Föregående sida

Tingstäde fästning

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Klicka för större karta

Definition enl. RAÄ: System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta.

 

Tingstäde fästning skulle inte försvara hela Gotland utan den uppfördes för att försvara förråden i Tingstäde och all material som fanns där. Det är alltså en förrådsbefästning.

Tingstäde fästning består förutom skans I., som är en artilleri och infanteriskans, av ytterligare fyra stycken infanteriskansar. Det finns 5 stycken eldlednings och observationsvärn. Det finns 3 stycken skyddsrum. Det finns 1 kasematt där reservstyrkan höll till. Det finns 1 krigstelefonväxel som tillika var befälhavarens bostad. Det finns 2 stycken mellanvärn. Dessutom finns det ett stort antal förberedda skjutplatser för artilleriet.

Innanför dessa befästningar ligger alla förråd. Runt om hela det här området fanns tidigare en hinderlinje av taggtråd.

Om man jämför med Visby ringmur som är ca 3.2 km så är det här området ca 6 km.

Förråden på Gotland var sedan Nationalbeväringens bildande år 1811 förlagda i Visby. Intendenturförrådet fanns i den byggnad som i dag är Landsarkiv och i nuvarande Fornsalen fanns tygförrådet och pjäsverkstaden. 

Redan år 1861 började man planera för en förrådsbefästning på det inre av ön. Platser som man närmare studerade var Follingbo (Endre), Vallstena (Hörsne) och Tingstäde. Tingstäde valdes för att platsen låg på en höjd med träsket på den ena sidan och två stora myrområden på den andra sidan. Platsen ansågs vara lättast att försvara.

År 1888 anlände prins Carl till Gotland för att delta i en generalstabsövning. Han hade även fått till uppgift att utarbeta ett förslag till befästningar i Tingstäde. Hans förslag var en befästning med 8 stycken 12 cm kanoner i kupoler och fältbefästningar mellan myrarna och träsket. Kostnaden beräknades uppgå till ca 3 miljoner. Det skulle bli en repli- och kärnpunkt för öns svaga stridskrafter. Förråden som var placerade i Visby skulle flyttas till en säkrare plats. I juli 1900 infordras anbud på uppförandet av 7 stycken förrådsbyggnader i Tingstäde (2 stycken av sten och 5 stycken av trä). I december 1901 har befästningskommitten för Tingstädeställningens befästande upptagit en summa av 590.000 kronor plus 31.500 kronor till inköp av mark. Den nedskärning i förhållande till det ursprungliga förslaget som gjordes 1888 innebar att i stället för 8 stycken 12 cm kanoner det i stället bara blev 4 stycken 8.4 cm kanoner i kupoler.

Fältbefästningarna runt om skulle bara förberedas och iordningsställas om behov uppstod.

I Tingstäde den här tiden sysselsattes mellan 200 och 300 man med byggandet av förråd och försvarsanläggningar. Varav 185 man arbetade med skans I. Det var svårt för dem som arbetade att få någon bostad så därför lät man år 1904 uppföra en barack som skulle bereda plats för ett hundratal arbetare vid fästningsbygget.

I februari 1911 motionerade de gotländska riksdagsmännen i första och andra kammaren angående förstärkning av befästningsanläggningarna i Tingstäde. Redan i mars kom bifall till motionen om förstärkning.

En hel del grävningsarbeten vid befästningarna gjordes av militär. Under augusti månad 1911 var artillerikårens 4 batterier förlagda till Tingstäde för fältarbeten. Även personal ur Gotlands  infanteriregemente deltog 1911. Truppen marscherade ut från Visby på måndagsmorgonen och arbetade på befästningarna under veckorna. De skötte mathållningen själva genom att laga i kittlar över kokgrop och tävlingsmarscherade (ilmarsch) till Visby på lördagen.

I slutet av augusti 1914 föreslog Försvarsutskottet att det fasta försvaret i Tingstäde kom att ordnas enligt Kungl. Maj:ts förslag, vilket i stora delar var prins Carls förslag från 1888.

Under Första världskriget försvarades skans I. av depådivisionen A 7, pjäserna i kupolerna, en fortbeättning utrustad med bl a 6.5 mm kulspruta m/1900 Hotschiss och ett rörligt hästanspänt batteri. Depåbataljonen I 27 försvarade skansarna II - V med ett kompani i varje.

I en skrivelse 21/3 1920 till Arméförvaltningen från militärbefälhavaren önskade han medel för inrättande av en brevduvestation inom Tingstäde befästningsområde. Krigserfarenheterna hade visat att brevduvor funnit stor användning och gjort värdefulla tjänster inom underrättelseväsendet. För att förverkliga det tilldelades han ett anslag av 3. 675 kronor.

 
 
 

Manskap ur Gotlands infanteriregemente kommenderade i september 1911 till arbete på fästningen.

 
 

Tingstäde fästning 1920, kompanichefen Bengt Larsson-Francke från Trelleborg.

 
 

Läs mer om Tingstäde fästnings tillkomst

 
 
 
 

Värn och Skansar

Yttre posteringsvärn 1

30:1

Ligger i Martebo socken

Yttre posteringsvärn 1

30:4

Ligger i Martebo socken

Yttre posteringsvärn 1

30:7

Ligger i Martebo socken

Yttre posteringsvärn 1

30:10

Ligger i Martebo socken

Yttre posteringsvärn

31:4

Ligger i Stenkyrka socken

Posteringsvärn 5

31:5

 

Posteringsvärn 6

31:6

 

Yttre posteringsvärn

31:7

Ligger i Stenkyrka socken

Posteringsvärn / Ksp 8

31:8

 

Posteringsvärn 9

31:9

 

Yttre posteringsvärn

31:10

Ligger i Stenkyrka socken

Posteringsvärn 11

31:11

 

Posteringsvärn 12

31:12

 

Yttre posteringsvärn

31:13

Ligger i Stenkyrka socken

Posteringsvärn 14

31:14

 

Posteringsvärn 15a

31:15a

 

Posteringsvärn 16

31:16

 

Posteringsvärn 16a

31:16a

 

Posteringsvärn 18

31:18

 

Posteringsvärn 19

31:19

 

Posteringsvärn 19a

31:19a

 

Posteringsvärn 20

31:20

 

Posteringsvärn 22

31:22

Ligger i Martebo socken

Posteringsvärn 23

31:23

 

Posteringsvärn 25a

31:25a

 

Posteringsvärn 26

31:26

 

Skyttevärn

31:27

Mellanvärn Nordström

Ksp-värn

31:28

Mellanvärn Franke

Skyttevärn

31:29

Mellanvärn Nordström

Skyttevärn

31:30

Mellanvärn Nordström

Skyddsvärn

31:31

Mellanvärn Franke

Skyttevärn

31:32

Mellanvärn Nordström

Skyttevärn

31:33

Mellanvärn Nordström

Skyttevärn

31:34

Mellanvärn Franke

Skyttevärn

31:35

Mellanvärn Nordström

Värn

31:36

Mellanvärn Nordström

Posteringsvärn 37 / Ksp

31:37

 

Yttre posteringsvärn 6

31:40

Ligger i Othem socken

Yttre posteringsvärn 7

31:43

Ligger i Othem socken

Yttre posteringsvärn

31:46

Ligger i Othem socken

Posteringsvärn 47

31:47

 

Posteringsvärn 48

31:48

 

Yttre posteringsvärn

31:49

Ligger i Othem socken

Posteringsvärn 50

31:50

 

Posteringsvärn 51

31:51

 

Posteringsvärn 52

31:52

 

Posteringsvärn 53

31:53

 

Posteringsvärn 54

31:54

 

Posteringsvärn 55

31:55

 

Skyttevärn

31:56

Mellanvärn Franke

Ksp-värn

31:57

Mellanvärn Franke

Skyttevärn

31:58

Mellanvärn Franke

Ksp-värn

31:59

Mellanvärn Franke

Skyttevärn

31:60

Mellanvärn Franke

Kasematt

31:70:1

 

G2-värn

31:70:9

 

Skans I

31:101

 

LS-torn

31:101:1

Har inget samband med fästningen.

Skans II

31:102

 

Skans III

31:103

 

Skans IV

31:104

 

Skans V

31:105

 

Skyddsrum 1

31:106

 

Skyddsrum 2

31:107

 

Skyddsrum 3

31:108

 

Skyddsrum fästningschef

 

 

Observationsvärn 1

31:109

 

Observationsvärn 2

31:110

 

Observationsvärn 5

31:111

 

Observationsvärn 4

31:112

 

Observationsvärn 3

31:113

 

Skyttevärn

31:200:001

 

Skyttevärn

31:200:002

 

Skyttevärn

31:200:003

 

Skyttevärn

31:200:004

 

Skyttevärn

31:200:005

 

Skyttevärn

31:200:006

 

Skyttevärn

31:200:007

 

Skyttevärn

31:200:008

 

Skyttevärn

31:200:009

 

Skyttevärn

31:200:010

 

?

31:1801

 

?

31:1802

 

?

31:1803

 

?

31:1804

 

?

31:1805

 

Yttre posteringsvärn 2

36:10

Ligger i Lokrume socken

Yttre posteringsvärn 3

36:13

Ligger i Lokrume socken

Yttre posteringsvärn

36:16

Ligger i Lokrume socken

Yttre posteringsvärn

36:19

Ligger i Lokrume socken

Yttre posteringsvärn

36:22

Ligger i Lokrume socken

Yttre posteringsvärn 4

 

Ligger i Hejnum socken

Yttre posteringsvärn 5

 

Ligger i Hejnum socken

Posteringsvärn 1

37:1

 

Posteringsvärn 2

37:2

 

Posteringsvärn 3

37:3

 

Kruthus 1

K313:057

 

Kruthus 2

K313:058

 

Artilleriställning 1

Art 1

 

Artilleriställning 2

Art 2

 

Artilleriställning 3

Art 3

 

Artilleriställning 4

Art 4

 

Artilleriställning 5

Art 5

 

Artilleriställning 6

Art 6

 

Artilleriställning 7

Art 7

 

Artilleriställning 8

Art 8

 

Artilleriställning 9

Art 9

 

Artilleriställning 10

Art 10

 

Artilleriställning 11

Art 11

 

Artilleriställning 12

Art 12

 

Artilleriställning 13

Art 13

 

Artilleriställning 14

Art 14

 

Ammunitionsförråd 1

Am 1

 

Ammunitionsförråd 2

Am 2

 

Ammunitionsförråd 3

Am 3

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig