Föregående sida

Allan Gunnar Emanuel Nilsson

f. 26/3 1912 vid i Kvie i Stenkyrka Gotlands län d. 3/10 1939 i Klara Stockholms stad (Begravd i Fröjel).

  

Son till jordbruksarbetaren Oskar Gunhard Nilsson o h h Alfhild Anna Ingeborg Lundgren. Fadern omgift 1914 med Maria Karolina Bergsten.

Allan, fadern och hans familj  flyttade den 12/11 1915 till Ansarve Fröjel. Fadern småbrukare.

------------------------------

Ogift.

   

I tjänst vid Gotlands infanteriregemente 1930, furir 1934, reservfurir vid 2. pansarvärnstroppen 1939.

   

Dödskörning i Burgsviks samhälle.

Motorcyklist genade skymd kurva — krock med lastbil.

En ohygglig dödsolycka inträffade vid 3-tiden i går eftermiddag i Burgsviks samhälle, då en 27-årig reservfurir Allan Gunnar Emanuel Nilsson, bördig från Fröjel, fick sätta livet till sedan han med sin motorcykel kolliderat med en lastbil i en skymd kurva. Döden var ögonblicklig, då Nilsson krossade huvudet mot bilen, men den passagerare som satt bakpå kastade sig undan och erhöll mindre farliga blessyrer.

Motorcykeln kom söderifrån genom samhället och olyckan inträffade i den kurva som vägen gör utanför trädgårdsmästare Stengårds fastighet. Sikten är här skymd av stora träd men trots detta har motorcykeln, enligt vad ögonvittnen uppge, framförts med c:a 60 km:s hastighet. På grund av denna hastighet har man tydligen måst gena kurvan och därvid kommit in på vägens högra halva, vilket blev orsaken till en ödesdiger kollision. På andra sidan kurvan kom nämligen en lastbil från bryggeriet i Hemse körande med låg hastighet. Då föraren varseblev motorcykeln försökte han kasta bilen över åt höger för att bereda plats åt motorcykeln på kurvans innersida men hann ej detta.

Motorcykelns styrstång träffade vänstra bildörren och föraren kastades med sådan våldsam kraft mot bilen att huvudet krossades och Nilsson ljöt en ögonblicklig död. Passageraren, sergeant K. S. F. Karlsson från Visby, kastade sig åt sidan och fick endast en del skador i benen och ansiktet. Som ett bevis på kraften i kollisionen kan nämnas att lastflakets vänstra främre hörn slets bort.

De båda åkande på motorcykeln kastades vidare av farten flera meter från kollisionsplatsen och åkdonet kastades ännu längre bort.
Landsfiskal Jonsson och militärläkare från Hemse kallades omedelbart till olycksplatsen. Läkarna togo hand om den skadade passageraren och förde honom till sjukhuset i Hemse för ytterligare vård, beträffande Nilsson kunde endast dödsfallet konstateras. Landsfiskalen, som haft utredningen om hand, meddelade emellertid att hans arbete mycket försvårats därigenom att nyfikna åskådare strömmade till och förstörde spåren efter fordonen i vägen, varigenom ett värdefullt bevismaterial till stor del gick förlorat.

Kurvan där olyckan hände, har länge ansetts utgöra en fara för trafiken och man hade i våras åtgärder under övervägande att räta vägen. Saken förföll emellertid, då en del markägare ansågo att omläggningsförslaget åstadkom för stort intrång på deras tomter, men den kommer säkerligen att återupptas inom den närmaste tiden.

Den omkomne var född i Fröjel (sic) och var son till hemmansägaren Oskar Nilsson, Ansarve, och hans maka. Han var under många år värvad vid I 18 men fick för något år sedan civilanställning som vaktmästare i Stockholm. Närmast sörjande äro förutom föräldrarna också en syster.

Nilsson fullgjorde nu sin beredskapstjänst vid Gotlands trupper. Passagerarens skador voro av relativt lindrig art och hans tillstånd inger icke några farhågor enligt vad som meddelas från sjukhuset i Hemse. Han har erhållit en skada i käken och yttre skador på benen.

(Källa: 1003)

      

  

Att vår älskade

ALLAN

har lämnat oss i dag genom

olyckshändelse, 27 år gammal,

outsägligt sörjd och sakand av

oss, släktingar, kamrater och

många vänner, är vår smärt-

samma plikt att härmed

tillkännagiva.

Ansarve i Fröjel

den 3 okt. 1939.

KAROLINA o. OSKAR NILSSON

Svea

G. sv. Ps. 380, v. 2.

Meddelas endast på detta sätt.

Jordfästningen äger rum i

Fröjels kyrka söndagen den 8

oktober kl. 12,30 e. m. De, som

önska följa Allan Nilsson till

graven inbjudas att samlas vid

hemmet kl. 11 f. m.

         

En högtidlig militärbegravning ägde i går rum i Fröjel, då stoftet efter den i Burgsvik genom olyckshändelse den 3 dennes omkomne, i militärtjänsten varande reservfuriren Allan Nilsson, Ansarve i Fröjel, fördes till den sista vilan.

Från Visby och till Visborgs slätt följdes likbilen av musikkåren och en paraderande trupp militär. Vid 12-tiden anlände likbilen jämte militär ur landsstormen till Allianshuset i Fröjel, där begravningsföljet samlats.

Under prosten Gustaf Sjöbergs ledning hölls en kort andaktsstund, varvid ps. 580 sjöngs unisont, varefter färden ställdes till kyrkan. Kistan bars av sex av den avlidnes militärkamrater. Vid ingången till kyrkan bildade militären häck. Sedan fru Ester Löfgren sjungit: ”Han brister snart, min silvertråd”, följde ps. 531 v. 1 och 5, varefter prosten Sjöberg höll en dödsbetraktelse och jordfästningen följde. Sedan ps. 531 v. 6-7 sjungits unisont, utförde sångföreningen ”Stilla skuggor”.

Vid utgången ur kyrkan paraderade militär hedersvakt, den rikt blomsterhöljda kistan fördes till graven och nedsänktes. Här frambar kapten Granfeldt å militärens vägnar i ett kärnfullt tal ett tack till Allan Nilsson, som nu ej finns mer, ty han har gått dit varifrån ingen återvänder. Så nedlades en krans med band från officerare, underofficerare o. kamrater från Burgsvik. Vidare nedlades kransar från övrigt militärbefäl, från närmast anhöriga samt från den avlidnes skolkamrater m. fl. Ovanligt många sockenbor voro närvarande vid den högtidliga begravningen.

Så är Allan Nilsson ej mer. Hans mänskligt sett allt för tidiga bortgång har föränkt vännerna i sorg. Han efterlämnar ett ljust och glatt minne.

(Källa: 1004)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"