Föregående sida

Karl Welisch

f. 10/10 1906. Hemort: Kalisch / Warthegau, Baltenstrasse 7.

Nationalitet: Tysk (Rumän, till 1940).

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Postschaffner.

Registernummer: VII H 471.

Truppförband: 1./Nachrichten-Abteilung 106.

Identitetsnummer: 1001/ SS.Ausb.Regt.Prag.

Fältpostnummer: 11579 B.

Närmaste anförvant: Barbara Welisch.

Adress: Rostock-Dierkov, Schlageterweg 5  b. Familie Aul.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

Obergefreiter Karl Welisch

5.komp, tältlag 40, inter-                   Till Statens Utlänningskommission

neringslägret "Lingen"

Hafdhem, Gotland.

 

  Undertecknad, med lem av tyska krigsmakten Obergefreiter Karl Welisch,

  får härmed vördsamt inkomma med ansökan i följande avseende:

 

 Intill oktober månad 1940 var jag rumänisk undersåte; erhöll därefter

  - sedan jag tvångsvis ålagts tjänst inom tyska krigsmakten - med-

  borgarskap som s k  Volkdeutscher. Under den kommissionen bekanta ut-

  vecklingen av krigshändelserna i Rumänien har min hustru och familj

  nödgats fly till Tyskland, och deras vistelseort är mig tyvärr full-

  ständigt obekant. Det som inträffat i Rumänien gör det numera omöj-

  ligt för mig att återvända dit och ånyo förvärva medborgarskap där-

  städes; härtill kommer, att jag under den häftiga storm, som rasade

  under överskeppningen av mig och mina medflyktingar till Gotland,

  alla mina legitimationshandlingar tillsammans med vad jag för övrigt

  medförde spolades överbord, så att jag står fullständigt rotlös i

  tillvaron. Sedan jag på s k Röda-Kors-kort befordrat min egen adress

  till Tyskland, är min praktiskt taget enda chans att någonsin åter-

  finna de mina, att dessa får min adress av därvarande myndigheter och

  här tillskriver mig; det vore då av värde för mig att ännu någon tid

  i avvaktan på livstecken från de mina få stanna i Sverige. Så snart

  jag funnit min familj, vore det min önskan att återföras till Tyskland

  och där söka starta en ny existens, varför jag med min ansökan ej åsyf-

  tar inledning till ett uppehållstillstånd framdeles.

 

  På förestående särskilda skäl får jag därför hemställa om ett uppehålls

  tillstånd i Sverige förslagsvis till den 31/12 1945, varvid jag - oav-

  sett om detsamma redan nu beviljas - utan invändning är beredd förbliva

  intern i lägret vid Havdhem, så länge detta i sin nuvarande form upp-

  rätthålles. Beträffande svarsadress får jag hänvisa till uppgift ovan.

 

  Hafdhem  /8 1945

                                                                             ( K a r l  W e l i s c h )

                                                                         Obergefreiter i tyska armén

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"