Föregående sida

Kustartilleriets Mätstationer och Observationsplatser 1939 - 1945 på Gotland

Chefen marinen hade fastställt mät- och observationsplatser för Gotlands kustartilleri. Av dessa var många ännu inte utbyggda. Utöver de värn för (mst) och (opl), vilka förut utförts och som ingick i tidigare fastställda planer medgav marinförvaltningen genom skrivelse den 28 maj 1942 angående fortifikatoriska rustningsarbeten, att värn för vissa av de nya (mst) och (opl) fick påbörjas. I skrivelse den 29 augusti 1942 anmälde chefen GK/KA 3 att dessa (mst) och (opl) i stort sätt färdigställts till en total kostnad av 6.000 kronor.

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att följande (mst) och (opl) inte var utbyggda (medel inte anvisade):

Batteri TG: Opl nr: 2 Kyrkudd, nr: 6 Lutterhorn, nr: 8 Hoburga, nr: 10 Ryssnäs, nr: 11 Bungenäs samt mst nr: 11 Bungenäs.

Batteri BN: Opl nr: 2 Landsnäs, mst nr: 4 Afva, opl nr: 5 Hoburga, mst nr: 9 S:t Olofsholm och opl nr: 9 S:t Olofsholm.

Batteri HG: Opl nr: 2 Kyrkudd, opl nr: 7 Hoburga, opl nr: 10 Bungenäs, opl nr:13 Slite.

Då det måste anses synnerligen angeläget att dessa anläggningar snarast färdigställdes, i synnerhet som den för ifrågavarande (mst) och (opl) erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, hemställde chefen GK/KA 3 att i första hand följande 9 stycken (mst) och (opl), nämligen: opl 2 TG, mst 11 TG, opl 6 TG, opl 5 BN, mst 9 BN, opl 9 BN, opl 7 HG, opl 10 HG och opl 13 HG måtte få utföras som trupparbete och att härför tills vidare 24.400 kronor måtte få disponeras.

I skrivelse den 22 mars 1943 angående fortifikatoriska rustningsarbeten anvisade marinförvaltningen sammanlagt 121.400 kronor, varav 54.900 kronor till vissa (mst) och (opl) med anledning av chefen GK/KA 3 rustningsförslag den 31 augusti 1942. Marinförvaltningen föreskrev att värn, som utfördes som fältbefästningar, skulle i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

I skrivelse den 14 juli 1943 påpekade chefen GK/KA 3 att för oplatserna 1 HG, 1 TG och 6 HG inte anvisats medel till förläggningshyddor. Kostnaden för erforderliga sådana uppgick till 5.850 kronor. För en vid Karthaken på Furillen befintlig (opl) (12 HG) med 150 cm strålkastare saknades förläggningsmöjligheter för servisen varför en förläggningsbarack med kök erfordrades för en kostnad av 3.800 kronor. En särskild splittersäker byggnad för (mst) 1 BN (nu inrymd i batteri TG:s kommandoplats tillsammans med mst 4 TG och 5 TG) erfordrades och beräknades kostnaden till 4.000 kronor inklusive kabelgrav och maskering. Chefen GK/KA 3 hemställde om sammanlagt 13.650 kronor för sålunda angivna ändamål. I skrivelse den 5 augusti 1943 anvisade marinförvaltningen 13.650 kronor. (Källa: A-101)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig