Föregående sida

Skansar på Gotland

En skans är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning. Den s.k. fältskansen var den viktigaste typen. Man skilde mellan slutna fältskansar (redutter, stjärnskansar, bastionsskansar, korsskansar) och öppna skansar, d. v. s. öppna i ryggsidan (halvredutter, flescher, lynetter). Halvslutna fältskansar hade ett svagare bröstvärn eller endast en palissad som rygglinje.
 
Vid en del lanthamnar fanns enkla befästningar under 1600-talet. Det är troligt att dessa anlades under sjuårskriget, ty de fanns i förfallet skick vid kalmarkrigets början. Då utfärdades nämligen en förordning 24/6 1611 att bönderna under länsherrens överinseende snarast skulle förbättra "de skansar och värn, som där på landet finnas allestädes vid lanthamnarna". Hamnfogdar fanns vid Hall, Slite, Östergarn, När, Burgsvik, Fröjel och Västergarn. Dessa ansvarade för hamnarna i kringliggande distrikt. Det finns ingen uppgift om vilka av dessa som varit försvarade. Säkert är att det fanns en skans vid Klinte hamn, som i början av 1600-talet tydligen var mer trafikerad än Fröjel. Den skansen fanns kvar och spelade en viss roll i händelserna 1676. Även Slite, danska flottans förrådsplats, var utan tvivel befäst. Amiral Ryning talade i svenska riksrådet 6/10 1646 om en skans i Slite som kunde "redresseras". De styrkor som avsågs för försvaret av befästningarna var ganska ringa.  (Källa: A-102)
 
 

Boge

Nyskans. Söder Sju strömmar

Skans för 4 kanoner och 2 haubitsar. Färdig 1712. Uppförd av Sturtzenbecker och hans Ståndsdragoner. ca 60 x 37 meter med sju nedsänkningar i den östra vallen för var 6:e meter, i den norra en 7-8 m bred öppning. På platsen är numera uppfört ett reningsverk. Södra delen berörs av inhägnad militärt område.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 23.18", E 18° 48' 7.56". Decimal: 57.68977, 18.80210

 
 
 

Bunge

Bungenäs

Skans "Blåkhus" för 2 åtta pundiga kanoner. Färdig 1712.

 
 
 

Bunge

Inloppet till Fårösund vid Skarvgrund

Skans för 2 kanoner. Färdig 1712.

 
 
 

Bunge

Bungenäs

Skans för 2 stycken 6-pundiga kanoner och 800 man. Uppförd under 1740-talet. Om fienden skulle lägga sig med en flotta vid Fårösund och därifrån försöka att genom en landstigning sätta sig i besittning av ön skulle två till fyra 6-pundiga kanoner placeras med ett detachement om 800 man på Bungenäs, kanonerna skulle kunna bestryka sundet från stranden vid Skarfgrund samt Ryssnäs och infanteriet skulle bilda en bevakningslinje tvärs över udden till Sandviken för att observera fienden och sätta sig till motvärn.

 
 
 

Eksta

Skansudd / Kronvald

Skans för 9 kanoner. Bestående av en vall, ca 130 meter lång och, 4-6 meter bred och 1-1,5 meter hög, av i huvudsak sand och grus. På ena sidan av ytterdelarna på vallen är gravar längs vallen, 23 och 20 meter långa, 2-3 meter breda och 0,5-0,7 meter djupa. Vallen är genombruten i mittpartiet dels av en stig, dels av en löpgrav till ett värn väster om vallen, gjorda i sen tid.

Batteriet byggdes av jord, torv, risknippen och trästockar. Arbetet utfördes den 8 - 20 juni 1713 av Hablinge och Hemse tings enrollerade infanterikompanier under ledning av fortifikationsconducteuren Claes Reich.

Under 1800-talet användes skansen av Gotlands Nationalbeväring och under första världskriget låg här en kustsignalstation. Från slutet av 1970-talet ända till 2004 användes platsen av Hemvärnet.

Här på Skansudd har också funnits en vårdkase under 1700- och 1800-talen och då var platsen tidvis bemannad. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 17' 20.37", E 18° 6' 10.18". Decimal: 57.28899, 18.10283

   
 
 
 

Fide

Ryssgravarna

Skans. Bestående av en vall, 22 meter lång, 1-1,5 meter hög och 4-5 meter bred. Övertorvad utan några synliga stenar. Nu genombruten av landsvägen på en 11 meter bred sträcka. Över västra delen löper en gammal stenmur. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 4' 13.26", E 18° 18' 1.18". Decimal: 57.07035, 18.30033

   
 
 
 

Fleringe

Burstäde

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt 35 man i 8 dagar. Färdig 1713. "Detta batterie ähr upphugget af starkt och skiönt virke och väl medh träankar förbundet. 8 alnar bredt och 7 foot högt. Kan comminicera med Nr 2 Nr 3 som af chartan ähr at see. Ähr färdig så vyda som timbervärket fordrar allenast 1 foot skull förhöyas. Återstår i våhr at uppkasta på den ena sydan 50 alnars betäckning, på den andra är gammalt returchement till hielp men skull förbettras. Här på är arbetet i höst med 35 man uti 8 dagar. Påbegynt d. 2 decembris, ändat d. 9 dito. Visby d. 18 decemb. Ao 1712. M. Schillder"

 

 
 

Fleringe

Djupviksrev / Kyrkudd

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt 56 man i 6 dagar. ca 80 x 10-15 meter. Begränsas i nordväst mot sjösidan av vall, 80 meter lång, 7 -8 meter bred och intill 2 meter hög. Utanför och nordväst om vallen är ett dike, intill 2 meter bred och 0,4 meter djup. Utanför och nordväst om detta är en låg vall, 3-4 meter bred och 0,3 meter hög. Innanför och sydöst om huvudvallen är en ränna, intill 2 meter bred och 0,2 meter djup.

Mellan huvudvallen och den sydöst där om belägna strandvallen är marken tämligen plan, troligen avsiktligt utjämnad och avsedd som skyddad uppehållsplats för besättningen. Ett sentida värn anlagt i brytpunkten i huvudvallen.

"Detta verket är opkastat med jord, strand öhr och klappur, så vähl sielfva verket, som betäckningen Lit: C till 80 alnar lång och 10 alnar bredt och sammanledes Lit: D 60 alnar. Hoos Lit: E skall retrancheras vidh pass 50 alnar, så kan här kommas väl och såklart till och från emedan här under sielfva batteriet är en naturell graf och baak om en högd. Torf kan fåås brae hoos, såå at det kan uti våhr blifva helt färdigt om 4 a 5 dagar. Här på har arbetat 56 man uti 6 dagar. Påbegynt d. 2 Decemb. och lycktat d. 6 dito. Wisby d. 18 Decembris Ao 1712. M Schillder."

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 52' 36.75", E 18° 49' 34.86". Decimal: 57.87687, 18.82635

 
 
 
 

Fleringe

Kalvegårdsrev / Bläse

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt 58 man i 4 dagar. Färdig 1713. Idag helt borta. Närmast rundad oval, bestående av en vingformig vall, mäktigast mot stranden, där den var ca 15 meter lång, 4-5 meter bred och intill 0,7 meter hög.

"Wärket ähr uphugget af goda timberstockar, och väl med träankar försedt, alt färdigt men skall ännu med jord och strand öhr uppfyllas. Återstår uti vähr at upkasta på 2 a 3 dagar beteckningar å båda sidor, hvaraft och af siälfva naturen är god och så ker tillkomst och returade.

Af detta värket kan giöras defension af 1/4 dehl åf Cappelshamns Vik. Som och hafver correspondence med den skansen som är anlagd på Diuwikn reef eller så kallat Backlängder som synas af sielfva chartan Nr 1 Nr 2. Här på har arbetet och intyget 58 man uti 4 dagar. Begynt d. 1 decemb. och lycktat d. 4 dito. Wisby d. 18 Decembris Ao 1712. M Schillder."

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 53' 45.54", E 18° 50' 10.95". Decimal: 57.89598, 18.83637

 
 
 

Fleringe

Buckhällar

Skans Finns med på 1729 års karta. Redan då ansågs den gammal. "Gambla förfalldne trächkskantsar".

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 46.86", E 19° 1' 15.35". Decimal: 57.91302, 19.02093

 
 
 

Gammelgarn

Skans för 4 3-pundiga kanoner. Uppförd under 1740-talet. Om fienden ändå fortsatte stora vägen mot Gammelgarn skulle han stöta på det stora detachementet, som skulle bestå av minst fyra kanoner och 800 man och vara grupperat så att berget täckte dess vänstra flank. Ställningen kunde ytterligare förstärkas av förposterna på 400 man som var grupperade vid myren, som då gick förbi vägen mellan myren och berget.

