Föregående sida

Kastaler på Gotland

Definition enl. RAÄ: Ett område begränsat av olika kombinationer av mur, jordvall, vallgrav, palissad samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna torn- och eller husgrunder etc. Finns vanligen i anslutning till vatten på näs, uddar, halvöar, öar och liknande och omges på någon sida av vatten.

 

Kastal (förvrängning av kastell) är en för försvarsändamål, i omedelbar närhet av en kyrka under medeltiden uppförd tornlik stenbyggnad av gedigen konstruktion. Kastalerna byggdes i 3-4 våningar och var vanligen fyrkantiga samt i mycket enkel rundbågestil. De användes som försvarstorn eller vakttorn av sten och var endast i nödfall avsedda som bostadstorn.

 
 

Ala

En ruinkulle innehållande rester efter en stenbyggnad kallad "Kastalet". Den runda drygt 2 meter höga ruinen är av sten och 21 meter i diameter. I dess mitt finns rester av en mur av staplad kalksten med ett rätvinkligt hörn.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 36.46", E 18° 37' 35.57". Decimal: 57.42679, 18.62655

 
 
 

Ardre

I anslutning till kyrkan, i sydväst om denna, har funnits en kastal där ännu grundmurarna finns kvar. Den är sedan länge raserat. 15 x 14 meter och intill 1,4 meter bestående av nu delvis frilagda grundmurar, ruinkulle och vallar kring kanterna. Den delvis i sen tid frilagda grunden är rektangulär, 8,3 x 7,2 meter och ca 0,3 meter hög. Den är uppförd av kalkstenar 0,4-1 meter lång och 0,1-0,3 meter tjock. Mellan grundmurarna är en kulle, delvis övermossad av kalksten och grus. Kullen är 0,8 meter höjd över murarna. Kring grundmurarna är nu en vall, 2-4 meter bred och 0,3-0,6 meter hög av grus och sten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22' 45.43", E 18° 41' 43.71". Decimal: 57.37929, 18.69547

 
 
 

Fröjel

Ruin av kvadratisk, 9,65 meter i sida och 5,7 meter hög i skalmurskonstruktion av tuktad kalksten och kvaderst en i hörnen. Murarna är 1,7 meter tjocka. Endast grunden kvarstår i väster. Restaurerad 1961.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 20' 10.68", E 18° 11' 21.84". Decimal: 57.33630, 18.18940

 
 
 

Gammelgarn

Kastal. 10 x 9 meter och ca 13 meter hög. Byggdes runt 1190. Renoverades 2005/2006.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 24' 15.63", E 18° 48' 14.39". Decimal: 57.40434, 18.80400

Före restaureringen

Efter restaureringen

 
 
 

Gothem

Kastal. Straxt intill kyrkan finns kvarstående murar av en gammal kastal, närmast kvadratisk, 9 x 9 meter och ca 13 meter hög. Så sent som 1867 remnade kastalen mitt genom södra och norra murarna varvid hela västra halvan rasade. I dag återstår bara dess östra murdel.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 34' 31.54", E 18° 44' 4.36". Decimal: 57.57543, 18.73454

 
 
 

Hamra

Stora Sindarve

Kastal. Rester av, består nu enbart av en ruinhög, närmast rund, 22 meter i diameter och 2,2 meter hög. Övertorvad med i ytan talrika stora grå kalkstenar. Ett flertal gropar. Beväxt med ett flertal lövträd. Enligt uppgift skall kastalen även ha använts som kalkugn.

Koordinater: WGS84: Lat N 56° 58' 32.64", E 18° 19' 1.33". Decimal: 56.97573, 18.31704

 
 
 

Kräklingbo

Kastal. Rund, 10-13 meter i diam och intill 0,6 meter hög. Helt övertorvade men enstaka synliga huggna kalkstenar i kanten, 0 ,8-1,4 meter stora.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 42.41", E 18° 42' 39.60". Decimal: 57.44511, 18.71100

 
 
 

Lau

Kastalbacken

Ruin (kastal) av medeltida hus, 27 x 12 meter, av kallmurade kalkstensväggar, 0,5-2 meter höga och 1 meter breda. I ett av rummen är ett välvt tak delvis bevarat.

Den äldsta delen i norr uppfördes troligen på 1100-talet. De tjocka murarna tyder på att den uppförts som försvarsanläggning och är resterna av en dåtida kastal. Den nyare delen i söder tillkom under 1200-talet. Förmodligen kom byggnaden senare att användas som prästgård, med fem rum och loftbod i två våningar, i den södra delen boningsrum och förråd samt i den äldre delen fanns försvarstornet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 16' 59.71", E 18° 37' 13.66". Decimal: 57.28325, 18.62046

 
 
 

Lärbro

Är från 1100-talet och byggd i flera våningar med en latrin på tredje våningen. Byggnaden är i bottenplanet försedd med synnerligen kraftiga murar som i de övre våningarna avtar i tjocklek. Ursprungligen var tornet försett med krenelering men kom senare att ombyggas till klocktorn och försågs då med ljusgluggar och vattentak.

 
 
 

Näs

Kastal(?), bestående av stengrund av 1,2 meter stora gråstenar i enkel rad och 1 skift. Vid antikvarisk kontroll i samband med tillbyggnad på gamla skolhusets vänstra sida år 1986 frilades ett hörn av en stengrund, ca 5,5x3,8 meter stort. Resten av grunden torde kvarligga under skolhuset. Grunden låg omedelbart under markytan och var lagd på steril mark.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 6' 35.45", E 18° 15' 41.76". Decimal: 57.10985, 18.26160

 
 
 

Rute

Här ligger resterna av två medeltida byggnader, ett försvarstorn och ett boningshus. Tillsammans kallas de "Fardume slott". Enligt en gammal tradition har de samband med den danske sjöamiralen Sören Norrby, en av Kristian II:s närmaste män, som 1517-25 satt som härskare på Gotland.

Bostadshuset, kallat Sören Norrbys källare, hade nederst en källare. Via en stege och svalgång av trä på gaveln ovanför källaringången, kom man upp till bostadsvåningen som innehöll förstuga och vardagsstuga. Ovanpå fanns ett loft, där säden förvarades. På förstugans plats ligger idag ett i senare tid uppfört hus. Bakom syns grunderna efter vardagsstugan med sin eldstad.

Tornet, kallat Mynthuset, var från början ett försvarstorn. Här finns stora likheter med Kruttornet i Visby, den fyrkantiga formen, de tjocka murarna med smala ljusspringor och en högt placerad ingång. Tornet har varit betydligt högre. I senare tid har det använts som magasin. Då gjordes en ny ingång i bottenvåningen.

Byggnadssättet visar att byggnaderna uppförts på 1200-talet, tornet kan vara äldre.

 
 
 

Sundre

Troligen uppförd under tidig medeltid, före det att kyrkan byggdes. 1959 genomfördes vissa restaureringsarbeten då bl a insattes en ny portalomfattning i kastalens mellanvåning. 1970 genomfördes ytterligare restaureringsarbeten. 14-15 meter i diam och 12-14 meter hög och uppbyggd av huggna sandstenar. I nordöst ca 6 meter ovanför markytan, är en rundbågig portal, troligen den ursprungliga ingången. På kastalens övre del är 6-7 skottgluggar bevarade. Nuvarande ingång i västsydväst. Enligt sägnen skall danskarna ha belägrat den 1361 när de intog Gotland.

Koordinater: WGS84: Lat N 56° 56' 10.54", E 18° 10' 57.42". Decimal: 56.93626, 18.18262

 
 
 

Vamlingbo

Anläggningen utgrävdes och konserverades 1938 samtidigt som den delvis rekonstruerades. Före restaureringen var kastalen svårt skadad och hade använts en tid som smedja. Ca 19 x 16 meter och ca 2,5 meter hög. Övertorvad med i ytan synliga 0,2-0,5 meter stora gråstenar. I mitten synlig tvärvägg. Beväxt med askar. Hilfeling omtalar lämningen som "et gammalt Castal" år 1799.

Koordinater: WGS84: Lat N 56° 59' 36.64", E 18° 14' 55.91". Decimal: 56.99351, 18.24887

Innan restaureringen Efter restaureringen
 
 
 

Västergarn

Kastal. Närmast rund, 28 x 32 meter diam, 2,5-2,7 meter hög. Kastalens inre runda öppning är 8-9 meter diam. Resterande väggpartet är här 0,8-1,3 meter höga och består av 0,3-0,8 kallmurade kakstenshällar. Detta inre golv ligger 1 meter över normala markytan. I norr är en 2-3 meter bred öppning i murväggen. Kastalens väggmassa är i övrigt övertorvade med 0,2 -0,4 meter stora gråstenar synliga i ytan. Kastalens murmassor är i söder bortschaktade intill 5 meter bredd och ansluter där till kyrkogårdsmuren.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 27.82", E 18° 9' 4.59". Decimal: 57.44106, 18.15128

 
 
 

Öja

Kastal(?), oregelbunden och delvis raserad särskilt i väster, 27-30 meter i diameter och 2,5-3,5 meter hög. Övertorvad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 0' 11.36", E 18° 18' 41.23". Decimal: 57.00316, 18.31145

 
 
 

Öja

Ca 100 meter nordost om kyrkan ligger en kastal. Den anses vara äldre än kyrkan. Anläggningen utgrävdes och konserverades 1941. Kastalen är en cirkelformad byggnad som ursprungligen varit betydligt högre än den nu kvarstående ruinen. Av sandsten, inre delen sand- och gråsten, rund, 12 meter diam och 8-9 meter hög. Inre diam 8-9 meter, muren 3-4 m bred. Inre tvärmur.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 2' 12.24", E 18° 18' 5.52". Decimal: 57.03673, 18.30153

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig