Föregående sida

Haveri på Visborgs slätt 24/8 1930. Två S 6. Typ: Fokker C.V-E

S 6. Typ: Fokker C.V-E. Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen. Tillverkningsnummer: 170. Levererat till F 3 tredje flygkåren den 8/2 1930. Godkänt den 24/2 1930. Numrerat: 335. Haveri: 24/8 1930 vid Visborgsslätt. ”Planet gått på näsan vid landning.” Reparation på CFM den 25/8 1939. CFM 8/9 1930, ”Smärre justeringar.” Den 1/2 1939, efter ännu fler haverier, kasserades planet.

 

S 6. Typ: Fokker C.V-E. Tillverkad av: Centrala Flygverkstaden, Malmen. Tillverkningsnummer: 164. Levererat till F 3 tredje flygkåren den 23/8 1929. Godkänt den 12/9 1929. Flygplanet havererade under en planerad landning den 24/8 1930 på Visborgs slätt. Flygplanet kolliderade med en jordvall. Flygförare furir Haagbyhn skadades inte. Flygspanare landstormsunderlöjtnant Ulander skadades lätt, underläppen spräckt och ett par tänder losslagna. Planet reparerades till en kostnad av 15.000:- Efter ett antal haverier till skrotades planet slutligen den 6/12 1940.

 

 

Flyguppvisning på ”Slätten” 1930. Två plan havererade på kort tid!

   

 

 

Någon gång 1930 hade militären flyguppvisning på Visborgsslätt. Av allt att döma var ”flygfältet” inte av bästa beskaffenhet vid tillfället. Av de deltagande planen havererade två stycken nästan i direkt följd!

Ena planet ”fastnade” i backen och stod på näsan som synes. Det andra gick det sämre för – det slog nämligen runt och vurpan blev så kraftig att motorn lossnade från sina fästen. Hur det gick för piloterna omtalar däremot inte historien.

Båda bilderna är insända (till GA) av Sven Jakobsson, Eke i Havdhem. (Gotlands Allehanda 20/1 1984)

 
 
 

En vacker militäruppvisning.

 

Det var en ovanligt krigisk söndag på Visborgs slätt i går, på skjutbanan smattrade kulsprutorna, på fälten lades rökslöjor och gjordes tårgasbeläggningar och från en liten avkrok arbetade en granatkastare. Och hela tiden beskådades de militära operationerna av en intresserad åskådarskara. Militärbefälhavaren överste Thörnell hade nämligen i går i samband med skyttetävlingarna anordnat en förevisning av moderna stridsmedel, som säkert för många var ett enastående tillfälle att taga del av våra nutida stridsmedels arbetssätt. På skjutbanan demonstrerade kapten Sellergren kulsprutorna, vilka utsände en eldkvast av spårljusskott, varifrån man fick vandra rätt in i rökslöjor och tårgas. De förorsakades av brandfacklor och rökbomber, gasen utvecklades från en flaska med en vätska, som efter att flaskan sprängts sönder utvecklade tårgas. Samtidigt fingo de stackars människor, som med tårade ögon gingo omkring i den tårgasbelagda dungen, bevittna vad en gasmask är bra till, ty en patrull md gasmasker sändes in i de områden, där enligt en fänriks uppgift, ”gasen kändes bäst” och där vandrade omkring helt ogenerat. Men publiken stannade inte kvar, en styrde i stället gråtande kosan till granatkastaren, demonstrerad av löjtnant P. Stein, som under en stund lät granaterna krevera ut på slätten, där några målgubbar säkert inte foro väl av den behandlingen. Men lyckligtvis voro gubbarna av papp. Fänrik Kjellström demonstrerade därpå ingående gevärsgranaternas konstruktion och användning, och lät järnklumparna regna ner över slätten. Ty i detta fall använde an sig icke av riktiga granater, publiken fick väl ha litet fantasi också. Och det tycktes den ha, nog hade den klart för sig, att om det varit allvar hade de där järnklumparna icke varit så ofarliga, som de nu sågo ut.

Slutligen började det surra borta vid hangaren, där tre lutvidunder voro utposterade, och om en stund svepte flygplanen över slätten och bar av till väders. Först gavs en liten vacker uppvisning i flygexercis, som gjorde flygarna all heder, därpå förekom en rapportflygning, varvid från planen kastades ner rapporthylsor, som därpå upphämtades av rapportkarlar nere på slätten, , därpå fingo planen själva upptaga rapporter från marken. Mellan ett par stänger utspändes en lina, vid vilken rapporthylsa fästs, från planen utsträcktes en stålarm med en krok, och linan med vidhängande rapporthylsa nappades med i förbifarten och inhämtades därpå gnom bottnen på flygkroppen. Det officiella flygprogrammet avslutades med ett par attacker mot publiken, planen gingo ner bakom skogsbrynet, man hörde endast maskinerna brumma, men själva syntes de icke till. Men som ett jehu kommo de plötsligt svepande tätt över trädtopparna, styrde ner mot publiken och styrde över med ett hotande smatter från kulsprutorna. Innan planen gingo ner, företog de en liten uppvisning utom programmet i konstflygning, en vacker men säkert icke ofarlig sport.

Efter de i allo lyckade uppvisningarna, som voro i hög grad ägnade att stimulera intresset för försvaret, företogos uppstigningar med passagerare. (Gotlänningen 25/8 1930)

 
 
 

Två flygmissöden på Visborgs slätt. Planen ramponerade. Ingen människa svårare skadad.

I samband med gårdagens flyguppvisningar på Visborgs slätt inträffade genom en underlig tillfällighet två på varandra följande flygmissöden, som dessbättre avlöpte utan förlust av människoliv eller svårare kroppsskador för de i vederbörande plan medföljande personerna. Missödena ägde rum sedan de vackra flyguppvisningarna voro slutförda och planen som bäst höllo på att göra uppstigningar med passagerare.

Hela eskadern, bestående av tre Fokkerplan från 3:e flygeskadern å Malmslätt under befäl av kapten Zakrisson, hade varit uppe, då planet nr 233, fört av furir Rune Hagby ( eg. Haagbyhn) och med handlanden Helmer Uhlander som passagerare, först gjorde sin nedstigning. Planet strök just efter marken för att taga land, då plötsligt landningsstället stötte mot en jordvall, utgörande ett skyttegravsvärn. Stället bräcktes omedelbart av och planet gjorde ett jättehopp framåt, varpå det landade med kylaren mot marken, kanade 6 à 7 meter och slog helt om, varpå det blev liggande med underredet i luften. Propellern splittrades därvid i tusen bitar, motorhuven spräcktes, och vingarna blevo betydligt ramponerade. Även motorn torde ha erhållit en del skador, ehuru jämförelsevis lindriga. Underligt nog sluppo föraren och hans passagerare undan med blotta förskräckelsen med undantag av att den senare erhöll några ofarliga kontusioner i ansiktet. Bl. a. hade han spräckt läppen.

Det andra planet, nr 235, skulle en kort stund därefter landa, men rönte icke mycket större framgång. Enligt vad som uppgives, törnade landningsstället mot en sten och ena hjulet kom sedan ner i en grop. Även i detta fall bröts stället och planet stannade med kylaren mot marken och flygkroppen upp i luften. Dessutom splittrades ena propellervingen, och en vinge skadades. Föraren, fänrik Mårdfelt, erhöll några smärre blessyrer, medan passageraren blev oskadd.

Det tredje planet, som fördes av kapten Zakrisson själv, landade en stund senare utan missöde.

Vid olyckstillfället befunno sig de åskådare, som samlats till de militära uppvisningarna, som tidigare på dagen ägt rum på platsen, inne i Donnerska hagen, där just prisutdelning förrättades efter de dagarnas skyttetävlingar. Snabbt spred sig dock underrättelsen om tilldragelserna ute på flygfältet, och inom kort hade en väldig skara människor samlats kring de havererade planen. Man kan knappast säga, att de nyfikna visade någon större hörsamhet gentemot vaktmanskapet på platsen, vilka hade ett övermäktigt arbete med att hålla skarorna på avstånd. De båda planens förare och deras passagerare hade dock vid det laget avlägsnat sig från stället, där omedelbart ett antal mekaniker satte i gång arbetet att undanröja och så långt möjligt reparera de båda ramponerade planen.

En förklaring till det skedda torde möjligen ligga i, att flygfältet under de senaste veckornas ihållande regn alltmera försämrats. Det uppgives, att marken därunder blivit underminerad och lös samt att gropar uppstått, vilka i sin mån försvårat landningarna. Tilläggas bör dock, att sedan eskaderns ankomst hit förra måndagen, under vilken tid samtliga planen dagligen företagit upprepade uppstigningar, inga som helst olyckstillbud inträffat. (Gotlänningen 25/8 1930)

 
 
 

Flygövningarnas slut. I går e. m. lämnade tre Fokkermaskiner Visborgs slätt och ställde ”kosan” mot Barkarby utanför Stockholm, där ny övningar i dagarna börja. Maskinerna voro dels den från i söndags oskadade, dels den lindrigast skadade maskinen, som reparerats här, samt dels ett Fokkerplan, som hitkom i måndags eftermiddag från Malmslätt. Chef för flygtruppen, när den gav sig i väg härifrån, var löjtnant Schyberg, medan kapten Zachrisson, som haft befälet här, återvänder till Malmslätt. (Gotlänningen 26/8 1930)

 
 
 

Försvarets dag på Visborgs slätt. Vackra och intressanta uppvisningar. - Flygmissöde

Förbundsskjutningar ha de senaste dagarna pågått på skjutbanorna söder om staden med som vanligt livligt deltagande från hela ön. Nationalbeväringen har på senaste tiden haft en kurs för landstormsmän i kulsprute- och kulsprutegevärsskjutning, vilken kurs i går avslutades med tävlingar i båda grenarna. I anslutning till dessa tävlingar hade under medverkan av infanterikårens personal och härvarande flyggrupp anordnats en del intressanta uppvisningar av moderna strids- och försvarsmedel i flygplan.

På förmiddagen pågingo kulspruteskjutningarna, och kl. 12 skedde samling för den intresserade allmänheten som kommit tillstädes liksom för de landstormsmän och skyttar som då voro klara med sina skjutningar. Samlingen skedde vid Oscarsstenen, och här syntes en hel del känt folk i staden. Militärbefälhavaren överste Thörnell som denna ”försvarsdags” arrangör tog emot och regementskvartermästaren Welander redogjorde för dagens program. De närvarande delade sedan upp sig på två grupper, man tog var sin av de två uppvisningsplatserna och sedermera växlade plats.

På västra skjutbanan demonstrerades under ledning av kapten Sellergren kulsprutor och olika typer av kulsprutegevär. Här visades också skjutning med s. k. spårljusammunition, d. v. s. vanlig ammunition med en fosforsats, som gör kulan lysande. Särskilt för skjutning mot flygplan är denna ammunition väl lämpad, då man ser kulkärven och sålunda har väsentligt lättare att rikta kulsprutan än annars. På den andra demonstrationsplatsen vid skogsudden söder om förvaltarebostaden, demonstrerade stabschefen kapten Dahlgren med biträde av löjtnant Jacobsson handgranater och användning av rök och gas. Vidare den praktiska användningen av gasmasker, och allmänheten fick själv pröva på rökbeläggning och tårgas, den senare dock av endast av lindrig styrka. Man fick dock en god föreställning om hur det känns att beträda gasat område, speciellt då det gäller osynlig gas.

Vid ½ 2-tiden samlades så alla vid förvaltarebostaden för att åse skjutning med granatkastare och gevärsgranater. Granatkastarna hade placerats på backen nedanför vattentornet, medan målet – ett kulsprutenäste – markerats uppe vid hangaren å södra delen av slätten. Skjutningen blev både lyckad och intressant, liksom den därpå följande skjutningen på kortare distans med gevärsgranater. Den förra leddes av löjtnant Stein, den senare av fänrik Källström.

Kl. 2 följde så en vacker uppvisning av flygarna, varvid de tre Fokkermaskinerna startade samtidigt. Programmet upptog flygning i olika formeringar, flyganfall – vilka åtminstone för allmänheten blev det mest nervpirrande för dagen, då maskinerna döko ner mot folkmassan och ströko fram tätt över huvuden under ilsket kulspruteknatter – rapportlämning och rapporthämtning samt i någon mån konstflygning. Chefen för flygpatrullen kapten Zachrisson orienterade allmänheten om vad som skedde. Efter flyguppvisningen bereddes en del landstormsmän tillfälle till flygning – det blev en minnesrik upplevelse – och sedan dessa pågått någon timme, inträffade två beklagliga missöden, varigenom två maskiner sattes ur tjänst.

Fokkern nummer 332, förd av furir Rune Hagby (eg. Haagbyhn) och med handlanden H. Uhlander härstädes som passagerare, skulle landa, varvid föraren råkade komma för långt västeröver på fältet. Där ligger av någon underlig anledning en skyttegrav med vall, och denna vall strök bort underredet på 332, som samtidigt slog runt och kom ned på andra sidan gropen, där färden fortsattes i ryggläge något tiotal meter. Maskinen blev svårt tilltygad, men de ombordvarande klarade sig med en del skråmor. Hr U slog munnen i kanten av sittrummet och spräckte underläppen samt fick en del tänder lösslagna, det hela dock ofarligt. Maskinen blev vrak. Övervingarna uppsletos, motorn slogs loss, de yttre halvorna av propellern slogos bort och landningsstället bröts som sagt bort, men hjulen föreföllo hela liksom själva flygkroppen och stjärten.

Strax efteråt landade maskinen nr 335, förd av fänrik Mårdfelt och med en landstormsman från landsbygden som passagerare. Maskinen hade tagit mark men stötte strax efter med en hjulet mot en sten, med påföljd att den tog ett hopp och ställde sig på näsan, varvid landningsstället demolerades och propellern bröts sönder. Maskinen stannade emellertid i detta läge och de ombordvarande erhöllo inga skador. Passageraren glömmer dock säkerligen icke så lätt den flygfärden.

 

Prisutdelningen.

I Donnerska hagen samlades vid ½ 4-tiden skyttar och allmänhet till prisutdelning, som förrättades av överste Thörnell. Högtidligheten inleddes med att en mässingsoktett spelade Stenhammars Sverige, varefter överste Thörnell uttalade sin glädje över dels den livliga tillslutningen till skyttetävlingarna, dels också till dagens förevisningar och demonstrationer. Särskilt roligt var det intresse landstormsmännen visat kulsprutekursen. Därefter vidtog prisutdelningen, varvid pristagarna hyllades med fanfarer och skyttarna över lag livligt applåderades. Efter prisutdelningen utbringades ett tvåfaldigt leve för pristagarna varpå följde korum och ”Gud bevare konungen och fäderneslandet”, kraftigt besvarat av skyttarna. Dagen avslöts sedan med en marsch. Vädret var hela dagen det bästa och anslutningen från allmänhetens sida mycket livlig. Det hela var, trots flygmissödena – sådana får man räkna med både i krig och fred – mycket lyckad. (Gotlands Allehanda 25/8 1930)

 
 
 

Flygövningarna slut.

Något före kl. 2 i middags lämnade tre Fokkermaskiner Visborgs slätt och ställde kosan mot Barkarby utanför Stockholm, där nya övningar i dagarna börja. Maskinerna voro dels den från i söndags oskadade, dels den lindrigast skadade maskinen, som reparerats här samt dels ett Fokkerplan, som hitkom i måndags eftermiddag från Malmslätt. Chef för flyggruppen, när den nu gav sig i väg härifrån, var löjtnant Schyberg, medan kapten Zachrisson, som haft befälet här, återvänder till Malmslätt. Det här reparerade planet har även deltagit i veckans övningar. (Gotlands Allehanda 29/8 1930)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig