Föregående sida

Ein unbekannter Deutscher soldat

I Vamlingbo begravdes den 30/11 1943 en okänt tysk oberleutnant, (Han ligger under någon av de stenar i Trelleborg där det står "EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT"):
Anmält den 25/11 1943 av komm. ordf. i Vamlingbo.
Fynd av sjölik å stranden vid Heligholm 25/11-43. 25/11 polisunders. liket härrör av okänd tysk flyglöjtnant. (Oberleutnant. Flygplan Ju 88).
26/11 medd. FO-staben, samt Tyska konsulatet i Visby.
29/11 besked till Pä. i Vamlingbo att hinder ej möter för begravning där 30/11 kl.14.
29/11 två ex. prot. t. ES.?
30/11 ett ex. prot. samt den dödes tillhörigheter i paket - rek - till Tyska konsulatet i Visby f.v.b.
Ej andra åtgärd. /ON

 

Den 25 nov. anträffade jordbruksarb. Kjell Johansson, Austre, liket av en mansperson på stranden söder om Holmhällar vek(?) mitt för kapten G. Söderbergs sommarvilla. Landsfiskalen i Hemse Osvald Norbeck underrättades omedelbart och han företog redan samma dag undersökning, varvid det av den dödes
framgick att den döde varit tysk flyglöjtnant.
Förmodligen har han drunknat efter att störtat med sin flygmaskin eller blivit nedskjuten och omkommit gen drunkning.
Provinsialläk. Dr. Bror-Erik Walinder i Hemse företog undersökning av den döde varvid konstaterades att han varit 175 cm. lång samt i ålder omkring 30 år. Inga skador fanns å kroppen.
Tillstånd till jordf.  i Vbo lämnat av landsfiskal Nordbeck sedan först tyska konsulatet i Visby underrättats medd:s gen detta tyska beskickningen i Stockholm som anhöll ..? jordf. o. gravsättning i Vbo. Jordf. förrättades av komm. Th. Åberg.
Vid jordf. närvar (sic) tyske luftattachén kapten Thieneman, tyske konsol (sic) i Visby C. E. Ekman, kommendörkapten Gahn, Visby m. fl.  Jordf. skedde under militära hedersbetygelser.
Den 30.9.1966 blev ovanstående tyska krigsoffer exhumerad och överfördes till kyrkogården i Trelleborg. ...?
 

Liket av tysk flygare funnet i Vamlinbo.

Den omkomne anträffades i går förmiddags.
Under torsdagsförmiddagen anträffades på stranden innanför Heligholm i Vamlingbo liket av en tysk officer, av allt att döma en flyglöjtnant, som tydligen omkommit genom drunkning. Fyndet gjordes av jordbruksarbetaren Kjell Johansson i Vamlingbo, som genast underrättade myndigheterna om saken. Landsfiskal Nordbeck i Hemse och ortens fjärdingsman företogo senare på dagen besiktning av den döda kroppen och togo hand om de föremål som ev. kunde ge någon ledtråd för identifieringen. Den omkomne var en man i 40-årsåldern, som enligt gradbeteckningen tillhörde reserven, och han hade troligen legat i vattnet under någon månad.
Kroppen företedde inga tecken på yttre skador och det är alltså tydligt att officeren omkommit genom drunkning. Läkarbesiktning företages i dag av provinsialläkaren i Hemse, dr. Wåhlinder.
Den dödes tillhörigheter bestodo endast av en börs innehållande omkring 20 Riksmark; några papper eller andra ägodelar kunde man däremot inte anträffa. Föranstaltande om den omkomne officerens begravning på Vamlingbo kyrkogård ha börjat vidtagas men någon dag har ännu inte bestämts.
(GA 26/11 1943).

 

Tyske flyglöjtnanten jord  fästes på tisdag.

Stoftet efter den i torsdags på stranden innanför Heligholm i Vamlingbo anträffade tyske flyglöjtnanten, som i dag bisatts på Vamlingbo kyrkogård, kommer att jordfästas tisdagen den 30 dennes kl. 2 e. m. Jordfästningen, som förrättas av komminister Thure Åberg, Vamlingb, kommer att äga rum under militära hedersbetygelser. (GA 27/11 1943).

 

Stoftet efter den tyske flyglöjtnanten,som i torsdags i förra veckan anträffades på stranden i Vamlingbo, har i dag på middagen jordfästs på Vamlingbo kyrkogård. Officiant var komminister Thure Åberg.  Bland de närvarande märktes biträdande luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, kapten Thienemann, samt konsul Carl E. Ekman från tyska konsulatet i Visby. En fältstark pluton paraderade och gav salut över den i gotländsk jord nyredda tyska krigargraven. (GA 30/11 1943).

 

Den okände soldaten fördes till vila i främmande jord.

Vacker högtid i går på Vamlingbo kyrkogård.
Jordfästningen av den omkomne tyske flyglöjtnanten försiggick i går i Vamlingbo under högtidliga former och militära hedersbetygelser och det blev en gripande akt av den namnlöse soldatens sista färd. Bland de närvarande märktes flygattachén vid tyska legationen i Stockholm kapten Thiedemann, konsul Carl E. Ekman kommendörkapten Gahn och t.f. fobef., kapten Ewert Nilsson med adjutant.
Samlingen skedde i Vamlingbo kyrka, där en andaktsstund hölls. Framme vid koret hade vid altarrundan kransarna placerats, och på altaret brunno levande ljus. Inledning skedde med ps. 377 "Närmare Gud till Dig", och därefter höll pastor Thure Åberg en betraktelse med utgångspunkt från Ps. 46 : 2 "Gud är vår tillflykt och starkhet, en hjälp i nödens tider väl beprövad" och erinrade i sitt tal, att Gud är vår enda hjälp i all vår nöd, och ju större nöden är desto starkare förnimma vi detta. I den svåra rättsnöd, som vi nu genomleva, stiga på skilda tungomål från miljoner ångestfulla hjärtan en bön till Gud om hjälp och frälsning från de dödens fasor, som övergå vår värld. Av de miljoner offer, som bringats i detta krig, är denne okände soldat, som i dag skall vigas till vila på Vamlingbo griftegård, ett. I främmande jord skall han vila som så många andra av hans likar. Där hemma i Tyskland gå hans anhöriga och tänka i kärlek och oro på honom utan att veta, att han genomkämpat sin sista strid. Vi kunna ha skiftande meningar om mycket, men kvar står alltid vördnaden för soldatens trohet mot sitt land. Han gick när fosterlandet kallade och han föll i sitt värv. Vi känna medkänsla med de okända anhöriga och lysa välsignelsens ord över soldatens minne.
Så följde en kort bön, "Han tårar fälla skall som vi". Under klockringning tågade processionen därefter ut till graven. Kistan hade upplyfts ur graven och ställts på katafalken vid sidan samt var höljd i den tyska riksfanan. Först sjöngs ps. 579: 1 "Jag är en gäst och främling", och därefter förrättades jordfästningen av pastor Åberg, varpå följde skriftens vittnesbörd om dödens allvar och evighetens hopp, varpå sjöngs ps. 118: 3.
Av sex militärer sänktes därefter kistan i graven, under det att en trupp militär gav salut. Därefter följde kransnedläggningen. Först höll kommendörkapten Gahn ett kärnfullt och varmhjärtat tal på tyska.
Vi ha samlats, sade tal., på denna stilla och vackra landskyrkogård för att visa en tysk officer den sista hedersbevisningen. Vi känna icke hans namn - han var tyvärr endast den okände soldaten. Men vi veta, att han lidit hjältedöden för sitt älskade fosterland. Mänskligt att döma har han ljutit en förtidig död, men han kände säkert ingen fruktan för döden. Han dog på ärans fält. På uppdrag av militärbefälhavaren på Gotland nedlägger jag denna krans.  Må han vila i frid i den gotländska jorden.
Därefter framträdde tyske flygattachén kapten Thienemann  och höll på tyska ett tal där han bringade sitt fosterlands tack till den döde samt en hälsning till honom såsom flygarekamrat och nedlade en krans från "Der Oberbefelhaber der Luftwaffe."
Så höll konsul C. E. Ekman ett tal - ävenledes på tyska - i vilket han omnämnde, att den tyske soldaten hade gått ut för sitt fosterland och offrat sig för det. Sedan havet fört honom hit finner han i Gotlands jord den sista vilan. Konsul Ekman nedlade därtefter en krans.
Så framträdde lanstingsman Efr. Larsson till graven och höll ett varmhjärtat tal. På havets vågor fördes du till vår kust, sade tal. Vi känna ej ditt namn, men Herren känner namn och rum. Han nedlade så en krans från Vamlingbo församling.
Sist framträdde kapten Thienemann  och uttalade ett tack till konsul Ekman, militären, pastor Åberg och Vamlingbo församling för all visad vänlighet.
Därefter samlades alla i prästgården, där församlingsborna ordnat med kaffe på ett verkligt vackert och uppoffrande sätt. Konsul Ekman framförde här ett varmt tack till pastor och fru Åberg samt till alla, som så omsorgsfullt och vänligt ordnat allt och för all gästvänlighet. Kapten Thienemann frambar även sitt och legationens varma tack. (GA 1/12 1943).
 
"Hier ruht ein unbekannter deutsches oberleutnant." Skall det enligt uppgift ha stått på gravvården.
 
Kroppen exhumerades 1966 och ombegravdes i Trelleborg.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"