Föregående sida

Instruktioner för bilförare vid I 18 under beredskapen 1939 - 1945

 

För att jag skall vara användbar såsom bilförare vid I 18, måste jag känna till gällande bestämmelser och beträffande dassa vet jag bl a:

att

jag är ansvarig för all motormateriel, som utlämnats till mig

att

jag blir ersättningsskyldig för den materiel, som kommit bort genom slarv, försummelse eller vårdslöshet från min sida eller förstört genom min vanvård

att

jag vid vårdslöshet eller vanvård även kan bli bestraffad

att

all mototmateriel måste handhavas och vårdas med största omsorg på grund av de stora svårigheter, som finnas att erhålla reservdelar, däck mm

att

jag fördenskull skall dagligen tillse ditt fordon och dess utrustning såväl före, som under och efter körning

Före körning skall jag tillse

att

kylsystemet är fyllt med vatten (vintertid tillsatt med rödsprit eller glykol)

att

oljenivån i motorn är riktig

att

jag har tillräckligt med gengaskol eller flytande bränsle för den avsedda körningen

att

jag har gengaständstickor

att

ringtrycket är överensstämmande med det som står målat på fordonets stänkskärm

att

även reservdäck och innerring vid tvillinghjul har rätt tryck

att

fordonet är smörjt efter det smörjschema, som gäller för detsamma

att

vintertid pålagda snökedjor äro hela och så sträckta att de smita på däcket

att

fordonsutrustningen finnes på rätta platser

att

verktygen finnes i verktygslådan eller i sitt fodral och att lådan är låst

att

fordonet är snyggt och rent

att

lasten är placerad på ändamålsriktigt sätt så att den icke kan ramla av eller antändas av glöd eller gnistor från gengasaggregatet

att

generatorn laddar och bromsar, signalhorn och styranordning funktionerar riktigt

att

gengasaggregatet är fullt användbart d v s krok och lock täta, spjäll och reglage i ordning, rost och skrakarm hela, munstycket icke nedbränt, slagg, stybb och aska borttaget från ugn och aggregat

Jag vet också.

att

jag icke får köra mitt fordon, om det har något sådant fel, att det skulle taga ytterligare skada genom körning eller kan medföra risk ur trafiksäkerhetssynpunkt

att

jag snarast skall anmäla uppkomna fel för min närmaste chef

att

jag på eget initiativ reparerar de fel, som jag vet att jag kan klara

att

jag därvid noga håller reda på mina verktyg och efter användandet gör dem rena samt lägger in dem på sin plats

Under körning skall jag tillse:

att

motorn funktionerar riktigt

att

styrinrättning, bromsar, koppling, belysning, körriktningsvisare, kontrollinstrument mm arbetar rätt

att

föreskrifterna för handhavandet av gengasverket följes så att ledningar, renare mm icke täppas igen

att

bränsle påfylles i tid, för att icke munstycke och ugn skall brännas sönder

Under längre körning skall jag kontrollera:

att

vatten finnes i tillräcklig mängd i kylaren

att

oljenivån i motorn är tillräcklig

att

jag har tillräckligt med bränsle

att

ringtrycket är riktigt

att

lasten är rätt placerad och surrad, presenningar icke släpar i marken eller fastnar i hjulen

att

fordonet icke får gå i tomgång mer än högst 10 minuter

Efter körning skall jag tillse:

att

mitt fordon blir i bästa möjliga skick för nästa körning

att

jag därför skall vidtaga alla åtgärder, som jag bör vidtaga före körning, så snart som möjligt

att

innan jag lämnar mitt fordon tändningen är frånslagen, bränslekranen för flytande bränsle är stängd, belysningen är släckt, körriktningsvisare äro nedfällda, vindrutetorkare avstängda och fönster och dörrar stängda

att

vid gengasfordon fläktspjäll, gasspjäll och sekundärluftreglage äro stängda

att

föreskrivna uppgifter snyggt och ordentligt av mig införas i motorfordonsboken

att

beställningssedel för transport eller körorder attesteras av den, som beställt körningen

att

belysningen i garage släckes och dörrarna till detsamma stänges

att

nycklar till fordon och garage samt beställningssedeln eller körordern upplämnas till expeditionen omedelbart

att

där anmälan angående skadad eller förkommen materiel även göres.

En gång i veckan skall jag verkställa en noggrannare, särskild tillsyn på av mitt befäl anbefalld tid. Förutom den vård, som ingår i den dagliga tillsynen, skall jag särskilt kontrollera:

att

batterivätskan skall vara ungefär 10 mm över plattorna

att

elektrolytens (vätskans) specifika vikt icke får understiga 1,20

att

batterier hållas torra och rena

att

kabelskor skola vara väl rengjorda och infettade med olja eller vaselin

att

en isolerande skiva bör läggas över för att förhindra kortslutning, om detta placeras under förarsätet

att

ett batteri aldrig får stå urladdat

att

karosseri och chassin göres fullstndigt rent, (invändig klädsel piskas)

att

bränsle, luft- och oljefilter göres ordentligt rena

att

tändsystemet kontrolleras och justeras

att

gengasverket blir fullständigt rengjort

att

oljenivån i växellåda och differential är riktig

att

koppling och bromsar funktionera rätt

att

olje- och hjulbyten utföras efter instruktionsbokens anvisningar

att

alla mindre fel på karosseri såsom dörrlås, askkoppar, fönsterhissar mm repareras

att

fordonsboken förts på riktigt sätt

Förutom dessa bestämmelser för daglig och särskild tillsyn, vilka jag absolut måste följa för att mitt fordon skall vara väl vårdat, vet jag:

att

jag icke får trampa på fordonets tak eller motorhuv

att

tändningen av gengaständstickor genom repning mot fordonets camouflerade delar icke får ske

att

jag vid bogsering icke får sätta fast bogsertrossen eller kättingen i stötfångare eller bakre underbeslag på flaket, utan därför skall användas dragkrok, dragbygel eller axel

att

jag då trossen lägges runt framaxel noga kontrollera att den icke kommer runt paralellstaget

att

igångsättning vid bogsering icke får ske ryckigt utan ytterst varsamt

att

jag vid bogsering måste ha fönstren nedhissade, så att jag hör signaler

att

stor sparsamhet med smörj- och drivmedel måste iaktagas

att

jag alltid skall tänka på att spara ringarna och därför aldrig skall köra fortare än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med körningen

att

jag aldrig får överbelasta fordonet

att

jag aldrig får köra med för lågt ringtryck

att

ryckiga starter och tvära inbromsningar skada däcken

att

jag dagligen skall kontrollera däckens slitytor, emedan även obetydliga stick- och skärsår mycket snabbt förstör dessa

att

om fordonet jazzar eller vinglar på vägen, jag skall göra anmälan till mitt befäl så att framhjulsinställningen kontrolleras av fackman

att

ringarna efter 500 - 1000 mils körning skola byta plats diagonalt

att

snökedjor endast skall användas på isgata eller i lös snö och varken får vara för hårt eller för löst spända

att

maximihastigheten för personbil och mc är 60 km/timmen och för buss och lastbil 40 km/timmen

att

maximihastigheten inom I 18 är 30 km/timmen

att

jag aldrig får köra utan körorder, motorfordonsbok och körkort

att

jag vid förande av personbil skall ha uniform m/10, m/23 eller m/37, icke m/39

att

överdragskläder alltid skall medföras för att användas vid arbete med gengasverk

att

vid lastbilskörning överdragskläder alltid skall användas

att

civila personer endast på order få medfölja

att

slaggning endast får ske på anbeflld plats

att

utfärdade garageföreskrifter villkorligen följas

att

de av Militärbefälhavaren utfärdade föreskrifterna för skötsel av fordon vintertid, vilka tiden 1/10 - 30/4 skola absolut följas

att

jag vid olyckshändelse snarast skall underrätta krigspolis och mitt befäl, anteckna vittnen och icke ge några medgivanden angående skadestånd

att

jag aldrig får underskatta förgiftnings- och brandfaran vid körning med gengasfordon

att

att gengasen (koloxiden) är ett ytterst farligt gift, som varken syns, luktar eller smakar, och att ett enda andetag kan medföra medvetslöshet och t o m döden

att

jag därför aldrig får tillåta min passagerare eller mig själv att vara i mitt fordon, då fläkten är i gång

att

jag bränner av gasen vid påfyllning av kol

 

Jag skall alltid försöka att hedra mitt förband och därför skall jag uppträda militäriskt och vaket, hålla mig ren och snygg, rakad och klippt samt aldrig uppträda onykter eller ohyvsat i uniform. Att jag under min utbildning bl a lärt mig ovanstående instruktion intygas.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig