Föregående sida

Karl Åke Marteus Hansén

f. 15/8 1917 vid Hagvards Follingbo Gotlands län  23/7 1939 vid Hagvards Follingbo Gotlands län i en bilolycka.

  

Son till f. d. volontären och 2 konstapel, lantbrukaren Johannes Antonius (Pettersson) Hansén f. 5/3 1884 i Follingbo Gotlands län d. 13/3 1945 i Lokrume Gotlands län.

Gift med Anna Maria Ljungberg f. 1/4 1896 i Stenkvista, Södermanlands län d. 31/7 1942 i Follingbo Gotlands län.

Åkes syskon:

Irma Gunhild Maria f. 17/1 1920 i Follingbo Gotlands län

Anna Gunnel f. 2/2 1922 i Follingbo Gotlands län

Dödfött flickebarn 9/4 1927 i Follingbo Gotlands län

Dödfött gossebarn 1/10 1928 i Follingbo Gotlands län

Lars Gustaf Johannes f. 5/6 1931 i Follingbo Gotlands län

Nils Eskil Johannes f. 14/7 1933 i Follingbo Gotlands län

 

Åke var förlovad med Gun Larsson.

        
Värnpliktig vid A 7 Kungl. Gotlands artillerikårs 4 batteri 1939.
   

Gravsten på Follingbo kyrkogård

 

 

Militärlastbil i diket i Bro.

Elakartad olycka i förmiddags (22/7 1939) inträffade på landsvägen vid Suderbys i Bro en trafikolycka, som var av synnerligen elakartad natur. En lastbil från Gotlands artillerikår med tio passagerare på flaket körde … … i diket och slog runt, varvid sju av de åkande erhöllo skador och måste föras till lasarettet, som dock alla utom tre fingo lämna, sedan deras blessyrer blivit omsedda.

Händelsen inträffade, då en avdelning från artilleriet var på hemväg efter övningar under förmiddagen. De i övningen deltagande bi bilarna framfördes i kolonn, i vilken den förolyckade bilen körde sist. Vid Suderbys i Bro, där vägen sluta en … och där det också är en ganska skarp kurva körde lastbilen av vägen och välte fullkomligt runt, så att den blev liggande med hjulen i vädret. På bilens lastflak sutto tio man, vilka givetvis handlöst kastades av vagnen. Tre av dessa sluppo undan den vådliga luftfärden utan några som helst skador, medan de sju övriga fingo mer eller mindre svåra blessyrer.

Två ambulanser kommo så snabbt som möjligt till olycksplatsen och togo fem av de skadade till lasarettet, medan tre fördes dit i en privatbil. Fyra stycken kunde skickas hem omedelbart, sedan de förbundits, med tre ligga fortfarande kvar för observation. En av dem har brutit ett ben, en annan ett nyckelben och den tredje, som klagade över smärtor i ryggen, har röntgats och får givetvis kvarstanna, tills man konstaterat, om han eventuellt erhållit ryggradsbrott. På Gotlands Allehandas förfrågan meddelar dr Hesselblad, att någon omedelbar fara för livet icke föreligger för någon av de skadade.

Artillerikårens chef överste Hamilton fick omedelbart rapport om olyckan och begav sig genast till olycksplatsen, där han höll förhör för att om möjligt utreda olyckans orsak. Det konstaterades därvid, att farten vid omkullkörningen endast var omkring 40 km / tim, vilket ju var lätt att kontrollera genom förhör med förarna av de övriga bilarna. Det är därför tämligen oförklarligt hur just denna den sista bilen i kolonnen kunde köra av vägen. Möjligen har man kommit för långt ut i gruset på vägkanten, varigenom föraren förlorat herraväldet över vagnen. Något fel på styrinrättningen var det i alla händelser icke, ty i bilen, som fick kylaren intryckt och taket på förarehytten bortslitet, gick att styra vid bogseringen till staden. Bilen tillhörde icke kåren utan var inlejd för de nu pågående övningarna och fördes av en värnpliktig bilförare.

Att icke skadorna på de åkande blevo värre än vad nu skedde torde till stor del bero på, att det icke finns diken vid olycksplatsen. (Källa: 1488)

 

 

 

Lastbilen krävde dödsoffer.

Värnpliktig från Follingbo avled i går.

Den svåra bilolyckan vid Suderbys i Bro i lördags, då en lastbil från A 7 med tio passagerare förolyckades, har krävt ett dödsoffer. I går morse avled nämligen på lasarettet 22-årige värnpliktige Åke Hansén, Hagvards i Follingbo, av skadorna, som han ådragit sig vid olyckan. Han opererades på lördagskvällen för en benskada och svåra skador i bäckentrakten och hans tillstånd föreföll ganska tillfredsställande. På natten tillstötte emellertid blodpropp, troligen förorsakad av partiklar från benmärgen, och på morgonen avled han som sagt.

Den så hastigt bortryckte unge mannen var son till lantbrukaren Johannes Hansén och efterlämnar utom föräldrar som närmast sörjande tvenne syskon och fästmö. Han beskrives som en sympatisk och duktig yngling, som lovade mycket för framtiden. Inom SLU-kretsen var han uppskattad medlem, som nedlagt ett gagnande arbete på denna rörelses förkovran. Även för studiecirkelarbetet var han synnerligen intresserad och var bl. a. verksam som kretsstudioledare.

Beträffande olyckans förlopp och övriga omständigheter vid densamma äro undersökningarna ännu icke slutförda. T. f. landsfiskalen i distriktet Paul Carlson har emellertid besökt olycksplatsen och har bl. a. hört ett ögonvittne, som är av den åsikten, att bilen före olyckan icke framfördes med hög hastighet. Möjligen har vägens ringa bredd – cirka 3 meter – och den rikliga förekomsten av löst grus vid vägkanten gjort att chauffören icke kunnat behärska sitt fordon. (Gotlands Allehanda 24/7 1939)

 

Till den sista vilan förde i går stofet efter värnpliktige Åke Hansén från Follingbo, vilken som bekant blev så svårt skadad vid bilolyckan vid Suderbys i Bro för en tid sedan att döden följde.

Efter en andaktsstund i sorgehuset vid Hagvards under ledning av past. B. Bergdahl avgick processionen till kyrkan, som till trängsel av en deltagande menighet. I processionen deltogo ett stort antal kamrater från 4 batteriet vid A 7, och en avdelning ur detta bildade häck, då kistan inbars i templet.

Officiant var pastor Bergdahl, som i anslutning till jordfästningen talade över orden ”Herre till vem skola vi gå” och erinrade om att den unge mannen mänskligt att döma alltför tidigt blivit skördad av liemannen och hur stor saknaden är hos anhöriga och kamrater, bland vilka Åke Hansén gjort sig uppskattad och omtyckt.

Före akten sjöngs unisont ps. 306, och efter jordfästningen förrättades altartjänst och sjöngs ps. 238. Den gripande stunden avslöts med psalmen 124:4.

Sedan kistan utburits och sänkts i den öppna griften hyllades den bortgångens minne med tal och kransnedläggning. Sålunda nedlades en krans från A 7 sant från befäl och kamrater vid det batteriet den avlidne tillhört, från SLU-avdelningen i Follingbo, från Västra kretsen av SLU, från Gotlands distrikt av SLU, från Bondeförbundet på Gotland från Bondeförbundets avdelning i Follingbo – Akebäck samt från Follingbo S. D. U. K m. fl. Den rika blomsterskörden vid båren bar ett vackert vittnesbörd om hur omtyckt Åke Hansén varit hos alla med vilka han umgåtts.

Till sist sjöngs ”Herre signe du och råde”. (Källa: 1489) 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"