Gotländska båtsmanstorp

Akebäck

Ala

Alskog

Alva

Anga

Ardre

Atlingbo

Bara

Barlingbo

Björke

Boge

Bro

Bunge

Burs

Buttle

Bäl

Dalhem

Eke

Ekeby

Eksta

Endre

Eskelhem

Etelhem

Fardhem

Fide

Fleringe

Fole

Follingbo

Fröjel

Fårö

Gammelgarn

Ganthem

Garde

Gerum

Gothem

Grötlingbo

Guldrupe

Hablingbo

Hall

Halla

Hamra

Hangvar

Havdhem

Hejde

Hejdeby

Hejnum

Hellvi

Hemse

Hogrän

Hörsne

Klinte

Kräklingbo

Källunge

Lau

Levide

Linde

Lojsta

Lokrume

Lummelunda

Lye

Lärbro

Martebo

Mästerby

Norrlanda

När

Näs

Othem

Roma

Rone

Rute

Sanda

Silte

Sjonhem

Sproge

Stenkumla

Stenkyrka

Stånga

Sundre

Tingstäde

Tofta

Träkumla

Vall

Vallstena

Vamlingbo

Viklau

Vänge

Väskinde

Västergarn

Västerhejde

Väte

Öja

Östergarn

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Historik

Det som i första hand särskilde de militära boställena från de övriga var att de genom lagar och förordningar var hårt reglerade. Emellertid togs stor hänsyn till varje orts speciella egenskap. År 1653 utkom troligen den första förordning angående båtsmanstorpen. Där ålades rotebönderna att de skulle förse sina båtsmän med stuga, fähus och pörte. De skulle även ha tillgång till mulbete för en eller högst två kor och några får. 1684 uppmanades bönderna att förutom stugan även en "nödig" upplöjd åker och en äng borde tilldelas deras båtsmän. Om båtsmannen var ogift behövde man dock inte uppföra någon byggnad utan han kunde inhysas på någon annan lämpligt sätt. Den person som i första hand framgår som dessa torps skapare var Karl XI. Till en början visade han dock föga intresse för torpen, han ansåg bl.a att kronans karlar kunde inhysas i något nödtorftigt husrum på någon av roteböndernas gårdar. Kungen ändrade sig dock då det framkom att det skulle bli betydligt billigare för rotebönderna om båtsmännen själva kunde medverka till sin försörjning. Torpets plats valdes ut på stamrotens ägor. Ofta placerades det så långt som möjligt från de bördigaste markerna, och på så oländig mark som möjligt. Det var, menade Karl XI, även viktigt att båtsmannen inte fick inbilla sig att han på något sätt var jämlik bönderna och jordägarna, och om han blev van med för mycket välmåga på torpet kunde han kanske till och med mista sin lust att dra ut i krig. Det uppstod dock många tvistigheter mellan rotebönderna och båtsmännen om vilka plikter och rättigheter som gällde. Som en följd av detta utkom 1690 en förordning, där det tydligt framgick vad var och en hade att rätta sig efter. Rotehållarna skulle hålla sin båtsman med en "stugu om otta alnar inom knutarna, jämpte fahrstuga". Han skulle även ha en liten loge och en lada samt fähus för två kor. Kunde inte roten på anbefalld tid få torpet beboeligt så skulle båtsmannen med familj inhysas hemma hos någon rotebonde eller istället erhålla 1 1/3 daler smt i huslega årligen. Förutom själva byggnaderna skulle roten tillse att båtsmannen fick ett halvt tunnland åker till "träde och säde" eller så pass mycket att avkastningen skulle uppgå till två tunnors årsväxt. Även en äng, som gav två sommarlass hö och som skulle vara väl brukad och besådd, skulle roten ge sin båtsman. Båtsmannen skulle sedan gentemot roten sköta och bruka sina grödor för att om så blev fallet en dag kunna överlämna torpet i samma skick som han en gång själv hade mottagit det. Förutom det som ovan nämnts skulle roten även bestå sin båtsman med bete åt kreaturen, ved samt stängselmaterial efter "nödtorft" som roten kunde erbjuda.

På de ställen i riket där varken torp eller åkermark fanns skulle båtsmannen istället få två tunnors spannmål, ett sommarlass hö samt ett lass halm. Om roten inte kunde prestera det anbefallna så skulle ersättning utgå, för vart lass hö 1 daler smt samt för vart lass halm 16 öre smt. Ersättningen skulle emellertid anpassas efter vad orten kunde förmå.

Torpen var fritagna tiondet, påsk-, vigsel-, dop-, hustruns kyrkgångs- samt begravningspenningen. Kyrktjänsten slapp han dock inte undan utan den skulle erläggas med 12 öre smt eller tre dagsverken.

Hur själva båtsmansstugorna såg ut under 1600 och 1700-talet finns tyvärr mycket få uppgifter om. Troligen var det en låg, knuttimmrad stuga innehållande en förstuga och en avdelad kammare. Stugans mått skulle enligt 1690 års reglemente vara 8 alnar inom knutarna. I en gammal båtsmansstuga från Södermanland, som man tror byggdes i början av 1700-talet, håller måtten 4.75 X 7.25 m vilket sammanfaller ganska väl med de anbefallna. Takbeklädnaden bestod av antingen torv eller ag. Väggarna var timmrade. Stugorna i Blekinge mätte i allmänhet 13 alnar på längden och 7 till 8 på bredden. Själva stugan mätte invändigt ca. 7 X 7 alnar medan förstugan och den bakomliggande kammaren vardera mätte 6 X 3 1/2 aln. Halvdörrarna tillsammans var ca. 1.35 m på höjden och 75 cm på bredden. Trösklarna var oftast ca. 20 cm höga.

I stugan fanns en öppen spis och bakugn placerad mot kammarens hörn, vilket ofta föranledde att kammaren omgjordes till kök. På Gotland var båtsmansstugorna under 1700-talet byggda av antingen trä eller sten. Man var inte alltid så noga med att följa de anbefallna reglerna, utan byggde lite hur som helst, därför kom öns båtsmansstugor att växla utseendemässigt mellan de olika delarna av ön. Stugornas mått varierade mellan 12 och 13 alnar på längden och 9 till 10 alnar på bredden. Den var i allmänhet utrustad med två fack fönster samt ligg- eller ståndspis och bakugn. Takets beklädnad bestod på södra delen av ön oftast av flis medan spån var det vanligast förekommande på norra delen. Stugornas utseende skilde sig också på om de var byggda av sten eller trä. Stenstugorna hade vanligtvis ett loft vilka de mindre trästugorna saknade. Som ett exempel kan nämnas en stuga som var byggd år 1786. Den var av sten 12, 1/4 aln lång och 10 alnar bred. Stugan hade loft och spåntak, två fack fönster, ståndspis av Burgsvikssten och bakugn. Vidare hade stugan golv, dörr på gångjärn och med handtag och fälla. Bredvid bakugnen fanns en liten kammare med en dörr på gångjärn med hasp. Från kammaren gick en trappa upp till loftet. Förstugudörren var på gångjärn och utrustad med lås. En stuga av trä kunde vara beskaffad som båtsman Kroksabels i Hemse socken. Den var uppförd någon  gång på 1770-talet och var knutbyggd med flistak utan loft. Stugan var 9 alnar lång och 7 alnar bred. Stugan hade två fack fönster, ståndspis och bakugn. Invid förstugan fanns det en liten kammare.

Även fähusens utseende växlade. De flesta var byggda av trä men det fanns även de av sten. De av trä kunde antingen vara knutbyggda eller hornstocksbyggda (bulhus).  

Under slutet av 1700-talet inträffade inte några större förändringar angående båtsmännens torp. Rotehållarna klagade dock allt oftare över sina många i deras ögon betungande utgifter då det gällde dessa torp. Även båtsmännen beklagade sig över att rotarna inte skötte sina åligganden gentemot dem.

För att klarlägga för de olika parterna vad som gällde utfärdade kung Gustaf III år 1772 en förordning där rikets rotehållare i skarpa ordalag tillsades att de hädanefter skulle "torpstellens otilräckelighet uti åker och äng" vid vite "sine skyldigheter enligt contracerne oförsummeligen fullgöra på thet båtsmannen måge ställas klagolös".

Under 1800-talets första hälft utkom det vid ett flertal tillfällen regler och föreskrifter om hur torpbyggnaderna borde vara uppförda i de olika landsändarna. Oftast var de baserade på respektive orts egna byggnadstraditioner. I de skogsrika områdena borde stugorna vara byggda av trä. På Gotland som däremot hade god tillgång på sten borde det komma i första hand. Vissa socknar på ön som ansågs "stenlösa" erhöll emellertid tillstånd att få bygga i trä.

På Gotland fortsatte klagomålen, nu i första hand från båtsmännen sida. De ansåg att de i motsats till det övriga rikets båtsmanshåll inte hade fått någon boplats utan istället endast fått säd, hö och halm in natura av rotebönderna. Återigen tvangs Kungl. Majt. att påminna rotebönderna om vilka skyldigheter de hade. För att få en uppfattning om hur öns båtsmän hade det ordnat med sina boplatser beordrades att det tingsvis skulle upprättas listor över boplatsernas befintlighet. Under hösten 1816 reste därför konungens befallningsmän runt på öns landsbygd för att syna rotarnas båtsmansboställen. Resultatet av undersökningen visade att huvuddelen av de gotländska båtsmännen saknade boplats. Men nu liksom tidigare sköts problemet på framtiden.  

År 1822 uppmanades öns makthavare att återigen se till "att båtsmanstorp måtte wid hwarje rote för båtsmännen anläggas, funnit så wäl gällande författningar som nödig ordning sådant fordra". Rotehållarna kände nu att snaran började dras åt och snart kunde de inte längre undvika att uppfylla sina tidigare löften. Vid riksmötet i Stockholm 1823 framförde en riksdagsfullmäktige från norra Gotland, Erik Detlofsson, på rotehållarnas vägnar en petition där det framhölls att om Kungl. Majt:s beslut angående öns båtsmanstorp skulle vinna laga kraft så kunde det inte ske utan samtliga rotehållares undergång. Hemmanens ägor var så "inskränkte" att det inte fanns någon plats för någon torpbyggnad. Man ville istället ha ett system med naturaförmåner. Kungl. Majt menade dock att ett sådant system skulle medföra avsevärda försämringar för rotehållarna då båtsmannen skulle kosta betydligt mer att uppsätta. Om han istället erhöll en torpplats så kunde han ju själv stå för en stor del av sin egen bärgning. Eftersom torpplatserna även borde uttas på ouppodlade marker så kunde det ju inte medföra några större problem. Att det inte inom roten skulle finnas någon utmark, skog eller äng "som inte lemnar tillgång för en torplägenhet af tre och ett halft tunnlands widd", höll man för ganska så otroligt. Rotehållarnas förslag avslogs och det bestämdes att tidigare regler skulle gälla. Om rotehållarna fortsatte med att trilskas skulle de med lagens hjälp tvingas att rätta sig efter vad de tidigare lovat. Hotet synes emellertid inte ha haft någon större verkan på rotehållarna.

År 1835 utkom därför återigen en befallning "utan någon som helst fördröjning de anbefallna båtsmanstorpen skulle uppföras". Rotehållarna ändrade nu taktik. De menade att då det inte fanns några direkta regler för hur de anbefallna torpen skulle se ut så kunde man ju inte bara sätta igång och bygga. Det hade ju tidigare klagats på orättvisorna vad gällde storlekarna på stugorna, och det var faktiskt båtsmännen själva som stod för dessa klagomål. Makthavarna ansåg att man en gång för alla måste få ett slut på problemet. Vad man måste göra var att försöka hitta någon form av enhetliga byggnadsregler som kunde gälla för hela ön. Man vände därför blickarna mot andra delar av riket för att se hur de hade löst liknande problem. Man fastnade vid en överenskommelse som hade träffats mellan rotehållare och de makthavande angående torpbyggnader för ryttare och soldater vid Kongl. Lifgrenadjärregementet i Linköpings län. Där hade man lyckats få fram enhetliga byggnadsregler som sedermera hade kommit att gälla hela länet och även blivit godkända av alla de berörda parterna. De gotländska makthavarna trodde nu att man kanske kunde överföra dessa regler till öns förhållanden. Man anlitade därför en ingengör Ehinger som fick till uppgift att göra en översyn av dessa byggnadsregler och att försöka anpassa dem till gotländska förhållanden. Den 11 juni 1839 sammankallades vid Kvie gård i Endre socken rotehållarna från 1:a kompaniet och en vecka senare, den 18 juni, rotehållarna från 2:a kompaniet vid Skogs i Levide för att ta del av Ehingers omarbetade byggnadsregler. På frågan om de kunde tänka sig att godkänna det framlagda förslaget svarade rotehållarna att om förslaget godkändes så skulle huvuddelen av de församlade tvingas gå från gård och grund. Inte heller kunde man begripa varför i herrans namn båtsmännen behövde ha såna stora och fina byggnader. Det uppstod nu ett läge där ingen part vill ge med sig. Makthavarna som nu såg att deras förslag kanske skulle förkastas erbjöd sig att ändra något i det ursprungliga förslaget till förmån för rotehållarna. Efter en del mindre förändringar godkändes förslaget, dock under stora protester. Nu återstod endast att få Kungl Majts godkännande. Det fick man i mars 1840, dock med en del mindre påpekanden. Bland annat så borde rotehållarna inte tvingas att följa de nya reglerna utan ville man följa de äldre från 1690 så hade man tillstånd till det. Som ett resultat av 1839 års överenskommelse utgavs ett tryckt formulär där de nya byggnadsreglerna upptogs punkt för punkt.

 

BYGGNADSREGLER FÖR HUSEN Å BÅTSMANSTORPEN I GOTTLANDS LÄN, AF 

KONGL. MAJ:T GENOM NÅDIGT BREF D. 10 SISTL. MARS TILL BEGAGNANDE 

TILLÅTNA, PÅ SÄTT KONUNGENS BEFALLNINGSHAFWANDES KUNGÖRELSE 

D. 22 I DENNE MÅNAD N:O 57, NÄRMARE INNEHÅLLER.

   

1:o Boningshuset

Skall äga 11 alnars inwändig längd och 8 alnars inwändig bredd, med 3 1/2 alns höjd från golfwet till underkant på takriorna. Det indelas till Stuga, innehållande 6 alnar i längd och 8 alnar i bredd inwändigt, samt det återstående af husets längd till Förstuga och ett Skafferi, hwaraf detta sednare upptager 3 alnar och förstugan med ugnen 5 alnar af husets inwändiga bredd.

Huset förses till ytter- och innerwäggar samt Spis och Ugn med stenfot, som skall wara minst 12 tum hög öfwer marken, wäl lagd af passande kalksten utan murbruk; men utwändigt afrappad. På denna fot lägges underslagen eller golfriorna, hwilka skola wara 7 tum ena wägen och 7 á 8 tum tjocka andra wägen samt 9 alnar långa, lagda på högkant 1 1/2 aln emellan hwardera. På riornas underkant fastspikas smala ribbor, hwarpå lägges från ri till ri och kant i kant bräd-, troder- eller läcktstumpar och på dessa ler eller kalkbruk som till riens öfwerkant wäl tillstampas. Denna fyllning måste fullkomligt hafwa hårdnat och torkat innan golfbräderna derpå inläggas. Till golfriornas bestånd och förekommande af swamp och röta, anbringas på hwarje af husets långsidor i stenfoten 2ne draghål, som under trossbotten befordrar wäderwerling, eller ock göres golf af 2 tums plöjda bräder utan trossbotten och draghål.

Husets yttre och inre wäggar ofwan foten uppmuras af kalksten, lagd i ler- eller kalkbruk, yttre wäggarna 18 tum och de inre 12 tum tjocka.

Spisen och skorstenen uppmuras af kalksten, äfwenså bakugnen med ärlan af lera på här i orten allmänneligen öfligt sätt, den sednare 2 alnar djup, 1 1/2 aln bred och 15 tum hög, midt i hwalfwet.

Tak- eller loftriorna, som skola wara af samma storlek med golfriorna, hyflas på 3:ne sidor och inläggas 1 1/2 alnar från hwarandra, så högt från golfwet som ofwanför blifwit bestämdt. I stället för uppmurning ofwanom riorna fasthålas 10 tums enkla band på riorna i ytterkant af muren. Ifrån twärbanden på gaflarna, som i långbanden inlaras och tillika med desse böra wara 7 á 8 tum grofwa, blifwer till toppen på hufwen 4 alnar 14 tum.

Takresningen uppsättes på wanligt sätt med 6 tums sparr, och handbalken så högt att derifrån till loftgolfwet blifwer 3 1/4 alnar. Sparrparens antal skall wara 7 stycken inberäknadt bägge gafwelsparren, försedda med 2:ne spikläckten emellan huf och band. Taket täckes med 7 alnars 1 1/4 tums tjocka bräder och derpå faler. Takbräderna och falerna snörslås, kanthuggas och grypas. De förra läggas tätt kant i kant och derpå falen som icke får wara under 5 tum bred, samt tillspikas med 6 stycken 4 tums furuspik i hwarje bräde. Äfwen må det tillåtas att, på det i orten brukliga sätt, täcka husen med flisor, under willkor att muren uppdrages 1 aln öfwer loftriorna, enär dessa tak icke kunna konstrueras med så stor lutning som andra. Skorstenen uppdrages 1 aln högre än hufwen. Gaflarne uppmuras 12 tum tjocka och på hwarje anbringas en lucka 1 aln bred och 1 1/4 aln hög i dagen med karm af 3 tums plank, lucka af enkla sammanplöjda hyflade bräder, 12 tum långa hakgångjern och wanlig haspel.

Stugan får 2:ne fönsterlufter, 1 1/2 aln breda och 1 1/4 aln höga i dagen med karmar af 3 tums plank, 2:ne bågar i hwardera luften och i hwarje båge sex rutor med trädspröjdser, på wanligt sätt beslagne. Den ena luften sättes midt på gafweln och den andra på samma långsida med yttre dörren, 3 1/2 alnar från hörnet af huset till midteln af fönsterluften och bägge 1 3/4 aln från golfwet till öfwerkant af fönsterbrädet. I Skafferiet insättes 3 1/2 alnar från hörnet af huset på dess baksida och 1 3/4 aln högt från golfwet ett mindre fönster, 12 tum bredt och 15 tum högt i dagen, med karm och båge af 4 rutor.

Husets dörrar blifwa alla 3 alnar höga med karmar af 3 tums plank, den yttre eller förstugedörren 1 1/2 aln bred i dagen, beklädd samt försedd med 18 tums stadiga styttshakgångjern och ett godt fällbomslås; de 2:ne inre, en från förstugan till stugan och en från stugan till skafferiet, 1 aln 9 tum breda i dagen, af enkla hyflade sammanplöjda bräder, med infällda naror, 12 tums styttshakgångjern och jernklinkstängsel. Den yttre dörrens läge motswarar fönstrets på samma sida, sålunda 3 1/2 alnar från husets hörn till dess midtel, och de inre 1 aln 3 tum från långsidowäggen till midteln af dörren. Spisen får sitt läge midt på skiljowäggen med ugnsmunnen åt ena sidan.

Trappan till loftet blifwer från förstugan bakom ugnen. De nedre golfwen i stuga, skafferi och förstuga, äfwensom loftgolfwet, inlägges med sammanplöjda bräder, de nedra golfwen hyflade på öfra, men loftgolfwet på undra sidan, och hwarje bräde spikade med 6 spik.

Alla wäggar uppföras efter lod och rigtkäpp, finrappas utwändigt, klistras inwändigt och hwitlimmas.

 

2:o Fähus och Lada

Skall äga 16 alnar inwändig längd och 6 alnar inwändig bredd. Af denna längd upptager Ladan 9 och Fähuset 7 alnar. Den förra inredes med en 5 alnars loge och 4  alnars bås. Den sednare med ett lamhus, 2:ne spiltor, fodergif eller höjmd och kalfstige. Häraf upptager tageten framför dörren 1 3/4 alns bredd och 3 1/2 alnars längd, till wänster om tageten 2:ne spiltor 1 3/4 aln breda och 3 1/4 alnar långa. Wid ändan af tageten, lamhuset, 5 alnar långt och 2 1/2 alnar bredt, till höger om den; höjmden, 2 alnar bred och 4 alnar lång, samt bakom dörren på samma sida kalfstigen, 2 alnar lång, 1 1/2 aln bred, allt inberäknadt de nödige skiljowäggarne.

Huset uppföres af kalksten, lagd i ler- eller kalkbruk med 3/4 alns tjocka ytterwäggar på en stenfot, 12 tum hög. Från denna fot till takfoten skall wara 4 alnar. Takresningen uppsättes på wanligt wis för att täckas antingen med bräder, halm eller ag.

Loggolfwet och tageten göras af klufwet wirke på i orten öfligt sätt. De inre wäggarne kunna uppsättas af bräder. Foderloftet ofwan fähuset lägges med bräder. Laddörrarne äfwensom fähusdörren göres af enkla sammanplöjda och hyflade bräder, försedde med nödige jernbeslag af gångjern och lås.

Huset finrappas utwändigt, grofrappas inwändigt, samt hwitlimmas.

_______________

 

Efter de wid Sammanträden med samteliga Rotehållare den 12 och 18 Juni nästl. år förda protokoll, rätteligen sammandragna, intygar. Wisby Lands-Kontor den 29:de April 1840.

L. J. Gardell

 

Huvuddelen av de båtsmansbyggnader som uppfördes efter år 1840 var byggda efter dessa byggnadsregler.

Nu trodde man att äntligen skulle alla oklarheter vara lösta. Men då uppstod problemet med att få rotehållarna att uppföra byggnaderna på överenskommen tid. Rotehållarna hade hela tiden ursäkter att komma med. Och till råga på allt så skulle på vissa orter laga skifte genomföras, och då tvangs man lämna uppskov för byggandet. Emellertid kom samtliga gotländska båtsmän att få sitt torp. Under slutet av 1870-talet fanns på ön 260 båtsmanstorp. Efter båtsmanshållets vakanssättning år 1887 upphörde även rotehållarnas skyldigheter att tillhandahålla och underhålla torp. De flesta lämnades till sitt förfall. Några nedrevs direkt, några övertogs och friköptes av båtsmännen själva. En del inköptes och byggdes om till större bostäder. En efter en försvann dessa byggnader som under så många år medfört så mycket split mellan makthavare, båtsmän och rotehållare.

  

BOPLATSEN

Den valdes i allmänhet ut på stamrotens ägor. När det blev bestämt att en rote skulle uppföra ett nytt båtsmanstorp var den första åtgärden att utse torpplatsen. Representanter för kronan och samtliga rotehållare möttes hemma hos rotemästaren för att försöka nå en överenskommelse om lämplig mark för torpet. Oftast var det kompanichefen som var kronans representant, någon gång kunde det vara en kronofogde. Efter att kompanichefen dragit upp riktlinjerna fick rotehållarna lämna förslag på lämplig plats. Parterna besåg därefter den tilltänkta marken och om kompanichefen ansåg att den uppfyllde de anbefallna kraven uppmättes 4 tunnland till boplats åt båtsmannen. 1/2 tunnland skulle besås med råg, 1/2 tunnland med korn, ca. 2 tunnland skulle besås med gräsfrö för att användas till äng. Den resterande arealen skulle avsättas till själva byggnaderna. Intill byggnaderna skulle en stensatt brunn med holk grävas.

   

BYGGKOSTNADER

Det var rotehållarna tillsammans som skulle bidra med torpens byggnadskostnader. Ett nyanlagt torp år 1863 beräknades kosta roten 1.232 riksdaler. Av den summan åtgick 486 riksdaler till manbyggnaden och 326 till fähuset. Torpjordens iordningsställande med bl.a uppbrytning av stubbar och stenar, besåning, plöjning, dikesgrävning mm beräknades kosta 420 riksdaler.  Till bygget åtgick 250 lass sten, 7 läster kalk, 950 taktegel, 4 tolfter läckter, trä till 7 sparrar, trä till band, 16 tolfter bräder till tak, 6 tolfter bräder till fähusinredningen, 10 tolfter 10 tums bräder till loft, golv och dörrar i manbyggnaden, 12 plankor till dörrar och fönsterkarmar samt till lofttrappan, 18 plankor till logen och tageten i fähuset, 16 golv och loftrior, 2000 4 tums spik, beslag till dörrar och fönster, glas till fönstren. Arbetskostnaden beräknades till 75 riksdaler.

  

SYNER

Underhållet av torpen var underlagda rotehållarna. För att bl.a kontrollera att de olika parterna skötte sina åligganden genomfördes s.k. syner. Syner skulle ske, vid båtsmans till- och avträde, om någon part begärde det samt för att kontrollera att anmärkningar, som vid tidigare syner upptagits, hade avhjälpts. Tidpunkterna för synerna bestämdes av konungens befallningsman. Syneförrättare var en kronolänsman som till sin hjälp hade två nämndemän. Båtsmannens stöddes av sin korpral. Med var också samtliga rotehållare med rotemästaren i spetsen. Synerna skulle två veckor innan verkställandet utlysas från predikstolen i den socken där roten var belägen. Under förrättningen skulle alla brister införas i ett s.k. syneinstrument, där det klart skulle framgå om felet hade åsamkats av rotehållarnas försumlighet eller av båtsmannens eftersatthet. Bristerna skulle införas och specifikt värderas i instrumentet som därefter skulle undertecknas av nämnden. Syneinstrumentet skulle därefter tillställas landshövdingen som efter eget prövande skulle bestämma vilka åtgärder som skulle vidtas samt på vilken tid bristerna skulle vara åtgärdade. Om någon av parterna var missnöjd med landshövdingens beslut hade man rätt att överklaga till Kungl Majt.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig