Föregående sida

Walter Hertwig

f. 13/2 1925 i Aslau.

Grad: Soldat.

Omhändertagen kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i Bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Hans döda kropp lösgjordes från den bogserbåt, som Kristi himmelsfärdsdag inkom med ett större antal tyska flyktingar till Faludden i Öja.

Tillhörig Flak-Ers. Abt. 38. (Luftvärnsreservavdelning 38).

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

Han begravdes den 16/5 1945 under militära hedersbetygelser på Öja kyrkogård. Kistan av mörkpolerad ek bars av sex svenska soldater, medan en avdelning av ett svenskt förband bildade häck från kyrkoporten fram till ingången i kyrkan. I processionen deltog en tysk löjtnant och två tyska soldater jämte major Lindeborg och ett par andra officerare. På orgeln utfördes Karl XV:s sorgmarsch. Kyrkoherde Ternéus höll griftetalet samt gjorde en kort sammanfattning på tyska. Jordfästningen förrättades på dels svenska och dels tyska.

Kistan bars ut under Chopins sorgmarsch. När kistan sänktes i graven, gav den svenska truppen salut med två salvor. Härefter framträdde major Lindeborg och nedlade en krans som erinrade om det hårda öde, som drabbat den kontingent tyska soldater, som sjövägen sökte ta sig fram till en tryggare del av riket men av vilka många blevo nedskjutna. Denna omkomna soldat hade dock fått förmånen att vila i vigd jord i hägnet av ett av Gotlands skönaste tempel, och han tillönskades en vila i frid.

Sist nedlade den tyske löjtnanten en krans å sina kamraters vägnar. Okänd till namnet var för dem hänsovne kamraten, okänd hans närmarehemort. Skuldra vid skuldra hade dock alla gemensamt kämpat. Om den döde ägde hustru, barn eller närmare anförvanter, visste man icke nu. Men om så vore förhållandet att de bleve kända skull den stupades kamrater framföra budet om att han fått sin vila i den vigda jorden under former och bemötande, för vilka de alla stodo i tacksamhetsskuld.

 

På gravkorset stod:

"Ein unbekannter deutscher Soldat

Flak - Ers. Abt. 38

E.M.Nr.577

gef. 9.5.1945"

 

 

LANDSFISKALEN

I

HEMSE DISTRIKT

_____

Till Pastorsämbetet i Öja församling.

 

Härmed får jag å tjänstens vägnar meddela, att hinder från polismyndighetens sida icke möter för begravanda av den döda kroppen efter en vid Faludden i Öja ilandförd tysk soldat, vilken omkommit till sjöss på grund av krigshandling.

Den döde var försedd med dödsbricka med följande inskription " 577 Flak Ers. Abt 38 ".

Enligt vad som blivit mig upplyst kommer med ledning av uppgifterna å dödsbrickan efterforskning genom Röda Korsets försorg i och för fastställande av den dödes identitet att verkställas i Tyskland.

Hemse i landsfiskalskontoret den 14 maj 1945.

Oswald Nordbeck

   

 

VII. MILITÄROMRÅDET

MILITÄRBEFÄLSSTABEN

Avd. III:c

Nr ./.

Den 31 maj 1945.  Till samtliga Pastorsämbeten i Visby stift.

 

Militärbefälhavaren för VII. milo har framställt önskemål om att en förteckning över gravar, i vilka utländska soldater jordats, uppgöres. Förteckningen är redan påbörjad och har förts fram till och med maj månad 1944. I och för komplettering av densamma får jag härmed vördsamt hemställa, att Pastorsämbetet ville lämna uppgifter å de utländska soldater, som jordfästs och begravts efter 1/6 1944. Härvid torde den dödes militära titel, namn, hemvist, födelseår och -dag, dödsdag, begravningsdag och gravplats angivas. Ävenledes torde angivas, vem som upplåtit, ev. betalat gravplats, och om det ordnats med gravsten och med gravens framtida underhåll. Uppgifterna torde sändas till Chefen, Sektion III, VII. milbefstaben, Visby.

På förekommen anledning ber jag även få påminna om bestämmelsen, att utländska soldaters begravning i vårt land skall anmälas till Försvarsstabens Själavårdsavdelning, Jakobsbergsgatan 15, Stockholm. Bestämmelsen finnes intagen bland de allmänna anvisningarna i Svenska Kyrkans Årsbok,

Pastoralkalendern, sid. 45-46.

på uppdrag

E. Ihrmark

Stabspastor.

 

 

Abwicklungsstelle

der

Deutschen Gesandschaft  Stockholm, den 1. Juni 1945.

 

Wie das Königlich Schwedische Aussenministerium der Abwicklungsstelle der Deutschen Gesandtschaft mitgeteilt hat, wurde ein deutscher  Wehrmachtsangehöriger mit der Erkennungsmarke 577 FLAK ERS. ABT. 38, am 16.Mai 1945 auf den Friedhof von Öja auf Gotland beigesetzt. Die Abwicklungsstelle der Deutschen  gesandtschaft wäre zu dank verpflichtet, wenn sie eine Sterbeurkunde für den genannten deutschen Wehrmachtsangehörigen

erhalten dürfte.

Im auftrag

(oläslig namnteckning)

 

Pastorsämbetet i Öja församling

Öja Gotland

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"