttre vallen är 330 meter lång och 4 - 5 meter bred. Vallen är 0,3 - 0,8 meter hög bestående av jord med i ytan enstaka synliga stenar. Ingångar troligen i nordväst och sydöst, 2 - 3 meter bred. Den yttre vallen är delvis avbruten i öst. Avståndet mellan vallarna är 4 - 8 meter. Utanför den yttre vallen löper en vallgrav, 2 - 3 meter bred och 0,4 - 0,6 meter djup. Delvis söndertrasad i söder. Tendens till vallgrav mellan vallarna finns i sydväst. Borgens inre är relativt plant.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 33.85", E 18° 29' 17.46". Decimal: 57.47607, 18.48818

 
 
 

Boge

RAÄ:s beskrivning av borgen: 65x40 meter. Vallen är 1,5-3 meter bred och 0,2-0,4 meter hög, av intill 1 meter stora gråstenar. Till största delen övertorvad. Fornborgens inre är relativt plant. Skäres i sin norra del av kraftledning.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 16.78", E 18° 43' 8.00". Decimal: 57.68800, 18.71889

 
 
 

Boge

Killinga / Ryttareborg

Av okänd utsträckning, begränsad i öst och väst av höga branta sluttningar, över platån i sydöstsyd-sydväst en vall (b), ca 235 meter lång (huvudriktning öst-väst), 5-8 meter bred och 0,3-1 meter hög (lägst i öst och sydväst), ställvis lätt övertorvad kalkstensklapper med inslag av gråsten, 0,1-0,5 meter stora. Längs södra sidan är 3 öppningar, 3,2 och 2 meter breda. På den övre platån (a), som är ca 150x110 m (öst-väst), finns i väst och nordväst endast två smärre anhopningar av synbarliga röjningssten, i övrigt i nordväst-nordnordöst ställvis en obetydlig, Nedanför och nordväst om platån är mellan tre äldre åkrar en vall (b), ca 85 meter lång, 4-6 meter bred och 0,4-0,75 meter hög. Delvis lätt övertorvade kalk- och gråstenar, 0,1-0,4 meter stora. Obetydlig i norr, där gräns skär.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38' 2.28", E 18° 45' 34.50". Decimal: 57.63397, 18.75958

 
 
 

Bro

RAÄ:s beskrivning av borgen: 70x45 meter, bestående av en vall, övertorvad med i ytan talrika gråstenar, vanligen 0,3-0,5 meter stora. Ställvis förekommer på vallen kalksten och kalkstenshällar, 0,6-0,8 meter stora. Vallen är 5-7 meter bred och 0,2-0,4 meter hög. Vallen har 4 öppningar, dessa är 1,5-3 meter breda. Ytan inom vallen är ojämn och gropig.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 40' 19.58", E 18° 26' 55.22". Decimal: 57.67211, 18.44867

 
 
 

Bro

RAÄ:s beskrivning av borgen: 90x35, bestående av en vall, övertorvad med i ytan talrika gråstenar, vanligen 0,3-0,6 meter stora. Vallen är 6-8 meter bred och 0,2-0,4 meter hög. Vallen har 4 öppningar. Dessa är 1,5-2 meter breda. I sydväst delen är en förhöjning 12x8 meter hög. Övertorvad med talrika stenar i ytan, 0,2-0,4 meter stora. Fornborgens yta är ojämn och gropig. Vallarna är beväxta med ungbarrträd, björkar och ek. Inom vallarna växer gles barrskog, utgallrad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 40' 24.84", E 18° 26' 41.30". Decimal: 57.67357, 18.44481

 
 
 

Bro

RAÄ:s beskrivning av borgen: 110x105 meter, bestående av 3 koncentriska vallar med mellanliggande i ytan ställvis talrika gråstenar, 0,3-0,5 meter stora, särskilt i den mellersta vallens sydöstra del. Vallarna är 3-5 meter bred och 0,3-1,1 meter hög. Vallgravarna är 1-2 meter bred och 0,3-1,2 meter djup. Mellersta vallen är störst. I öst och sydöst är vallarna delvis borta på grund av gammal odling. Ytan inom vallarna är ojämn och smågropig, mycket beroende på trädavverkning.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 39' 56.01", E 18° 29' 56.10". Decimal: 57.66556, 18.49892

 
 
 

Burs

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 60 meter i diameter. Vallen är 4 - 5 meter bred och 0,2 - 0,4 meter hög, övertorvad med enstaka synliga stenar, 0,2 - 0,4 meter stora. Utanför vallen en vallgrav, 3 - 4 meter bred och 0,5 meter djup. Tvärs genom borgen går en väg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 12' 52.64", E 18° 31' 15.10". Decimal: 57.21462, 18.52086

 
 
 

Eke

Guding slott

RAÄ:s beskrivning av borgen: 160 x 110 meter, bestående av en stensatt vall. Vallen är 120 meter lång, 3 - 7 meter bred och 0,3 - 0,7 meter hög. Stenarna är 0,1 - 0,8 meter stora gråstenar. Ingång i den nordvästra delen, 2 meter bred. På den nordöstra sidan av ingången är kantställda gråstenar, 0,6 - 1 meter höga. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 9' 37.56", E 18° 25' 50.30". Decimal: 57.16043, 18.43064

 
 
 

Endre

Rester av en fornborg. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 35' 58.24", E 18° 28' 55.79". Decimal: 57.59951, 18.48216

 
 
 

Eskelhem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Fornborg, rund, 115 meter diameter och 0,3-0,5 meter hög, bestående av två dubbla vallar 2-3,5 meter bred, av jord och 0,4-1,0 meter stora stenar. Mellan vallarna är ett dike.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 54.86", E 18° 14' 59.70". Decimal: 57.48191, 18.24992

 
 
 

Etelhem

Bendesborg

RAÄ:s beskrivning av borgen: Beläget på gränsen mellan Stånga och Etelhem. 290 x 95, bestående av en huvudborg och en förborg. Huvudborgen, belägen på bergets högsta och nordnordöst del, är 200x 90 meter. Den begränsas av vallar med en sammanlagd längd av ca 450 m. Vallen åt söder är 4-7 meter bred och 0,5-1,2 meter hög. Till största delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1,5 meter stora. Vallarna åt väster är 1-4 meter breda och 0,2-0,6 meter höga. Till större delen övertorvade. Synliga stenar är 0,2-0,5 meter stora. I nordöst och kortare sträcka åt öst begränsas borgen av tvära stup, där vallar saknas. I södra vallen är två ingångar, 2 respektive 4 meter breda. I nordväst vallen är en ingång, 2 meter bred.

Förborgen, belägen på sluttningen åt söder och 4-6 meter lägre än huvudborgen, är 110x95 meter. Den begränsas av vallar, som i nordväst ansluter sig till huvudborgens södra vall och i nordöst till en brant ca 10 meter hög huvudborgens södra vall. Vallarna i väster och söder är 6-8 meter bred och 1-1,5 meter höga. Till större delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1 meter stora. Vallen i öster är 2-6 meter bred och 0,2-0,5 meter hög. Delvis övertorvad. Synliga stenar är 0,2-0,6 meter stora. I östra vallen är 25 meter från borgens södra hörn en ingång, 3 meter bred. Marken innanför vallarna i huvudborgen är mycket småkuperad, sannolikt beroende på att man tagit material till vallarna i fickor mellan uppstickande berghällar. Marken i förborgen är jämn och gråstenbevuxen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 28.51", E 18° 28' 11.04". Decimal: 57.32459, 18.46973

 
 
 

Fole

Burgen / Fole Granar

Vid gränsen till Fole socken, i det som på 1600-talet kallades Granhagen, ligger denna fornborg. Flatmarksborgar som denna omges av vallar eller murar av gråsten och jord eller av kalksten. Denna borg mäter ca 100 meter i diameter. Den skyddas av tre stycken 3 - 5 meter breda och upp till 1 meter höga vallar. Under 1700- och 1800-talet har borgens mitt odlats upp. Vid tiden omkring Kristi födelse låg intill borgen en gård. Av den återstår endast en husgrund, som kan ses 100 meter sydost om fornborgen.

 

RAÄ:s beskrivning av borgen: 110x110 meter, bestående av 2-3 vallar med mellanliggande och utanförliggande vallgravar. I sydväst är endast en vall (kvar?). Yttre vallen (vallarna) är 4-6 meter breda och 0,4-1,3 meter höga. Övertorvad med enstaka 0,3-0,5 meter stora stenar synliga. Inre vallen är 6-11 meter bred och 0,5-1,2 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,5 meter stora stenar. Vallgravarna är 2-4 meter breda och 0,5-1 meter djupa. Borgen har 4 ingångar. Dessa är 3-5 meter breda. I borgens inre är en stenordvall, 65 meter lång, 2-4 meter bred och 0,1-0 ,5 meter hög. I nordväst är en stensträng utanför borgen, 80 meter lång, 1-2 meter bred och 0,1-0,3 meter hög. Området innanför vallarna är 90x60 meter och ligger ca 1 meter över omgivande marknivå.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 39' 1.70", E 18° 34' 24.05". Decimal: 57.65047, 18.57335

 
 
 

Fröjel

Mulde

RAÄ:s beskrivning av borgen: 75x60 meter, bestående av i nordöst en vall av gråsten och kalksten, i nordväst av naturlig klint. Stenordvallen är 85 meter lång, 3-5 meter bred och 0,2-0,8 meter hög av 0,1-0,6 meter stora stenar. Begränsas ställvis inåt av kantställda kalkstenar 0,3-1,1 meter lång. I öster är i vall en fördjupning 3 meter bred och 0,2 meter djup, ingång? Den naturliga klinten är intill 10 meter hög. Fornborgens inre består av småkuperad sluttning med i ytan enstaka kalkstenar, 0,1-1 meter stora. I nordnordöst är stensättning, rund 5 meter diameter och 0,3 meter hög, övertorvad med i ytan enstaka grå- och kalkstenar 0,1-0,4 meter stora. Mittgrop 2x1 meter och 0,3 meter djup. Omedelbart utanför kanten är stensättning, rund, 3,5 meter diameter och 0,3 meter hög. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,4 meter stora grå- och kalkstenar. Mittgrop 1 meter diameter och 0,2 meter tjock.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 21' 27.62", E 18° 12' 33.08". Decimal: 57.35767, 18.20919

