Föregående sida

Reservkrigsflygfält

Började planeras redan i april 1938. Bland de åtgärder, som skulle vidtas på Gotland vid "Förstärkt Försvarsberedskap", var att ytterligare två flygstationer förutom den i Roma skulle upprättas. Det blev vid Stava i Barlingbo och vid Skäggs i Väskinde.

 

Skäggs i Väskinde

Flygvapnet hade i april 1938 rekognoserat tre tänkta platser i Väskinde som eventuellt kunde komma ifråga som flygfält, Det var "Norra fältet" 900 x 900 meter, "Södra fältet" 800 x 700 meter och "Västra fältet" beläget invid Vestkinds gård, 500 x 600 meter.

De två förstnämnda låg på Skäggs gårds ägor och ägdes av ett privat bolag. Det tredje låg också på privat mark.

Flygvapnet kom aldrig att utnyttja något av de här fälten heller. Det största av dem låg på myrmark och norra delen av det stod på höstarna tidvis under vatten.

 

 
 

Stava i Barlingbo

Stava gård var privatägd. Skulle Stavafältet utnyttjas fick alltså Flygförvaltningen arrendera aktuellt område, vilket aldrig skedde. Det ursprungliga fältet, rekognoserat 1938 men ansågs vara för litet för att där basera lätta bombplan. Det omfattade fyrtio hektar, och genom den tänkta utvidgningen kom fältet att omfatta nittio hektar. Det fanns två stråk för start och landning, 300 x 1000 meter, det ena i nordsydlig riktning och det andra i öst-västlig. Det skulle krävdas för att provisoriskt iordningställa flygfältet ett flygfältskompani. Den kortast tänkbara tiden var fyrtio dagar.

 

Reservflygfältet vid Stava taget i bruk för första gången.

I dag (28/7 1939) på förmiddagen. Det första plan som landade där var privatflygare Gerry Palms, vilket gick ner där på förmiddagen. Kl. ½ 12 landade sedan ett danskt plan fört av privatflygaren ingeniör Gösta Larsson. Denne hade med sig en passagerare ingeniör Einar P. Foss från Köpenhamn. Efter avlämnandet av sin passagerare återvände det danska planet till Köpenhamn och även herr Palm lämnade flygfältet ungefär samtidigt. Den danska flygaren hade hos militärmyndigheterna begärt tillstånd att landa på flygfältet vid Visborgs slätt, men blivit hänvisad till fältet vid Stava i Barlingbo, vilket är avsett som reservflygfält för Rysslandsflyget. (Gotlänningen 28/7 1939)

 
 

Sandqvie Öja

I juni 1941 förelåg ännu en rekognoseringsrapport om ytterligare ett reservflygfält, den här gången på södra Gotland, nämligen vid Sandqvie två kilometer sydost Öja kyrka. Även här var markområdet privatägt. I huvudsak planerades två stråk, ett i nordost - sydvästlig riktning och det andra i ungefär öst- västlig. Båda stråken var 1000 meter långa. Att iordningställa fältet i flygbart skick, bL a. rivning av stengärdsgårdar, beräknades till en á tre veckor. Ej heller det här fältet kom att iordningställas.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig