Föregående sida

Robert Hansson

 f. 7/6 1891 i Sippmanna, Vamlingbo. d. 16/11 1941 i Sippmanne, Hamra i en ”sprängningsolycka”. Robert var son till husbonden Lars Ferdinand Hansson f. 1/4 1855 i Vamlingbo, d. 3/8 1930 i Hamra.

Gift med Emma Kristina Olina Nilsson f. 28/10 1853 i Ardre, d. 7/5 1919 i Hamra.

   
 

Två personer dödades av exploderande sprängboj — Mininvasion på södra Gotland.

Under den hittills förflutna delen av kriget ha Gotlands kuster varit totalt förskonade från påhälsning av minor — över huvud taget ha mycket få sådana otrevliga tingestar påträffats i Östersjön, medan som bekant västkusten varit desto mera hemsökt. Den senaste stormen i södra Östersjön tycks emellertid ha gått synnerligen illa åt där utlagda minfält, som tydligen åtminstone till en del lösryckta och skingrats. Följderna ha icke uteblivit. Under senaste veckohelgen ha sydspetsen av Gotland fått mottaga en del av dessa sjöfararens främsta fiender, av vilka några exploderat, medan andra uppspårats och oskadliggjorts. Även sprängbojar ha flutit i land.

 

I Vamlingbo krävde denna första mininvasion tyvärr i går (söndagen den 16/11 1941) två dödsoffer, i det 18-årige Jacob Österholm, Rembs i Vamlingbo, samt 50-årige Robert Hansson, Sippmanna i Hamra, föllo offer för en sprängboj, som de av allt att döma försökt bärga. Det finns inga ögonvittnen till den hemska olyckan, utan de förolyckade hittades strax efter kl. 11 i går förmiddags av lantbrukare Jacob Södergren, Austre, som kom gående vid stranden. Båda de döda voro fruktansvärt massakrerade, bl. a. hade Österholm så gott som slitits av på mitten. Han låg och flöt i vattnet, medan Hansson hittades på stranden med brinnande kläder. På platsen hittades också den gråmålade överdelen av en fiskebåt, men huruvida de båda männen befunnit sig i båten vid explosionen har ännu icke kunnat utrönas. Olycksplatsen erbjöd givetvis en hemsk anblick, översållad som den var med köttslamsor och klädtrasor, som slungats ända till ett tjugutal meter från den plats, där explosionen tydligen inträffat. De dödades cyklar, som stodo en bit upp på stranden, voro fullkomligt perforerade av splitter från sprängbojen.

Olyckan har av allt att döma inträffat vid 11-tiden. Jacob Österholm hade gått hemifrån kl. 8 på morgonen för att sin vana trogen ta en promenad längs stranden,— kanske hade han även hoppats göra något strandfynd, då på senaste tid bl. a. en hel del koks flutit i land där ute. Kl. 11 hörde hans moder en kraftig knall. Hon blev givetvis orolig, då hon visste, att sonen befann sig just i de trakterna, och strax efteråt fick hon också bud om den fruktansvärda olyckan, som ägt rum på stranden innanför Heligholm.

Den omkomne Österholm var som nämnts från Rembs och son till hemmansägaren Niklas Österholm och hans maka född Söderberg. Utom föräldrar efterlämnar han tre syskon — en bror och tre systrar. Han var känd som en duktig arbetare och en omtyckt ung man — en smula tillbakadragen kanske men arbetsam och rejäl. Han var född den 7 juli 1923. Hansson var född den 7 juni 1891. Han var ogift och brukade sedan en följd år en liten gård vis Sippmanna. I allmänna värv hade han icke tagit del. Som närmast sörjande efterlämnar han två bröder, bosatta i resp. Hamra och Vamlingbo.

 

Nio minor och en sprängboj tillvaratagna.

Marindistriktet underrättades givetvis snarast om det inträffade och skickade ögonblickligen ut ett par bilar, som både i går och i dag utforskat stränderna längs Sudret. Letandet har icke varit förgäves — till i dag på förmiddagen hade man nämligen spårat upp icke mindre nio minor och en sprängboj, förmodligen av samma slag som den, som kostade de två männen livet. Att dessa icke råkat ut för en mina kan nämligen antagas, då de i så fall borde ha blivit alldeles sönderslitna. Man har vidare tillvaratagit två stycken gummibåtar samt en del vanliga bojar o. d. Nämnas kan, att både minorna och sprängbojen samtliga hittats söder om Grötlingboudd, vilket ger stöd åt det antagandet, att de slitit sig från minfält i södra Östersjön.

Vid 11-tiden natten till söndagen hördes från Ronehamn och platser söder därom en våldsam explosion, vilken förmodligen härrörde från en mina, som stött på grund och exploderat, och även natten till måndagen ha våldsamma knallar iakttagits.

Olyckan kan tjäna som en varning åt allmänheten att aldrig befatta sig med misstänkta strandfynd. Det kan visserligen röra sig om en vanlig boj e. d., men det händer som synes, att det är farligare saker, som flyta i land. Den sprängboj det här tydligen varit fråga om är av en päronformig typ och har en höjd på 90 cm. à 1 meter. Färgen är oftast röd eller grå, men även andra färger kunna givetvis ifrågakomma. I bojens smala ända är ibland en stålwire fastsatt, och den skall man mest av allt akta sig för, ty den allra minsta dragning i wiren brukar ofelbart utlösa en explosion.

Den våldsamma blåsten har visserligen avstannat just nu, men fortfarande torde strömmarna vara kraftiga, varför det kan befaras, att ytterligare minor driva i land. Eventuella upphittare uppmanas att icke på egen hand försöka ta i land dem utan i stället underrätta landsfiskalen eller marindistriktet.

På olycksplatsen pågå i dag undersökningar för att utröna vad för slags sprängboj de båda männen råkat ut för, och denna undersökning ledes av landsfiskal R. S. Tigerhielm i samarbete med kustartilleriet.

(Gotlands Allehanda 17/11 1941)

  

14 minor och 1 sprängbojar ilanddrivna på Gotland - Marinens folk i besvärligt arbete från tidig otta idag.

Marinens personal på Gotland fick igår sätta till alla klutar för att taga hand om de ilandflutna minorna och sprängbojarna och man var hela dagen i fullt arbete, som dock vid mörkrets inbrott måste avbrytas. Men i tidig otta i morse var man åter i farten. I går hann man taga hand om och desarmera 8 minor och 2 sprängbojar. De flesta pjäserna ha flutit i land på sydligaste kusterna därav två vid Grötlingboudd och två vid När. Alldeles invid Närs fyr låg en mina, som låg mycket illa till och vållade mindödarna stort besvär. En sprängboj hade flutit i land vid Sysneudd i Östergarn.

Vi upprepa varningen till allmänheten att icke vidröra eller ännu mindre försöka bärga påträffade bojar och minor. Även om en boj ser oskyldig ut kan den vara sådan att den kan brisera när som helst. Minorna som anträffas äro alla tyska och härröra därför troligen från det minfält som utlades mellan Öland och Balticum vid tysk-ryska krigets utbrott.

 

Österholm stod med sprängbojen i famnen.

Landsfiskal R.-S. Tigerhielm med biträde av specialister från kustartilleriet har i går och i dag företagit en noggrann undersökning på platsen för den svåra sprängningsolyckan på söndagen. Det har därvid genom undersökning av splitter konstaterats , att explosionen vållats av en sprängboj av utländskt fabrikat. Man har vidare kunnat rekonstruera omständigheterna kring olyckan. Av skadorna på de dödade framgår nämligen, att Österholm tydligen stått med bojen i famnen, då de flög i luften, medan Hansson stått till höger och alldeles intill Österholm. Att bojen icke legat på marken framgår nämligen av att ingen av de dödade hade skador på benen.

Dem på olycksplatsen hittade fartygsdelarna härröra icke från en fiskebåt utan från ett större fartyg. Det rör sig om en gråmålad styrhytt e. d. samt två bitar av ett s. k. trall — d. v. s. de korslagda ribbor, som underlätta vattenavrinningen från t. ex. en brygga. Huruvida detta fartyg blivit minsprängt, låter sig f. n. icke avgöras. På olycksplatsen hittades även en Hansson tillhörig börs med söndertrasade sedlar, vilka nu skickats till riksbanken för inlösen.

Tidpunkten för de förolyckades begravning skall bestämmas, så snart länsstyrelsen lämnat tillstånd.

(Gotlands Allehanda18/11 1941)  

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"