 
 
 

Grötlingbo

Grötlingbo udd (Innerholmen)

Skans, halvcirkelformad, 24 meter i diameter, 4-5 meter bred och 0, 2-0,4 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 7' 17.06", E 18° 27' 46.22". Decimal: 57.12141, 18.46284

 
 
 

Grötlingbo

Grötlingbo udd (Innerholmen)

Skans. 67 meter nordväst om ovan nämnda skans ligger ytterligare en Skans, halvcirkelformad, 23 meter i diameter, 3-5 meter bred och 0,1-0,3 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 7' 18.65", E 18° 27' 43.00". Decimal: 57.12185, 18.46194

 
 
 

Hall

Vestö kalkugn / Kappelshamn

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt 45 man i 8 dagar. Färdig 1713

"Detta batteri ähr anlagdt för 5 canoner och är af timberstockar upphugget och vähl med ankar bundet. Återstår at fyllas med jord och upkaste betäckningana på båda sidorna. Här ifrån kan communiceras med detta batterie som är anlagdt på Diupviks reef. Sammastädes är och god och säker tillkomst och returad. Här på har arbetat 45 man uti 8 dagar. Påbegynt d 2 Decemb, ändat d 9 dito.

Wisby d 18 Decemb. Ao 1712. M Schillder."

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 23.54", E 18° 45' 48.31". Decimal: 57.90654, 18.76342

 
 
 

Hall

Skyttevärn, i form av halvmåneformad vall, 12 meter lång och 2 meter bred. Beläget strax ovan klintkant, norr om väg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 55' 6.75", E 18° 45' 19.85". Decimal: 57.91854, 18.75551

 
 
 

Havdhem

Spenarve

Skyttevall, 12x3 m, 0,7 meter hög, bestående av uppkastad jord. Kan vara från senare tid.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 9' 47.70", E 18° 20' 43.07". Decimal: 57.16325, 18.34530

 
 
 

Hellvi

Skans för 4 stycken 3-pundiga kanoner samt 400 man. Uppförd under 1740-talet.

 
 
 

Hellvi

Skyttevärn, runt, 3,5 meter i diameter och 1,2 meter djup, av 0,3-0,5 meter, kalk- och gråstenar. Beläget 40 meter väster om väg till vindkraftverk. Troligen sentida.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43' 39.02", E 18° 56' 57.98". Decimal: 57.72751, 18.94944

 
 
 

Klinte

Tyskmerkerskansen / Sicklingsudds skans

Om landstigningen må nu efter danska källor meddelas: Amiral Juel, som d. 28 April (1676) kastat ankar vid Karlsöarna, skickade en båt in i Klintehamn för att få säker underrättelse om några fiender funnos i den nära till stranden belägna skans, som kallades Tyskmerkerskansen. När den svenske generalguvernören, grefve Oxenstierna och slottskommendanten Mikael Schoultz, som ditkommit och som hade 2 kompanier rytteri och några hundra bönder hos sig, fingo se den danska båten läto de strax mot den affyra de tvenne i nyssnämnda skans uppställda små kanonerna. Men så snart Danskarne fått höra dessa kanonskott, affyrade de genast alla sina kanoner, och injagade därmed stor skräck hos den på stranden samlade allmogen, som nu ansåg det omöjligt, att kunna göra motstånd mot en sådan krigsstyrka och därföre drog sig tillbaka, så att stranden syntes nästan tom på folk. Då beslöt Juel, att göra landstigning. Han lät bemanna några slupar, och dessa fingo 4 af de minsta örlogsfartygen till skydd, nämligen: Hummeren, Havmannen, Spraglede Falk och det nyligen eröfrade svenska skeppet Caritas. Tidigt d. 29 April närmade sig danskarne till stranden, och med stor munterhet sprungo soldaterne ur båtarna. Grefve Oxenstierna försökte att med sitt folk göra motstånd, men den starka kanonaden från flottan och det anfall, som öfverste Martin Berteisen gjorde, nödgade svenskarne att med stor förlust draga sig tillbaka. Grefve Oxenstierna med sin omgifning begaf sig då till Visby, resten sökte skogen och andra skyddsställen. Strax därefter blef Tyskmerkerskansen intagen af öfverstelöjtnant Arnold, och de, som satte sig till motvärn, blefvo slagne eller ojorde till fångar. (Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar 1893)

 
 

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Reich, 10 dagar. Färdig 1713. ca 70 x 35 meter. Vallarna är 1-2 meter höga och 5-8 meter breda, och löper oregelbundet i området. Kulliknande på två ställen. Utanför vallarna är gropar i marken. Löpgravar inom området. Gräsbevuxna och beväxta med låga enbuskar. Obekant när skansen anlades. Den fanns här vid danskarnas landstigning 1676. Fick sedan förfalla och återuppbyggdes i juni 1713. Försågs då med åtta kanoner, men blev inte riktigt färdig. Fick förfalla. Under senaste världskriget grävde militären i södra vallen, som då alldeles ramponerades.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22' 44.32", E 18° 10' 48.94". Decimal: 57.37898, 18.18026

 
 
 
 

Klinte

Varvsholm

Redutt uppförd 1711.

 
 

När

Kapelludden

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Schilder samt Burs ting i 6 dagar. Färdig 1713. Vall, 33 x 8-10 meter och 1,25 meter hög. Övertorvad. 10-15 meter sydväst om vallen och ca 5 meter öster om fiskebodar finns en vall 10 x 3-5 meter och 0,6 meter hög. Övertorvad. Söder om den förstnämnda vallen en avbaning för parkeringsplats.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 11.36", E 18° 38' 36.23". Decimal: 57.21982, 18.64340

 
 
 

När

Närshamn

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Garde ting i 6 dagar. Färdig 1713. ca 35 x 25 meter. Övertorvad. Beläget ca 3 meter söder om landsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 44.35", E 18° 39' 46.04". Decimal: 57.22899, 18.66279

   
   
 

Othem

Länna Skans - Slite

Befästningsanläggningar med till större delen övertorvade och igenväxta löpgravar och värn med smärre avsnitt av kallmur. Vallarna är ca 3 meter breda och 1,5 meter höga, löpgravarna 1,5 meter breda och 0,75 meter djupa. Beläget 13-20 meter öster om landsväg. Mellan klint och strand.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 59.21", E 18° 48' 14.41". Decimal: 57.71645, 18.80400

 
 
 

Othem

Lotsbacken "Lillugnsrev" - Slite

Skansanläggning. Med till större delen övertorvade och igenväxta löpgravar och värn med smärre avsnitt av kallmur. Vallarna är ca 3 meter breda och 1,5 meter höga, löpgravarna 1,5 meter breda och 0,75 meter djupa. Anlagda vid beredskapen 1904-05.
Kanonvärn åt söder
Kanonvärn åt öster
 
Löpgraven
 
   
 

Othem

Lotsbacken - Slite

Befästningen har haft ett utomordentligt strategiskt läge. Omgivet av vatten på tre sidor var det svårintagligt samtidigt som man härifrån behärskade hamnen.
År 1404 fördes strider kring borgen i Slite. Den avsatte svenske kungen Albrekt av Mecklenburgs anhängare av de s k vitalianerna hade 1397 lagt under sig hela Gotland och med ön som bas bedrev man ett omfattande sjöröveri som blev ett svårt avbräck för handeln i Östersjön inte minst för hansestäderna.
Tyska Orden en mäktig adelsrepublik med besittningar i Baltikum landsatte på våren 1398 trupper på ön och fördrev vitalianerna. Ett av vitalianernas sjörövarfästen var Slite borg vilken uppgavs utan strid och förstördes.

Under tiden då Gotland lydde under Tyska Orden planerade den nordiska unionsdrottningen Margareta en återerövring av Gotland och i november 1403 landsattes trupper i Slite. Här byggde man befästningar samt förlade trupper med förråd för att säkra hamnen. Redan i januari året därpå svarade Tyska Orden med en militär insats. Ordenstrupper landsattes i Visby och marscherade mot Slite för att erövra borgen och den viktiga hamnen. En belägring inleddes men Slite borgens 150 man starka befästning försvarade sig i flera månader och kapitulerade först den 16 maj efter åtta dagars hård beskjutning.
 
Vilken av försvarsanläggningarna i Slite Lotsbacken eller Slottsbacken som var vitalianernas fäste och vilken som belägrades 1404 vet man inte säkert. Allt talar dock för att den borg som striderna år 1404 gällde låg på Lotsbacken.

De spår av befästningsverk som man idag kan se är från 1660-talet och hör ihop med planerna på att bygga ut Slite till stad och förlägga öns förvaltning hit. I motsats till det dåtida Visby hade Slite en lättförsvarad och skyddad hamn. Av stadsutbyggnaden blev dock intet utan i stället inriktade man sig på att stärka försvaret av Slite hamn. Uppdraget gick till generalkvartermästaren J. A. Wärnschiöld stormaktstidens främste fästningsbyggare som besökte Slite 1650 och upprättade ett förslag till befästningsanläggning. Enligt Wärnschiöld borde en sådan inte förläggas på Lotsbacken utan till ön Enholmen varifrån man kunde försvara båda inloppen till hamnen.

