Föregående sidaa

Landstormsbodar på Gotland

Den gotländska landstormen var efter tidens förhållanden väl utbildad och beväpnad redan från början. I 1901 års härordning bestämdes att varje rullföringsområde skulle mobilisera ett landstormskompani, nr: 75 Visby, nr: 76 Roma, nr: 77 Tingstäde, nr: 78 Slite, nr: 79 Klintehamn, nr: 80 Katthammarsvik, nr: 81 Hemse och nr: 82 Burgsvik. De 8 kompanierna fick även en viss fasthet genom regional rekrytering inom var sitt område.

Den dåvarande militär befälhavaren på Gotland Björlin begärde och fick av 1898 års riksdag anslag till byggande av ett landstormsförråd "landstormsbod" inom varje kompani.  Arbetet med detta ålades chefen för fortifikationen på Gotland. Landstormsbodarna skulle placeras i Visby "Visborps slätt", i Roma på Kungsgårdens ägor, i Lärbro, i Sanda, och Havdhem. Alla dessa på ecklesiastika markområden. Även skulle landstormsbodar uppföras i Bäl, i Ala och i Rone på inköpta markområden från privatpersoner. Senare tillkom ytterligare ett landstormsförråd på Fårö.

Utrustningen förvarades centralt och detta försvårade en snabb mobilisering. Landstormsbodarna fylldes med material t ex vapen och fälttecken. Varje landstormsbod hade en landstormsförrådsförvaltare som uppbördsman.

 

 

Havdhem

Beskrifning öfver området för landstormsboden i Hafdhem socken af Gotlands Södra härad, upprättad år 1903.

Landstormsbodsområdet, hvars nordöstra och sydvestra sidor hafva en längd af 40 meter och båda andra sidor en längd af 30 meter är begränsadt i norr, öster och vester af Prästgårdens egor, i s. v. af komminikationsvägen mellan Eke och Hafdhem socknar samt med s. v. hörnpunkten belägen 186 meter från nämnde kommunikationsvägs skärningspunkt med vägen mellan Hemse och Burgsvik. Wisby den 14 September 1903.

Senare ombyggd till garage nr: 110B11.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 9' 40.65", E 18° 19' 48.00". Decimal: 57.16129, 18.33000

 

 

 

Sanda

Beskrifning öfver området för landstormsboden i Hafdhem socken af Gotlands Södra härad, upprättad år 1903.

Landstormsområdet hvars n. v. och s. ö sidor hafva en längd af 30 meter och båda andra sidor en längd af 40 meter, är begränsadt i n. ö. och s. af Prästgårdens egor i v. s. v. af kommunikationsvägen till Klinte samt med s. v. hörnpunkten belägen 57 meter från gränsen mot Stenhuse egor, med n. v. 160 meter från Prästgårdens ladugårdshus och med n. ö. 235 från kyrkan. Wisby den 30 September 1903.

Senare ombyggd till garage 69B10.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 39.60", E 18° 13' 35.49". Decimal: 57.42767, 18.22653

   

 

 

Roma

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 30' 1.34", E 18° 27' 32.84". Decimal: 57.50037, 18.45912
   
   

 

Lärbro

Okänd plats.
   
   
   

Visborgsslätt

Byggnadens södra del uppfördes 1901 som landstormsbod, men är i övrigt tillbyggd senare. Grunden till den äldre delen  består av tuktad kalksten, den yngre delen har betonggrund.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 36' 37.47", E 18° 16' 31.39". Decimal: 57.61041, 18.27539

   
   

 

Bäl

Kronan inköpte 5/6 1901 ett markområde av Hjalmar Ekelöf vid Gute i Bäl för 200 kronor för att där uppföra en landstormsbod. På området har under senare tid uppförts fler förråd och garage tillhörande militären.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38' 42.00", E 18° 38' 3.84". Decimal: 57.64500, 18.63440

   
   

 

Fårö

På området har under senare tid uppförts fler förråd och garage tillhörande militären.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 44.09", E 19° 7' 30.03". Decimal: 57.91225, 19.12501

   
   

 

Ala

Kronan inköpte 11/6 1901 ett markområde av August Kahlström vid Ollajvs i Ala för 125 kronor för att där uppföra en landstormsbod. På området har under senare tid uppförts fler förråd och garage tillhörande militären.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 24' 56.33", E 18° 37' 57.62". Decimal: 57.41565, 18.63267

   
   

 

Rone

Kronan inköpte 9/6 1901 ett markområde av Johan Grönström vid Roes i Rone för 150 kronor för att där uppföra en landstormsbod. Senare ombyggd till Garage / Förråd 105B9. Avyttrad av Försvarsmakten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 12' 35.13", E 18° 26' 43.86". Decimal: 57.20976, 18.44552

 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig