Föregående sida

Per Arthur Lindberg

f. 30/7 1908 i Malmö Sankt Johannes Malmöhus län d. 27/1 1942 i Växjö Kronobergs län (Visby, även begravd i Visby)

     

Gift 24/8 1941 i Visby med Gunilla Maria Eisabeth Ihre f. 12/9 1917 i Visby d. 1/1 2000 i Katrineholm Södermanlands län. (Hon gifte om sig 2/6 1946 med Hans Gunnar Gabriel Wahlberg)

       

Efter avlagd studentexamen kom han att tjänstgöra flera år i Stockholms poliskår. 1932 blev han fänrik vid Kungliga Kronobergs regementes reserv och i oktober 1940 löjtnant på stat. Som löjtnant kom han att tjänstgöra vid den förstärkta beredskapen på Gotland (Fältpost på Fårö). Lindberg var känd som en god idrottsman och simmare. Han deltog bl a i ett flertal landskamper. I augusti 1941 gifte han sig med gotländskan Gunilla Ihre. Några dagar efter vigseln gav han sig dock iväg som frivillig till Finland. Han kom att tjänstgöra vid det 24 infanteriregementet som var placerat i Fjärrkarelen. Den 31 oktober sårades han svårt vid striderna på Maaselkänäset. Efter att ha vårdats en tid på ett finskt krigssjukhus överflyttades han till lasarettet i Visby. Tillståndet förvärrades dock och han tvangs genomgå ett flertal operationer för bl a  varbildning. Hans liv gick emellertid inte att rädda utan han avled där den 27 januari 1941. Begravd på Östra begravningsplatsen, Ihres familjegrav, kvarter 5 nr: 5C.

 

Lindbergs sjukjournal

   

Så här skrev kamraten kapten Sven Hedengren i Gotlands Allehanda den 12 februari 1942 om Lindberg: "Per Lindberg! Redan under de år, Du som civil tjänstgjorde inom ordningsmakten i huvudstaden, vann Du inblick i det ryska undermineringsarbetet i vårt land och omöjligheten, att med hittills tillbuds stående medel förhindra moskva-männens dolska angrepp på vårt folks inre, bristfälligt försvarade, ja oftast helt blottställda fronter.

När så kolossen i öster för andra gången efter det nya Finlands uppkomst kastade sig över det lilla grannfolket för att slutligen utplåna det från världskartan, då kunde ingenting hejda Dig! Du måste fara dit över för att med vapen i hand bidra till att förhindra att så skedde. Man kallar äktenskapet "den lugna hamnen", dit brud och brudgum tillsammans styra sin levnads farkost då de förena sina öden. Men den bilden passar föga in på ett krigsbröllop!

Genom starka band knuten till Finland blev det lättare för Din unga maka att se sin make dra ut i fält. Som en äkta krigarhustru har hon stått vid Din sida "i nöd och lust".

Efter Paatene kom så - en snöslaskig 27, november, våra trupper till fiendens starkt befästade ställningar vid passet vid Rajralan Maaselkä.

Av en underlig ödets nyck kommo vi att gå fram i det blodiga anfallet så att säga hand i hand: jag till höger om landsvägen, Du till vänster därom.

Elden från de många ryska kulsprutorna, som sköto band på band på närmsta håll från sina gropar i den snöbetäckta, snåriga buskmarken, var våldsamt stark och rev stora luckor i de våras led, då de - trots allt - obevekligt rörde sig framåt över stock och sten och massor av stupade ryssar. Du stod där, lugn, blond och bred och stark och gav och gav med kraftfull stämma Dina inför den knattrande helveteskören av ryska explosivkulor ett ögonblick tvekande karlar uppmuntrande och pådrivande tillrop. Genom snabbt insättande av Dina snabbeldsvapen mot de ryska kulsprutorna framför mig, hjälpte Du skickligt fram mitt anfall. Genom tillrop tvärs över vägen kunde jag å min sida bidraga till att muntra upp dina skyttar, som ett ögonblick trodde sig framrycka isolerat till vänster om vägen. Så blev segern vår till slut och den ryska ställningen genombruten genom frontanfall längs vägen. Först nästa dag erfor jag att Du förts bort som sårad - "flera kulor från ryskt automatvapen i axeln" hette det. Visserligen andades Ditt första brev till mig krigssjukhuset missmod - sårfebern tog hårt på Dina krafter, men i slutraderna lyste fram hoppet om, att såren snart skulle bli läkta, så att Du skulle kunna återvända till fronten.

Käre Per! Din förhoppning har svikits. Du har fått passera det "No mans land", om vilket vi kämpande på det lilla stoftkornet i Världsalltet ingenting veta. Vi veta blott ett: att "döden ger seger, seger ger döden, kraften ger Han, som den fordom gav". Fronten i Fjärrkarelen den 2/2 1942 Sven Hedengren Kapten vid IR 24

 

 

Sårad i kriget död Visby.

(28/1 1942) Löjtnant Per Arthur Lindberg, Kronobergs regemente, avled igår på Visby lasarett, där han den senaste tiden vårdats för sviter efter skottskador, som han i höstas

Gravsten på Visby Östra kyrkogård

erhöll i Finland, då han tjänstgjorde vid ett finskt förband som frivillig svensk officer i kriget mot ryssarna. Vid en drabbning på finska ostfronten träffades han av flera skott och remitterades givetvis som sårad till krigssjukhus i Finland, där han också i vanlig ordning vårdades tills han var så pass återställd, att han till jul kunde bege sig åter till Sverige och Visby, Emellertid förvärrades tillståndet och löjtnant Lindberg lät för någon tid sedan inlägga sig på lasarettet, där han bl. a. underkastades operation för varbildning. Livet stod dock inte att rädda, och i går avled han, som redan nämnts, endast 33 år gammal.Den i så unga år bortgångne krigaren var född i Växjö den 30 juli 1908. Efter avlagd studentexamen tjänstgjorde hat i flera år i Stockholms poliskår samt blev 1932 fänrik i Kungl. Kronobergs regementes reserv och i oktober 1940 löjtnant på stat. Som löjtnant har han även under den förstärkta beredskapen tjänstgjort på Gotland, bl. a. på Fårö I aug. i fjol ingick han äktenskap med fröken Gunilla Ihre, dotter till konsul H. Ihre härstädes och hans maka, samt utreste några dagar efter bröllopet till Finland. för att som frivillig deltaga i det finsk-ryska kriget, i vilket han också med utmärkelse deltog ända tills han sv årt sårad måste lämna fronten. Löjtnant Lindberg hade för sina insatser i broderlandets tjänst hedrats med Finska frihetskorset, fjärde klassen.Den avlidne har även gjort sig känd som en duktig idrottsman och skicklig simmare. Som simmare har han också med utmärkelse deltagit i många landskamper.Löjtnant Lindberg sörjes, förutom av sin unga maka, av moder, syskon och svärföräldrar samt moster.Jordfästningen äger rum i Visby domkyrka på söndag kl. 2 e. m. De som önska hedra den avlidne kunna i stället dör blommor skänka ett bidrag till de finska krigsbarnen. För ändamålet finnas listor utlagda i Gotlandsbanken och Svenska Handelsbanken. (Källa: 1337)

 

 

Löjtnant Per Arthur Lindberg, vilken, som i går meddelades, avlidit på Visby lasarett, var icke, som felaktigt uppgavs, född i Växjö, utan i Malmö, vilket härmed meddelas till rättelse. (Källa: 1338)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"