 
 
 

Fröjel

Bottarve

RAÄ:s beskrivning av borgen: 105x65 meter, bestående av en vall och den brant stupande klinten i väst kring ett 3-5 meter hög borgområde. Vallen som ligger runt klinttopp är 135 meter lång, 2-5 meter bred (flerstädes 3,5 meter bred) och 0,1-0,7 meter hög, och består av jord, kalkklapper, kalkstenar och gråstenar, 0,1-1 meter stora. I öst är en ingång, 3 meter bred. I borgområdet är ett gammalt kalkstensbrott. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 20' 1.28", E 18° 11' 37.16". Decimal: 57.33369, 18.19365

 
 
 

Gammelgarn

Klinte

RAÄ:s beskrivning av borgen: Utsträckning av 100 x 60 meter, bestående av en kalk- och gråstenvall samt naturlig klintbrant. Vallen belägen i söder, är ca 95 meter lång, 4 meter bred och 0,1-0,3 meter hög, avgränsar den utskjutande klintkanten. Delvis övertorvad med i ytan talrika 0,2- 1 meter stora grå- och kalkstenar. I östra delen av vallen är en rest sten, gråsten, 0,8x0,5 meter och 1 meter hög. 35 m väst om den resta stenen är en öppning, 3 meter bred. Fornborgen begränsas i övrigt av den branta klintkanten, som är ca 10 meter hög. Fornborgsområdet är kuperat och slutar sydväst mot norr.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 24' 13.60", E 18° 49' 28.97". Decimal: 57.40378, 18.82471

 
 
 

Gammelgarn

Herrgårdsklint

RAÄ:s beskrivning av borgen: 175 x 120 meter bestående av i söder en kalkstensmur, samt i norr av naturlig klintkant. Muren är ca 120 meter lång 1-7 meter bred och 0,3-2,5 meter hög (vanligen 5-7 meter bred och 1,5-2 ,5 meter hög), bestående av 0,1-0,7 meter stora kalkstensplattor. På den norra och södra sidan av muren är ställvis synlig kallmurning. Ingången, belägen 20 meter om murens östra del, är 2-8 meter bred, bestående i öst av en bågformad kalkstensmur, 4 meter bred och 0,5-2 meter hög, med ställvis synlig kallmurning. Fornborgens inre är kuperat i söder, kraftigare i norr. Klintkanten är ca 15 meter hög och närmast lodrät. I nordöst är en mycket smal skreva, som kan nyttjas som uppgång. Fornborgen är beväxt med tallar och enar.

Borgen ligger på en mindre klint i skogen ca. 1, 5 km. sydost om Torsburgen. Från gården Glose på vägen Gammelgarn - Kräklingbo går en körbar  skogsväg sydväst fram till anläggningen. Klinten är brantast i den norra delen. Mot söder har man skapat ett skydd genom en 2 m. hög mur av kalksten. Framför ingången i muren finns en förborgsliknande anläggning. Inne i själva borgen har legat fem sammanbyggda hus. Sannolikt har borgen under vikingatid ingått i bevaknings - och försvarssystemet på östra Gotland. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 24' 0.11", E 18° 44' 46.20". Decimal: 57.40003, 18.74617

 
 
 

Ganthem

Gardese / Tomase

Denna fornborg mäter 80 x 75 meter och skyddas av en idag 3 - 5 meter bred vall. I nordöst finns också rester av en vallgrav. Borgen ligger på kanten av Stormyr , som förr var en sjö. Myren ligger i norra ändan av ett sammanhängande myrstråk, som sträcker sig till Ala socken. Där i Ala vidtog andra sjö- och vattensystem med förbindelse till havet.

Genom borgens öppningar i norr och söder går en gammal väg, som på 1600-talet förband de närmaste gårdarna med Stormyr.

I och utanför borgen finns gravar. Borgens höga läge vid myren är säkert förklaringen till varför man valt att placera sina gravar här efter det att borgen övergivits. Idag syns sex låga stensättningar från järnåldern.

 

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rektangulär, 85x75 meter. Vallarna är 3-5 meter breda och 0,3-0,7 meter höga. De består av jord och 0,2-0,8 meter stora, i huvudsak gråstenar. På kortsidornas nordvästra och sydvästra del finns en 2,5 meter bred öppning. Omedelbart utanför vallen i nordöst är en vallgrav, 20 meter lång, 2-3 meter bred och 0,2-0,4 meter djup. Fornborgens inre är plant med enstaka grå stenblock. Ingångarna förbindes med en stig/väg,

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 40.31", E 18° 34' 34.64". Decimal: 57.47786, 18.57629

   
 
 

Garde

Graipers hus

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 60 meter diameter. Borgen av idag till stora delar över- och utplöjd, men ett litet parti finns bevarat i anläggningens västra del. Denna del troligen sparad, för att slänga odlings sten på. Vallen 6 meter bred och 0,5 meter hög, på ovansidan ganska flack. Vallen verkar till största delen bestå av sandjord med inblandning av sten. På vallen ligger även enstaka skärviga stenar. Borgens inre diameter är 48 meter. Den utplöjda delen av vallen kan nå en höjd av 0,4 meter sett från utsidan. Anläggningen klart skönjbar i åkern med en skålning i mitten 0,2-0,3 meter djup.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 19.53", E 18° 34' 47.11". Decimal: 57.32209, 18.57975

 
 
 

Gothem

Gothemshammar

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 490 meter lång. Bestående av en jord och stenfylld vall, 4-8 meter bred och 0,2-1,5 meter hög. Vallen är lägst och smalast i söder, troligen beroende på stentäkt. Stenarna är 0,3-0,8 meter stora gråstenar. I västra kanten är kantställda, intill 0,8 meter hög gråstenar synliga. Två öppningar, belägna ca 150 meter och 300 meter söder om norra slutet av vallen. Öppningarna är 2-4 meter breda, med i kanterna ställvis synliga kantställda gråstenar, 0,3-0,7 meter stora. 2-3 meter väster om vallen löper en vallgrav, 1-4 meter bred och 0,2-0,7 meter djup. Mitt för ingångarna är det jordbryggor över vallgraven, 6-7 meter breda. En skogväg skär genom den norra delen av vallen. Vallen är beväxt med enstaka små lövbuskar, samt ett flertal stubbar. Borgområdet får tänkas ha legat öster om vallen och ha anordnats vid en tidpunkt, då vattnet stod ca 10 meter högre än nu. Några naturliga branter finns ej och området består av sydvästligt sluttande grusmark med strandvallar. 13 meter söder om vallens södra öppning finns en stensträng, ca 22 meter lång, 0,5-1,5 meter bred och 0,1-0,3 meter hög, bestående i regel av en enkel rad 0,2-0,5 meter stora gråstenar. 27 meter söder om finns en stensträng, ca 70 meter lång, 0,5-2 meter bred och 0,1-0,3 meter hög, bestående av i regel en enkel rad 0,2-0,5 meter stora gråstenar. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 36' 27.26", E 18° 47' 13.15". Decimal: 57.60757, 18.78699

 
 
 

Gothem

Killingaklint

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 70 x 55 meter, begränsad av stup i norr och svårforcerade branter i öster och väster. I den sydvästra och mindre branta släntens övre kant finns en minst 25 meter lång stensträng/-vall, bågformig, 1 meter bred och 0,2-0,3 meter hög, delvis i anslutning till kalkbergrygg. Vid uppgångsstig från söder finns en oregelbunden, otydlig stenrad. I uppgång i sydöst förekommer sentida stängning med tre störar. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37' 44.51", E 18° 44' 19.52". Decimal: 57.62903, 18.73875

 
 
 

Gothem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 95 x 50 meter och ca 6-7 meter hög. Till större delen branta sluttningar. I nordväst är i mindre brant sluttning en odistinkt stensträng, 8 meter lång, av 0,2-0,4 meter stora gråstenar. Även i sydsydöst är en i föga brant släntan otydlig stensträng, ca 5 meter lång, av 0,2-0,3 meter stora stenar. Söder om mitten av platån är en stensträng, 12 meter lång, bestående av en gles, enkel rad gråstenar, 0,3-0,5 meter stora. Platån är delvis ojämn. Beväxt med enstaka barrträd. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37' 37.58", E 18° 44' 22.53". Decimal: 57.62711, 18.73959

 
 
 

Gothem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Kalkbergplatå, ca 95x50 m (N-S) och ca 6-7 m h. T ill större delen branta sluttningar. I VNV är i mindre brant sluttning en odistinkt stensträng, 8 m l (N-S), av 0,2-0,4 m st gråstenar. Även i SSÖ är en i föga brant slänt otydlig stensträng, ca 5 m l (NNÖSSV), av 0,2-0,3 m ststenar (b). S om mitten av platån är en stensträng, 12 m l (NNV-ÖSÖ), bestående av en gles, enkel rad gråstenar, 0,3-0,5 m st (c). Platån är delvis ojämn. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37' 38.04", E 18° 44' 22.25". Decimal: 57.62723, 18.73951

   
 
 

Grötlingbo

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 140 x 130 meter, belägen på en sydvästlig platåliknande förhöjning utan naturligt skyddande sidor. Den omgivande stenordvallen är 3-9 meter bred och 0,1-0,5 meter hög av 0,2-1 meter stora stenar (vanligen 0 ,3-0,6 meter stora). I öster är vallen nästan helt förstörd eller ofullbordad och i nordöst har i senare tid anlagts enkla husfållor med primitiva eldstäder i hörnen. Ingång troligen i nordväst, 2 meter bred. Fornborgens inre är småkuperad och stenig.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 8' 13.46", E 18° 23' 17.06". Decimal: 57.13707, 18.38807

 
 
 

Grötlingbo

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 80 meter i diameter. Vallen är intakt i norr på ett 40 meter lång segment. Den är 2-3 meter bred och intill 0,3 meter hög, bestående av 0,4-0,8 meter stora stenar. I åkern syns vallen som en sydvästlig förhöjning 5-8 meter bred och intill 0,3 meter hög, med relativt mycket med sten synligt i ytan. På åkerrenen i söder är det mycket rikligt med uppslängda stenar, 0,3-1 meter stora.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 8' 42.85", E 18° 19' 52.70". Decimal: 57.14524, 18.33131

 
 
 

Guldrupe

Hallbjäns

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 95-105 meter diameter. Bestående av en vall, 3-6 meter bred, 0,3-0,6 meter hög, av jord och sten. Enstaka 0,3-0,6 meter stora gråstenar och några kalkstenar är synliga i ytan. I söder är en 12 meter bred öppning i vallen, 1 nordväst är en 2 meter bred öppning och i västsyd är en 6 meter bred öppning i nordvästlig riktning, vallen går här något omlott. nordöstra delen av vallen är skadad av sämre brukningväg. In till vallens innersida löper en ställvis otydlig ränna, 0,7-1,5 meter bred och 0,1-0,2 meter djup. Innanför denna är ett intill 10 meter bred och 0,1 -0,2 meter hög område med talrika 0,3-1 meter stora gråstenar och kantställda kalkhällar synliga i yta. Utanför vallen, på ett avstånd av 1-6 meter (vanligen 4-6 meter), löper ett dike, 1-2 meter bred och intill 1 meter djup. Detta är ställvis avbrutet, ex vid öppningarna i vallen och i den skadade nordöst delen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 49.34", E 18° 25' 59.08". Decimal: 57.43037, 18.43308

 
 
 

Hablingbo

Vasstädemyr

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 60 meter diameter, bestående av en stenmur, ca 2 meter bred och 0 ,5 meter hög. På ett frilagt område i nordvästra delen är numera 0,8 meter hög. Stenarna är i allmänhet 0,3-0,5 meter stora. Västra och sydvästra delen är bortodlad, men fornborgens tidigare sträckning kan följas genom växtlighetens utseende och i markytan synliga, enstaka stenar, intill 0,6 meter stora. Fornborgens vall genomskärs av diken på flera ställen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 11' 24.12", E 18° 17' 50.76". Decimal: 57.19003, 18.29743

 
 
 

Hablingbo

Stora Havor

Rund, 52 meter diameter och ca 1 meter hög, bestående av en ca 2 meter bred stenmur med en yttre och en inre jordvall. Den ringformade anläggningens bredd är ca 10 meter. I öster en öppning, 5 meter bred. Hela anläggningen har varit föremål för utgrävning, den nordöst delen fortfarande frilagd. På vallarna och i fornborgens inre finns 18 malstenar och rudiment av sådana, 0,4-0,85 meter stora. Beväxt med några lövträd.

Fornborgen är byggd strax före Kristi födelse. Den runda vallen är 55 meter i diameter, 1 meter hög och 8 meter bred. På muren stod troligen en träpalissad. Innanför muren löpte en väktargång som var ihopbyggd med palissaden. Borgen har en vallgrav. Inne i borgen fann man spår av enklare hus och eldstäder. Man hittade spår av matrester och skärvor av keramik. Borgen ligger vid Mästermyrs gamla strand. Vid stranden har man funnit fler fornlämningar, t.ex. husgrunder och stensträngar som skyddat grödan från betesdjuren. Man har också funnit rester av åkrar, gravar och andra fornborgar. Gårdarna dateras till järnålder. Innanför borgen, strax intill vallens sydligare del, fann man 1961 en undangömd skatt från 100-talet f. Kr. I ett romerskt bronskärl låg ett romerskt vinset som bestod av en vinskopa med vinsil, tre bronsskopor och två bronsklockor. Skoporna och silen har ursprungligen varit tänkta att användas i samband med vindrickande. Klockorna kan ha haft någon ceremoniell funktion i samband med vindrickandet. I bronskärlet låg också en stor guldhalsring, Havorringen. Den har en diameter på över 24 cm och är ca 100 år äldre än den romerska vinservisen. Ringen är för stor för att ha använts av en vanlig person. Troligen har den suttit på en gudastaty.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 12' 58.41", E 18° 19' 6.04". Decimal: 57.21622, 18.31834

 
 
 

Hall

Hednakyrkogården

RAÄ:s beskrivning av borgen: 83 x 70 meter, bestående av en ringvall, 197 meter lång, 6,5-10 meter bred och 0,8-1,5 meter hög. Stenarna är i regel 0,4-0,8 meter stora. Enstaka är intill 1,3 meter stora. Huvudmassan är gråsten med inslag av stora kalkstensflisor, som huvudsakligen ligger i murens mitt och sannolikt varit resta. I norr är en ingång, 3 meter bred och i sydöst en annan ingång, 2 meter bred. Beväxt med gles tallskog.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 53' 9.38", E 18° 43' 35.60". Decimal: 57.88594, 18.72656

 
 
 

Halla

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rest av fornborg, med 200-220 meter i diameter, bestående av 3 ringvallar. I öster är den inre vallen 80 meter lång, synes vara 8 meter bred och 0.3-0.5 meter hög, bestående av jord med enstaka synliga stenar. Mellanordvallen är 170 meter lång, synes vara 12-15 meter bred och 0.3-0.7 meter hög, bestående av jord samt enstaka synliga stenar. Den yttre ringvallen är 250 meter lång, synes vara 10-15 meter bred och 0,3-0,6 meter hög, bestående av jord och enstaka synliga stenar. I nordöst är bevarade vallgravar, 4-6 meter breda och 0.5-0.8 meter djupa, i sydöst är de 0.2-0.4 meter djupa. I väster är de ställvis synliga, intill 0.4 meter djupa.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 30' 28.51", E 18° 29' 46.93". Decimal: 57.50792, 18.49637

 
 
 

Hamra

Långmyr

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rund, 55 meter i diameter, bestående av en stenordvall. Vallen är ca 190 meter lång 3-5 meter bred och 0,4-0,7 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-1 meter stora grå- och kalkstenar. I sydöst en öppning, 2,5 meter bred. Beväxt med enstaka lövträd och lövbuskar.

Koordinater: WGS84: Lat N 56° 57' 23.39", E 18° 16' 36.66". Decimal: 56.95650, 18.27685

   
 
 

Hangvar

Ireviken

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 110 x 80 meter, begränsad i nordväst av branta stup, i sydöst av delvis branta sluttningar, i väster av en stenordvall, ca 115 meter lång, 3-8 meter bred och 0,4-1 meter hög. Ställvis övertorvade kalkstenar och hällar 0,2-1 meter stora. I söder ett avsnitt med bevarad kallmur, 3,5 meter bred. I söder och norr ingångar, 2-3 meter bred. Muren förstärkt och bredare vid den södra. Ojämn inre yta med uppstickande kalkbergrester och moränavlagringar. Murarna ställvis raserade. Borgen beväxt med barrskog. Tämligen ojämn platå på mot nordöst utskjutande hög klintkant innanför sydväst delen av havsbukt.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 15.54", E 18° 34' 55.26". Decimal: 57.83765, 18.58202

 
 
 

Hangvar

Ireviken

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 85 x 45 meter, begränsad i väster av stup, i nordöst, öst, sydöst och delvis i syd av en stenordvall med en total längd av ca 100 meter, 3-5 meter bred och 0,4-0,8 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika kalkhällar i kallmur. Ingångar i söder och öster, 2 meter bred, dessutom uppgångar i klinten från nordväst och sydväst. Borgens inre ojämn. Intill och öster om 3-8 meter hög kalkklint med moränavlagringar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 8.18", E 18° 36' 19.34". Decimal: 57.83561, 18.60537

 
 
 

Hangvar

Elinghem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ringformig mur, ca 125 meter lång, 2 - 4 meter bred och ca 0,75 - 1,25 meter hög. Delvis övertorvad med i ytan talrika grå- och kalkstenar, 0,2 - 1 meter stora. Öppningar i nordöst och östsydöst, intill 2 meter bred.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 48' 42.74", E 18° 37' 9.52". Decimal: 57.81187, 18.61931

 
 
 

Hangvar

Häftingsklint

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 115 x 70 meter, begränsad av branta stup i nordväst samt delvis branta sluttningar i nord och sydsydöst. Den jämna, övre huvudplatån är ca 85x55 meter och begränsas i öster av en stenordvall, ca 75 meter lång, 3-5 meter bred och 0,4-0,8 meter hög. Delvis övertorvad fyllning av kalk- och gråsten, 0,2-1 meter stora. I söder finns delvis skalmur av resta hällar. I norra och södra delen är två ingångar, intill 3 meter bred. Omedelbart nordväst om och nedanför den övre platån är en avlång avsats , ca 50x10-15 meter, begränsad i nordväst av stup och i nordöst av en stenordvall, 25 meter lång, 2 meter bred och intill 0,5 meter hög. Ställvis skalmur av hällar. Avbrott ca 3 m i sydöstra delen delar muren i ett längre, 16 meter lång avsnitt från stupkanten och ett kortare ca 5 meter lång, vilket går upp för sluttning. Avsats sydöst begränsning, utgöres av den 3- 4 meter höga klintkanten till huvudplatåns nordväst sida, vilken dock är bestigbar i södra delen. Stenordvallarna är ställvis starkt raserade och hopsjunkna genom söndervittring av kalkstensmaterialet. Östra kanten av huvudplatån beväxt med vindpinad tallskog i ett 15-20 meter bred bälte.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 53' 2.12", E 18° 37' 25.95". Decimal: 57.88392, 18.62388

 
 
 

Havdhem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rest av, ca 100 x 100 meter bestående av vallrester. Vallarna är 40-90 meter långa, 4-6 meter breda och 0,3-0,6 meter höga. Övertorvade med i ytan enstaka synliga gråstenar 0,15-0,4 meter stora. Utanför vallarna löper en vallgrav 1-2 meter bred och 0,3-0,5 meter djup. Odlingssten har ställvis påförts på vallarna.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 10' 41.19", E 18° 18' 8.11". Decimal: 57.17811, 18.30225

 
 
 

Havdhem

RAÄ:s beskrivning av borgen: 125 x 80 meter, bestående av en stensträng, 1-5 meter bred och 0,1-0,4 meter hög. Materialet utgöres av 0,3-0,7 meter stora stenar, enstaka intill 1,5 meter stora. Vallen är kraftigast i södra halvan och är troligen urplockad i norr. Inom området finnes ett flertal kraftiga stensamlingar. Fornborgens inre är småkuperat.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 8' 22.06", E 18° 13' 49.56". Decimal: 57.13946, 18.23043

 
 
 

Hemse

Smiss slott

Ca 105 x 95 meter, bestående av 4 närmast ringformade vallar. De båda yttre vallarna är 1,5 - 2 meter breda och 0,25 meter. De avgränsas utåt av diken, 1,5 meter breda och intill 0,2 meter djupa. De båda inre vallarna är 2,5 - 5 meter breda och 0,3 - 0,5 meter höga. De avgränsas utåt av diken, 1 - 5 meter breda och 0,15 - 0,3 meter djupa. Övertorvade med talrika gråstenar, 0,2 - 0,6 meter stora i ytan. Dikena avbrytes av bryggor, 2-5 meter breda. Borgens inre, ca 45 meter i diameter, är delvis ojämnt. Tvärs över vallen går en vall av sten, nordöst om norra delen en liknande. I väst och sydöst platåformade stensamlingar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 37.53", E 18° 20' 32.44". Decimal: 57.22709, 18.34235

 
 
 

Hemse

Hultslottet

RAÄ:s beskrivning av borgen: Enl uppgift skall här legat en fornborg kallad "Hultslottet" vilken borttogs på 1890 talet. Södra delen av moränplatå (utflackad ås) intill och norr om vid dalgång (fd myr).

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 40.84", E 18° 22' 55.24". Decimal: 57.22801, 18.38201

 
 
 

Hörsne

RAÄ:s beskrivning av borgen: 130 x 75 meter. Begränsas i väster av en vall, 3-5 meter bred och 0,3-0,8 meter hög, bestående av jord. Utanför vallen en vallgrav, 3-4 meter bred och 0,3 meter djup. I västra halvan är två vallgravar(?). Mot norr begränsas fornborgen av en 1-4 meter hög brink ned till ån. Borgens inre är småkuperad genom uppskjutande rundade kalkbergstoppar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 33' 33.15", E 18° 36' 35.39". Decimal: 57.55921, 18.60983

 
 
 

Hörsne

Se även Bara.

 
 
 

Klinte

Klintberget

150 x 125 meter, begränsad av stup i väster, norr och öster samt i söder av en vall. Denna är 100 meter lång, 10 - 14 meter bred samt 0,6 - 1 meter hög. 22 meter från västra ändan av vallen är en öppning, 8 meter bred. På båda sidor om öppningen finns i vallens södra kant en rad med gråstenar 0,4 - 0,8 meter stora. Väster om öppningen är en grop i vallen, 3 meter i diameter och 0,4 meter djup. I hela vallen är stenar synliga, huvudsakligen intill 0,25 meter stora kalkstenar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22' 51.01", E 18° 14' 11.54". Decimal: 57.38084, 18.23654

 
 
 

Kräklingbo

Prästgården

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 90 x 75 meter. Avgränsas av dubbla vallgravar, 3-4 meter breda och ca 1,5 meter djupa. Avgränsas i norr av terrassering, ca 1,5 meter hög, sporadiskt stensatt. Ytan inuti är övervägande flack och stenfri. Omedelbart nordöst om mindre väg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 37.36", E 18° 42' 44.69". Decimal: 57.44371, 18.71242

   
 
 

Kräklingbo

Kräklings

Fornborgen ligger på en utskjutande udde i Nygårdsmyr, omgiven av vallar som är högst mot land. Borgen mäter 90 x 80 meter och har ingång i sydost. I östra delen, nära ingången, syns två husgrunder. En av dem täcks delvis av borgvallen.

RAÄ:s beskrivning av borgen: 90 x 80 meter bestående av en i myrmark utskjutande udde omgiven av vallar. Vallarna är 2-8 meter breda, i öster där den är speciellt kraftig intill 1,5 meter hög, i övrigt intill 0,7 meter hög, bestående av delvis övertorvade stenar, 0,2-1 meter stora. I sydöst och nordöst är två vinkelräta hörn där östra vallen, 10-15 meter går parallellt med norra och södra vallen. I sydöst (och kanske även i nordöst) en ingång, 2-3 meter bred. Markplanet är sydvästligt sluttande utåt myren. I vallarna gropar 2-7 meter i diameter och intill 1,3 meter djupa. Höjd med isälvsgrus med omgivande myr.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 0.84", E 18° 41' 9.22". Decimal: 57.45023, 18.68589

 
 
 

Kräklingbo

Nygårds

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 100 meter i diameter samt omgiven av en inre vall 7-12 meter bred och 0,3-1 meter hög, bestående av jord och 0,2-1 meter stora kalk- och gråstenar. Enstaka kalkstenar i norr är kantställda, intill 0,5 meter höga. I norr och nordväst utanför vallen en vallgrav, 1-2 meter bred och 0,7- 1,5 meter djup. Utanför vallgraven i norr och nordväst ytterligare en vall, 2-5 meter bred och 0,7-1 meter hög, bestående av jord, samt därefter ytterligare en vallgrav, 1-2 meter bred och intill 0,5 meter djup. Fornborgsvallen är delvis förstörd i söder av väg. Över fornborgen går två stängsel. Det inre av fornborgen har tidigare varit odlad mark. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 50.39", E 18° 41' 46.10". Decimal: 57.44733, 18.69614

   
 
 

Kräklingbo

Torsburgen

Ca 1300 x 730-1200 meter. I väst, norr och öst utnyttjas den naturliga bergsbranten, som är intill 10 meter hög. På 12 platser har branten förtäckts med stenmurar, 0,5 - 2 meter bred och intill 1,5 meter hög, av kalkstenar. I nordöst är en mot borgen i övrigt avskärmande vall, ca 40 meter lång och 1 - 2 meter hög, av kraftiga kalkstens block (Slottet). I väst är en till stora delar bevarad kallmurad vall av kalkstenshällar, 1 - 2 meter bred och 0,5 - 1 meter hög, som i sydväst övergår i den på den naturligt flacka södra sidan löpande vall, som är uppbyggd av kalksten och jord. Denna vall är ca 1500 meter lång, 5 - 20 meter bred och vanligen 4 -6 meter hög. Ställvis syns på vallens yttersida, att den är uppbyggd kring en kallmurad vall. I vallen är fem ingångar, 2 - 3 meter breda. Innanför, norr, om vallen är ett intill 20 meter bred område, som utnyttjats till materialtäkt till vallens uppbyggnad. Borgbergets inre är flackt och med ett mindre kärr i sydväst delen. Följande namn finns på delområden och ingångar: Tjängvide luka, Hajdeby luka, Slottet, Austre skippsgangen, Glose luka, Ardre luka, Halsgårde luka, Ala luka, Västre skipsgangen.  

 

Torsburgen - Nordens största förhistoriska försvarsanläggningar, ligger i ett stort skogsområde ca 5 km från närmaste bygd. Borgen nås lättast via en skogsväg som utgår från huvudvägen Kräklingbo - Östergarn ca 2 km Ö om Kräklingbo kyrka. skogsväg passerar Hajdbygårdarna och efter ytterligare 1 km tar man den vänstra vägen, som går parallellt med den branta klinten, fram till Ardre luka - en av portarna i borgen. 

Östergarnslandet har ett utsatt läge vid ett anfall över havet österifrån. Grogarnsbergets branta klint och det höga landskapet på centrala Östergarnslandet är det första som skymtar av Gotland. En försvarare med ett effektivt bevakningssystem på den höga klintkusten har å andra sidan fördelen av att kunna upptäcka en anfallande flotta långt ute till havs. Tillsammans med Herrgårdsklint, Grogarnsberget och fornborgen på Östergarnsholme ingick Torsburgen i ett bevakningssystem där brinnande vårdkasar gav signaler till befolkningen att samla ett uppbåd till öns försvar.

Som försvarsanläggning hade Torsburgen stora fördelar. För det första var den svårintaglig. Vidare var den tillräckligt stor och försedd med färskvattentillgångar för att kunna hysa en ansenlig försvarsstyrka. Sist men inte minst viktig var dess isolerade läge som gav möjlighet för borgens försvarare att göra överraskande utfall mot en fiende. 
Torsburgen, som till större delen ägs av Föreningen Gotlands fornvänner, omfattar en areal av ca 1, 15 km² vilket motsvarar en yta ungefär dubbelt så stor som Visby innerstad. Borgens skydd utgörs av branta klintar som på vissa håll har en höjd av över 30 meter. I söder där teränngen har en sydvästligare lutning har man byggt en 2 km lån mur av kalksten. Den är på vissa ställen upp till 7 meter hög. Muren har haft flera öppningar - en av dessa är Ardre luka som är den bästa utgångspunkten för ett besök på borgen. 

Arkeologiska undersökningar i slutet av 1970- talet har visat att borgmuren är byggd i minst två etapper. Den äldsta muren är uppförd under yngre romersk järnålder. Efter en tid av förfall lät man under vikingatiden bygga på muren till sin nuvarande höjd samt försåg den med en palissad på krönet. Byggnadsmaterialet - kalksten - bröts direkt på platsen. Muren hade en lodrät utsida vilket kan ses på några sträckor bl. a. öster om Ardre luka där murkrönet inte har rasat. Insidan är uppbyggd av jord och grus. Den har en mjuk sluttning som gjorde det möjligt att inifrån snabbt ta sig upp till murkrönet. Några spår av bebyggelse har inte påträffats inom borgområdet. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 24' 40.88", E 18° 43' 8.97". Decimal: 57.41136, 18.71916

 
 
 

Lau

Botvidebackar - Walbierg

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 100 x 70 meter, bestående av en vall och vallgrav? Av naturlig klintkant i norr, väster och söder. Vallen är 4-8 meter bred och 0,1-0,3 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,5 meter stora gråstenar. Vallgraven som löper på utsidan väster om vallen, är 3-6 meter bred och 0,4-0,8 meter djup. Öppning i väster, 2 meter bred. Söder om ingången är ett par anställningar av gråsten i mitten. På den stensatta vallen är i norr en väderkvarn. I den södra delen av vallen är en 5 meter i diameter och 0,2 meter djup grop, vilket eventuellt kan utgöra rest av vårdkase. Innanför vallen är rester av väderkvarnsgrund. Fornborgen är beväxt med enbuskar och enstaka lövträd.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 17' 43.80", E 18° 38' 58.44". Decimal: 57.29550, 18.64957

 
 
 

Linde

Lindeberget Söder

Ca 150 x 100 meter, begränsad i söder och sydväst av en vall, 150 meter lång, 4 - 8 meter bred och intill 2,5 meter hög. I väster, norr och öster begränsas den av branta stup. I vallen 30 meter sydväst om den nordvästra änden, är en ingång, 4 meter bred. Fornborgens inre består av mycket småkuperat kalkberg. Enstaka tallar och granar. Området nordväst om borgberget är mycket sankt. Var tidigare sannolikt vattenfyllt och bildade därigenom om en naturlig vallgrav. nordöstplatån av kalkberg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 16' 58.72", E 18° 22' 46.43". Decimal: 57.28298, 18.37956

 
 
 

Linde

Lindeberget Norr

RAÄ:s beskrivning av borgen: 140 x 100 meter, begränsad i väster. söder och sydsydöst av en vall, 200 meter lång, 4-8 meter bred och intill 1 meter hög. I nordöst begränsas den av branta stup. I vallen, 10 meter från den är en ingång, 5 meter bred. Fornborgens inre består av småkuperat kalkberg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 17' 3.83", E 18° 22' 23.99". Decimal: 57.28440, 18.37333

 
 
 

Lojsta

RAÄ:s beskrivning av borgen: 130x120 meter, bestående av en ringformad vall av kalksten, i öster 5 meter bred och 0,6 meter hög. Öppen i norr mot stup. I området är talrika täkter som gett upphov till en mängd gropar och stenansamlingar, vilket ställvis gör att borgens begränsning är svår att avgöra.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 17' 24.74", E 18° 24' 13.24". Decimal: 57.29021, 18.40368

 
 
 

Lärbro

RAÄ:s beskrivning av borgen: 130 x 110 meter, begränsad av brant i väster, stenordvall i norr. öster och söder. Den hästskoformade vallen är 270 meter lång, 3,5-6 meter bred och in till 1 meter hög. Större delen har skalmur 3,5 meter bred, av resta kalk- och lagda och resta gråstenar 0,5-0,9 meter höga och intill 1,4 meter långa. Yttre skalmurar har kraftigast stenar mellan och utanför skalmurarna är 0,2-1 meter stora grå- och kalkstenar. I sydsydöstra delen är ett särskilt lågt parti ca 10 meter långt. I nordnordöstra delen är 2 öppningar 3,5-4 meter breda, 13 meter avstånd. 13 meter sydöst om den öppningen skärs vallen i sin nordöstra del av en brukningsväg, som också skär vallen i södra delen. Västra begränsningen är mot klintbranten i norra delen, undantagande 12 meter i norr, närmast plan med terrasskant, men får i södra delen en rad lagda stenar mot branten. i västra delen av norra vallen är den borttagen på 32 meter.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 44' 46.88", E 18° 46' 55.36". Decimal: 57.74636, 18.78205

 
 
 

Lärbro

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 80 x 60 meter. Längs hela innerkanten en ringformig, låg stenmur, 3-4 meter bred och 0,2-0,35 meter hög, av övervägande kalksten, på ett par ställen med resta hällar, 0,6 meter stora. 2 meter utanför stenordvallen är i nordöst en låg vall av jord, intill 2 meter bred och 0,25 meter hög. Utanför jordvallen är en vallgrav, intill 3 meter bred och 0,7 meter djup. Över denna finns på 10-20 meter avstånd minst 5 övergångar, 1,5-3 meter bred. Fornborgens inre är jämnt. Skäres av brukningsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 46' 2.51", E 18° 50' 53.32". Decimal: 57.76736, 18.84815

 
 
 

Lärbro

Pavalds

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 20 x 14 meter. Vallens längd är ca 50 meter, 1,5- 3 meter bred och 0,1-0,6 meter hög. Gråstenarna är 0,2-0,7 meter stora. I nordöst är en oregelbunden stensamling. I öster och sydsydöst är ingången, intill 2 meter bred. I väster saknas till större delen vallen och nedanför ligger utkastade gråstenar. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 45' 49.26", E 18° 49' 44.92". Decimal: 57.76368, 18.82914

 
 
 

Mästerby

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rund, 105-115 meter i diameter, bestående av en yttre och en inre vall jämte en mellan vallarna liggande grav. Den yttre vallen är 5-6 meter bred och 0,4-0,5 meter hög och består mest utav jord, sannolikt kommande från vallgraven. Den inre vallen är 7-8 meter bred och 0,4-0,6 meter hög med i ytan talrika stenar 0,4-0,6 meter stora. Graven mellan vallarna är 3-8 meter bred och intill 1,2 meter djup. Vallarna och graven framträder tydligast mot norr och öster medan de är obetydliga mot väster och söder. I nordväst och sydsydöst är landbryggor över vallgraven för hålvägen 8- 9 meter bred och i norr och öster är två mindre landbryggor 3-4 meter breda. I västra kanten är en sentida stenhusgrund och landväg skär genom västra halvan. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 46.56", E 18° 15' 22.99". Decimal: 57.47960, 18.25639

 
 
 

Norrlanda

Stabbgate / Ekeskog

En ringformad fornborg. Den upptar ett knappt hektar stort område och begränsas av en 4 meter bred och 1/2 meter hög jordvall. Utanför ligger en vallgrav. I norr och söder, där också ingångarna är, finns rester efter ytterligare en vallgrav. Borgvallen har troligen krönts av en träpalissad. Vad de stenkonstruktioner, som finns i borgen kan ha använts till är okänt.

Tvärs igenom borgen går en gammal väg, använd ännu i slutet av 1800-talet. Nötningen har gjort att ett upp till 3 meter brett dike, en hålväg, bildats. Den är 900 meter lång och kan följas både norr och söder om fornborgen. Vid ett hygge i söder är spåren numera försvunna.

Fornborgen kan ha anlagts någon gång under järnåldern och vägen genom den kan vara lika gammal eller äldre än borgen. Den norrgående delen av hålvägen kallas av bygdens folk för "Stabbgate". Ett annat namn för samma vägsträcka är "Aurs gate".

 

RAÄ:s beskrivning av borgen: 110x85 meter, bestående av ett område, 85x70 meter, omgivet av en jordvall, 3-4 meter bred och intill 0,5 meter hög, samt därutanför en vallgrav, 2-3 meter bred och 0,2-0,5 meter djup. I nordöst och söder är yttre vallgravar, 30 och 48 meter långa, 2-3 meter breda och 0,3-0,5 meter djupa. Gropar med anslutning till den yttre vallgraven kan tyda på en ursprunglig en längre yttre vallgrav i norr och söder. Ingångar i sydväst och norr, vilka förbinds med en genomgående hålväg, 2-3 meter bred. Möjligen ingång också i sydöst, 3-7 meter innanför ovannämnda vall är valliknande stensamlingar, 4-6 meter breda och 0,2-0,5 meter höga, bestående av 0,2-0,5 meter stora stenar, till stor del övertorvade. Igenom en hålväg, ca 900 meter lång, 1,5-2 meter bred och 0,2-0,3 meter djup. Skäres av två vägar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 31' 5.35", E 18° 38' 46.54". Decimal: 57.51815, 18.64626

 
 
 

Norrlanda

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rest av fornborg, överplöjd, rund, 70 meter i diameter, bestående av en överplöjd vall, 175 meter lång, 3-4 meter bred och 0,1 meter hög. I vallen syns sparsamt med 0,1-0,5 meter stora gråstenar samt tämligen rikligt med skörbränd sten företrädesvis i den östra och södra delen av vallen. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 30' 37.03", E 18° 39' 42.72". Decimal: 57.51029, 18.66187

 
 
 

När

Mattise

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 73 x 52 meter. Begränsas ytterst av en grund vallgrav, ca 2 meter bred och 0,3-0,5 meter djup. I norr, nordöst, öster, sydväst och nordväst finns 8 övergångar eller bryggor, 2-4,5 meter breda. Borgens inre är ca 0,5 meter över omgivande markyta och är tämligen jämt.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 14' 41.79", E 18° 36' 25.64". Decimal: 57.24494, 18.60712

 
 
 

När

Mattise

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rest av, ursprungligen ca 60 meter diameter. Endast fornborgens norr del återstår på en sträcka av ca 60 meter. Fornborgen består ytterst av en ca 3 meter bred och 0,6 meter djup vallgrav och innanför denna en ca 4 meter bred och 0,5 meter hög övertorvad jordvall söder därom. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 14' 36.49", E 18° 36' 27.89". Decimal: 57.24347, 18.60775

 
 
 

Näs

Viges slott

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ruin (medeltida), ca 29 x 19 meter och ca 3 meter hög . Övertorvad med i ytan måttligt med 0,2-0,4 meter stora gråstenar och enstaka sandstenar. I södra långsidans mitt en inbuktning, 7x3 meter. Något norr om mitten en skiljevägg, 2 meter bred. I ytan gropar, 3-5 meter i diameter och 0,7-1,3 meter djupa. På flera av stenarna finns murbruksrester. Ruinen har fungerat som stenbrott och enligt uppgift skall ladugården på Sigsarve i Näs helt vara byggd av material från ruinen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 7' 30.91", E 18° 18' 44.93". Decimal: 57.12525, 18.31248

 
 
 

Othem

Kviende

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 80 x 65 meter, begränsas i väster av strandvall som troligen påbyggts något samt anslutande till denna i norr. öster och söder till större delen dubbla vallar, den inre intill 5 meter bred och 0,3 meter hög med talrika kalk- och gråstenar i ytan, den yttre intill 5 meter bred och 0, 5 meter hög, av jord och grus, i östsydöst och sydsydöst av kalkflisor. Utrymmet mellan vallarna är 3-4 meter bred och försänkt intill 0,2 meter djup. Utom i väster och öster är utanför den yttre vallen en vallgrav, 1,5-2 meter bred och 0,2-0,5 meter djup. Borgens inre är tämligen plant med undantag för ett 20-tal stensättningar. I öster är en öppning, 3-4 meter bred med flera intill meterstora kalkhällar resta som kantskoning. I norr och nordöst samt i söder är 1 respektive 2 samt 2 bryggor över vallgraven av jord, grus och småsten, 2-3,5 meter breda och 0,2-3 meter höga. I borgens tämlig en plana inre är: b) Gravfält, bestående av ca 20 runda stensättningar, 2,5-5 meter diameter och 0,1-0,3 meter höga. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 44' 28.47", E 18° 44' 20.29". Decimal: 57.74124, 18.73897

 
 
 

Othem

Klints

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 105 x 60 meter. Den delvis ojämna inre platån begränsas av i regel föga branta klintkanter, i söder av en låg vall av sten, småsten och kalkgrus, ca 60 meter lång, 10-15 meter bred och 0,5-1,5 hög, troligen påbyggd naturlig moränrygg. I mitten en öppning, 3 meter bred, flankerad av 4 kalkhällar, 1-2 meter stora. Ytterligare 5 kantställda hällar utgör kantskoning i vallen östsydöst om öppningen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43' 34.98", E 18° 45' 11.35". Decimal: 57.72638, 18.75315

 
 
 

Rute

Västrume

RAÄ:s beskrivning av borgen: 150 x 82 meter. I nordväst, norr, öster och sydöst begränsas borgen av tredubbla vallar, 2-5 meter breda och 0,2-01 meter höga. Övertorvade med i ytan grå- och kalkstenar. De är skilda genom vallgravar, 2-3 meter breda och 0,5-0,75 meter djupa. Fornborgen inre är mycket plant. Två större ingångar i nordväst och sydsydöst, intill 4 meter breda, troligen utvidgade i sen tid. Fyra mindre ingångar i nordnordöst, nordöst, östnordöst och öst, belägna på 45, 23, 23, 4 5 resp 45 meters avstånd och mellan de två större. Från de större utgår bankar, ca 4 meter breda, troligen breddade i sen tid, från de mindre utgår ca 2 meter breda och 0,5 meter höga bankar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 17.54", E 18° 53' 56.61". Decimal: 57.82154, 18.89906

 
 
 

Sjonhem

RAÄ:s beskrivning av borgen: 60 x 50 meter bestående av en ringvall. Vallen är 210 meter lång, synes vara 3-5 meter bred och 0,2-0,6 meter hög, bestående av 0,2-0,6 meter stora gråstenar, samt jord. Vallens södra del är kraftigt övermossad, med ställvis synliga stenar. I vallen i västra är en ingång, 1,5 meter bred. Fornborgen innanför vallen har formen av en grop, 1-2 meter djup.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 46.14", E 18° 33' 13.14". Decimal: 57.47948, 18.55365

 
 
 

Sjonhem

RAÄ:s beskrivning av borgen: Rest av, 70 x 60 meter bestående av en vall. Vallen är 95 meter lång, 3-4 meter bred och 0,3-0,5 meter hög bestående av i ytan enstaka stenar samt jord. Utanför vallen är en vallgrav, 1-2 meter bred och 0,2-0,4 meter djup. Ingångar troligen i norr och i väster 6-7 meter bred. Ca 3 meter öster om vallen är talrika 0,2-0,5 meter stora stenar synliga (10x3 meter) ( rest av inre vall?). I Fornborgens centrum finns en anläggning, som kan vara en liten husgrund. Fornborgens östra del är helt bortodlat.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 28' 29.60", E 18° 30' 40.05". Decimal: 57.47489, 18.51113

 
 
 

Stenkumla

Ansarve

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rund, 90-95 meter i diameter bestående av en ringvall och en yttre vallgrav. Ringvallen är 6-6,5 meter bred och 0,3-0,5 meter hög. Den är delvis övertorvad men har ställvis i ytan talrika gråstenar och mindre block, delvis i kallmur, 0,3-0,8 meter stora. I nordvästra delen finns en ingång, ca 2 meter bred, vari en mindre stig löper in i fornborgen. En ingång finns även i den och sydöstra delen av fornborgen, 2,5 meter bred, och ned mot sydöst avsatt stenkant. Markytan i fornborgens inre är tämligen plan men tätt beväxt med barrträd. Vallgraven är numera 2-2,5 meter bred och 0,3-0,5 meter djup. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 31' 25.88", E 18° 13' 22.07". Decimal: 57.52386, 18.22280

 
 
 

Stenkyrka

Sudergårde / Lickershamn

RAÄ:s beskrivning av borgen: 140 x 100 meter, bestående av en mur i väster och sydväst. I söder. öster och norr begränsad av intill ca 12 meter hög naturliga stup. I norra stupet leder en naturlig ravin in i bergen. Muren, huvudsakligen upp förd av kalksten, är ca 145 meter lång, 8-13 meter bred med en inre höjd av ca 1 meter och en yttre skenbar höjd av ca 3 meter. Murens utsida sluttar ca 30 meter och begränsas i väster av kalkstensblock, 0,6-1,3 meter stora. Kalkstenen i muren är starkt vittrad. I några mindre upplockade gropar framträder mindre kallmurade partier. I västra långsidan en ingång, ca 2 meter bred. I sydvästra delen är muren på vissa partier, intill 15 meter lång.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 7.49", E 18° 31' 14.83". Decimal: 57.81875, 18.52079

 
 
 

Stenkyrka

Lickershamn

RAÄ:s beskrivning av borgen: Ca 175 x 100 meter, bestående av en mur i sydöst, öst och nordöst. I söder, väster och nordväst begränsad av delvis dubbla stup varav det västra är högst, intill ca 10 meter hög. Muren, huvudsakligen uppförd av gråsten, är ca 150 meter lång, 3-4 meter bred och 0,3-0,75 meter hög. Delvis övertorvad. Stenarna är i allmänhet 0,3-0,4 meter stora. Genom en ravin i söder leder en väg in i fornborgen. I nordöst är en annan ingång, ca 2 meter bred. Borgens inre är tämligen kuperat och beväxt med gles tallskog. I sydväst delen har en del av stupet utjämnats på mekanisk väg i sen tid.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 32.60", E 18° 32' 10.39". Decimal: 57.82572, 18.53622

 
 
 

Stenkyrka

Garde

RAÄ:s beskrivning av borgen: 110 x 75 meter, bestående av en mur i söder, sydöst och nordöst. I norr, nordväst, väster och sydväst begränsad av intill 15 meter hög naturliga stup. Muren huvudsakligen uppförd av kalksten är ca 115 meter lång, 2-8 meter bred och 0,3-1 meter hög. De lägsta och smalaste partierna i murens ändar. Stenarna är i allmänhet 0,1-0,4 meter stora. I östra sidan framträder på ett par kortare partier en kallmur, 1-2 meter lång och 1 meter hög. Muren är i övrigt tämligen vittrad och utrasad. I söder och nordöst är ingångar 1 respektive 2 meter breda. Flera gropar, intill 5 meter i tvärmått har plockats upp i muren. Fornborgens tämligen ojämna inre område är beväxt med gles tallskog och några enbuskar. Utanför östra muren finns en vallgravsliknande formation, 15 meter lång, 3 meter bred och 1 meter djup.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 20.92", E 18° 31' 57.48". Decimal: 57.82248, 18.53263

 
 
 

Stånga

Lojsta slott (Gullborg)

Lojsta slott, som är byggd på en liten ö, var säkert lätt att försvara. Öns branta sidor kanske inte behövde något extra skydd, men den sluttande sydsidan bör ha varit förstärkt med palissader, alltså spetsade pålar av trä. Av bebyggelsen uppe på öns högsta punkt finns idag inga synliga spår. Men den djupa vall med vallgrav som gick tvärs över ön och som skiljde den bebyggda inre borggården från den yttre finns fortfarande kvar. Ingången till borgen var på landsidan ordentligt förstärkt med både vallar och vallgravar. För att hindra fienden att komma alltför nära, fanns på öns utsida en vall parallell med stranden. Och utanför den sluttande sydsidan har man funnit spetsade pålar djupt neddrivna i dyn. Både vallen och pålarna låg då under vattenytan, eftersom vattennivån idag är minst 2,5 meter lägre.

Lojsta slott tros ha anlagts och använts av de vilda vitalianerna, Albert av Mecklenburgs anhängare, som närmast kan betraktas som sjörövare. Om så är fallet är borgens namn Gullborg. Denna borg förstördes enligt historien i början av 1400-talet av en tysk riddarorden som ville skapa lugn och ordning i Östersjön.

 

(Enl RAÄ) Befäst gårdsanläggning bestående av 3 husgrunder, 1 grop, 1 vall och 1 vallgrav? Husgrund, 20x10 meter (NNÖ-SSV) och intill 0,5 meter hög. Övertorvad med i ytan en del stenar, 0,2-0,3 meter stora. 9 meter SSV om denna är: Husgrund, 20x10 meter (NNV-SSÖ) och intill 0 ,7 meter hög. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 meter stora. I NNV änden är jorden sotblandad och skörbränd sten förekommer. 7 meter SSÖ om denna är: Husgrund, 30x10 meter (VSV-ÖNÖ) och 0,4 meter hög. Husgrundens inre försänkt till ett djup av 1,2 meter under omgivande markyta. Källarutrymme under byggnad? I ÖNÖ delen är en ansamling av sten. 6 meter ÖNÖ om denna är: Grop, närmast rund, 10-11 meter i diameter och 1,5 meter djup. 10 meter VSV om den andra husgrunden är N änden av: Vall, 100 meter lång (NNV-SSÖ), 3-10 meter bred och intill 1,7 meter hög. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 meter stora. Omedelbart Ö om S änden av vallen är V änden av: Vallgrav (?), 55 meter lång ( VSV-ÖNÖ), 5-10 meter bred och 2 meter djup. Husgrunderna, gropen och vallgraven? ligger på berget. Vallen ligger nedanför och VSV om berget. NNV kanten är 5 meter S om hus och 15-20 meter NNV om sjö.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 13.90", E 18° 25' 10.37". Decimal: 57.32053, 18.41955

 

Sagan om Lojsta slott

Historien om Lojsta slott är ett osikrifvet blad i vår gotländska historia och skall förmodligen alltjämt så bli. Den går nämligen med säkerhet så långt tillbaka i tiden att för dess betecknande inga historiska detaljer stå oss till buds; det är egentligen blott namnet som finnes kvar, och det är kring detta som, det ännu går en hel del sägner, hvilka dock af allt att döma ha sin upprinnelse i en långt senare tid, är från den tid och de förhållanden, om hvilka de tälja. Det är en dylik gammal sägen jag här, efter en muntlig berättelse af en gammal man, vill återgifva.
Thjelvars sonsöner och dessas ättlingar, hvilka prisas såsom, rådvisa och duktiga höfdingar, härdade i allehanda idrotter, fortsatte att odla ön, utvidgade dess sjöfart och köpenskap, och försvarade den framgångsrikt mot fientliga invasioner. Efter dessa Thjelvars ättlingar ha många gotländska socknar sina namn.
Vid samma tid voro våra nuvarande gotländska myrar ännu insjöar och det fans flera segelleder genom Gotland. En af de förnämaste och tryggaste ankarplatserna voro Lojstaträsken, som ha sina utlopp i hafvet på två håll, det ena åt östra sidan genom Åkelösa myr, genom Hageby träsk, och genom de smala Mjaumyrarna mellan bergen, förbi Gyludden uti Tenglingsmyr, vidare genom Lappsmyr och ut i Lyeån och Närsån till Östersjön; det andra, det sydligare utloppet, genom stora Mästermyr förbi Stenbro i Silte, och ut i sjön på västra kusten, eller ock genom Stånga myr och Rone myr. Vid den punkt, som numera kallas Lojsta slott, var passagen lämplig för befästningar och slottsbygge.
Tidigt började våra gotländska förfäder bedrifva sin handel och sjöfart, men äfven att bygga sin örlogsflotta, dels för att fara i härnad, men dels ock att värja sina ägodelar. En del af flottan förlades vid Lojsta träsken. Hvarje vår utgick den på vikingatåg och hemförde rikedomar af oskattbart värde. I skydd af örlogsflottan idkades handel af kofferdiflottan och ökades rikedomarna på ön mera än i något annat land i världen. Därom bär vår medeltid vittne.
Lojsta slott bygdes af en man som hette Lojster. Själfva slottet bygdes på bergsplatån på andra sidan träsket, och förrådshusen jämte bostäder för manskapet invid den nuvarande vägen. Mellan slottet och de öfriga bygnaderna fans en vindbro, som öppnades och tillslöts efter behof.
Lojster hade en son som hette Etlea. Han befäste Gyludden, utloppet till Tenglings myr, där ännu lämningar finnes efter förskansningar på toppen af berget. Äfvenså bygde Etles ett slott vid Hageby i Etelhem, efter hvilkst Etelhem fått sitt namn, ty socknen hette fordom Etleshem. Lämningar af detta slott ha ännu in i vår tid kunnat spåras, ty i den gamla bygnaden, som refs under 1870-talet, och som tillhörde Jakob Michaelsson Hageby, fans huggen sten på ett och annat ställe i bygnadens hörn, och då grundvalen grofs till den nya bygningen, påträffades grundvalen af gamla vidlyftiga bygnader, äfven dessa med huggen sten.
Att Gotlands örlogsflotta varit stor i forna tider, kunna vi godt förstå därutaf, att, efter hvad sagan berättar, då Ivar Strabain, höfdingen i Alfva, för Gotlands allmoges räkning reste öfver till sveakonungen i Upsala för underhandling om försvars- och handelstraktater, blef det öfverenskommeit att gotlänningarna skulle hjälpa sveakonungen med sju skepp till Sveriges försvar, och samma tjänst skulle upsalakonungen göra Gotland tillbaka, då ön det behöfde. Äfven se vi af historien, att Karl Knutson fick åtta skepp till hjälps från Gotland.
Att Lojsta slott halft sin stora betydelse för öns försvar och handel är helt visst.
Då vintern gjort sitt inträde, och vikingaflottorna ankrat eller förtöjt vid järnringarna vid Ramhällsberget, har nog mången bragebägare tömts på Lojsta slott, och många löften gifvits för kommande hjältedater, och skalderna ha sjungit kämparnas lof.
Men under det att gotlandsflottorna gjorde sina vikingafärder, kommo de i beröring med andra folkslag och lärde så känna Hvite Krist. Sagan berättar, att tvänne bröder, som under sina irfärder hade blivit kristna, vid hemkomsten bygde Losta kyrka. De äro begrafna strax utanför kordörren vid nämda kyrka.
Hvem kan tälja den fröjd och gamman, som i Lojsta slotts salar har funnits, då hjältarna återkommit från sina härfärder, eller de tårar från Hvita Stjernas blåögda döttrar, då deras kära, blifvit borta i striden.
Då Gotlands storhetstid förgick, och då myrarna växte igen och blefvo till fast mark, upphörde den inre sjöfarten.
Men folksägnen lefver om Lojsta slott.
Så täljde mig den gamle sagan om Lojsta slott, och då det är en oskrifven historia har jag velat bevara denna sägen till eftervärlden.
Om läsaren någon gång beträder denna historiska plats, skola helt visst tankarna vördnadsfallt gå tillbaka på våra fäders verk, deras som kämpat för och bevarat vår kära ö i själfständighet och frihet under moder Sveas hägn.
J. L—n. (Källa: 1529)

 
 
 

Stånga

Bendesborg

RAÄ:s beskrivning av borgen: Beläget på gränsen mellan Stånga och Etelhem. 290 x 95 meter, bestående av en huvudborg och en förborg. Huvudborgen, belägen på bergets högsta och nordnordöst del, är 200x 90 meter. Den begränsas i söder, väster, nordväst och öster av vallar med en sammanlagd längd av ca 450 meter. Vallen åt söder är 4-7 meter bred och 0,5-1,2 meter hög. Till största delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1,5 meter stora. Vallarna åt väster, nordväst och öster är 1-4 meter breda och 0,2-0,6 meter höga. Till större delen övertorvade. Synliga stenar är 0,2-0,5 meter stora. I nordöst och kortare sträcka åt öster begränsas borgen av tvära stup, där vallar saknas. I södra vallen är två ingångar, 2 respektive 4 meter breda. I nordvästra vallen är en ingång, 2 meter bred. Förborgen, belägen på sluttningen åt söder och 4-6 meter lägre än huvudborgen, är 110x95 meter. Den begränsas i väster, söder och öster av vallar, som i nordväst ansluter sig till huvudborgens södra vall och i nordöst till en brant ca 10 meter över huvudborgens södra vall. Vallarna i väster och söder är 6-8 meter breda och 1-1,5 meter höga. Till större delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1 meter stora. Vallen i öster är 2-6 meter bred och 0,2-0,5 meter hög. Delvis övertorvad. Synliga stenar är 0,2-0,6 meter stora. I östra vallen är 25 meter från borgens södra hörn en ingång, 3 meter bred. Marken innanför vallarna i huvudborgen är mycket småkuperad, sannolikt beroende på att man tagit material till vallarna i fickor mellan uppstickande berghällar. Marken i förborgen är jämn och gråstenbevuxen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 28.36", E 18° 28' 11.06". Decimal: 57.32454, 18.46974

 
 
 

Tofta

Burggatskog

RAÄ:s beskrivning av borgen: 135 x 40 meter, begränsad av stup i väster, 8-10 meter hög, och stenordvallar, ursprungligen troligen stenmurar i söder. öster och norr. Muren har tydligen varit dubbel åtminstone i söder och öster. Den inre vallen är ca 1 50 meter lång, 2-5 meter bred och 0,5-1 meter hög. Den består nu av kalkstensgrus och 0,05-0,5 meter stora kalkstensflisor jämte inslag av 0,4-0,5 meter stora gråstenar. Vallen är längst och smalast i norr. Ställvis synlig kallmurning, intill 0,5 meter hög med 0,4-1 meter lång stenar. Den yttre muren tycks ursprungligen varit 1,5-2 meter bred och på 3-4 m avstånd från den inre, nu raserad är den 2-3 meter och 0,5 meter hög. De båda raserade murarna bildar nu ställvis en vall. Den yttre muren har möjligen inslag av mera gråsten än den inre. Vallarna har ingång i sydöst och nordväst, ca 2 meter breda. I borgens inre är ett lägre parti i nordöst där möjligen material tagits till murarna. I söder och sydöst finns flera krevadgropar i vallarna. Borgen är glest beväxt med barrskog utom i södra delen, som är kalhuggen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 32' 15.30", E 18° 6' 54.12". Decimal: 57.53758, 18.11503

 
 
 

Viklau

RAÄ:s beskrivning av borgen: Troligen rund, 110-120 meter i diameter av vilken östra halvan återstår. Fornborgen består av tre vallgravar, vilka är 2 meter breda och 0,4 -0,5 meter djupa. Vallgravarna åtskiljs av jordvallar, 3 meter breda och 0,1-0, 2 meter höga över normala marknivån. I söder är den inre vallgraven delvis bortodlad. I öster är en 6-7 meter bred landbrygga. I nordöstra delen av den yttre vallgraven är 0,2-1 meter stora gråstenar synliga. I nordväst. västar och sydväst kan inga vallar iakttagas, troligen bortodlat. En delvis raserad gärdesgård skär den östra delen av fornborgen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 34.35", E 18° 24' 59.31". Decimal: 57.45954, 18.41648

 
 
 

Visby

Bygdeborg

RAÄ:s beskrivning av borgen: 100 x 60 meter, begränsad i nordnordöst, norr och sydväst av brant klintkant, 5-25 meter hög, och i öster av en vall, 92 meter lång (huvudsakligen 3 meter bred) och 0,3-0,6 meter hög. Vallen består av intill 1 meter stora kalkstenshällar, dock vanligen 0,2-0,4 meter stora. På vissa avsnitt syns rest av kallmurning. I öster är en öppning, 2 meter bred. Södra delen av muren är urplockad intill botten på en 10 meter lång sträcka. Fornborgsområdet är mycket storgropigt, möjligen efter gammal kalkbrytning. Glest beväxt med tallar. Borgen är restaurerad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 5.06", E 18° 20' 52.41". Decimal: 57.68474, 18.34789

 
 
 

Vänge

Arängsbacke

RAÄ:s beskrivning av borgen: Närmast rund 65 - 70 meter i diameter. Bestående av en jord och stenordvall där stenarna är 0,2 - 0,5 meter stora. Vallen är 4 - 6 meter bred och 0,4 - 0 ,8 meter hög. En ingång i nordväst 3 meter bred och eventuellt en ingång i sydöst, 2,5 meter bred. I borgens mitt med dragning mot sydöst är en platå 25 x 10 meter, 0,3  - 0,5 meter hög. I norr är vallen skadad av två genomgrävningar 4 - 5 meter bred. I borgens sydvästra del och 6 meter innanför vallen är en vall av jord och 0, 1 - 0,4 meter stora stenar. Vallen är 15 x 6 meter. 0,5 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 21.55", E 18° 30' 22.44". Decimal: 57.43932, 18.50623

 
 
 

Västergarn

RAÄ:s beskrivning av borgen: 420 x 250 meter. Området begränsas i sydöst av gråsten, 210 meter. 3,5-5,5 meter bred och 0,6-1,2 meter hög bestående av 0,1-0,5 meter stora stenar, huvudsakligen 0,2-0,3 meter stora. Något norr om mitten genombryts vallen av en skogsväg. I öster till nordöst begränsas området av ett dike. I norr, väster och sydväst av myrmark.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 52.98", E 18° 10' 27.23". Decimal: 57.46472, 18.17423

 
 
 

Västergarn

RAÄ:s beskrivning av borgen: 550 x 400 meter omgiven av före detta myrmark. Vid en landtunga i nordväst finns en stenordvall, s-formig, 150 meter lång, 3-5 meter bred (vanligen 5 m) och 0.2-0.6 meter hög (vanligen 0.3-0.4 m) bestående av 0.2-0.6 meter stora gråstenar. Fornborgsområdet är kuperat. På en åsrygg sydöst om vallen ligger rikligt med sten, som dock kan vara naturligt. I områdets östligaste parti finns en vägbank.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 49.98", E 18° 9' 53.30". Decimal: 57.46388, 18.16480

 
 
 

Västergarn

Vallanläggning

RAÄ:s beskrivning av borgen: Halvcirkelformad vall öppen mot havet och 1000 meter lång. Avstånd mellan vallens norra och södra ändar 620 meter. Vallen är 10-15 meter bred och 1-3 meter hög. Den är uppbyggd av sand och har i norr på en 100 meter lång sträcka en yttre stenskoning, nu 1-2 meter hög och av 0,3-0,6 meter stora gråstenar. Även i övrigt längs vallen kan rester av stenskoningen skönjas, speciellt i söder. Vallen är avbruten vid kyrkan och skäres av diken och åkervägar på nio ställen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 23.09", E 18° 8' 55.68". Decimal: 57.43975, 18.14880

 
 
 

Västerhejde

Hallbros slott

RAÄ:s beskrivning av borgen: 85x80 meter, begränsad i nordväst, norr, öster och östsydöst av delvis mycket branta sluttningar. I nordväst, väst. syd och öst är en sammanhängande stenordvall (heldragen gränslinje), ca 210 meter lång, 1,5-7 meter bred (vanligen 3-5 m) och 0,2-2 meter hög (vanligen 1-1,5 m). Vallarna är mäktigast i väster, söder och sydöst, lägst och smalnats i nordväst och öster. Ställvis bevarad kallmurning med intill 1 meter stora kalkhällar. I nordöst och norr finns i klintkanten ställvis låga kantställda kalkhällar, möjligen rester av tidigare hägnad. Huvudingångar i sydväst, 3-4 meter bred och i sydöst, 3 meter bred. Sydöst om den förra och nordöst om den senare finns utbyggnader av muren, intill 10 meter lång. sydväst om den senare är en spetsig utbyggnad av muren. Stigar leder in till en ca 1 meter bred öppning i väst samt upp till klintkanten i nordväst, de senare troligen sentida. Inom borgområdet kan urskiljas 2-3 mer eller mindre jämna gräsbeväxta ytor åtskilda av kalkbergrester och hällar. Från en av fyra raukliknande bildningar i centrum utgår en ca 15 meter lång, 2 meter bred och 0,5 meter hög vall av sten och jord i riktning mot sydväst. Borgområdet väl vårdat och beväxt med enstaka barrträd.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 34' 51.62", E 18° 11' 31.44". Decimal: 57.58101, 18.19207

 
 
 

Väte

Binge slott

RAÄ:s beskrivning av borgen: 145 x 90 meter bestående av en inre och en yttre ringvall. Den inre vallen av ca 25 meter lång synes vara 3-4 meter bred och 0, 5-0,7 meter hög vallen är ej iakttagbar i den sydöstra-sydvästra delen. Den yttre vallen är ca 460 meter lång, synes vara 3-5 meter bred och 0,5-0,8 meter hög. I nordväst är enstaka 0,2-0,5 meter stora stenar synliga. Innanför emellan och utanför vallarna är vallgravar, 2-4 meter bred och 0,3-0,7 meter djup. Intill och genomskuren av i nordväst om ovan fornborg finns ännu en fornborg.  

 

Närmast rund, 120 x 95 meter bestående av en inre och en yttre ringvall. Den inre ringvallen är ca 340 meter lång, synes vara 3-4 meter bred och 0,4-0,7 meter hög. Den yttre ringvallen är 380 meter lång synas vara 3-4 meter bred och 0,4-0,9 meter hög. Innanför emellan och utanför vallarna är vallgravar 2-4 meter breda och 0,3-0,7 meter djupa. Ingång troligen i sydväst ca 3 meter bred.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 27.27", E 18° 22' 39.09". Decimal: 57.45758, 18.37753

 
 
 

Väte

RAÄ:s beskrivning av borgen: 100 x 70 meter. Vallen är 5-8 meter bred och 0 ,2-0,8 meter hög, bestående av jord och 0,2-1 meter stora stenar (vanligen 0,3 -0,6 meter stora). Vallen är högst och bredast i nordväst. I norr (vid kraftledningen) är vallen anlagd med ett litet indraget hak. Där vallen är som kraftigast i norr finns en vallgrav utanför, 2,5-3,5 meter bred och 0,4-0,6 meter djup. I sydöst finns en anläggning gående från vallen och i nåt borgen, 15x5 meter och 0,2-0,3 meter hög, bestående av jord och 0,3-0,7 meter stora stenar. Söder om denna anläggning finns en del stenanhopningar på ytterligare ca 5 meter bred. Borgens inre är platt och stenfritt.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 52.15", E 18° 21' 43.51". Decimal: 57.44782, 18.36209

 
 
 

Östergarn

Grogarnsberget

Borgen är belägen på en klint som i södra änden skärs av med en ca 450 meter lång vall. Klintkanterna, som begränsar borgen i väster, norr och öster stupar brant ca 20-25 meter. Avståndet från vallen till borgens nordspets är ca 400 meter, vilket gör dess areal till ca 18 ha. Den blir därigenom en av de största borgarna på Gotland. Den norra spetsen är inordvallad av en ca 150 meter lång gång och 8-12 meter bred, låg vall av klappersten. I vallen finns ställvis 0,3- 0,5 meter hög och 0,4-1,2 meter långa resta kalkstensflisor och ett antal 2-3 meter stora naturliga kalkstensblock. I nordnordöst ligger en 15 meter bred öppning mellan klintkanten och vallen. Området mellan den inre och yttre vallen består av hällmark med låg tallskog i den södra delen samt ett sankt område i det sydvästra hörnet.
Den södra vallen är ca 450 meter lång gång, 6-10 meter bred och något över 1 meter hög. Byggnadsmaterialet består av jord och kalksten. Längs vallens ytterkant står med jämna mellanrum resta kalkstensflisor som är upp till 1,7 meter höga och 2 meter breda. I vallen finns tre öppningar som 3-4 meter breda

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 31.89", E 18° 53' 20.40". Decimal: 57.44219, 18.88900

 
 
 

Östergarn

Slottet / Östergarnsholm

RAÄ:s beskrivning av borgen: 360 x 200 meter, bestående av en vall, 4-5 meter bred och 0,5-1,2 meter hög. Vallen är uppbyggd av kalkstensflis och kalkstenshällar, intill 1,0 meter stora. En hel del hällar är kantställda. I sydväst tväras vallen av två närmast parallella, kantställda hällrader på 0, 4-0,7 meter bredd. Vallen är genombruten på ett flertal ställen i sen tid. Ursprungliga ingångar kan det vara i söder och sydöst, 2,5 meter bred. Innan för vallen är det i söder, östsydöst och nordväst en "vallgrav", 3-5 meter bred och in till 1,1 meter djup. I nordnordöst är det ytterligare en vall, 60 meter lång, 2-3 meter bred och 0,1-0,3 meter hög. En del hällar är resta i vallen, intill 0,8 meter hög. Fornborgens inre är småkuperat.

För borganläggningen valdes holmens högsta del, nära klintkanten, man undvek de kala hällarna närmast klinten och gjorde en sluten anläggning där det fanns jordlager av klapper. Skälet var säkerligen att borgen skulle utföras i trä på ett sätt, som man visste krävde jorddjup. Borgen anlades avsiktligt runt den bästa utsiktsplatsen i väster, medan övriga delar av anläggningen fick följa samma strandvall runt om bara några meter lägre. I nordost har borgen en S-form som kan bero på att vallen i botten bildade en naturlig s k krumudde. Sådana är vanligen låga och förekommer på läsidor. Borgvallen har i detta avsnitt en hög skarp ryggform och kan givetvis också vara helt anlagd. Den anspråkslösa formen, ringa höjden och likheten med en strandvall har föranlett många förslag till andra ändamål än försvar, t. ex kreatursfålla, tingsplats, marknads ställe vilka inte behöver grova och tunga hägnader. Borgvallen har emellertid så många detaljformer arr den gör skäl för beteckningen fundament eller grund. Det påbyggda krönet är utfört som en noggrann stensättning oftast dold både upptill i ytan och på sidorna och kan därför betecknas som en mur. Tvärs över mur och fundament syns sänkor, spår efter förstärkningar. Bredden på fundamentet tyder på en träbyggnad, en palissad som varit minst lika hög som vallen är bred eller 4-5 m.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 30.21", E 18° 57' 44.44". Decimal: 57.44172, 18.96234

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig