Föregående sidaa

Sockenknektar 1700-1721

Efter den stora kapitulationen vid Perevolotjna där huvuddelen av den svenska armen tillfångatogs, och efterhand som kriget drog ut på tiden började antalet soldater att tryta. Alla indelta och även de tre- och femmänningsregementen som blivit uppsatta började få ont om manskap. Det föranledde konungen att utfärda en befallning som påbjöd upp.sättandet av två infanteriregementen i Skåne, ett i Blekinge  och ett i Halland om vardera tusen man. Dessa regementen kallades i allmänhet för utskrivnings- regementen. Manskapet skulle man få fram genom nya utskrivningar runt om i landet.Under år 1712 uppsattes två regementen i Skåne, vilka kallades Östra och Västra skånska, samt ett i Halland. De manskap som kom från Blekinge togs till flottan.Emellertid så gick värvningen till des sa regementen trögt. Därför anbefallde konungen den 7 januari 1716 om utskrivning av s.k. sockenknektar . Enligt påbudet så skulle varje församling i stad och på landetframskaffa en knekt. Det innebar att alla som bodde i församlingen skulle bidra efter egen villja och förmögenhet. Dock ville konungen att församlingarna skulle ha vissa riktlinjer som man skulle följa. Därför befallde han att för vart fulla 25 mantal skulle sättas upp en knekt. mellan 25 och 51 mantal två knektar, och mellan 51 och 76 tre knektar. Varje knekt skulle dessutom erhålla 20 daler s.m. i lega. Det här sättet att utskriva knektar förde med sig otaliga klagoskrifter från de berörda landshövdingarna. Då det gällde den gotländske landshövdingen så beklagade han sig över knektutskrivningen som han ansåg vara till stor skada för det fattiga Gotland och då i synnerhet de många utarmade församlingarna, i främsta hand då de som var belägna på östra Gotland. Men krigskollegiets svar var att konungens order låg fast, och de berörda landshövdingarna hade bara att anpassa sig därefter. Gotland lyckades framskaffa 68 man. De överskeppades i juli 1716 till fastlandet för att där ingå i sina anbefallna regementen, det Västra skånska regementet till fot, och det Östra skånska regementet till fot. En stor del av manskapet blev dock kasserade vid respektive regementets mönstring. Antingen var dom för unga eller för gamla, en del var sjuka och en del ti1l och med lama. Några av de gotländska sockenknektarna skötte sig dock utmärkt, och en del blev även befordrade. I augusti månad kom det till landshövdingens stora fasa ännu en skrivelse om uppsättande av mera manskap till de skånska regementena. Det var ingen lätt uppgift för landshövdingen att få fram det anbefallna manskapet. och det tog därför lång tid. Konungen var missnöjd över de fördröjningar som rådde, vilket föranledde honom att i en skrivelse av den 31 januari 1717 befalla alla landshövdingar i de berörda provinserna att upprätta förteckningar över alla de manspersoner som kunde komma ifråga till utskrivningar. Varje knekt som självmant anmälde sig skulle få 20 daler s. m.. Men de som höll sig undan skulle däremot vara självskrivna. På Gotland gick det dock fortfarande trögt med utskrivningen. Inte ens en gång efter det att chefen för Västra skånska regementet, överste Hastfehr framlagt klagomål mot det söliga framskaffandet reagerade de gotländska ansvariga.Annan fart blev det dock då landshövdingen mottog en skrivelse från det skånska regementet där man framhöll att man tänkte skicka en kapten Laurentz Höök till Gotland för att avhämta det anbefallna manskapet. Om inte de var framskaffade vid kaptenens ankomst till ön så hade han befogenhet att själv utmönstra det folk han ansåg skulle passa till sockenknektar . Nu blev den gotländske landshövdingen rädd, och lyckades med mycken möda och stort besvär skaka fram de begärda knektarna. Då den skånske kaptenen anlände till Gotland stod det begärda manskapet och väntade på honom. Efter konungens död 1718 inställdes all utskrivning och huvuddelen av manskapet hemförlovades.

 
 
   

Ahlberg - Jacobsson, Jacob f. (1698)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fröjel socken med nr:89 vid vakanta kompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, omplacerad till trossdräng med nr:5 1718

 

Ahlberg – Olofsson, Pehr f. (1696) vid Gammeltorp i Lau

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Ala och Kräklingbos socknar,  med nr:48 vid kapten von Gröningers kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Ahlskog - Månsson, Pehr

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:59 vid kapten von Schantz kompani vid Västra skånska regementet till fot 1721.

 

Alfvenberg - Pehrsson, Hans f. (1676) i Stenkumla

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Stenkumla socken med nr:49 vid kapten Bradkes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716.

 

Alfvenberg - Olofsson, Pehr f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Alva socken med nr:93 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 30 maj 1716, omplacerad till trossdräng med nr:3 1718, kasserad 1718  ”ryggen alldeles afbruten".

 

Beitell - Jöransson, Michael f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:14 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 22 augusti 1717.

 

Berg, Olof

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Grötlingbo socken med nr: 33 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1 januari 1717, omplacerad till nr:11 vid samma kompani, pikenerare.

 

Bergman - Andersson, Johan f. (1688)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:129 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 1718, kommenderad till Lund 1718, omplacerad till nr:41 vid samma kompani 1719, kommenderad till Gotland,  rymde där ”och skall eftersökas”.

 

Biskop - Gabrielsson, Jacob f. (1690) i Bunge.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:97 vid kapten Skyttes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716, omplacerad till nr:96 vid samma kompani 1721. (Kan timmermans yrke)

 

Björn - Pehrsson, Jacob f. (1689) vid Norrbys i Barlingbo

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Alva socken med nr:74 vid majorens kompani vid Östra skånska regementet till fot 27 maj 1716.

 

Borg - Hansson, Olof f. 1695 på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Grötlingbo socken, pikenerare med nr:33 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1716, omplacerad till nr:11 vid samma kompani 1721.

 

Bringwall – Hansson, Rasmus f. (1692) vid Bringsarve i Eskelhem. Senare bosatt i Karlshamn där han arbetade som timmerman.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Tofta socken med nr:146 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716, överflyttad till med nr:77 vid kapten Silfvercrutz kompani 1721.

 

Broman - Jacobsson, Matthias (Matts) f. (1689) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:9 vid majorens kompani vid Västra skånska regementet till fot 22 augusti 1717, kommenderad till Gotland 1718-1721, omplacerad till nr:11 vid kapten Berchs kompani vid Svea livgarde 1721.

(1768 Den 18 Martji dödde Matthias Jacobson Dahls efter 4 veckors siukdom,  72 år gammal, hade nog försöckt verlden, blef frå Skomakare Gesell Sockne Kneckt, var i Malmö 4 år. Gardies Karl i Stockholm 4 år, sedan friköpt och bonde vid Dahls 34 år, hans lefverne var dierft och Svieraktigt, dödde oförmodeligen om natten, tå alla sufvo, begrofs d 30 dito uti Kÿrckian)

 

Bönda-Olofsson, Jacob f. (1669) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Lau socken med nr:15 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 30 maj 1716.

 

Dahlman - Hindrichsson, Jacob f. (1682)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Ganthem socken med nr:18 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 25 maj 1718 ”soldaten är mycket sjuk och bräcklig”.

 

Dahlman - Jacobsson, Lars f. (1697)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Dalhem socken med nr:18 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 1 juli 1718, kommenderad till Gotland 1718, måste dock sökas efter, sjuk på Gotland 1721.

 

Dahlström - Pehrsson, Lars f. (1687) d. 5/4 1768 i Endre

Gift med Anna Catharina Pehrsdotter f. (1687) d. 3/4 1767 i Hejdeby

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Dalhem socken med nr:38 vid vakanta kompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30 maj 1716, omplacerad med nr:11 vid kapten Thimers kompani 1721.

 

Dahlström - Larsson, Pehr f. (1697)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:38 vid kapten Treutz kompani vid Västra skånska regementet till fot 1721.  

 

Dunderhake - Pehrsson, Elias f. (1686)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Träkumla socken med nr:25 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716.

