Föregående sida

Georg Wagner

f. 27/4 1924 i Mittergarching, Altötting, Oberbayern  (el. Alt Öttring bei Garching-Alz / Oberbayern).

Nationalitet: tysk.

Grad: Obergefreiter (el. Oberpionier).

Ogift.

Funnen den 22/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Truppförband: He. Pionier-Bataillon 671.

Död 22 / 5 1945. Begravd 24 / 5 1945.

Gravplats och nr: Öja kyrkog.

Omkommen på resa från Kurland till Sverige (liket sänkt i havet).     (Fel)

Exhumerad 1966, ombegravd i Trelleborg, rad 1 grav 8.

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

LANDSFISKALEN

I

HEMSE DISTRIKT

_____

 

Till Pastorsämbetet i Öja församling.

Härmed får jag å tjänstens vägnar meddela, att hinder från polismyndighetens sida icke möter för begravande av den döda kroppen efter en 22/5 vid Faludden ilanddriven tysk soldat, vilken omkommit till sjöss på grund av krigshandling.

Av hos den döde påträffade legitimationshandlingar framgick, att denne är obergefreiter (oberpionier) Georg Wagner, född den 27 april 1924 i Mittergarching, Altötting i Oberbayern, ogift, samt att hans fader är Georg Wagner, boende Mittergarching 142 a, Post. Garching/ Alz. Den döde innehade dödsbricka med följande inskription: 143 Stamm. Kp. Geb. Pi. Ers. Btl. 54.      

Den dödes legitimationshandlingar mm. hava överlämnats till militärbefälhavaren i Havdhem, som enligt uppgift genom Röda Korsets försorg kommer att söka kontakt med anförvanterna.

Hemse i landsfiskalskontoret den 23 maj 1945

Oswald Nordbeck          

  

  

VII. MILITÄROMRÅDET

MILITÄRBEFÄLSSTABEN

Avd. III:c

Nr ./.

Den 31 maj 1945.   Till samtliga Pastorsämbeten i Visby stift.

 

Militärbefälhavaren för VII. milo har framställt önskemål om att en förteckning över gravar, i vilka utländska soldater jordats, uppgöres. Förteckningen är redan påbörjad och har förts fram till och med maj månad 1944. I och för komplettering av densamma får jag härmed vördsamt hemställa, att Pastorsämbetet ville lämna uppgifter å de utländska soldater, som jordfästs och begravts efter 1/6 1944. Härvid torde den dödes militära titel, namn, hemvist, födelseår och -dag, dödsdag, begravningsdag och gravplats angivas. Ävenledes torde angivas, vem som upplåtit, ev. betalat gravplats, och om det ordnats med gravsten och med gravens framtida underhåll.

Uppgifterna torde sändas till Chefen, Sektion III, VII. milbefstaben, Visby.

På förekommen anledning ber jag även få påminna om bestämmelsen, att utländska soldaters begravning i vårt land skall anmälas till Försvarsstabens Själavårdsavdelning, Jakobsbergsgatan 15, Stockholm. Bestämmelsen finnes intagen bland de allmänna anvisningarna i Svenska Kyrkans Årsbok,

Pastoralkalendern, sid. 45-46.

på uppdrag

E. Ihrmark

Stabspastor.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"