Föregående sida

42. Pansarbilkompaniet

Fältpostnummer 42035

På Visborgs slätt

Pansarbil m/1941 i Hangvar på Gotland 1944
   

I april 1944 överfördes 42. pansarbilkompaniet till Gotland. Det hade just genomgått grundutbildning vid P 3 Strängnäs och skulle fullgöra sina sex månaders beredskapstjänst. Fr o m 1 april 1944 övertog P 1 G mobiliseringsansvaret från P 3.

Kompaniet grupperades i Tingstäde och bestod av en pansarbilpluton, en gevärspluton, en tung pluton, kompanitross och kompanistab. I den senare ingick en 20 mm pansarvärns/luftvärnskanon, motorcykel grupp och pionjärgrupp. Kompaniet var egentligen endast en pluton men var förstärkt med en gevärspluton och en tung pluton, båda var motoriserade.

Pansarbilplutonen bestod av fyra, samt en i reserv, svenska pansarbilar modell 1941, Pb m/41 "Irland" med nummer 946, 947, 948, 949 och 950. De kallades så eftersom Landsverk egentligen tillverkat dem för Irland, men med kriget hade de beslagtagits för svenska behov. Typen var något större än Pb m/40 som varit på ön 1941. Den hade två bakaxlar men hade försetts med samma kanontorn i vilket den alltså förde en 20 mm automatkanon och kulsprutor.

 

   

Pansarbil m/41 (Pb m/41)

Vikt:

7.85 ton

Antal i tjänst:

5 st. 1941-1956

Hastighet:

75 km/h

Byggår:

1939

Besättning:

5 man

Utrangerad:

1956

Längd:

5,86 m

Samband:

 

Aktionsradie:

300 km

Bredd:

2,24 m

Kanon:

20 mm Madsen automatkanon (2 20 mm Bofors automatkanon m/40B)

Höjd:

2,28 m

Övrig beväpning:

2 st 8 mm Madsen ksp (2 8 mm ksp strv m/39 V)

Pansar:

Helsvetsat, 5-15 mm pansarstål

Motor:

Büssing-Nag, L8V, 8-cyl V-motor på 150 hk

Chassi:

 

Växellåda

ZF 5-växlad

Pansarbil L-180 tillverkades av AB Landsverk i Landskrona. Före 2. världskriget levererades 35 st till Holland, 2 st till Danmark, 1 st till Finland, 2 st till Estland samt 8 st till Irland.

Efter ockupationen av Holland 1940 övertog tyskarna dessa fordon och satte in dem i egna förband. Sammanlagt såldes 50 st.

5 st av de som skulle levereras till Irland behölls av den svenska armén där de fick beteckningen pansarbil m/41. Alla ingick i P 1 G (Göta pansarlivgardes kompani på Gotland) och placerades på ön. Nummer 946, 947, 948, 949 och 950.

Samtliga skrotades i slutet av 1950-talet vid Henrik Petterssons skrotfirma i Follingbo. Grundutbildningen på fordonen upphörde redan 1949 och den sista tjänstgöringen för Pansarbil m/41 genomfördes troligen 1951. (Foto: “Captured Armored Cars and Vehicles in Wehrmacht Service in World War II” Regenberg, W)

 

Irland använde KP-bilar i Congo och önskade en sådan till sitt museum och ett utbyte skedde 1998. Den finns nu på Gotands försvarsmuseum.

 
 

Befäl

Kompanichef

1944 - 1945

Löjtnant

Pelling, Per

 

1944 - 1944

Löjtnant

Forsberg, Herman Viking

Plutonchef

1943 - 1944

Sergeant

Olsson, Karl Herbert

Plutonchef

1943 - 1944

Sergeant

Hedberg, Lennart

 

1944 - 1944

Sergeant

Ejebrand, Hemming Göransson

Plutonchef stf

1944 - 1944

Furir

Andersson, Hans Allan Bertil

 

1943 - 1944

Furir

Ulfbring, Halvard

 

1943 - 1944

Furir

Börje, Jan

 

1944

Vpl sergeant

Hjertzén, Sven Erik

   
   

Pansarbilars egenskaper

(Ur Soldatinstruktion för pansartrupperna 1944)

Pansarbilen är ett pansrat, oftast hjuldrivet stridsfordon. I utlandet förekomma även modeller med banddrift. Pansarbilens pansar är i regel av mindre styrka än stridsvagnens men skyddar mot eld från gevärskalibriga vapen.

Pansarbilen utmärker sig för stor hastighet på väg, upp till 80 km/tim, och god vändbarhet samt någon framkomlighet i lätt terräng.

Allt efter storleken betjänas pansarbilen av 5 eller 6 man.

Bestyckningen utgöres av kanon och 2 eller 3 kulsprutor. Besättningen är utrustad med pistol och handgranater. I pansarbilen finnes dessutom kulsprutepistol.

De svenska pansarbilarna utgöras av pansarbil m/3l, m/40 och m/41.

 

Pansarbilmaterielens handhavande och vård

Pansarbilmaterielen är dyrbar och svår att reparera eller ersätta, varför personalen måste vara väl förtrogen med handhavandet och vården av densamma. Det åligger därför varje pansarbilsoldat att medverka till att materielen icke utsättes för onormala påfrestningar eller onödig förslitning samt tillse, att skador och felaktigheter på materielen i god tid bli upptäckta, anmälda och avhjälpta. Gruppchef är närmast ansvarig för att pansarbilen med tillhörande materiel (vapen, radio m m) rätt vårdas och att anbefallda åtgärder komma till utförande.

 

Körning med pansarbilar. I allmänhet

Körning av pansarbilar ställer stora krav på föraren. Förbandets stridsvärde är i hög grad beroende av den enskilde förarens förmåga att rätt handha sin pansarbil och hans omdöme och skicklighet att framföra densamma.

Det är av största vikt, att föraren vid körning av pansarbil iakttar följande: att ofta kontrollera att instrumenten på instrumenttavlan visa normala värden; skulle så icke vara fallet, skall orsaken snarast efterforskas, att ge akt på styrinrättning och bromsar, att om rök eller lukt förmärkes i förarrum eller torn, snarast efterforska orsaken och avhjälpa felet, att alltid använda "dubbeltramp" vid växling.

Vagnen startas på den växel, som efter omständigheterna anses lämplig. Start på för hög växel är olämplig, enär kopplingen utsättes för onödigt slitage.

Vid körning på landsväg skall, därest ej det taktiska läget kräver stridskörning, pansarluckan framför föraren vara uppfälld samt en man stå i tornet.

Körning i terräng skall äga rum endast i undantagsfall och bör om möjligt föregås av rekognosering.

Vid körning med pansarbil m/41 iakttas: att vid körning i terräng bandaggregatet i regel påmonteras på de dubbla bakhjulen, att vid bakåtkörning i förening med kurvtagning bakvagnen styres nära den inre vägkanten.

 

Pansarbilpjäser

Pansarbilpjäserna äro kulspruta m/14-29 och m/39 strv samt 20 mm automatkanon m/40.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig