Föregående sida

Didrik Anders Gillis Bildt

f. 16/10 1820 i Göteborg Göteborgs och Bohus län d. 22/10 1894 i Engelbrekt Stockholms stad

 

Son till övverstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt o h h Christina Elisabeth Fröding.

------------------------

Gift 16/3 1848 i Stockholm med Rosali Lucie Dufva f. 14/12 1825 på Hanstavik i Västertälje Stockholms län d. 31/10 1916 i Engelbrekt Stockholms stad.

Barn:

Adéle Elisabet f. 27/3 1849 i Engelbrekt Stockholms stad d. 8/9 1914 i Stockholm

Carl Nils Daniel f. 15/3 1850 i Klara Stockholms stad

Knut Gillis f. 13/7 1854 i Engelbrekt Stockholms stad (Officer)

    

Kadett vid Karlberg 9/2 1835, officersexamen 22/9 1837, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17/11 1837, genomgick högre artilleriläroverket på Marieberg 1839 -1842, repetitör vid nämnda artilleriläroverk 1841 - 1844, löjtnant 17/10 1846, lärare i artilleri vid högre artilleriläroverket på Marieberg 1846 - 1847 samt i matematik och artilleri vid krigsakademien 1847 - 1854, artilleristabsofficer 22/2 1848, statsrevisor 1850, adjutant hos konungen 22/3 1851, kapten i armén 2/7 1852, chef för artilleristaben 3/3 1854, major i artilleriet 7/3 1854, kapten i Göta artilleriregemente 13/9 1855, överstelöjtnant i artilleriet 7/5 1856, major vid Svea artilleriregemente 6/10 1857, överste i artilleriet 17/7 1857, landshövding och militärbefälhavare på Gotland 1857 - 1862. generalmajor i armèn 6/8 1857, 1:e adjutant hos konungen, utomordentligt sändebud till Italien 1861, overståthållare i Stockholm 13/5 1862, stadsfullmäktiges ordförande 1863 - 3/3 1874, tomordentligt sändebud till Danmark 1863, friherre 3/5 1864, ledamot av riksdagens 1. kammare 1864 - 1874, utomordentligt sändebud till Berlin 1874 med anledning av konung Carl XV:s död och konung Oskar II:s tronbestigning. envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Berlin 3/3 1874 och i Dresden 21/4 1875, generallöjtnant 16/6 1875, envoyé i Karlsruhe 27/4 1881, vice kansler vid KMO 23/11 1885 - 21/11 1887, riksmarskalk (excellens) 18/8 1886, återkallad från beskickningarna i Berlin, Dresden och Karlsruhe 21/8 1886, kansler vid KMO 21/11 1886, ledamot av riksdagens 1. kammare 8/1 1887, statsminister 6/2 1888 - 12/10 1889, avsked ur armén 28/11 1890.

   

Rosali Lucie Dufva - Bildt

Till B:s ovanliga framgång i lifvet torde nog hans inflytelserika ställning som riksdagsman i sin mån bidragit. Han började sin bana å riddarhuset vid 1847-48 års riksdag och rönte den för en nykomling ovanliga äran att blifva insatt i statsutskottet, hvilken plats han beklädde vid alla efterföljande riksdagar ända till sin utnämning till öfverståthållare. Han utöfvade ett betydande inflytande ej blott å utskottets arbeten, hvilka i det första järnvägsbyggandets tider voro mer än vanligt maktpåliggande, utan å det politiska lifvet i allmänhet, såsom tillhörande »den konservativt-reformerande eller junkerfraktionen», som sökte medla mellan ytterligheterna. Efter representationereformen, som af B. rönte ett bestämdt understöd, var B. en af Stockholms stads representanter i Första kammaren 1867-74, hvarvid han bl. a. uppträdde för tryggande af gift kvinnas äganderätt, och han var äfven medlem af 1865 års unionskommitté.

Han utsågs 1874 till svenskt-norskt sändebud i Berlin hvilken post han beklädde till 1886, då han efter utnämningen till riksmarskalk återvände till fäderneslandet. Från jan. 1887 till sin död intog han ånyo en plats å Första kammarens stockholmsbänk och tillhörde den protektionistiska gruppen, utan att taga någon mera framträdande roll i kammarens debatter. Hans representativa egenskaper föranledde dock, att, sedan protektionisterna genom Stockholmsvalets omkastande 1887 ernått majoritet i riksdagen, bildandet af den nya ministären uppdrogs åt honom. Från febr. 1888 till okt. 1889 beklädde B. statsministersposten i en ministär af i tullfrågan divergerande åsikter. Från denna tid härrör bl. a. det af riksdagen 1889 i hufvudsak afslagna förslaget om inskränkningar i tryckfribeten.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"