Föregående sidaa

Modiga gutar

 

Med mannamod och raskhet

— Båtsman Qwick. Det är oß ett nöje, att omnämna nedanstående drag på mannamod och raskhet, som erinrar om gammalswenska tapperheten och ringaktandet för motståndares flertal. Den bedrift wi här framställa, utfördes af Gotländingen Johan Nordin med båtsmansnamnet Qwick, som wid tillfället war 25 år gammal.

När Fregatten Eugenie låg till ankars wid S:t Fransisco*) och en af fregattens båtar war sänd i land för att afhämta åtskilliga förnödenheter samt första delen af styrbords wakt, som erhållit landpermission, medföljdt, hwaribland en Skeppar Loman och ofwannämnde Båtsman Qwick, hände sig att då Qwick war stadd på wäg till båten för att återwända ombord, mötte han twänne Marinsoldater hwilka yttrade: ”för Guds skull gå icke fram, man håller på att slå ihjäl Skeppar Loman.” — Qwick swarade: ”skam i er, ska wi inte söka hjelpa honom eller frälsa hans lif”; hwarpå Qwick drog sin knif och rusade in i folkhopen så att han blef stående gränsle öfwer Loman, (som låg på gatan illa slagen och utan medwetande) samt upplyftande och bärande honom i famnen, röjde han sig wäg genom bandithopen medelst att slå ikring sig med Lomans ben. Ehuru Qwick erhållit ett swårt slag på ena ögat och oupphörligt förföljd, lyckades han sålunda att nedbära till båten den räddade Loman, hwilken säkerligen förlorat lifwet, om icke Qwick wisat ett så wackert prof på rådighet och sinnesnärwaro. — I tidningarne på stället omtalades denna mandat med tillägg, att folkhopen utgjorde öfwer tjugu personer, mot hwilka Qwick segrande bestod en så olika strid. — Skeppar Loman låg sedan sjuk ombord öfwer en månads tid i följd af de bleßyrer han derwid erhållit; och Qwick omnämndes wid flere tillfällen af Fregattens Chef — dåwarande Kommendören Virgin — med loford för sin manhaftighet.

Ett rykte härstädes omförmäler, att Qwick tillernade tillmälen, blifwir af mißtag sändne till Wadstena i stället för socken Wallstena på Gotland, der nu Qwick bor samt torde mer än mången annan wara i behof af att hugnas med gratial, i synnerhet som han blifwit uti Kronans tjenst skadad i högra handen, hwarföre han äfwen afskedades; och det wid dylika tillfällen, som det ofwannämnda, brukliga äretecknet Medaillen, så tacksamt ett sådant wädermäle af Konungens nåd alltid emottages och wärderas, skulle icke göra Qwick i hans omständigheter samma nytta, som ett gratial eller årligt understöd.

I sammanhang dermed bör äfwen nämnas, att några prispenningar aldrig hörts af, för det af Fregatten Eugenie utanför Guayaquil-wiken tagna sjöröfwarefartyget,**) hwilka wäl borde till någon del hafwa belupit sig på manskapet och således äfwen skull tillkommit Qwick och hans kamrater; man kanske äfwen deßa medel förirrat sig till — Wadstena.

_____

*) Omtalas uti C. Skogmans arbete: ”Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851-1853.” Förra delen sid. 243.

**) Se dito förra delen sid. 142 och följande.

(Gotlands Tidning 18/2 1859.

  

Det talas också om att ”några prispenningar aldrig hörts av”.

Båtsman Qvick anmälde tydligen ”i underdånigt memorial” i april 1859 att ”han icke blifvit delaktig af de prispenningar som, enligt hvad ryktet förmält, utfallit för ett af H. M:ts fregatt Eugenie under expedition 1851—53”, deruti han deltagit, uppbringadt sjöröfvarefartyg.”

Fartygschefen C. A. Virgin meddelar (i januari 1860) att ”regeringen i Washington undandrog sig all sorts ersättning för det uppbringade fartyget, emedan under de omständigheter, hvarvid fartyget blifvit återtaget af fregatten, någon rätt till prispenningars bekommande alls icke förefallits; samt dessutom att, för den händelse, att en sådan fordran verkligen hade grund för sig, borde densamma göras gällande mot styrelsen af republiken Equador, i hvars vatten det amerikanska fartyget blifvit af brottslingarne taget”. Enligt honom skulle fortsatta ekonomiska krav vara utsiktslösa och riskera att ”förnärma svenska marinens värdighet”.

(Källa: Post- och inrikes tidningar 1860-01-28 samt Krister Virgin)

 
 

En sjömansbragd i det tysta - 22/9 1922

En sjömansbragd i det tysta kan man kalla den, som utfördes utanför Fårösunds norra gatt den 28 sept. Man hade c:a 1,000 meter från Svingrundet påträffat en mina, som ännu hade wiren släpande och med densamma förankrat sig i stenarne. Minan måste oskadliggöras, men det blåste bra och gick ganska grov sjö. Sergeant Bomgren, mindödaren, kunde icke tänka på att ensam ro ut och taga hand om minan, och det var ingen som hade den ringaste skyldighet att följa honom. Dessutom måste de eventuella följeslagarne vara män, som kunde manövrera en båt. Sergeant Bomgren fick emellertid hjälp av lotsarne Hamstedt vid Fårösunds lotsstation, stationerade vid norra gattet. De rodde honom ut till minan och det lyckades också efter mycket arbete att under överhängande livsfara oskadliggöra minan.  Man kom därvid icke åt att klippa av ledningstrådarne, varigenom faran skulle varit över, utan man blev tvungen att ett efter ett skruva av hornen, medan minan gungade upp och ned på sjöarne. Man kan tänka sig att detta arbete icke skulle vara det lättaste. Sjöfartens folk bringar lotsarna säkert sitt tysta tack för handlingen. Det visar att det ännu finnes män i gamla Sverige.  (Gotlands Allehanda 27/10 1922) 
 
 

Medalj för rådighet vid gengasolycka

Medalj för rådighet vid gengasolycka. Kungl. Skaraborgs pansarregementes medalj i silver har tilldelats sjukvårdaren vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall Harry Wallin, gotl., för visad rådighet och förtjänstfull handling vid inträffad gengasolycka.

En bilförare hade under övningar vid ett fältförband i södra Sverige den 31 augusti blivit gengasförgiftad och blev därvid omhändertagen av Wallin, som tjänstgjorde som sjukvårdare vid samma förband. Bilföraren var mycket illa däran, och andningsverksamheten hade helt upphört. Wallin satte i gång med konstgjord andning, vilken måste utföras under svåra förhållanden under transporten till sjukhus, och efter ett intensivt arbete kröntes hans ansträngningar med fullständig framgång.

Hr Wallin har tidigare varit anställd vid S:t Olofs sjukhus men flyttade till Sundsvall i samband med öppnandet av Sidsjöns sjukhus. (Gotlänningen 24/9 1943) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"