 

Ekebom - Olofsson, Jacob f. (1678)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 28 augusti 1717, profoss 1718.

 

Ekelund - Olofsson, Matts f. (1689)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Rone socken med nr:81 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 30 maj 1716, omplacerad till nr:44 1718, kommenderad till Kristianstad 1718-21.

 

Ekman - Hansson, Lars f. 1696.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Eksta socken med nr:28 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 21 augusti 1717.

 

Engman - Hansson, Rasmus f. (1683) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för en skånsk socken, med nr:142 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 4 maj 1717.

 

Engwall - Olofsson, Jacob f. (1680) i Rute

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Rute och Fleringe socknar med nr:33 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716.

 

Fahlgren - Wilhelmsson, Thomas f. (1695) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Gothem socken med nr:6 vid majorens kompani vid Västra skånska regementet till fot 29 maj 1716, kasserad 1718 (har svårt tarmbråck).

 

Fardume - Pehrsson, Thomas f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fardhem socken med nr:36 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 22 augusti 1717, kommenderad till Kristianstad 1718, omplacerad till nr:8 1721.

 

Finarfve - Olofsson, Herman f. (1682)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt (profoss) med nr:143 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 1718, kommenderad till Norge 1718.

 

Finbohm - Jacobsson, Jacob f. 1698 på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Visby stad med nr:68 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 2 juni 1716.

 

Follenberg - Christensson, Anders f. 1668 på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Visby stad med nr:53 vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 1717, korpral 1718.

 

Follin - Pehrsson, Pehr f. (1686) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt vid Västra skånska regementet till fot 1717, omplacerad till artilleriet i Stockholm 1719,  hantlangare med nr:55 vid kapten Österlings kompani, omplacerad till nr:67.

 

Folling - Pehrsson, Pehr f. (1683)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:87 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 24 maj 1717, omplacerad till nr:132 1718, överförd till artilleriet 1719.

 

Forsberg - Mathiasson, Mathias f. (1696)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:8 vid kapten Bradkes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1717.

 

Fride - Nilsson, Pehr f. (1694)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Lojsta socken med nr:133 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30 maj 1716.

 

Frystman - Jacobsson, Jacob f. (1683)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:44 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1721, överflyttad till Västra skånska regementet till fot 1721.

 

Fyhrsten - Olofsson, Pehr f. (1688) på Gotland d. 1719 i Norge.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hejnum och Bäls socknar med nr:10 vid majorens kompani vid Västra Skånska regementet till fot 29 maj 1716, grenadjär med nr:79 vid samma kompani 1718, kommenderad till Norge 1718.

 

Gothlander - Abrahamsson, Abraham

f. på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt, med nr:140 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 1717, omplacerad till artilleriet 1719.

 

Gothlander - Olofsson, Jacob f. (1676) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:58 vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 24/4 1717, kasserad på grund av ålder och bräcklighet 1718.

 

Gottlänning - Larsson, Anders f. (1692) i Stenkyrka Gotlands län

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Stenkyrka socken med nr:144 vid kapten Gröningers kompani vid Östra skånska regementet till fot 26 maj 1716, omplacerad till Cronstedts artilleriregementet och fästningsartilleriet på Bohus fästning med med nr:31 vid kapten Bobergs kompani.

 

Gottlänning - Jacobsson, Johan f. (1697) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Eksta socken med nr:148 vid majorens kompani vid Västra skånska regementet till fot 29/5 1716, omplacerad till trossdräng med nr:5 1717, soldatplacerad igen som med nr:28 vid samma kompani 1718, omplacerad till med nr:30 samma kompani 1721.

 

Grönberg - Johansson, Hans f. (1693)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Levide socken med nr:135 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 22/8 1717.

 

Grönwall - Jacobsson, Olof f. (1697) i Hogrän

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Vall och Hogräns socknar med nr:49 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Habelyn - Olofsson, Jacob f. (1690) vid Stjups Hablingbo

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hablingbo socken med nr:73 vid majorens kompani vid Östra skånska regementet till fot 27/5 1716.

 

Hafdum - Thomsson, Clas f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Havdhem socken med nr:8 vid kapten Wollhuns kompani vid Västra skånska regementet till fot 26/5 1717, omplacerad med nr:119 vid kapten Elgs kompani 1721, pikenerare 1721.

 

Hakeskytt - Lorentsson, Jacob f. (1697)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Vänge socken med nr:41 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, omplacerad till trossdräng med nr:1 (då han ansågs liten och späd) 1718, soldatplacerad igen med nr:58 vid samma kompani 1718, kommenderad till Kristianstad, omplacerad till artilleriet 30/5 1719.

 

Hammar - Bertelsson, Jacob f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Västergarn socken, med nr:48 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, kommenderad till Kristianstad, omplacerad till nr:76 vid livkompaniet vid samma regemente 1721.

 

Hammar - Rasmusson, Jöran f. (1686) i Hamra

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hamra socken med nr:50 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad med nr:53 vid kapten Silfvercrutz kompani 1721, permiterad till Gotland 1721.

 

Hammar - Nilsson, Lars f. (1673)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:24 vid  kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 20/8 1717, kasserad på grund av tarmbråck, var även gammal  och oduglig 1718.

 

Hase – Pehrsson, Jacob f. (1694) i Fardhem.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fardhem socken med nr:50 vid kapten Lundersteens kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Hellberg - Pehrsson, Johan f. (1693) Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:79 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 1716, grenadjär 1718, kommenderad till Norge 1718.

 

Holm - Thomsson, Lars f. (1685) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fole socken med nr: 36 vid majorens kompani vid Västra skånska regementet till fot 1716, kommenderad till Kristianstad 1718, omplacerad till nr:13 vid samma kompani 1721, pikenerare.

 

Högberg - Pehrsson, Olof f. (1694)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Anga socken med nr:9 vid kapten Wollhuns kompani vid Västra skånska regementet till fot 26/5 1717,  kasserad på grund av sjukdom i benet 1718.

 

Isenberg - Nilsson, Hans f. (1699) på  Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Visby stad med nr:71 vid kapten Wollhuns kompani vid Västra skånska regementet till fot 2/6 1716, musketerare 1721.

 

Jacobsson, Johan

Gift 2/2 1730 i Tingstäde med pigan Metta Jacobsdotter från Tingstäde

---------------------------------

Sockenknekt

 

Jacobsson, Mattias f. 1688 d. 1760 i Lye

---------------------------------

Sockenknekt

Skomakargesäll, sockenknekt, gardeskarl (4 år i Stockholm). Enligt dödboken levt ett djärft och svåraktigt liv.

 

Järnhammare - Larsson, Pehr f. (1668) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt och profoss vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 3/4 1717, avsked 1719.

 

Kaupe - Olofsson, Thomas f. (1677)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fröjel socken med nr:89 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 25/5 1717.

 

Kindberg - Larsson, Hans f. (1698) i Öja

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Havdhem socken med nr:75 vid majorens kompani vid Östra skånska regementet till fot 27/5 1716.

 

Kiönick - Hansson, Michael f. (1684) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:72 vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 21/8 1717, omplacerad till nr:112 vid samma kompani 1718, omplacerad till nr:36 vid kapten Wolluhns kompani vid samma regementet 1721.

 

Klinga - Jacobsson, Johan f. (1692) i Eksta

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Anga socken med nr:36 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad till nr:4 vid kapten Silfvercreutz kompani 1721.

 

Kruse - Olofsson, Mårten f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Sproge socken med nr:93 överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 29/5 1717.

 

Kruse - Knutsson, Nils f. (1694) i Visby.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:73 vid kapten Skyttes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad till nr:71 1721, omplacerad till Västra skånska regementet till fot 1721.

 

Källman - Jönsson, Jacob f. (1698)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:115 vid majorens kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716, omplacerad till nr:37 vid samma kompani 1721, omplacerad till Västra skånska regementet till fot 1721.

 

Lindberg - Larsson, Lars f. (1694) vid Vanges i Burs

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Alskog socken med nr:49 kapten Lundersteens kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Lindblad - Pehrsson, Pehr f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Lokrume socken med nr:29 vakanta kompaniet, fr o m 1718  överstelöjtnantens kompani, vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716.

 

Luntzberg - Olofsson, Nils f. (1694) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Visby stad med nr:62 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 2/1 1716, 2:a furir 1717, korpral 1721, omplacerad till nr:26.

 

Lustig - Adamsson, Nils f. (1693) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:146 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 24/5 1717.

 

Lyttberg - Thomsson, Jonas f. (1696)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Roma socken med nr:4 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 26/5 1717, omplacerad till nr:73 1718.

 

Lyttberg - Hansson, Lars f. (1699) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Roma socken med nr:73 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1/1 1717, omplacerad till trossdräng med nr:1 vid samma kompani på grund av att han var liten till späd 1717.

 

Löfgren - Pehrsson, Jacob f. (1696)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Bro socken med nr:15 vid vakanta kompaniet, senare överstelöjtnantens kompani, vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1717.

 

Lösen - Andersson, Aron f. (1678)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:60 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 1718, kommenderad till Kristianstad, kommenderad till Norge 1718.  

 

Malm - Andersson, Olof f. 1687 på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hellvi socken med nr:30 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716.

 

Malmberg - Pehrsson, Elias f. (1694) vid Maldes i Stånga

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Stånga socken med nr:48 vid kapten Lundersteens kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad till nr:14 vid kapten Schwerins kompani vid Svea livgarde 1719, omplacerad till nr:94 vid kapten Hamiltons kompani 1728.

 

Möller - Classon, Petter f. (1688) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:24 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot  26/5 1716, omplacerad till nr:15 vid livkompaniet vid samma regementet 1721, omplacerad till nr:40 vid kapten Posses kompani vid Svea livgarde 1721. (Kan skomakarehantverket)

 

Nordstierna - Andersson, Joen f. (1691) i Visby.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hejdeby och Endres socknar med nr:46 vid kapten von Gröningers kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Norrlänning - Olofsson, Thomas f. (1699)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Norrlanda socken med nr:56 vid vakanta kompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, omplacerad med nr: 56 vid överstelöjtnantens kompani 1718.

 

Nors - Salomonsson, Jöran f. (1683) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Väskinde socken med nr:34 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716.

 

Näsman - Båtelsson, Johan f. (1678) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Näs socken, med nr:148 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, kasserad då han ser eländig ut 1718.

 

Olofsson, Jacob f. (1693) Gothem.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Östergarn socken med nr:11 vid kapten Thimens kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716.

 

Pehrsson, Jacob f. 1694 i Fardhem

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fardhem socken, med nr:50 vid kapten Lundersteens kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716.

 

Ringdarfve - Jacobsson, Lars f. (1689) i Träkumla

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hall och Hangvars socknar med nr:47 vid kapten von Gröningers kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/7 1716.

 

Roes - Jacobsson, Thomas f. (1690) vid Roes i Grötlingbo

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Gammelgarn socken med nr:12 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716.

 

Romeen - Pehrsson, Pehr f. (1696) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Lärbro socken med nr:42 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716

 

Sallmonius - Samuelsson, Petter f. (1686) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:135 kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 15/6 1716, regementsväbel 24/8 1718.

 

Sigtberg - Albrechtsson, Jacob f. 1689

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Rone socken med nr:134 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, grenadjär med nr:103 1718, kommenderad till Norge 1718.

 

Silfverros - Larsson, Clas f. (1696) i Lummelunda

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Ekeby och Barlingbos socknar med nr:147 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716.

 

Sjöfall - Pehrsson, Torsten f. (1691) Grötlingbo

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:46 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716.

 

Sjöman - Mattsson, Pehr f. (1699) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Alskog socken med nr:125 vid kapten Wollhuns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1/1 1717, kasserad 1717

 

Skytt - Jacobsson, Jacob f. (1683)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:44 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1721.

 

Snoder - Larsson, Matts f. (1682) 

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Sproge socken med nr:148 vid majorens kompani vid Västra skånska regementet till fot 23/5 1717, omplacerad till nr:65 1721, omplacerad till nr:14 vid kapten Ridderstråles komp vid Svea livgarde 1721.

 

Stake - Olofsson, Staffan f. i Bara på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:98 vid kapten Skyttes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad till nr:7 1720, rymt från tjänsten 1720. (Kan snickarhantverket)

 

Stenbom - Olofsson, Olof f. (1692) i Stenkumla på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Eksta socken med nr:48 vid kapten Bradkes kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716, omplacerad med nr:48 vid kapten Linnecrutz kompani 1721.

 

Stenbom - Hansson, Thomas f. (1693) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Roma socken, med nr:6 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1717.

 

Strandberg - Larsson, Christen f. (1699)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:40 vid överstelöjtnantens kompani vid Östra skånska regementet till fot 1717, kommenderad till Helsingborg, omplacerad till Västra skånska regementet till fot 1721.

 

Strydman - Simeonsson, Jacob f. (1686) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:57 vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 1717, omplacerad till trossdräng med nr:4 1718 (lam i högra handen).

 

Ström - Pehrsson, Lars f. (1697) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Burs socken med nr:55 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716.

 

Svan - Mårtensson, Bengt f. (1675) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:18 vid kapten Arners kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, kasseras då han inte kan hålla vattnet 1717.

 

Söderberg - Rasmusson, Hans f. (1698) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Fole socken med nr:88 vid kapten Elgs kompani vid Västra skånska reg till fot 30/5 1716, omplacerad till trossdräng med nr:3 1717,  soldatplacerad igen med nr:33  1718.

 

Söderberg - Sigfridsson, Pehr f. (1698)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Vamlingbo socken med nr:135 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, omplacerad till trossdräng med nr:13 1718, soldatplacerad igen med nr:120 1718, omplacerad till med nr:52 1721

 

Utter - Jacobsson, Hans f. (1689) på Gotland.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:94 vid livkompaniet vid Östra skånska regementet till fot 1716, omplacerad till nr:68 vid samma kompani 1721, med nr:74 vid kapten Flemmings kompani vid Svea livgarde 1721, avsked på grund av ålder.

 

Wallberg - Jacobsson, Lars f. 1702 på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Anga socken med nr:148 vid kapten Wolluhns kompani vid Västra skånska regementet till fot 1/1 1717, kasserad då han ansågs för liten, duger inte heller till trossdräng

 

Wallerman - Larsson, Thomas f. (1696) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:133 vid kapten Hööks kompani vid Västra skånska regementet till fot 20/3 1717, kommenderad till Lund 1718, kommenderad till Kristianstad 1718

 

Wallsten - Michelsson, Olof f. (1692)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Vallstena socken med nr:14 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1717

 

Weis - Mårtensson, Pehr f. (1677) d. 1717

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Anga socken med nr:138 vid livkompaniet vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716.

 

Wester..., Baltar f. på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt vid Östra skånska regementet till fot, överflyttad till artilleriet i Göteborg 1719.

 

Wickström - Jacobsson, Jacob f. 1696 Viklau.

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:47 vid kapten Thimers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716

 

Wickström, Olof f. (1688) på Gotland

---------------------------------

Antagen som sockenknekt vid Östra skånska regementet till fot, överflyttad till artilleriet i Marstrand 1719

 

Wikegren - Håkansson, Christen f. (1694)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt med nr:122 vid kapten Myras kompani vid Östra skånska regementet till fot 26/5 1716

 

Wäntinge - Mårtensson, Hans f. (1695)

---------------------------------

Antagen som sockenknekt för Hejde socken med nr:69 vid överstelöjtnantens kompani vid Västra skånska regementet till fot 30/5 1716, kommenderad till Kristianstad 1718-1721

 

Wästerväte - Jönsson, Malte f. (1698) i Follingbo d. 6/5 1728

---------------------------------

Antagen som sockenknekt vid kapten von Gröningers kompani vid Östra skånska regementet till fot 1716, omplacerad till Cronstedts artilleriregementet och fästningsartilleriet på Bohus fästning med nr:20 vid kapten Bobergs kompani

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig