Föregående sida

Richard "Dick" Nevil  Todd-White

f. 1/8 1916 i Leytonstone, England. Hans föräldrar hette Arthur Thomas och Elsie Todd-White.

Nationalitet: Engelsk.

Grad: Squadron Leader. Pilot på bombplanet Avro Lancaster ED805.

Gift med Joan "Pixie" Crane.

Funnen den 5/12 1943 på stranden strax söder om Klase fiskeläge i Sproge.

Engelsk flygare anträffad död vid Sprogestranden. Kroppen hade legat länge i vattnet.

  

Han var pilot på en Lancasterbombare. Den 18/8 1943 gav sig mer än 600 allierade bombflygplan, däribland Todd-Whites, av för att bomba V-vapenbasen i Peenemünde på ön Usedom. Ett 60-tal av planen förlorades, Todd-Whites plan med 7 mans besättning störtade i södra Östersjön, hela besättningen på 7 man omkom. De övriga i besättningen var: F/O A. Batchelor, navigator, Sgt. T. Brooklehurst, air gunner, Sgt. G. Humble, air gunner, F/O B. James, wireless operator, F/O F. Plant, bomb aimer, Sgt. A. Purrington, flight engineer.

 

Han exhumerades 1961 och flyttades då till Göteborg. Göteborg, Kvibergs kyrkogård, kv. 49A, nr. 1 (kista.)

 

Richard "Dick" Nevil Todd-White, hustrun Joan "Pixie" Crane och dottern Wendy

 
 

Todd-White i mitten omgiven av Lancasterbesättningen bestående av F/O A. Batchelor, navigator, Sgt. T. Brocklehurst, air gunner, Sgt. G. Humble, air gunner, F/O B. James, wireless operator, F/O F. Plant, bomb aimer, Sgt. A. Purrington, flight engineer. De två skyttarna, Humble och Brooklehurst är inte med på bilden

 
 

Besättningen från vänster: "Taff"....F/O Brynley James, "Batch" ....F/O Harold Batchelor, "Skip"....S/Ldr Richard Todd-White, "Fred"..... F/O Fred Plant, Sgt George Humble, "Brock"....Sgt Thomas Brocklehurst.

 
 
 

(6/12 1943) Under gårdagen gjordes ett nytt likfynd ute på södra Gotland, då ännu ett krigets offer anträffades strax söder om Klase fiskeläge i Sproge.

Det var en engelsk flygare, vilket framgick av de beteckningar som funnos på fallskärmsselen på den döde. Fyndet gjordes av fiskaren A. Olsson från Alvegårds i Sproge och den döda kroppen anträffades omkring 40 meter från land.

Flygaren hade legat länge i vattnet och kroppen var mycket illa medfaren på de ställen, där inga skyddande kläder funnits. Någon närmare undersökning för att om möjligt fastställa identiteten har ännu inte ägt rum men kommer att företas inom kort. (Källa: 834).

 
 
 

(9/12 1943) Liket efter den brittiska flygaren, som anträffats vid Sprogestranden, kommer att jordfästas på söndag kl. 3 på Klinte kyrkogård.

Någon gradbeteckning på den omkomnes uniform har man inte kunnat fastställa men en del av de tillhörigheter som man funnit kunna möjligen i sinom tid ge en säker identifiering. Bl.a. hittades i den dödes uniform ett cigarettetui med initialerna R. I. V. och orden "To Dick from Pixie 1937" och ett glasögonfodral med firmastämpel från Grahamstown. Det härrör följaktligen antingen antingen från Sydafrika eller Nya Zeeland, där det finns städer med detta namn, men om därför flygaren kan höra hemma i någon av dessa dominions är ju inte alldeles säkert, ehuru det är mycket troligt. (Källa: 835).

 
 
 

Liket efter den brittiske flygaren

(10/12 1943) som anträffades vid Sprogestranden, jordfästes på söndag kl. 3 e. m. på Sproge kyrkogård, icke som igår meddelades Klinte. Konsul C. G. Björkander kommer att representera engelska legationen i Stockholm och nedlägga en krans från densamma. (Källa: 836).

 
 
 

Den okände Dick från Grahamstown jordas i Sproge

Vacker och värdig hyllning vid den främmande soldatens grav.

(13/12 1943) En högtidlig sorgeakt firades i går i Sproge, då stoftet av den okände sydafrikanske flygare, vars lik flutit i land vid kusten, vigdes till gravens ro. Det var en ovanlig och gripande jordfästning. Bygdens folk hade mött upp i hundratal och även från grannsocknarna hade man infunnit sig för att närvara vid begravningen. Det vackra vintervädret med sin sol över vita fält bidrog också till att ge sin blida glans åt hedersbevisningarna för den bortgångne främlingen.

"Mina vägar äro icke Edra vägar..."

Kistan, som var höljd i den brittiska flaggan, var uppställd på en katafalk på kyrkogården, men samlingen skedde inne i kyrkan, som var fylld av deltagare. Folkskollärare A. Gustafsson intonerade först sorgemusik på orgeln och därefter följde psalmen "Närmare Gud till dig". Kyrkoherde H. Björkqvist höll därefter en betraktelse, varvid han som text valt orden i Jes. 55: 6-9 "Mina tankar äro icke Edra tankar och mina vägar äro icke edra vägar" etc.

Kyrkoherden erinrade i sin betraktelse om de olika lotter, som kan tillfalla en människa. Somliga människor nå höga poster, andra möta besvikelse eller bli själva en besvikelse. Men det är Gud som delar ut dessa skilda lotter och det är troheten mot honom och mot de uppgifter, som han skänkt, som det till sist kommer an på. Det viktigaste är att Herren till sist kan säga: Du gode och trogne tjänare.

Dessa tankar komma också vid denna stund vid stoftet av en främmande soldat, som flutit i land på vår kust. Aldrig tänkte han, att detta skulle bli hans lott, när han gick ut i kriget eller när han gav sig ut på sin sista flygfärd. Namnlös skall han vigas till den sista vilan och hans anhöriga skola kanske aldrig få veta om hans sista viloplats. Kanske skola de alltjämt leva i det falska hoppet, att den saknade en gång skall komma tillbaka, kanske att han vistas någonstans i ett fångläger. Varför har nu detta hänt? Den frågan få vi aldrig något svar på. Men den förvissningen, att det är det bästa som sker, ger oss alla mod att leva i denna värld.

 

Svenska soldater utförde den sista tjänsten

Kyrkoherden förrättade därefter bön. Församlingen bröt så upp ur kyrkan och samlade sig kring kistan på kyrkogården och denna fördes i procession bort till den öppna graven. Den bars av sex militärer och närmast kistan följde en hederspluton.

Då kistan sänktes i graven, avlossade hedersplutonen två salvor till hyllning åt den bortgångne soldaten. Därefter framträdde kyrkoherde Björkquist till graven och vigde enligt ritualen "denne okände" till den sista vilan. Sedan akten förrättats, sjöngs psalmen "Jag är en gäst och främling", vars ord fingo en särskild mening, då de här gällde en soldat från Sydafrika som fått sin grav i den gotländska jorden.

 

Kransnedläggelser och tal

Därefter skedde, medan skymningen började falla i den vackra kvällen, kransnedläggning, varvid först major Elof Lindeborg efter ett tal på engelska nedlade en krans med blågula band från Militärbefälhavaren på Gotland. Han yttrade: Återigen har en okänd soldat som blivit förd till griftero inom mitt försvarsområde. Under krigets skiftande händelser falla ödets lotter mera olika än annars. Dick från Grahamstown har under okända omständigheter fallit på sin post någonstans över Östersjön, och hans kropp har av havets stormpiskade vågor förts till Sproge strand.

R. J. W. Ditt flygarliv är slut! Med Ditt liv som insats har Du kämpat för Ditt land, Ditt folk och Dina anhöriga. Du har gjort Din plikt. Vila i frid!

Å militärbefälhavarens på Gotland vägnar nedlägger jag denna krans som en sista hedersbevisning. Konsul C. G. Björkander framträdde därefter för att nedlägga tre kransar, en från Sydafrikas minister i Stockholm, en från flygattachén vid brittiska legationen i Stockholm och en från honom själv i egenskap av brittisk vice konsul i Visby.

För någon månad sedan (20/10 1943) landade på vår ö fyra brittisk krigare, två officerare och två meniga soldater. De hade efter år av fångenskap i fiendeland med full hälsa återvunnit friheten. I dag stå vi nu inför stoftet av en annan brittisk krigare, en okänd soldat med underbefäls tjänsteställning. Han har på för oss obekant sätt dukat under i kampen för sitt fädernesland. Östersjöns vågor förde honom till våd fredliga kust. Och vänliga händer hava nu berett hans sista vilorum här i den gotländska jorden långt fjärran från hans hem där nere i Syd-Afrika. Men också denna krigarehar vunnit friheten, ehuru en frihet av ett annat och högre värde än de nyssnämnda fyra kamraterna. Han har genom sin hjältedöd vunnit frihet från all världens oro och bekymmer, frihet från de jordiska frestelserna. Och han har på samma gång nått det av oss alla eftersträvade  målet, återförening med den Högste. Frid över hans stoft.

As an official representative of the British Empire I thank you for your  heroic death. I bid you also a grateful and sorrowing farewell from your country and its government, from your home and from your relations and I lay on your grave these garlands: From the minister of the Union of South Africa, Stockholm; from the Air attaché, British Legation, Stockholm, and from myself, British Vice-Consul, Visby.

Kransen från Sydafrikas minister hade band i grönt, vitt och orange, de båda andra kransarna i rött, blått och vitt.

Slutligen framträdde kyrkorådet i Sproge till graven och dess vice ordförande, lantbr. C. N. Stenström, Botreifs, bringade i varmhjärtade ordalag den fallne okände en hyllning samt nedlade en krans med blågula band från Sproge församling.

Han erinrade om, huru den bortgångne kommit från ett för oss okänt land. Han var soldat, han fullgjorde den order, som han mottagit och han föll i striden för sitt land. Han har kanske föräldrar som nu förgäves vänta på honom, kanske maka och barn. Här har han funnit frid efter all oro och strid. Han har också nått ett bättre land, evighetens.

Till sist framförde konsul Björkander brittiska legationens och de anhörigas tack för den hedersbevisning, som ägnats den döde.

Sproge församling bjöd sedan de närvarande på kaffe i folkskolan, varvid lottorna stodo för de trevliga arrangemangen. Konsul Björkander och kyrkoherde Björkquist tackade ytterligare sprogeborna för de uppoffringar, som de gjort för att ordna denna sorgehögtidlighet på ett så vackert och värdigt sätt. (Källa: 837).

 
 
 

Okände flygaren på Sproge kyrkogård identifierad

Familjen kände igen de funna föremålen

(3/3 1944) Det har i sinom tid blivit klarhet om vilket namn som dolde sig bakom "den okände Dick från Grahamstown", den brittiske flygare som i julveckan jordades på Sproge kyrkogård sedan hans lik anträffadets av en fiskare vid Sprogestranden. Man fann i hans kläder ett cigarettetui med namnet Dick ingraverat samt ett glasögonfodral med ett firmanamn från Grahamstown i Sydafrika och tack vare dessa ledtrådar har man nu kunnat verkställa identifieringen.

Den omkomnes verkliga namn var Richard Nevil Todd-White och enligt det brev som genom  utrikesdepartementet tillställts oss från fadern är familjen bosatt i Leytonstone i England. Sonen var också under åtta år i tjänst hos Royal Air Force i Storbritannien men förflyttades sedan i två år till det sydafrikanska flygvapnet.

Genom myndigheternas försorg har den avlidnes anhöriga erhållit en översättning av Gotlands Allehandas artikel om den högtidliga jordfärstningen på Sproge kyrkogård och fadern uttalar i brevet sin stora tacksamhet för vad som gjorts för hans bortgångne son.

Brevet till Utrikesdepartementets pressbyrå är av följande lydelse:  Den närslutna artikeln från en svensk tidning finna vi nu slutgiltigt hänföra sig till min son Richard Nevil Todd-White; vi ha från ministeriet mottagit ett cigarrettetui med hans initialer och ett glasögonfodral, märkt Grahamstown, S. A, vilket föranledde de gotländska myndigheterna att tro att han var en sydafrikansk flygare. Han tjänstgjorde i R. A. F. omkring åtta år och lånades sedan ut till S. A. A. F. under två år samt var under ett år kommenderad till Grahamstown.

Vill Ni vara vänlig att hjälpa oss? Min familj önskar framföra sin djupaste tacksamhet till Gotlands vänliga folk och för den vackra hedersbevisningen som ägnats hans kvarlevor. Jag vill be er att framföra detta tack till alla som deltogo i denna högtid. Jag saknar ord för att uttrycka hur deras vänlighet har lindrat sorgen vid min sons tragiska bortgång.

Högaktningsfullt

Arthur I. Todd-White.

(Källa: 838)

 
 
 

En minnessten finns i Sproge kyrka, texten på denna lyder:

" IN MEMORY OF

SQUADRON LEADER R.N.TODD-WHITE, R.A.F.

 WHO DIED IN ACTION 18TH AUGUST 1943

AND WAS RECOVERED FROM THE SEA AND

ORIGINALLY BURIED IN THE CHURCHYARD HERE

BY THE GOOD PEOPLE OF SPROGE.

 BELOVED HUSBAND OF "PIXIE" AND FATHER OF WENDY

 "JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING".

 
 

Under minnesstenen låg den 2/8 2003 en krans med röd vallmo med kort, vars text lydde: " Squadron Leader Richard Todd-White and the crew of Lancaster ED805 lost on the night of 17/18 August 50 years ago Lost but not forgotten by the Royal Air Force. In Rememberance ".

 
 
 

Flygargraven i Sproge flyttas till Göteborg

 

 

På Sproge kyrkogård alldeles invid kyrkmuren finner man en grav med ett litet vackert kors av sten och på detta läser man:

”Squadron Leader

R. N. Todd-White

R. A. F.

† Aug. 1943”

 

 

 

Gravstenen på Kvibergs kyrkogård

 
 
 

(9/10 1961) Kyrkogårdsvaktmästare Artur Hemmander i Sproge minns mycket väl dagen, då liket flöt iland nere vid Klase fiskeläge och hur han körde det därifrån med häst och vagn. Identifieringen kunde landsfiskalen göra genom papper, som den förolyckade engelske flygaren hade i sin plånbok. Genom ambassaden i Stockholm fick man kontakt med de anhöriga och det ordnades med begravning.

Församlingsborna har satt en ära i att friska blommor alltid funnits på graven och någon gång har också blommor kommit dit genom ambassadens försorg. Nu skall genom en överenskommelse mellan svenska och engelska myndigheter stoftet flyttas till Kvibergs kyrkogård i Göteborg, där man skall samla ihop brittiska krigets offer som jordats i Sverige, till ett gemensamt gravområde. (Källa: 833)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"