Här skulle man bygga en femuddig skans med bastioner i spetsarna och mellanliggande murar och vallar. Denna fick namnet Karl Gustafs skans. 1657 kom arbetena på Enholmen igång men avstannade av ekonomiska skäl efter några år. Som en ersättning för de avbrutna befästningsarbetena på Enholmen uppfördes mellan åren 1662-64 istället en skans på Lotsbacken.

Skansen användes ännu under det stora Nordiska kriget 1700-21, då bland annat gotlands ståndsdragoner var förlagda dit.

  

Skansanläggning. Ca 90 x 70 meter. Av den yttre vallen återstår i väster en sträcka av 110 meter, 3-5 meter bred och 0 ,8-1,2 meter hög. Den inre vallen är 170 meter lång, 3-5 meter bred och 0,5-1 meter hög. Vallarna övertorvade och bestående av grus och småsten. Mellan vallarna en vallgrav, 80 meter lång, 4 meter bred och 0,5 meter djup. Den inre vallen har två avbrott i norr och sydöst för asfaltväg upp till en väderkvarn och liten fyr.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 12.95", E 18° 48' 28.29". Decimal: 57.70360, 18.80786

 

Skansanläggning 2) Ca 30 meter öster om ovan nämnd befästning och nedanför i slänt mot sjösidan är ca 75 meter lång, ca 3-4 meter bred och 0,4- 0,7 meter hög. Uppe på krönet en yttre vall. Byggd 1904-05 av landstormen under Rolf Pederséns ledning, troligen i samband med det spända internationella läget inför Rysk- Japanska kriget.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 12.24", E 18° 48' 29.80". Decimal: 57.70340, 18.80828

 
 
 

Othem

Slottsbacken - Slite

Skansanläggning, Medeltidshus, ruin av en närmast kvadratiskt, ca 15 meter stor och 0,7-1,1 meter hög. Övertorvad. Delvis synliga murliv, ca 2 meter bred, av kalksten, 0,3-1 meter stora. Ojämnt inre, i södra delen i nivå med muren, i nordöstra delen något försänkt och i nordväst intill 1 meter djup. Murkrönet ställvis raserat. I öster finns en vall, ca 15 x 3 meter och 0,6 meter hög.

 

I slaget vid Falköping vintern 1389 besegrade en svensk-dansk-norsk här, en av den svenke konungen, Albrekt av Mecklenburg, värvad tysk ryttarhär. Konung Albrekt tillfångatogs och drottning Margareta, Danmarks och Norges regerande drottning, erkändes som Sveriges regent, Stockholm blev dock i ytterligare sex år i tyska händer beroende på att staden från sjön undsattes av konung Albrekts anhängare, tyska fribytare, vi1ka kallades vitaliebröder och som i Östersjön bedrev kaparkrig och sjöröveri.

År 1391 härjade och brandskattade vitaliebröderna Gotland och år 1394 intog de delar av ön. Som stödjepunkter för sitt välde byggde sjörövarna på Gotland några borgar, av vilka en låg vid Slite.

År 1398 riktade Tyska orden, som innehade Preussen, Estland och Livland ett anfallsföretag mot Gotland. Den 21 mars löpte en flotta om 84 skepp med 4000 man under befäl av ordens högmästare Konrad von Jungingen in i Västergarns hamn. Mot denna här, som medförde ett i Norden relativt okänt vapen, kanonen, kunde vitaliebroderna inte bjuda motstånd utan tvingades att dagtinga redan den 7 april. Gotland överlämnades till Tyska orden och vitaliebrödernas fasta borgar raserades.

Drottning Margareta gjorde anspråk på Gotland, men då Tyska orden. inte ville utlämna ön, sände drottningen i november 1403 en svensk-dansk här och flotta till Gotland. Landsbygden föll snabbt i den landstigna härens händer och. trupperna uppförde på tre platser befästningsverk för att trygga besittningen. Ett av dessa fästningsverk anlades på den så kallade "Slottsbacken" i Slite.

Redan i mars 1404 landsteg i Slite en här från Tyska orden för att återta Gotland. Styrkan, som uppgick till 10000 man, stod under befäl av högmästarens bror Ulrich von Jungingen, Den svensk-danska borgen i Slite belägrades, men den fåtaliga besättningen, som endast uppgick till 150 man, tillbakaslog tappert alla stormningsförsök och 700 tyskar stupade utanför fästets vallar. Nu skaffade ordenshären fram kanoner och belägringsmaskiner, men trots detta uthärdade beflätningen en veckas beskjutning och stormningar. I längden kunde emellertid inte fästet hållas, utan besättningen måste kapitulera. Den 16. maj slöts ett kortvarigt stillestånd under vilket den svensk-danska beättningen avtågade från fästet. Alla bössor och blidar samt armborst utan strängar måste de besegrade kvarlämna i borgen, som på morgonen den 21. maj brändes av erövrarna. År 1408 löste drottning Margareta ut Gotland från Tyska orden och ön blev sedan i stort sett i danskt ägo till freden i Brörnsebro år 1645. (Källa: A-106)

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 58.11", E 18° 47' 55.16". Decimal: 57.69948, 18.79866

 
 
 

Rone

Ålarve

Skans, bestående av en vall, 58 meter lång, med en vinklad vall i söder, 12 meter lång. Något norr om mitten av den långa vallen är en sidovall mot väster, 7 meter lång. Vallarna är 1,5-3,5 meter breda och 0,4-1 meter höga. På vallens insida är en stenskoning av 0,5-1 meter stora stenar. Innanför vallen är en vallgrav, 1-2 meter bred och 0,4-1 meter djup. Troligen är skansen anlagd omkring 1915-16. Beläget 10 meter norr om dålig skogsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 10' 12.68", E 18° 28' 42.28". Decimal: 57.17019, 18.47841

 
 
 

Rute

A) Skans för 2 kanoner. Uppförd under 1740-talet. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 11.33", E 18° 58' 31.62". Decimal: 57.83648, 18.97545.

  

B) Skans för 4 stycken 3-pundiga kanoner. Uppförd under 1740-talet. Om fienden skulle sända en truppavdelning till Lergravssund eller också till Valleviken behövdes det fyra kanoner och 400 man infanteri vid Fardume träsk, som täckte detachementets högra flygel. Om fienden kom på vägen från Kyllej skulle dessa 400 man förenas med 400 man och fyra kanoner, som befann sig i trakten av kyrkan och kvarnen i Hellvi för att vända sig åt Kyllejhållet, S:t Olofsholmshållet eller mellan S:t Valla och Lergravssund, i vilket fall man skulle lämna två kanoner och 200 man i trakten av Hellvi kyrka för att observera vägarna från S:t Olofsholm och Kyllej. Eftersom alla dessa ställningar var så belägna att den ena kunde komma till den andras understöd inom en timmes, då de endast låg på en halv mils avstånd från varandra. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 47' 27.95", E 18° 56' 9.79". Decimal: 57.79110, 18.93605

Karta KrA 1750

 
 
 

Sanda

Stålhatten

Sista gången Vivesholm kom till användning i militärt sammanhang var då Gotland fick inrätta försvar mot danskarna och ryssarna år 1709. År 1710 valdes generalmajoren Anders Sparfeld till Gotlands landshövding. Han främsta uppgift var att bygga ”twenne tienliga skantzar”, en vid Slite och en vid Klintehamn. Vid Klintehamn hade danskarna tidigare byggt två skansar, en ute på Vivesholm och en på Sicklings udd. Dessa ville Sparfeld bygga om samt att han ville bygga en ny skans ute på Sågholmen. Dock fick han endast möjligheten att bygga om en skans varav den på Vivesholm rustades upp. Skansen vid Vivesholm har en enkel rektangulär form och fick namnet Stålhatt.

Skansen Stålhatt syns idag som en 80 m lång ramp som är rester av den främre skyddsvallen på gamla fästet Landescrone.

Se även "Landescrone" vid Vivesholm.

 
 
 

Stånga

Stångkvie

Vallgrav, kvadratisk, 45 x 45 meter i diameter 5-7 meter bred och intill 1 meter djup. Innanför vallgraven är utefter densamma en låg, uppkastad vall, 1- 2 meter bred och 0,2-0,3 meter hög. Utanför vallgraven är en likaledes uppkastad vall, 3-4 meter bred och intill 0,8 meter hög. Området innanför vallen är 35 x 35 meter och plant. Beläget sydväst hörnet omedelbart norr om landsväg, vid en punkt 7 meter öster om utfartsväg från gård.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 21.31", E 18° 25' 12.62". Decimal: 57.32259, 18.42017

 
 
 

Vamlingbo

Nybro skans / Bottarve

Skans, bågformig, ca 90 x 18 meter och intill 2,5 meter hög, bestående av en främre och en bakre skyddsvall samt däremellan en skyttegrav. Skyddsvallarna är 3-10 meter breda och 0,5-2,5 meter höga, bestående av jord. Den främre skyddsvallens södra kant mot skyttegraven, består av 0,1-0,7 meter stora huggna kallmurade sandstenar. Skyttegraven i öster är ca 32 meter lång, 1,5-5 meter bred och intill 1,3 meter djup. Från skyttegraven in i främre skyddsvallen löper 2 "utskott", 2-3,5 meter långa, 1-1,5 meter breda och 1,5 meter djupa. I skyttegravens utvidgade mellersta del är en husgrund. Stora delar av främre skyddsvallens kallmurade kant är nedrasad i skyttegraven. Något sydväst om mitten av skarven står f d lotsmästarebostället (av sommarbostad) med 2 småbodar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 1' 49.58", E 18° 13' 7.70". Decimal: 57.03044, 18.21881

 
 
 

Vamlingbo

Inloppet Valar

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Eke ting 7 dagar. Färdig 1713

 
 
 

Visby

Fiskarholms skans

Under 1711 anlades en bastion vid norra hamnarmen, "Fiskarholms skans", nuvarande Batteribacken. För 8 kanoner och 1 mörsare till skydd för hamnen. Arbetet utfördes utan kostnad för staten av borgarskapet i Visby huvudsakligen sommaren 1711.

Foto från 1870-talet.

 
 
 

Visby

Skansen Hafsfrun

Skansen (bastionen) uppfördes omkring 1712 då man förstärke försvaret av Visby. Bastionen fick namnet Haffrun (Havsfrun). Skansen bestyckades med åtta kanoner och skulle försvara hamninloppet och södra muren. Då krigsfaran efter Karl XII:s motgångar syntes närma sig det egna landet fick dåvarande landshövdingen och militärbefälhavaren på Gotland, Anders Sparrfelt, Kungl. Maj:ts befallning att iståndsätta Visby försvarsverk. Under stora svårigheter företogs med anledning härav en del arbeten på och vid muren. Så t. ex. inlades åter trägolv i de olika våningarna i tornen och en del skyttespringor utvidgades i Kames, Norderport och Österport för kanoner. Muren förstärktes också med några mot dess yttersida uppbyggda skansar, av vilka den vid Skansporten belägna till största delen ännu är bevarad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38' 5.50", E 18° 17' 16.12". Decimal: 57.63486, 18.28781

 
 
 

Västergarn

Försvarsanläggning, närmast rektangulär, ca 14 x 8 meter, bestående av en svag vall med ett lägre liggande område innanför.

 
 
 

Västergarn

Skansudden / Kronholmen

Skansen målad av Erik Olsson.

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Reich samt Banda ting i 3 dagar. Färdig 1713. Hästskoformad 65 meter lång, 5-6 meter bred och 0,6-1,0 meter hög. Vallen består av jord och enstaka stenar och ligger intill själva brinkkanten. I nordväst är vallen skadad av fyrmästarbostad och brinkkanten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 26.61", E 18° 7' 6.16". Decimal: 57.44072, 18.11838

 
 
 

Västergarn

Kronholmen

Skans / bröstvärn för musketerare mot inloppet till Bibos vik. Uppfört 1712 - 1713. Inom ett område av 70 x 50-65 meter är två vallar av grus och sten, med en sammanlagd längd av 150 meter. Vallarna är 1-2 meter bred och 0,5-0,7 meter hög. Ställvis på krönen av vallarna är parallella stenrader 0,5 meter bred bestående av 0,2-0 ,4 meter stora stenar. På insidan av vallarna är ställvis en vallgravsliknande fördjupning 0,3-0,5 meter bred och 0,2-0,3 meter djup. Området innanför vallarna är belägen under den omgivande markytan.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 4.82", E 18° 7' 22.43". Decimal: 57.45134, 18.12290

 
 
 

Västerhejde

Område med ca 15 skyttevärn varav 10 i en yttre, nedre rad och 5 ovanför. Värnen är i regel halvmånformade eller nästan ringformiga. De är uteslutande uppförda av klappersten, 0,05-0,2 meter stenar och kalkhällar, 0,3-0,5 meter. Minst sex är delvis raserade.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 35' 32.14", E 18° 11' 15.26". Decimal: 57.59226, 18.18757

 
 
 

Öja

"Gann skans" Burgsviks hamn och skeppsbryggan

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Eke tings allmoge 7 dagar. Färdig 1713. Skansen låg vid inloppet vid Burgsviks hamn.

"Detta värket ähr till dess bygnadt, af puur burgsviks blocksteen, oförgregrliget och compact sammanlagt, som dett voro muurat, dock utom kalck, och dess utan till att vinna någon jämbehert som och eierlighest, äfven på torf satt till 2 a 3 foot. Sammaledes ähro af alla bedningarna af stoora hallar, tiokka och starka, nätt sammanlagda, och jämpt med jorden med sänkts aldeles oförgänglige. Här vidh ähr inhugget uti siälfva stenmuuren, konungens namn, till ett enfördeliget monument. Detta värket vähl defendera hambnen och sätningen, som och skeppsbryggan derest Burgsviks blocksteen uth sheppas. Öhr och vähl retrencherat öf 1000 alnar af siälfva naturen så att här åhr god och säker tickomst och retirade för folck och stycken. Här på ähr arbetat med Eke tings almoga uti 7 dagar, och ähr helt färdigt. Kylley d Oktobr. 1713. Mathias Schilder."

 
 
 

Öja

Burgsvik "Högbro"

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt Hoburgs ting på 8 dagar. Färdig 1713. Skansen låg vid inloppet vid Burgsviks hamn.

"Detta wärket ähr anlagt vidh in loppeth af Burssviks hambn, upbygt med burswiks blocksten, sammaledes som num: 16, compact stenlagt som en muur, doch utan kalk, och med torf a 2 till 3 foot förhögd, ähr tiockt 8 1/2 alnar, uti circumsarencen 184 alnar och högt 7 a 8 foot, ähr och sammaledes här, som vid num: 16 Carolus den 12 tes namn uti steen inhugget, för dess oförs gengelighet skull som och för posterileten ett monument. Sammanledes ähre och alla bedningarna, af stora och starka steen hallar, jämpt med jorden nedgrafne, oförgengelige. Här hafver naturen en slät och nedrig plain formerat hvarest några 100 man campera kunne, och dess utan medh betäckningar af själfva hafvet upkastade till nogra hundrade alnar på båda sidor. Här ifrån kan inloppet till hambnen vähl försvaras ty skeppen shola vidh denna vallen så när gå, för dett blinda och verna refvet skull som shiuter ifrån andra landet kallass Nääs udde så att man dem här ifrån med en canon vähl ährlanga kan som siälfva chartan erfars kan. Här på ähr arbetat uti 8ta dagar af Hoburgs tings almoga, och ähr helt färdigt. Kylley d. Oktob: 1713. Mathias Schilder."

 
 
 

Östergarn

A) 2 Skansar för 4 kanoner. Uppförd under 1740-talet. Detta detachement bestod av två 16-pundiga mörsare och två 6-pundiga kanoner. Detachementet skulle behärska Katthammarsvik och vägen från Sigdes och understöddes av 600 man infanteri och artilleri.

 

B) Skans för 2 kanoner. Uppförd under 1740-talet. Vid Kopungs åt udden av östergarnsberget, skans för två 3~pundiga kanoner för att bestryka vägen. Dessa kanoner, understödda av 200 man infanteri skulle utgöra en framskjuten ställning från det stora detachement, som fanns mellan Engemans och Östergarns kyrka).

 

C) Skans för 4 kanoner. Uppförd under 1740-talet. Om fienden antogs komma från Herrvik, passerarande Filippuse, Falhammars, Strandridaregården och följande den stora väg som delar sig vid myren behövdes ett annat stort detachement, vars förpost kunde grupperas med myren till höger och en förhuggning till vänster för att inte råka bli tagen i vänstra flanken. På platsen skulle placeras minst fyra kanoner och 400 man. Ställning kunde om så erfordrades förstärkas med två kanoner och 200 man från Kopungs (B).

Karta KrA 1750

 
 
 

Östergarn

Kuppen / Junkershamn

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Schilder samt Kräklinge ting 8 dagar och Halla ting 6 dagar. Färdig 1713. Sannolikt bågformad eller vinklad, nu bestående av två vallar, 40 respektive 24 meter lång med ca 18 meter lucka mellan vallarna. Den norra vallen är 40 meter lång, 6 meter bred och intill 1,4 meter hög, bestående av strandgrus. På båda sidor om den är vallgravar, 2-4 meter breda och 0,5-1 meter djupa. Den södra vallen är 24 meter lång, 5-6 meter bred och 1,2-1,4 meter hög. Den är uppförd av jord, grus och kalkstensflisor. På båda sidor om vallen är vallgravar, 1,5-3 meter breda och 0,5-0,9 meter djupa. Mellan de nuvarande vallarna är ett parti bortschaktat vid uppförandet av en sentida militär betongbunker som numera är bortriven.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 18.58", E 18° 55' 42.59". Decimal: 57.42183, 18.92850

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig