Föregående sida

Voldemar Sovär

f. 13/8 1917 i Torgu. Hemort: Torgu. Fiskare.

Han anlände kl. 18.30 den 5/9 1943 till Fårö.

  

LANDSFISKALEN I SLITE DISTRIKT SLITE

Protokoll hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 6 september 1943.

Fjärdingsmannen i Fårösund anmälde under gårdagen kl. 18.00 att sex stycken estländska flyktingar anlänt till Fårö samt omedelbart med bil vidarebefordrats till Vible för smittrening, varefter de överfördes till Slite och denna dag inställdes för förhör.

Fiskaren Valdemar Sovär, född den 13 augusti 1917 i Torgu församling och där boende. Han hade arbetat senast som fiskare men dess förinnan både som lantarbetare och byggnadsarbetare.

Han hade varit mobiliserad under 6 veckor av ryssarna och tjänst gjort som maskingevärsskytt å ön Moon. Av tyskarna hade han ännu inte blivit mobiliserad, men väntade bliva inkallad den 1 nästa oktober. När de tyska trupperna kommo till Moon, hade han, som var ensam est bland ryssarna i sin avdelning, kastat sitt vapen och gått över till tyskarna.

Hela den tyska besättningen på Ösel uppgick för närvarande till högst 2 à 300 man. De tyska flygfälten voro belägna vid Asti och Sömara (de tvenne större) samt vid Arensburg, Sääre och Könnu (de trenne

mindre) samt hydroplanbas vid Papisaare. Samtliga voro anlagda av ryssarna. De tvenne större voro svårt skadade av minsprängningar.

Något vidare förekom ej.

Som ovan.

Berthil Bonde

landsfiskal

 

R. J. N:r 617 / 1943. F ö r p a s s n i n g.

Under bevakning av chauffören Olle Edvardsson, Slite varda härigenom estniska medborgarna chauffören Georgi Aavik, född 1907, och dennes hustru Natalja Aavik, född 1913, sjömannen Rudolf Puunberg, född 1911, fiskaren August Vahu, född 1915, fiskaren Eberhard Leppik, född 1924, samt fiskaren Valdemar Sovär, född 1917, förpasssade till Visby för att där överlämnas till Polisen för vidare befordran denna dag med ordinarie båt till Nynäshamn och Stockholm.

Biljetterna för resan till Stockholm bifogas jämte en förpassning, som av befälhavaren å ångfartyget skall överlämnas av till i Nynäshamn mötande polisman.

Utspisning verkställd t.o.m. denna dag.

Ransoneringskort tilldelade t.o.m lördagen den 18 sept.

Samtliga pass eller identitetscertifikat bifogas.

Slite i landsfiskalskontoret den 16 september 1943.

Berthil Bonde

 

Den 16 september 1943 klockan 20.25 anlända ovannämnda estniska medborgare till härvarande polisstation under bevakning av chauffören Olle Edvardsson, Slite, som på order av landsfiskalen i Slite distrikt fört dem till Visby. Personerna blevo omhändertagna och utspisades med kaffe och vid klockan 23.00-tiden fördes de ombord på ångfartyget Drotten för vidare befordran till Nynäshamn och Stockholm. personerna fördes ombord på båten under bevakning av t.f. polisöverkonstapel John

Bergström. Pass och identitetshandlingar, biljetter, förpassning och ransoneringskort överlämnades till förste styrman på ångaren Drotten för att genom hans försorg överlämnas till i Nynäshamn mötande polisman, som därefter skulle taga personerna om hand för resa till Stockholm.

Visby den 17 september 1943.

John Bergström

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"