Föregående sida

Lars Erik Larsson

 f. 13/8 1918 i Säbro Västernorrlands län. d. 7/4 1940 i Västervik (vid Lilla Ihre, Hangvar av ”förbränning”)

   
Tjänstgöring vid Gotlands infanteriregemente 5. kompaniet 8/11 1938 - 16/5 1939, sjukvårdare, mobiliseringstjänstgöring vid 13. kompaniet 3/9 1939 - 7/4 1940.
   

Värnpliktig brändes inne. Sökte förgäves få upp igenspikat fönster.

Från Dagens Nyheters korrespondent. VISBY, måndag.

En 22-årig värnpliktig sjukvårdare, Västervik, innebrändes under en våldsam eldsvåda som på söndagen (7/4 1940) härjade en bondgård vid Lilla Ihre i Hangvar på Gotland. De militärer som befunno sig på gården tillsammans med den omkomne lyckades i sista stund rädda sig genom fönstren då elden på grund av den kraftiga blåsten redan hunnit få explosionsartad fart.

Den brunna byggnaden är en 100-årig bondgård, tillhörig mejerikonsulenten B. Nelson, och disponerades vid tillfället som militärförläggning. När elden upptäcktes brann det i golvet i köket, och lågorna spredo sig med sådan hastighet att utgångarna inom kort voro blockerade. De inneboende, ett femtontal militärer, måste hals över huvud rädda sig den enda väg som ännu stod öppen, nämligen genom fönstren.

Elden hade på kort tid nått fram till trappan upp till andra våningen, där Larsson befann sig och spärrade vägen för honom. Larsson hade tydligen försökt ta sig nedför trappan, men överväldigades av röken och tvingades att dra sig tillbaka till rummet, där han kvävdes innan han hunnit slå ut de igenspikade innanfönstren. Kamraterna gjorde flera fruktlösa försök att undsätta honom. Byggnaden brann ned till grunden och alla inventarier, såväl kronans som husägarens samt de värnpliktigas egna tillhörigheter, bland annat två kulsprutor och en del ammunition, förstördes fullständigt. Orsaken till elden torde ha varit att det tagit eld i trävirket i rökgången.

Den omkomne var plåtslagare till yrket och efterlämnar hustru och ett barn. Han skulle på måndagen ha permitterats för att resa hem till Västervik. (Källa: 1971)

 

 

 

Våldsam brand i Hangvar. 1600-talshus nedbrunnet till grunden. — En person innebränd.

En våldsam eldsvåda utbröt vid 10-tiden igår förmiddag vid Lilla Ihre i Hangvar. Eldsutbrottet var fullkomligt explosionsartat och de inneboende ett tjugotal militärer, vilka tillfälligtvis hade sitt logi i byggnaden, fingo hals över huvud genom fönstrena kasta sig ut ur den brinnande byggnaden. En person, en 22-årig plåtslagare Larsson, bördig från Västervik, hann emellertid inte ta sig ut utan blev innebränd.

Den brunna byggnaden var uppförd av sten i två våningar. Elden som torde ha uppstått genom överhettning i trävirket intill skorstenen, fick som nämnts genast från början våldsam fart och hela huset var inom kort övertänt. Brandmanskap tillkallades, men då man snart insåg att byggnaden inte stod att rädda, fick man istället inrikta sig på att hindra eldens spridning till en intilliggande uthuslänga som ett tag var starkt hotad.

Redan på ett tidigt stadium förstod man att en man ännu var kvar i övre våningen av det brinnande huset. En stege restes till ett av våningens fönster, men då ett par mannar skulle klättra in i rummet slogo stora eldsflammor ut, och man måste därför lämna den innevarande åt sitt öde. Om orsaken till att han inte hann ta sig ut vet man givetvis ingenting med bestämdhet. Som redan framhållits fick elden genast en explosionsartad karaktär och det är inte uteslutet att mannen, som strax före eldsutbrottet legat på sängen och läst, helt enkelt blivit paralyserad vid eldsutbrottet och icke kunnat ta sig ut i tid. Byggnaden, som helt lades i ruiner, var uppförd på 1600-talet och ägdes av konsulent B. Nelson. (Källa: 1972)

 

 

 

Pyromanen skyldig även till Hangvarsbranden

Har erkänt att han tänt på med bensin.

Den sjuttonårige maskinmjölkaren Sune Pettersson, Väskinde, har nu även funnit för gott att medge, att det var han, som den 7 april 1940 anlade eld vid en militärförläggning vid Lilla Ihre i Hangvar, varvid en av militärerna innebrändes. Vid detta tillfälle hade pyromanen sällskap med sin yngre broder Bror Pettersson, som då icke var mera än tretton år.

Sune Pettersson har för statspolisen berättat, att han och brodern, den 7 april på morgonen besökt förläggningens marketenteri, där de köpt en del godsaker, varefter de begivit sig hem. Vid tiotiden hade de emellertid återvänt och gått in i köket, där tillfälligtvis en 25-liters bensindunk., som var ungefär halvfylld, och hade slagit ut vätskan på golvet samt kastat dit en tändsticka.

Följden blev givetvis, att elden flammade upp med explosionsartad kraft och spred sig så hastigt, att de tjugo militärer, som befunno sig i förläggningen hals över huvud måste kasta sig ut genom fönstren. En av de värnpliktiga hann emellertid inte ut och innebrändes som …nts. Angående motivet för denna mordbrand har Pettersson endast förklarat, att han tyckte sig ha fått för litet valuta för de pengar han nedlagt i marketenteriet.

Angående de båda eldsvådorna i Väskinde pågår utredning fortfarande. Pyromanen har berättat, att han hos trädgårdsmästare Oskar Gustafsson anlagt elden i några säckar träkol, som förvarades tillsammans med hr Gustafssons bil, medan han hos hemmansägare Thulin tänt på det lättantändliga innehållet i en agnbod, Denna bod stod i förbindelse med höloftet, vilket förklarar den oerhörda spridning elden ögonblickligen fick.

Polisen har även att utreda en del smärre ofog o. d., som Pettersson gjort sig skyldig till, men i dessa fall har undersökningen ännu icke avancerat så långt att något kan offentliggöras om resultatet. Sune Pettersson torde komma att häktas en av de närmaste dagarna, medan Bror Pettersson, som vid brottets begående endast var tretton år, väl blir omhändertagen av barnavårdsmyndigheterna. (Källa: 1973) 

 

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"