Föregående sida

Fördubblingsbåtsmännen

En fråga som visade sig under 1680-talet var hur öns fördubblingsstyrka skulle vara utformad. Gotland hade i Sverige en särställning vad gällde hur många rotar som skulle uppsätta en fördubblingsbåtsman. I det övriga Sverige gällde att en fördubbling skulle uppsättas av varje ordinarie rote, därav namnet fördubbling. Gotland hade emellertid erhållit den förmånen att en fördubbling uppsattes av två rotar. Nu ville emellertid de makthavande att ön skulle ansluta sig till det systemet som gällde för det övriga riket. Förslaget framkallade ett ramaskrik från de gotländska rotehållarna. I ett brev till Kungl. Majt från öns guvernör Olivekrantz år 1689 anhöll han enträget att den gotländska allmogen skulle förskonas från den extra pålagan. Han framlade en mängd olika orsaker till att ön skulle slippa. Bl.a menade han att man på ön ännu inte hämtat sig från den stora pesten härjningar åren 1660-62 och att det ju även låg i konungens eget intresse att "landet framdeles må bevaras så väl byggt och kultiverat, men om båtsmansskrivningen skall ske så starkt och stå under amiralitetens utskickades egensinniga disposition som de pretendera och verkligen exercera, då måste allmogen förarmas och landet bliva öde". Till sist påtalar han även att "det är eljest allom bekant, att gottlänningen intet duger till båtsman, efter det hantverket är emot hans natur". Troligen medförde guvernörens framställan att ön fick behålla det gamla systemet med att två rotar uppsatte en fördubbling.

Under krigstid skulle fördubblingsbåtsmännen ha samma sold som de ordinarie. Men då det rådde fred fick han ingen sold alls.

Vanligt på Gotland var att då det inträffade vakanser i ordinarie rotar rekryterades den i allmänhet från samma rotes fördubblingsnummer. Han medförde då sitt fördubblingsnamn till den ordinarie tjänsten. Det tidigare ordinarie namnet kunde då istället antas av en nyrekryterad fördubblingsbåtsman.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig