Föregående sida

Ordningsföreskrifter för garagen tillhörande I 18 under beredskapen 1939 - 1945

 

Inom varje förband, som har garage eller tilldelats garageutrymme, skall utse ett befäl såsom ordningsman (lämpligen förbandens motoruoff), vars namn tydligt anslås på den i varje garage befintliga ansllagstavlan. Denne ordningsman ansvarar för att nedstående föreskrifter efterföljes, nämligen beträffand:

a) Brandmateriel

att

denna är i brukbart skick, (även fordonens eldsläckningsapparaturer)

att

den förvaras på anvisad plats

att

den icke användes annat än vid brandfara

b) Eldfara

att

tobaksrökning är förbjuden

att

öppen låga (glöd) icke får användas, ej heller kolkamin

att

beträffande "Punker" spritkamin tillses

1. att påfyllning av kaminens bränslebehållare absolut icke får ske när kaminen är tänd

2. att påfyllning icke heller får ske omedelbart efter det att spritlågan släckts,utan skall brännare och värmare först svalna

3. att tankning av fordon icke får ske, när motorvärmaren är tänd

att

motorbränsle och oljekranar skola vara fullt stängda

att

motorfordon med läckande bränsletank icke får insättas i garaget förrän tanken tömts

att

motorbränsle eller olja iche utspilles på golvet

att

begagnat trassel, trasor o dyligt ej får förvaras i garage

att

fordon i garage ej får låsas (rattlåsas)

att

av bränsle endast finnes: gengaskol sammanlagt 10 hl, flytande bränsle 5 l utöver det, som finnes i fordonens behållare

att

det är förbjudet att tända och slagga gengasverk i garage eller nära lättantändligt föremål

att

aska icke får utrakas på marken utan skall asklåda och slaggningsplåtlåda användas

att

fordon icke får införas med överhettat gengasverk i garage

att

kylare och motorhuv icke få övertäckas på sådant sätt att brandfara kan uppstå från gengasverk eller motorvärmare

c) Förgiftningsfara

att

gasgenerator icke får tändas och startfläkt icke får användas inomhus eller i garagets omedelbara närhet

att

luckor, lock och ventiler till gengasverk icke får öppnas, förrän verket utomhus befriats från gas

att

motorvärmare icke får tändas

att

körning av motorer icke får ske annat vis:

1. bensindrivna bilar: vid in- och utkörning

2. gengasdrivna bilar: vid inkörning

att

efter körning fläktspjäll, gasspjäll och sekundärluftreglage stängas för att förhindra utströmmning av gas

att

då garagedörrarna öppnas för körning under vinter 1 - 2 minuter att gå in, för att eventuellt befintlig gas skall försvinna

d) Ordning mm

att

följande tavlor finnas uppsatta:

1. "Brandmateriel" ovanför platsen för denna materiel

2. "Förbjudet" och "Kontrollera" väl synligt och minst 2 m över golvet

3. "Observera" mitt på garagedörrens insida

4. "Anslagstavla" på vilken skall finnas:

Ordningsmannens namn

Förteckning över i garage förvarade fordon

Ordningsföreskrifter för garage

Ringtryckstabell och Föreskrifter för batteriskötsel

"Om Gengasförgiftning och dess behandling" (Statens bränslekommission cirkulär 50)

att

samtliga fordon stå med kylarna vända mot utgången och inrättade

att

till fordonen hörande utrustning finnes på sina platser

att

lappar fästes på fordonen, angivande huruvida frostfri kylarvätska påfyllts, kylsystemet tömts eller inkörning pågår

att

därest åverkan skett å garage eller inventarier skall omedelbart skriftlig anmälan göres till närmaste förman

att

dörrar, då de äro öppna, haspas eller stöttas samt att de låsas och belysningen släckes då garaget lämnas

att

i övrigt snygghet och ordning är rådande i garaget

att

eventuellt ytterligare utfärdade bestämmelser för garage anslås och efterkommes.

 

På befallning

Peter Stein

Tygofficer

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig