Föregående sida

Anton Wunderle

f. 4/7 1906 i München. Hemort: München.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter (Stabsgefreiter).

Truppförband: He. Pionier-Bataillon 671.

Död 9/5 1945.

Omkommen på resa från Kurland till Sverige (liket sänkt i havet). (Fel)

Död 20/5 1945. Begravd 24/5 1945.

Gravplats och nr: Öja kyrkog.

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

LANDSFISKALEN

I

HEMSE DISTRIKT

         _____

                                  

Till Pastorsämbetet i Öja församling.

Härmed får jag å tjänstens vägnar meddela, att hinder från polismyndighetens sida icke möter för begravanda av den döda kroppen efter en vid Faludden i Öja ilanddriven tysk soldat, vilken omkommit till sjöss på grund av krigshandling.

Av hos den döde påträffade legitimationshandlingar framgick, att den döde är Anton Wunderle från München, född den 4 juli 1906 i München, samt att hans moder är änkefru Anna Wunderle, boende Hohenzollernstrasse 94 III i München. Den döde innehade dödsbricka med följande inskription: " 3  I. KP./ PI. 671 ".

Den dödes legitimationshandlingar mm. har av mig överlämnats till militärbefälhavaren i Havdhem, som enligt uppgift genom Röda Korsets försorg kommer att söka kontakt med anförvanterna.

Hemse i landsfiskalskontoret den 20 maj 1945.

Oswald Nordbeck

  

  

Död 9 maj 1945.

Hittades ilandfluten vid Faludden. Dödades vid flykt från Libau och lämpades överbord.

Avliden genom rysk krigshandling under flykt från Kurland.

Begravd tillsammans med Walter Hertwig, av kyrkoherde Ternéus torsdagen den 24/5 1945, på Öja kyrkogård. Samling skedde under klockringningen medan en trupp tyska soldater samt vänner till de stupade och en hederstrupp av svenska soldater tågade in i kyrkan. Akten inleddes med att kantor Martin Lundqvist utförde Carl XV:s sorgmarsch och därefter följde ps. 21: 2-3. Kyrkoherde Fr. Ternéus höll sina tal på både tyska och svenska. Efter ps. 125: 1-2 "Till härlighetens land", förättade kyrkoherden altartjänst och uttalde på både tyska och svenska den apostoliska välsignelsen och sist sjöngs ps. 552: 2. Sedan samlades man vid gravarna, där jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ternéus  enligt svensk och tysk ritual. Den svenska hedersvakten avsköt tvenne salvor efter jordfästningen. Major E. Lindeborg nedlade en krans vid varje grav och uttalade på tyska en önskan om stilla frid för de båda tyskarna i deras vilorum i den svenska jorden. Ledaren för den tyska truppen höll ett gripande tal och tackade för så mycken vänlighet och hedersbevisning samt tackade sina stupade kamrater för gott kamratskap under krigets tunga tider. Sist uttalde kyrkoherde Ternéus på tyska och svenska frid över grifterna.

Anhörig: Änkefru Anna Wunderle, Hohenzoller Strasse 94 3 tr.

Exhumerad genom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  den 30/9 1966, ombegravd i Trelleborg, rad 1 grav 6.

  

  

VII. MILITÄROMRÅDET

MILITÄRBEFÄLSSTABEN

Avd. III:c

Nr ./.

Den 31 maj 1945.

Till samtliga Pastorsämbeten i Visby stift.

Militärbefälhavaren för VII. milo har framställt önskemål om att en förteckning över gravar, i vilka utländska soldater jordats, uppgöres. Förteckningen är redan påbörjad och har förts fram till och med maj månad 1944. I och för komplettering av densamma får jag härmed vördsamt hemställa, att Pastorsämbetet ville lämna uppgifter å de utländska soldater, som jordfästs och begravts efter 1/6 1944. Härvid torde den dödes militära titel, namn, hemvist, födelseår och -dag, dödsdag, begravningsdag och gravplats angivas. Ävenledes torde angivas, vem som upplåtit, ev. betalat gravplats, och om det ordnats med gravsten och med gravens framtida underhåll.

Uppgifterna torde sändas till Chefen, Sektion III, VII. milbefstaben, Visby.

På förekommen anledning ber jag även få påminna om bestämmelsen, att utländska soldaters begravning i vårt land skall anmälas till Försvarsstabens  Själavårdsavdelning, Jakobsbergsgatan 15, Stockholm. Bestämmelsen finnes intagen bland de allmänna anvisningarna i Svenska Kyrkans Årsbok,

Pastoralkalendern, sid. 45-46.

på uppdrag   E. Ihrmark  Stabspastor.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"