Föregående sida

Hilder Hjalmar Bernadotte Gyllenram

f. 10/6 1843 i Vaxholm s.f., Stockholms län, d. 1/12 1899 i Hemse, (Visby), Gotlands län av ”Krossning (contusio), olyckshändelse.”

Begravd den 6/12 1899.

 

Bernadotte var son till sergeanten vid Kongl. Svea artilleriregemente Carl Adolph August Gyllenram f. 15/11 1815 i Edshult, Jönköpings län, d. 3/7 1850 i Vaxholm, Stockholms län, av nervfeber. Gift med Sophia Nyberg f. 12/1 1811 i Vårdsberg, Östergötlands län, d. 20/2 1892 i Vaxholm, Stockholms län av hjärtförlamning.

Bernadottes syskon:

August Hilder Mauritz f. 2/3 1840 i Vaxholm, d. 4/8 1926 i Berga av hypertrophia prostatæ.

Ernst Oscar Theodor f. 2/3 1842 i Vaxholm, d. 24/12 1905 i Kalmar av cancer ventriculi.

Axel Fridolf Ehrenfrid f. 5/10 1845 i Vaxholm, d. 5/3 1847 i Vaxholm av mässlingen.

 

De flyttade den 28/9 1853 Norrtälje. 10 roten

De flyttade den 2/5 1856 till Uppsala.

15/11 1864 till Vaxholm s.f. Löjtnant, kapten.

Bernadotte flyttade den 3/12 1898 till Likmide, Hemse. Kapten.

---------------------------------------------

Ogift

   

Studentexamen i Uppsala 17/12 1863, kadett vid Karlberg 23/5 1864, officersexamen 31/5 1870, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 10/6 1870, passerat grad vid Svea lifgarde 1870, löjtnant 4/7 1878, kapten 2. kl. vid Gotlands infanteriregemente 1/7 1890

 

(1/12 1899) En lika beklaglig som ohygglig händelse inträffade härstädes i går afton, i det kaptenen vid infanteriregementet H. Hj. Bernadotte Gyllenram genom olyckshändelse helt hastigt ljöt döden. Den sorgliga händelsens förlopp är följande:

Kapten G. hade jämte några kamrater på aftonen som vanligt intagit sin måltid å stadshotellet och därefter tillsammans med några kamrater tillbringat några timmar å hotellkaféet. Han aflägsnade sig något efter kl. elfva och tog då vägen öfver Donnersplats för att begifva sig till sin tillfälliga bostad — kapten G. har eljest varit bosatt i Hemse men var f. n. inkommenderad till tjänstgöring i Visby såsom t. f. bataljonsschef för södra bataljonen. Kommen till enskilda bankens hus har han i det rådande mörkret tydligen icke observerat, att ena nedgången till källaren under huset, hvilken skjuter långt utom huslinien och i vanliga all är täckt af en lucka, nu stod öppen, ett missförhållande som finner sin förklaring, men förvisso icke sin ursäkt däri, ett byggnadsarbete under senaste dagarna pågått i källaren. Kapten G. har gått på obekymrad straxt innanför trottoarkanten och så störtat handlöst ned i det omkring 6 fot djupa (1,82 m.) hålet. I fallet har nacken afbrutits, och han erhöll dessutom större krossår i bakre delen af hufvudet, så att det kan tagas för gifvet, att döden måste ha följt omedelbart.

Kapten G. anträffades först i morgse vid 7-tiden af några arbetare och affördes omedelbart till stadens s. k. bårhus, hvars tillstånd, inom parentes sagdt, vittnar om en upprörande brist på pietet mot de döde.

Kapten Hilder Hjalmar Bernadotte Gyllenram föddes 10 juni 1843, aflade år 63 studentexamen och blef 1870 underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring. År 1878 blef han löjtnant samt utnämdes 1890 till kapten vid Gotlands infanteriregemente. G. var sedan 1896 riddare af svärdsorden.

Han var en vänsäll, godmodig, af öfverordnade och kamrater såväl som af underordnade allmänt afhållen man, pliktrogen och human, med ett ord en hedersman, den där intet ondt fans uti. Han dog ogift och sörjes närmast af moder och flera syskon. (Källa: 1726)

 

 

 

 

(4/12 1899) Polisförhör har nu hållits angående kapten Gyllenrams död, hvarvid dock ej något nytt i saken framkom. Samtliga de i förhöret hörda personerna intyga dock samstämmigt att kapten G., då han aflägsnade sig från hotellet, varit fullt redig och vid god vigör.

Sedan fullt blifvit utredt, hvem som skall bära ansvaret för det vårdslösa öppetlämnandet af källarluckan, hvarigenom olyckan förorsakats, kommer åtal att mot den skyldige väckas. I morgon företagas obduktion å den döde. (Källa: 1729)

 

 

(6/12 1899) Kapten Gyllenrams stoft har i dag jordats å härvarande kyrkogård. Jordfästningen förrättades af regementspastorn, kyrkoherde H. L. Söderberg, som till begrafningsritualen knöt en gripande dödsbetraktelse.

Den döde följdes till grafven af förmän och kamrater vid eget regemente samt af artillerikårens officerare, och hans kista pryddes af en mängd kransar från anhöriga samt en större krans från infanteriets och en från artilleriets officerare. (Källa: 1730)

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"