Föregående sida

Sören Norby

 

Födelse är obekant, han avled i början av mars månad 1530. Av adlig släkt från Fyn.

   

Länsherre på Gotland: 1517 28/4 - 1525 3/11. Intog 1507 med en dansk flotta Kastelholms slott på Åland. Under de följande åren deltog han i de danska krigen mot Sverige och Lybeck, kämpade både till lands och sjöss och vann stort rykte genom djärvhet och tapperhet. Efter att 1515-17 ha tjänstgjort som hövitsman på Island var han 1517 med på tåget mot Sverige som en av befälhavarna för flottan, stannade därefter på Gotland som länsherre, erövrade Öland 1519 och förde 1520 danska flottan till Stockholm, där han vid Kristian II:s kröning slogs till riddare. Fängslandet av de svenske herrarna utfördes av Norby, som dock ogillade blodbadet och räddade dem, som sökte skydd på hans skepp. Under Gustaf Vasas befrielsekrig kämpade han med stor trohet för Kristian II:s sak. Av denne insatt till hövitsman över Kalmar län, Öland, Gotland och Kustö slott i Finland, fyllde han med skicklighet och framgång sin uppgift att undsätta Stockholm och de övriga fästningarna vid kusten.

Småningom föll dock Sverige och Finland i Gustaf Vasas händer. Endast Gotland kunde han inte bemäktiga sig. Där satt Norby kvar ännu 1524, plundrande alla handelsfartyg och med framgång försvarande sig mot svenskarna. Men då han ansåg sig inte kunna i längden försvara ön och inte ville lämna den i svenskarnas våld, träffade han i juni 1524 med danske konungen Fredrik I en överenskommelse, att han skulle hylla den senare och överlämna Gotland åt Danmark, men få inneha ön som livstidsförläning. Avtalet bröts emellertid genast af Fredrik I, varför Norby behöll ön och ånyo knöt förbindelser med Kristian II. Han trädde i förbindelse med de missnöjde i Sverige och sökte där vinna ett parti för sig genom att erbjuda Kristina Gyllenstierna sin hand. Kristian II förespeglade honom att få bli ståthållare i detta rike, om han kunde komma i besittning av detsamma. Större oreda tillställde han i Danmark, där han uppväckte ett farligt uppror bland de av skatter tryckte bönderna. I mars 1525 gick han över till Blekinge och bröt därifrån in i Skåne, överallt bringande allmogen till resning. Han lät hylla Kristian II på landstinget i Lund. Kort därefter besegrades han dock av Johan Rantzau och inneslöts i Landskrona. Samtidigt förstörde lybeckarna hans flotta och fattade fast fot på Gotland. Norby såg sig därför tvungen att ånyo underhandla med Fredrik I, hvilken han i juni 1525 förband sig att hylla och åt vilken han lovade att överlämna Visborg, varemot han själv skulle erhålla Blekinge och Lister i livstidsförläning. Från Sölvesborg fortfor han emellertid att oroa sjöfarten, tills han i augusti 1526 efter ett nederlag, som den dansk-lybska flottan tillfogade honom, måste fly till Ryssland, där han av tsaren hölls i ett slags fångenskap. Först våren 1528 lyckades kejsaren utverka hans frigivning. Han trädde då i kejserlig tjänst och stupade 1530 under belägringen av Florens.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"