Föregående sida

Nils Axel Planting - Bergloo

f. 18/1 1817 i Frösvik Östra Ryd Stockholms län d. 27/8 1867 i Visby (Serafimerlasarettet, Stockholm) av ”Inflammation i benmärgen i venstra lårbenet.” ”Afliden i Stockholm efter amputation.” Begravd den 31/8 1867.

 

Son till kapten Axel Jonas Planting Bergloo f. 1767 i Jämtland d. 13/3 1824. Gift med Benedicta Elisabeth Trafvenfeldt f. 1781 i Hammarby d. 16/6 1855 i Mariefred.

Nils Axels syskon:

Magdalena Elisabeth f. 1802

Sophia Carolina f. 4/11 1803

Hedvig Gustafva f. 13/4 1805

Wendela f. 1807. g. Lindwall

----------------------------

Gift 24/7 1849 med Edla Josefina Poignant f. 16/9 1824 i Husby Långhundra Uppsala län d. 4/12 1902 i Södertälje Stockholms län.

Barn:

Axel Magnus Casimir f. 24/4 1850 i Roglösa

Bror Carl Gustaf f. 28/10 1861 i Stenkumla Gotlands län

Ernst Ludvig Michaël f. 6/9 1857 i Stenkumla Gotlands län

Cecilia Maria Josefina f. 14/10 1858 i Stenkumla Gotlands län d. 20/11 1877 i Visby

Bror Carl Gustaf f. 28/10 1861 i Stenkumla Gotlands län d. 4/6 1941 i Södertälje

 

De flyttade 1856 till Ansarve Stenkumla från Roglösa. De flyttade den 12/11 1863 till Visby.

1:e konstapelexamen vid Svea artilleriregemente 21/3 1835, sergeant 24/3 1835, styckjunkarexamen 24/4 1836, avsked 21/4 1837, vid Dalregementet 29/4 1837, officersexamen 27/5 1839, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 23/12 1839, löjtnant 18/12 1843, subalternofficer vid kronoarbetskåren 24/4 1848, befälhavare för kronoarbetskåren vid Borghamn 1/8 1849, kapten 3/4 1856, tygförvaltarevid  tygförvaltningen i Visby 29/9 1863

   

Olyckshändelse

Från härwarande Kronans förråd skall försäljas bland annat ett större parti granater och för att afbränna den i granaterna befintliga tändsats hade deßa blifwit förliden lördagsafton (9/9 1865) transporterade till stranden wid batteribacken. Af något mißtag fanns deribland en granat fyld med sprängsats och då den kreverade träffades Tygförwaltaren, kaptenen Planting Bergloo af ett stycke som afslet köttet från bakre delen af ena smalbenet och träffade ett stycke hufwudet wid tinningen, som dock enbart lindrigt sårades. Ett stycke af granaten slog ned å taket wid Strandgatan, likwäl utan att göra widare skada. — Wi förmoda att krigsrätt kommer att hållas för utrönandet, af, först och främst hwem som warit nog egenmäktig att anwisa en sådan plats inuti staden för dylika experimenter, och derefter huruwida samhället skall opåtalt nödgas wara underkastadt faran att slika wådliga persedlars förwarande uti den byggnad i staden, som benämnes Kronans förrådshus, eller om äfwen detta är en sjelftagen rätt af ett allenastyrande militärwälde, som alltmera will göra sig här gällande. Staden, tycktes ändock wara mer än mycket hotad af förstörelse ifall någon olycka skulle ske genom de obewakade kruthusen utanför södra stadsmuren, utan att äfven Kronans förrådshus, som är beläget i en tätt bebyggd del af staden, skall inrymma för stadens trygghet wådliga effekter. Man skulle nästan häraf kunna antaga, att, då  Kongl. Maj:t afslog Stadsfullmäktiges i underdånighet framställda begäran, att den indragna bewakningsposten wid kruthusen måtte återställas, de ord, hwarmed Kongl. Maj:t afslöt detta sitt nådiga bref: ”Och befalle Wi eder Gud allsmägtig nådeligen”, wore i dubbel mening en önskan att stadens innewånare måtte bewaras af Guds skyddande hand, då den werldsliga öfwerheten sjelf ignorerar, att widtaga  försigtighetsmått mot olyckor, som kunna blifwa bland de swåraste att samhälle har att frukta.

Huruwida Kapten Bergloo kan fullkomligt återställas lärer ännu wara twifwel underkastadt. — En underbar Försynens skickelse war, att, ibland de många åskådarne wid tillfället, icke flera träffades af de kringrykande jernbitarne. (Källa: 135).

 
 

Dödsfall. Tygförwaltaren härstädes, kaptenen Planting Bergloo, har i dessa dagar aflidit i Stockholm. Det är snart 2 år sedan den olycka tilldrog sig, som lade kapten B. på sjuksängen. Såsom bekant är, war det wid afbränningen af några gamla i tygförrådet förwarade granater, som en kreverade, därwid en skärfwa träffade kapten B. och afslet köttet från bakre delen delen af ena smalbenet. För någon tid sedan fördes kapten B. till Stockholm der benet amputerades. (Källa: 136)

 

 

(14/2 1868) K. M:t har till innew. riksdag föreslagit att aflidne kaptenen wid Gotlands Nationalbewäring och Tygförwaltaren i Wisby Nils Axel Planting-Bergloos enka Edla Josefina Planting-Bergloo, född Poignant, må uppföras på allmänna Indragningsstaten till åtnjutande under sin återstående lifstid af en årlig pension å 400 Rdr, att från 1868 års början beräknas. (Källa: 1796)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"