Föregående sida

Spärrballonger och andra flygande föremål

Spärrballonger är en form av luftförsvar bestående av en mängd gasfyllda ballonger förankrade i marken med kraftiga rep kring anläggningar som ska försvaras. Lågflygande fientligt flyg riskerar att flyga in i repen och skadas, och tvingas därför upp på hög höjd. På hög höjd får fienden svårare att sikta med sina bomber samtidigt som det egna luftvärnet får bättre möjligheter att bekämpa fienden.

Spärrballonger började användas under första världskriget och användes med viss framgång under andra världskriget men har därefter inte använts i någon större omfattning då modernt luftvärn även klarar av lågflygande mål.

 

 

 

Spärrballong över Gotska Sandön

(18/9 1940) Av den svärm spärrballonger som under gårdagen passerade över Sverige och anställde svåra skador synes ingen så vitt man vet kommit över Gotland. Från marindistriktet meddelas emellertid att en ballong observerades vid 1-tiden på middagen igår norr om Gotland vilken passerade Sandön på cirka 1,000 meters avstånd och på 500 meters höjd samt gjorde god fart i nordvästlig riktning. Någon släplina kunde ej iakttagas på grund av avståndet. Med all sannolikhet var det samma ballong som senare landat och tillvaratagits utanför Helsingfors. (Källa: 632)

 

 

 

Spärrballong vid Visby lade staden i mörker

Många kraftledningar förstörda – Spärrballonger nedskjutna på andra håll i landet

(6/10 1940) En ny invasion av spärrballonger har landet utsatts för under söndagen., och den här gången fick även Gotland en närgången påhälsning. Vid halv 7-tiden på söndagskvällen passerade en ballong omedelbart söder och öster om Visby och fortsatte sedan uppåt Stora Hästnäs samt gick sedan över Martebo och Hangvar, där den troligen åter försvann över havet. På åtta ställen revos kraftledningarna sönder, bl. a. högspänningsledningen från Slite, varvid Visby lades i mörker lades i mörker under 10 minuter. Vissa församhällen fingo ej strömmen tillbaka förrän efter midnatt.

 

På grund av det dåliga vädret med regn och lågt gående moln, samt det tilltagande mörkret var det omöjligt att se ballongen, som antagligen gick på ett par tusen meters höjd. Ej heller släplinan tycks ha observerats på grund av mörkret, och polisen i Visby har inte fått några rapporter om skadegörelse på hus eller annan egendom. Tydligen är det endast kraftledningarna samt ett par telefonledningar i Martebo och Hangvar som skadats.

Av allt att döma har ballongen kommit in från havet någonstans över Västergarn. Vinden var vid tillfället sydlig, åtminstone utmed marken, och ballongen fortsatte till Visbytrakten. Strax öster om kasernerna på Visborgs slätt förstördes en lågspänningsledning 4 km. söder om staden. Därefter slets högspänningsledningen till Langens hage av, och nästa offer blev högspänningsledningen från Slite, som bröts vid Skrubbs där även en lågspänningsledning förstördes. Nära Stora Hästnäs strök en lågspänningsledning med. Allt som allt blevo lågspänningsledningarna avbrutna på sex ställen. I Visbytrakten blevo inga telefonledningar skadade, men i Martebo och vid Häftings i Hangvar för ballongen med sin släplina ha försvunnit ut över sjön. (sic)

I Visby inträffade strömavbrottet omkring kl. halv 7 och varade för större delen av staden i 10 minuter, varefter Visbyverket sattes in. I en del förstadsamhällen, t. ex. Furulund samt i Hästnäs, kom strömmen inte tillbaka förrän kl. halv 1 på natten efter ett energiskt arbete av elverkets folk. Strömmen från Slite kunde åter kopplas på kl. 1. En del avsides belägna fastigheter blevo dock utan ström ända till i dag på förmiddagen, men detta gällde endast 7-8 hus.

 

Kraftig ljusflamma vid Skrubbs

När ballongens släplina förstörde högspänningsledningen vid Skrubbs märkte ögonvittnen en kraftig grönblå ljusflamma som uppstod vid kortslutningen. På grund av mörkret och regnet lade man dock ej märke till själva släplinan, och det var väl heller ingen som i detta ögonblick ens reflekterade över att det kunde vara fråga om en spärrballong. På grund av mörkret var det också omöjligt för militären att företa sig något för att oskadliggöra ballongen.

Till slut kan nämnas att ledningen för elverket vill rikta ett tack till allmänheten, som omedelbart underrättade verket om var ledningarna voro skadade. På det sättet sparades mycket dyrbar tid och reparationerna kunde gå mycket raskt med tanke på de omfattande skadorna. Ledningarna voro nämligen direkt avslitna av ballongens släplina.  (Källa: 633)

 

 

 

Spärrballong på gotländskt härjartåg. Strömavbrott och skador på telefonnätet

 

 

(6/10 1940) Gotland har tidigare förskonats från de svärmar av spärrballonger, som hemsökt det övriga Sverige och ställt till en hel del skador. I går kväll förirrade sig emellertid en av dem in över ön, och dess framfart kännetecknas av avslitna elektriska telefonledningar, medan andra skador dessbättre icke torde ha anställts.

Ballongen kom strax efter klockan sex in över land vid Västergarn, passerade sedan längs kusten, öster om Visborgs slätt och Visby samt över Stora Hästnäs vidare norrut, varefter den vid Häftings klint lämnade gotländskt territorium. Kl. 6,20 slocknade ljuset här i Visby, och då hade alltså ballongen hunnit hit. Den hade på några minuter slitit av ledningarna kring staden på sex ställen, nämligen vid Skrubbs, Langenshage, Hästnäs skola, Furulund samt Hundlund samt stora Slitelinjen också vid Skrubbs.

Om ballongens hastighet kan man få en föreställning, då den nämligen endast behövde tre minuter för att hinna från Langenshage till Skrubbs.

Elverket skickade givetvis genast ut folk för att reparera, och efter endast 15 minuter var det ström i huvudlinjen, medan Söderhem fick vänta tre kvart på ljuset, ytterligare en del abonnenter till kl. 12,30 och slutligen ett mindre antal blevo utan ström hela natten. Man måste nämligen koncentrera sig på huvudlinjerna och sektionerna av de felaktiga ställena, som dessbättre befunno sig i nätets utkanter. Slitelinjen var reparerad av kraftverkets folk vid ettiden på natten.

Tredubbla fingertjocka ledningar rev ballongen av som om de varit av sytråd, vilket ju vittnar om dess kraft.

Som en lustighet kan nämnas, att ballongens wire vid Skrubbs först slet av visbyverkets ledning, sedan hoppade över telefonledningen och slutligen tog med sig Sliteledningen. Att märka är, att telefonledningen ligger högre än de båda andra.

Både Visbyverket och kraftverket har bett oss framföra ett tack till allmänheten för att den snabbt rapporterade var ballongen gjort åverkan på ledningarna, ty därigenom sparades åtskilliga arbetstimmar. Vid Skrubbs hade sålunda en person omedelbart omtalat, att han sett ett eldfenomen inne i skogen, och därigenom slapp man ifrån ett kanske långvarigt letande efter brottstället.

Beträffande telefonledningarna ha skadorna icke varit så stora. Abonnentledningar ha brutits på ett par ställen i Visby, i närheten av Martebo samt ute vid Häftings, där ett par stolpar också förstörts. Personer, som iakttagit ballongen i Hangvar berätta, att där wiren släpade mot taggtråd o. d. syntes kraftig gnistbildning, vilket ju tyder på, att ballongen varit elektriskt laddad, kanske som följd av kontakten med kraftledningarna. (Källa: 1316)

 

 

 

Spärrballonger över Gotland i går - Hård storm över hela landet

Skador av ballongerna på flera håll

(1/11 1940) En hård sydostlig storm – här på Gotland var den sydlig – har det senaste dygnet rasat över landet, och ett av resultaten blev att nya spärrballonger, troligen från England, drevo in över Sverige på flera håll. Bl. a. rapporterades två ballonger även över Gotland men några skador synas ej ha anställts denna gång.

En ballong drev vid tolvtiden i land nära Ottenby på södra Öland. Den omhändertogs av lokalbefolkningen och blev genom militärmyndigheternas försorg oskadliggjord. En annan siktades omkring kl. 13.15 drivande i nordlig riktning öster Holmudden på Fårö. Den försvann i riktning mot Nynäshamnstrakten, dit den torde ha anlänt på fredagskvällen.

 

Ballong drar in över När

Strax efter kl. 17 observerades en ballong som söderifrån drev in över land mellan Närs hamn och kapelludden. Ballongen fortsatte snabbt i den hårda vinden mot norr och observerades på ett flertal orter ända upp till Tingstäde, varefter den försvann ur sikte på grund av det tilltagande mörkret. Denna ballong tycks ej ha haft någon släplina och några skador ha ej inrapporterats. Den spärrballong som observerades öster om Fårö tycks hela tiden ha hållit sig över sjön.

Spärrballonger ha även iakttagits över bl. a. Kinna och Dala i i Västergötland, Näsbyholms järnvägsstation i Skåne, samt Karlskrona skärgård. En del skador ha anställts här och var, bl. a. på kraftledningar i Skåne Några av ballongerna ha bärgats.

 

Avbrott på många kraftledningar

En drivande spärrballong åstadkom en del skador på det elektriska ledningsnätet i norra Bohuslän och sydvästra Dalsland. Ett par andra ballonger drevo på eftermiddagen in från havet över trakten av Glommen i Halland. En ballong som på eftermiddagen drev in över Laholmsbukten och därefter rörde sig i ostlig riktning över Småland, slet ner en del elektriska ledningar. Reservkraftverk sattes i gång och efter 15 min. kunde ström åter levereras i full utsträckning där ledningarna voro hela. Reparationsarbeten sattes genast i gång och snart fanns åter ljus nästan över allt.

En spärrballong på drift från Östersjön – troligen den som kom från Gotland – in över land skadade på fredagskvällen en del elektriska ledningar, varvid en del platser söder om Stockholm och i skärgården blevo utan ström. Felet avhjälptes senare på kvällen. (Källa: 634)

 

 

 

Engelsk spärrballong har nedtagits i Väte

Fastnade i kraftledningen, drogs ned för hand av militärtrupp

(2/11 1940) Gotland har fått ett nytt besök av spärrballonger, fast det av allt att döma endast varit en denna gång. När en arbetare strax efter kl. 6 i morse kom cyklande på hemväg från nattskiftet vid Roma sockerfabrik, upptäckte han vid Lilla Ambos i Väte hur det blixtrade från den närbelägna kraftledningen. Vid närmare undersökning visade det sig att en stålwire hade fastnat i en av isolatorerna.

Wiren försvann i dimman rakt ovanför ledningen, precis som vid de indiska fakirernas berömda reptrick, men det var ju inte så svårt att dra den slutsatsen att det denna gång inte var fråga om något fakirtrick utan att en av de mycket omtalade spärrballongerna fanns i stållinans andra ände.

Den som upptäckte ballongen underrättade folk i närheten, och vidare inrapporterades händelsen till en närbelägen militärförläggning, som snabbt skickade en trupp till platsen. Sedan strömmen brutits på kraftledningen kunde man sätta igång med att dra ner ballongen, vilket ej visade sig vara så svårt. Efter hand dimman lättade fick man syn på bjässen, som var 15-20 meter lång. Ballongen uppges ha svävat på minst 500 meters höjd, och det var ett styvt arbete att dra ner den, men arbetet gick utan missöden. Under tiden hade en del folk från trakten kommit till platsen och hjälpte naturligtvis till att slita och dra.

Till slut hade man fått ner ballongen till marken, och det konstaterades då att den var engelskt ursprung. Den tömdes snarast på gas varefter militären tog hand om det fina sidenhöljet. Om upphittaren får någon hittelön återstår att se. Man tycker att saken kan vara det, ty en spärrballong är en värdefull sak, vare sig den kommer att användas i försvarets tjänst eller tyget får göra tjänst som skjortor…

En uppgift att en spärrballong vid 6-tiden i morse skulle ha varit synlig över Ihreviken vet man ingenting om på militärt håll, och ingen i trakten har sett någon spärrballong. Tydligt är emellertid att man även i fortsättningen kan vänta de objudna gästerna.

I det här fallet finns ingen större anledning till klagomål eftersom ballongen ej anställt någon nämnvärd skada. Det enda var att strömmen lär ha brutits för en stund i natt samt att ett par telefonledningar blivit illa tilltygade. (Källa: 634, 1431)

 

 

 

Ballong nedtagen i Fleringe i dag

Två Fleringebor ankrade upp ballongen med tillhjälp av dess wire

(9/4 1941) En observationsballong av gummi omhändertogs vid halv 10-tiden i förmiddags vid Lunderhage i Fleringe. Ballongen, som var 1,5 meter i diameter och släpade på en 100 m. lång wire, kom drivande utifrån havet. Då nästan vindstilla rådde gick den mycket lågt och sakta, varför wiren släpade på marken. Ett par snabbtänkta Fleringebor, Knut Stenbom och Karl Fredriksson, vilka observerat ballongen, ankrade upp densamma med tillhjälp av wiren och hindrade därigenom att wiren slet sönder de elektriska ledningarna och telefonledningarna. Bärgarna satte sig per telefon i förbindelse med KA 3, och militärpersonal utskickades och tog vid 12-tiden ner ballongen, som troligen är av utländskt ursprung.  (Källa: 636)

 

 

 

Ballongfyndet i Fleringe

(9/4 1941) Den gummiballong, som i går bärgades vid Lunderhage, torde ha använts för meteorologiskt bruk. En del utländska mindre ballonger ha nämligen de senaste dagarna drivit in på sina håll i Sverige. Utom på Gotland ha sådana ballonger observerats i Skåne och på Öland. De äro betydligt mindre än s. k. spärrballonger. I går tillvarotog man en sådan ballong, som med sin släplina fastnat i isen utanför Bremö i Sundsvalls skärgård. Den i går i Fleringe bärgade ballongen är 1,25 meter i diameter samt päronformig. På ballongen finnas flera ventiler, en undertill för inblåsning av gasen och en upptill för gasens utsläppande. Fleringeballongen bärgades som bekant av folk från KA 3, som för tre dagar sedan även fick bärga en exakt likadan ballong vid Furillen. (Källa: 637)

 

 

 

Tysk ballong anträffad vid Axelsro

(8/3 1942) Ett par promenerade anträffade i söndags i ett träd vid Axelsro en av allt att döma meteorologisk ballong, som hamnat där. ”Aggregatet” bestod av en gummiballong om c:a 1 meter i diameter, en fallskärm, rep och wirer samt en instrumentlåda, som dock var sönderslagen, antagligen har den slagit i någonstädes innan ballongen fastnat i trädet. Hela tillställningen mätte c:a 4 meter från toppen av ballongen till lådan.

Ett meddelande upplyste att ballongen uppsänts den 7 mars 1942 och borde återsändas till kommendentaturen vid försöksplatsen Hillersleben, Magdeburg. Om instrumentet var oskadat utlovades belöning, som däremot uteblir om apparaten är skadad. I detta fall lär sålunda intet guld vara att vänta. Däremot har fyndet anmälts till militärmyndigheterna. Om dateringen är riktig skulle ballongen ha drivit från Tyskland till Gotland på ett dygn – såvida den inte utsläppts av någon flygare. (Källa: 638)

 

 

 

En engelsk spärrballong

(4/2 1943) En engelsk spärrballong har anträffats vid stranden vid Herta fiskläge. Den hade fastnat med en 300-400 meter lång wire i sjöbottnen utanför stranden och gasen hade gått ur höljet, som tillvaratogs av militären. (Källa: 1315)

 

 

 

Brandballonger ha mörklagt södra Gotland

Ett 20-tal ballonger ha passerat över Gotland i dag

(29/11 1943) Det elektriska ljuset har varit oroligt i dag lite varstans på Gotland. Vid flera tillfällen har det blinkat betänkligt, ett slag var det totalt strömavbrott några ögonblick här i staden, och ute på södra Gotland är man sedan i morse alldeles utan ström. Orsaken är en invasion av småballonger, s. k. brandballonger, vilka gjort ohägn på ledningsnätet.

Enligt uppgift torde det vara minst ett 20-tal brandballonger, som i dag drivit in över Gotland. Ballongerna lära i regel mäta 2 m. i diameter och vara försedda med en brännflaska. Man har sett brandballonger bl. a. i Slite, Väskinde, Vall, Gammelgarn, Burgsvik och Ronehamn. En har skjutits ned i Alva av militär, och en tagits om hand i Sundre av civila.

För kraftverket ha dessa ballonger ställt till en hel del besvärligheter, när de kommit i kontakt med de elektriska ledningarna och förorsakat kortslutningar. En särskilt svår kortslutning har ställt hela södra Gotland utan elektrisk ström Kraftverket anlitar alla tillgängliga resurser för att få felet avhjälpt, men ännu sent på middagen hade man icke kommit på det klara med saken, och ute på Sudret var man fortfarande utan ström. Att det var en ballong som orsakat strömavbrottet är man övertygad om.

TT meddelar, att ett flertal stora spärrballonger, som kommit från Östersjöhållet, sedan tidigt på måndagsmorgonen drivit in över fastlandet samt omhändertagits. Spärrballonger ha sålunda iakttagits på åtskilliga håll i södra och västra Sverige, bl. a. i Vallby i Dagsberga socken i Östergötland, en ballong en och en halv mil utanför Karlsborg, en vid 11-tiden över Stockholm, fortsättande i nordvästlig riktning, en ballong två mil utanför Ulricehamn, en utanför Stengårdsnäs nordost om Västervik o. s. v. En spärrballong passerad på måndagsmorgonen över östra Kronobergs län i nordostlig riktning. Ballongen fastnade i elektriska ledningar i Väckelsång och framkallade strömavbrott. Efter en stund slet den sig dock lös och fortsatte. En brandballong med 2 à 3 m. diameter omhändertogs vid 9-tiden utanför Arboga. Den exploderade vid nedslaget.  (Källa: 639)

 

 

 

Sex brandballonger togos i går på Gotland.

Ett 80-tal spärr- och sabotageballonger kommo in över Sverige

(29/11 1943) Sex brandballonger oskadliggjordes i går här på Gotland, enligt vad pressofficeren vid militärbefälet meddelar på Gotlänningens förfrågan. De sex ballongerna hade hamnat i Sundre, Alva, Havdhem, Silte, Ronehamn och Buttle. Dessutom hade åtskilliga ballonger synts styra ut över havet. Ballongerna, som mätte 2 à 3 m. i diameter, voro försedda med en cirka 100 m. lång stållina samt en plåtbehållare med en brännbar vätska och en utlösningsanordning.

Flera v ballongerna voro med sina släplinor i kontakt med elektriska ledningar. Så t. ex. upptäckte kraftverkets folk, som var i arbete hela dagen i går för att söka fel och avhjälpa dem, vid mörkrets inbrott, att en dylik lina kommit i kontakt med en ledning på Bäls alvar, varvid linan smält ned och ballongen fortsatt. Genom provisoriska omkopplingar lyckades man vid 16.30-tiden i går få fram ström genom huvudledningarna till större delen av södra Gotland, men kortslutningarna hade uppstått även på andra ställen, och ännu i förmiddags voro exempelvis Ekeby, Hejdeby och Follingbo utan ström. Utmed småledningarna är det givetvis också många abonnenter, som fortfarande få klara sig med karbidlampor, men kraftverket har allt sitt folk ute på linjen, och man arbetar för fullt med att reparera.

Vid 18-tiden i går hade uppgifter inkommit om att ett 80-tal spärr- och sabotageballonger kommit in över Sverige, varav sammanlagt ett 50-tal bärgats och tagits om hand. Enbart över Stockholms skärgård och huvudstadens omgivningar ha ett 20-tal ballonger kommit in. Härav äro ungefär hälften omhändertagna. I övrigt ha ballongerna, som varit av olika storlek, vrit synliga i Östergötland, Södermanland, Karlskrona, Bergslagen och på Gotland. På många ställen uppstodo kortvariga strömavbrott. Varifrån ballongerna kommit eller deras nationalitet kunna de militära myndigheterna ännu icke uttala sig om. Ballongerna komma emellertid snarast att undersökas av experter. En i Österhaninge bärgad ballong och två, som tillvaratogos i Tungelsta, voro märkta ”D 23 augusti 1943”.  (Källa: 640)

 

 

 

Tyska propagandaballonger för Öst hamnade på Gotland

(13/6 1954) Åtminstone ett par tyska propagandaballonger, avsedda för Östzonen, har enligt meddelande till GF hamnat på Gotland under måndagen. Hilding Pettersson i Fleringe hittade på måndagskvällen vid Ahr en propagandaballong, som kom flygande. I Etelhems järnvägspark hittade vid 14-tiden på måndagen Henry Kahl i Österby en propagandaballong.

 

Fria val står det på propagandabladet som medföljer propagandaballongen.

 

Propagandaballongerna är gula och har inskriften ”Freiheit SPD”. De är uppskickade av Tysklands socialdemokratiska parti och vänder sig med propaganda till Östzonen. Med ballongerna följer tunna propagandablad, som på ena sidan är försedda med inskriften ”Freie Wahlen” och på den andra har propagandatext under rubriken ”Frihetskampen går vidare”. Man erinrar om att utrikesministerkonferensen i Berlin är slut, och att SED, det kommunisterkända partiet i Östzonen, börjar med nya provokationer. I fortsättningen framhålles det att SED förhindrat Berlinkonferensen till resultat.

”Befolkningen i Sovjetzonen fordrar fria val och Tysklands enhet i frihet. Den dag skall komma, då Tysklands enhet uppnåtts i frihet.”

På så sett leder den tyska socialdemokratin motståndskampen i den sovjetockuperade östzonen. (Källa: 651)

 

 

 

Lantbrukarehustru på norra Gotland fann mystisk ballong

(10/1 1956) När fru Ellen Klasson, maka till lantbrukare Einar Klasson. Utöja i Fleringe, tittade ut genom sitt fönster i går förmiddag, fick hon se något som hon trodde vara ett vitt lakan som hängde över några buskar i den skogsmark som gränsar intill gården.

Hon gick för att se efter vad det var, och fann där ett ballonghölje av plast som hade hamnat i skogen ej långt från gården. Det genomskinliga höljet, som på avstånd lyste vitt, var ännu delvis fyllt av gas som dock strömmade ut under tiden som hon stod och betraktade det underliga föremålet.

När fru Klasson undersökte höljet lite närmare fann hon en klen lina som hade trasslat in sig i buskarna under duken, och vid denna var fastsatt dels en kartong som var tom och dels en liten plastpåse som innehöll några skrifter av mindre format och vars text var tryckt på ett främmande språk.
När hon kom tillbaka till gården ringde hon polisassistent S. Karlsén i Fårösund, som sedan tillsammans med landsfiskalsassistent N. I. Olof Wadner från Slite kom ut och tog hand om fyndet.

Det visade sig då att höljet hade tillhört en korvformad plastballong som måste ha mätt omkring 3 1/2 - 4 1/2 meter. Skrifterna som är propagandamaterial, var tryckta på tjeckiska, och har tydligen, när ballongen en gång släpptes upp fyllt även den nu tomma kartongen.

Såväl ballonghöljet som dess tillhörande propagandamaterial överfördes under onsdagseftermiddagen till Slite där landsfiskal Bonde tog hand om det hela. (Källa: 77)

 

 

 

Ballongfynd på södra Gotland

(10/1 1956) En ballong av plastik, som är cirka 2 och 1/2 meter i genomskärning upptäcktes på onsdagsmorgonen av lantbrukaren Gustaf Adolf Lundgren, Barkarfve i Öja då den hade fastnat i ett träd i hans trädgård.

Sedan hr Lundgren dragit ner ballongen fann han en liten påse fastknuten under ballongen, som innehöll några tidningar. Vid en undersökning på torsdagseftermiddagen, vilken utfördes av förste kriminalassistent E. D. Ström förklarade denne, att det de senaste dagarna kommit flera sådana ballonger till Gotland med skrifter av religiöst innehåll.

Ballongerna är troligen avsedda att hamna i Tjeckoslovakien, men har blivit vinddrivna och kommit till fel adress.

 

Ännu en plastballong

medförande propagandamateriel har påträffats på norra Gotland. Den satt i en tall vid Hydeviken (sic) i Hellvi, där den höll på att skrämma en häst i sken. Ballongen har överlämnats till den lokala polismyndigheten, som kommer att vidarebefordra den till en annan myndighet. (Källa: 78)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig