Föregående sida

Erwin Fett

f. 1/1 1921. Hemort: Steinhorst bei Hannover.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: ldw. Schüler.

Registernummer: VII H 141.

Truppförband: 3.Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 31572.

Identitetsnummer: I.Gen.Kp.Pi.Ers.Btl. 7 -100-.

Närmaste anförvant: Wilhelm Fett.

Adress: (23) Steinhorst b. Hannover.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Burgsvik, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.  

Obergefreiter Erwin Fett

Gefreiter Adalbert Mutschall

1. komp, tältlag 10, inter-                       Till Statens Utlänningskommission

neringslägret "Lingen",

Hafdhem, Gotland

 

Undertecknade, båda medlemmar av förutvarande tyska krigsmakten och för närvarande internerade vif Hafdhem på Gotland - obergefreiter Erwin Fett och gefreiter Adalbert Mutschall - få härmed vördsamt till Svenska Statens Utlänningskommission inkomma med ansökan i följande avseende:

Båda hava vi haft vår hemtrakt i närheten av den före senaste krig gällande polsk-tyska gränsen, varför vi måste förutsätta, att våra resp föräldrar höra till dem, som nu tvingats överge sina gamla hem och draga bort till nya områden av det återstående tyska riket; utan tvivel ha våra gamla hem kommit att ligga på av polska staten uianspråktagna områden. Dels ha vi därför ingen som helst adress, till vilken vi från Sverige kunna återvända, dels ha vi ännu alls ingen underrätte

se om eller möjlighet att bedöma, var våra resp föräldrar befinna sig.

Enda möjligheten att någonsin mera få återse dem torde vara att här i Sverige avvakta våra föräldrars svar eller annat resultat av våra försök per brev och genom avgivande av adress till Röda Korset att nå dem; bli vi tvångsvis återsända till Tyskland torde den sista av dessa möjligheter förgå.

 

Båda få vi därför hemställa om uppehållstillstånd i Sverige i första hand från datum för upplösningen av hafdhemsförläggningen till och med den 31/12 1945, i uteslutande ovanstående syft. Beträffande svarsadress få vi hänvisa till uppgift ovan.

 

Hafdhem den   /8 1945

 

(E r w i n  F e t t)                    (A d a l b e r t  M u t s c h a l l)

 Obergefreiter                                                             Gefreiter

                                   i tyska krigsmakten

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"