Föregående sida

Charles Nikolaus Conrad Hamberg

f. 12/11 1836 i Maria Magdalena i Stockholms stad d. 11/5 1893 i Augustenborg nr. 2, Kungsbacka Hallands län av organiskt hjärtfel.

  

Son till grosshandlaren Carl August Hamberg o h h Anna Berglund. ”Äktenskapsledigheten obestyrkt, anledn, her. flera år vistats i Amerika.”

-----------------------------------

Ogift.

Skeppsbyggmästarexamen i Karlskrona 29/11 1856, fanjunkare vid Topografiska kåren 15/3 1858, passerat grad vid Svea artilleriregemente  1859 - 1860, fanjunkare vid Helsinge regemente 19/3 1860, studentexamen i Uppsala 19/9 1861, officersexamen i Stockholm 18/1 1862, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 13/5 1862, deltog i Nordamerikanska inbördeskriget 1863 - 1865, löjtnant 7/8 1868, kapten och kompanichef för Fardhems kompani 7/3 1879, kapten 1. kl. vid Hallands bataljon 22/12 1886

   

Efter att ha fått löfte om ett årligt undersöd på 1000 riksdaler av kungen reste Hamberg till Amerika för att söka militär tjänst i unionsarmén. Han placerades som topografiofficer och adjutant hos chefen för 1:a armékåren av Potomacarmén i Virginia general Newton och bevistade där slagen vid New Market och Briston Station 1864. Hamberg inskrevs som menig soldat den 1 augusti 1864 i New Jersey 8th Infantry Regiment kompani A. Deltog därefter tillsammans med regementet bl a i det hopplösa uppdraget den 16 august på den norra sidan av James River där fiendens numerär skulle undersökas. Under en ursinnig korseld ryckte regementet fram men tvangs dra sig tillbaka med stora förluster. Under slaget vid Boydton Plank Road och Hatcher's Run den 27 till den 28 oktober befann sig samtliga regementen utom det 8th New Jersey bakom skyddande vallar. Under striden vid Armstrong's house var regementet placerat på divisionens högra sida och fick bl a till uppgift att återta tidigare förlorad terrän vilket regementet gjord och kunde därigenom upprätthålla divisionens försvarslinje.  

Hamberg vid 23rd Colour Volontary Regiment kompani K. Den 5 november befordrades Hamberg till sekondlöjtnant och placerades i 23rd Colour Volontary Regiment kompani K. Bevistade striderna vid Bermuda Hundred den 13 december. Regementet tjänstgjorde sedan vid Bermuda Hundred fronten fram till mars 1865 och sedan i Appomattox-kampanjen den 28 mars till den 9 april, vid Hatcher's Run den 29 till den 31 mars. Petersburgs fall den 2 april. Förföljandet av general Lees styrkor den 3 till den 9 april och den därefter kommande kapitulationen vid Appomattox Court House den 9 april. Befordrades samma dag till kapten. Hamberg överfördes i juni 1865 till tjänstgöring som ingenjörsofficer vid Jamesarmén huvudkvarter i general Ord's stab. Major 1865, avsked 14/12 1865. Efter krigets slut tjänstgjorde han under året 1866 maj till september som topografofficer hos general Mickler i Washington samt 1867 i juli till 1868 i juni som konstruktör vid vapenbyrån i Washington. Återvände 1868 till Sverige och placerades som löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring, befordrades 1879 till kapten och kompanichef. Förflyttades den 22/12 1886 som därefter som kapten 1 kl. vid Hallands bataljon.  

 

 

(26/3 1863) "Swensk friwillig i Amerika. Med ångfartyget ”Thor” afreste från Götheborg d. 4 d:s Underlöjtnanten wid Gotlands Nationalbewäring Ch. R. C. Hamberg till Hamburg för att derifrån afgå till Amerika, der han ämnar ingå i krigstjenst wid nordstaternas armé". (Källa: 813)

 

 

(29/10 1863) Underlöjtnanten wid Gotlands Nationalbewäring C. R. C. Hamberg, som för närwarande wistas i Amerika, har till Militär-befälhafwaren på Gotland öfwersändt en så lydande rapport, dat. den 12 oktober 1863: Till Hr Militär-befälhafwaren får jag härmed wördsamt rapportera, att jag den 16 sistlidne månad anställdes wid Potomac-Arméen samt den 8 dennes placerades wid 1:sta Corpsens och General Newtons stab i egenskap ”Topographical-Officer” och ”Acting-Aide-de-Camp”. Härmed bifogas anhållan hos Kongl. Maj:t om ett års förlängd tjenstledighet samt inlaga om att komma i nådig åtanke wid fördelande af de anslag för i utländsk krigstjenst anställde officerare.” Adreß och namn etc.)

Af skrifwelse som medföljer rapporten inhämtas hufwudsakligast att den befattning löjtnant H. innehar skall wara ganska förmånlig samt att de många swenska officerare som wistas i Amerika, i brist på egentlig anställning, måste gå syßlolösa i Newport, med undantag af Ryttmästar Rosencrantz hwilken är anställd i arméen. (Källa: 814)

 

 

(17/6 1870) "Guldmedalj för tapperhet i fält har af K. M:t blifwit tilldelad löjtnanten wid Gotlands nationalbewäring Charles Hamberg för wisad brawur wid hans deltagande i amerikanska kriget. Wid medaljens hitkomst för några dagar sedan öfwerlemnades densamma af generalen Gyllenram enskildt till löjtnant H., men morgonen derpå, då officerskåren jemte underbefälet woro samlade å artillergården till exercisöfningar, tillkännagaf öfwerstelöjtnanten Meukow inför fronten i lämpliga och hjertliga ordalag den utmärkelse som blifwit löjtnant Hamberg bewisad; och på aftonen inbjöds löjtnant H. af officerskåren till en kollation å Lindbys hotel, derwid hans skål utbragtes af generalen Gyllenram, hwarefter åtskilliga wälgångsskålar tömdes för de flera kamrater wid nationalbewäringen, hwilka i utländsk krigstjenst häfdat kårens ära och befästat deß anseende". (Källa: 1921)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"