Föregående sida

Diverse handlingar och skrivelser rörande Lager Lingen

Till Civilförsvarschefen i Hemse.

Härmed får jag äran meddela att följande lettiska flyktingar, vilka enligt uppgift först anlänt till Edert civilförsvarsområde, f.n. vistas å Lärbro krigssjukhus:

Matsson, Georg, löjtnant     (tidigare i tysk mil.tj.)

Eichfuss, Hilmer, Gefreiter (     "         "   "      "    ").

De ha enligt egen uppgift anlänt till Gotland den 11/5-45. Ha icke erhållit nödfallsvisering eller registrerats. Vid förfrågan hos Civilförsvarschefen i Roma, Visby, har denne meddelat, att ifrågavarande flyktingar icke anlänt till Roma distrikt. Inom Slite civilförsvarsområde ha inga flyktingar anlänt den 11 maj. Något kontantunderstöd har icke kunnat utbetalas till dessa flyktingar.

Slite i landsfiskalskontoret den 30 maj 1945.

Berthil Bonde.

 

int.lägret i Havdhem förfrågan gjort hos där internerade ifrågavarande personer, men har upplysts, att ingen där kan lämna några som helst upplysningar rörande de omfrågade.

Sannolikt är väl att personerna ifråga äro att anse såsom tyska krigsmakten tillhörig personal, vilken skall omhändertagas av militär.

För att få utrönt vilken dag varest nämnda personer anlänt till Gotland m.m. får jag äran hemställa, att förhör genom Eder försorg måtte anställas med vederbörande å Lärbro samt att därefter, därest så erfordras, jag får emotse vidare besked.

Därest vederbörande äro att anse såsom militärpersonal, torde de höra hemma hos Chefen för int. lägret i Havdhem, tel. Havdhem 140, major Lindeborg.

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 juni 1945.

Oswald Nordbeck.

Härmed har jag äran översända förteckning över lettiska medborgare som för närvarande vistas å krigssjukhuset i Lärbro.

Varit i tysk krigstjänst.

När & var

Nr å nödfallsvis

Rone 11/5

Fältpost 18512 den 16.maj 1945

E. Berg

Intendent.

29/5 Lfn (Landsfiskalen?) i Hemse skall  _ _ _ _ _ _? betr Matson: Eichfuss.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig