Berganläggningar och andra större militära installationer på Gotland

 
Uppgifterna angående berganläggningar på Gotland är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 10/2 2009, SäkE565/09 Skydd resp KrA 4/6 2009 Dnr 43-2007/602.
 

Förslag om anläggande av ammunitionsförråd i berg hade av militärbefälhavaren ingivits den 19 september 1940. Enligt bemyndigande från tygdepartementet påbörjades arbetet i maj 1941. Fortifikationsstyrelsen fick först vid denna tid kännedom om det pågående arbetet och övertog då ledningen. Av militärbefälhavaren hade planlagts ett centralförråd vid Norrbys i Follingbo, fyra försvarsområdesförråd (nr: 1 i Rute, nr:2 vid Norrbys i Follingbo, nr: 3 i berget vid Torsburgen och nr; 4 nordväst Linde kyrka) samt truppförråd. Efter rekognosering på platserna anvisades den 3 oktober större delen av det anslag som disponerades för arbetet. Under 1941 blev endast bergrummet i Linde färdigställt.

På hösten 1941 hade ammunitionsförrådet i Linde färdigställts i med en golvyta på 540 kvm. Vad gäller de andra bergrummen så hade samma år sprängningsarbetena avslutats, vid Rute en golvyta på 615 kvm, i Follingbo en golvyta på 1630 kvm och vid Torsburgen en golvyta på 350 kvm, Arbetet med betonginbyggnaden pågick i de sista anläggningarna.

Ett förslag till bombskyddad stridsledningaplats för militärbefälsstaben för en kostnad av 400.000 kronor upptogs i riksdagspetita på tilläggsstat 1941-42. Det begärda beloppet beviljades av riksdagen och ställdes till förfogande i april 1942.

 

Luftbevakningscentralen (lc) i Visby var inrymd i posthuset i Visby i fuktiga och osunda källarlokaler. Det var bl a av detta skäl önskvärt att flytta lc till bergrum inom staden, och ett förslag utarbetades. Vid de fortsatta utredningarna framkom emellertid att det dessutom erfordrades reservanläggningar i Hemse och Tingstäde. Av kostnadsskäl bestämdes att lc tillsvidare skulle vara kvar i posthuset.

 

Den 10 april 1942 ställdes 400.000 kronor till militärbefälshavarens förfogande för den nya stridslednings-platsen för militärbefälsstaben.

Inget av de tre försvarsområdesförråden i berg, där arbetet igångsattes 1941 blev färdigställt under loppet av år 1942. De beräknades vara färdiga 1943, två av dem i början av året och det återstående omkring den 1 juli.

 

I december var läget att ammunitionsförråden i bergrum hade färdigställts med vissa undantag:

Försvarsområdesförrådet nr: 1 i Rute: Elektrisk installation och montering av avfuktningsanläggning återstår. Arbetena pågå och beräknas avslutade under februari 1943.

Försvarsområdesförrådet nr: 2 i Follingbo: Montering av avfuktningsanläggningens maskinella delar återstår och beräknas avslutade den 15 januari 1943.

Försvarsområdesförrådet nr: 3 vid Torsburgen: Elektrisk installation och montering av avfuktningsanläggning återstår. Anläggningen kan inte beräknas fullt färdig förrän omkring den 1 juli 1943, då kraftverkets ledningsnät blivit utbyggt.

Militärbefälshavarens stridsledningsplatsen i Follingbo stod färdig den 16 oktober 1944. (Källa: 217)

 

Läs mer under respektive bergrum

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig