Föregående sida

Svår flygolycka i Fårösund 2/9 1935. Spanare ramlar ur maskin på 250 meters höjd. Fallskärmen räddare i sista minuten

Spanare, underlöjtnant B. G. Lindgren. Flygförare, löjtnant Edenberg.

S 5 A, Heinkel HE 5/t. nr 2471. 22. spaningsdivisionen, 3. spaningsgruppen, F 2 Kungl. Andra flygkåren. Haveri den 2/9 1935 i Bunge socken, Fårösund. Tillverkad av CFV (Centrala Flygverkstaden Västerås), Västerås 1931. Kasserad den 21/5 1948. Gångtid 1734 tim. Antal flygningar 2182 st.

 

Haveriet har orsakats av att underlöjtnant Lindgren efter att hava sysslat med radioapparaten genom tanklöshet försummat att utnyttja fastspänningsanordningen. Fallskärmen typ Salvator nr 6395 var besiktigad och ompackad den 22/8 1935.

Vid besiktning den 2/9 efter utsprång fanns diverse hål på skärmen samt ett litet hål på höljet, vilka sannolikt ha uppkommit vid nedslaget och orsakats av de hagtornsbuskar, som befinna sig på platsen. Dessutom var utlösningshandtaget deformerat. Även detta fel torde hava uppkommit vid nedslaget, emedan handtaget låg under ult Lindgren.

 

Förhör med löjtnant Lennquist: Flygorderna för dagen voro: lågbombfällning med tre fpl. Start i grp. Fällning av övningsbomber genom dykning från 300 meter till 100 meters höjd. Formering i kolonn med 500 meters avstånd mellan fpl. – I första anloppet fällningsordning: fpl nr 2460, 2467 och 2471. – Vid 2471:s (fpl nr 3) anfall syntes ingången i dykningen hava skett något brantare än föregående fpl:s. Under denna manöver slungades L ur flygplanet. Jag bedömde höjden över marken vara omkring 250 meter. L observerades ögonblickligen försöka lösa ut fallskärmen men mitt intryck var att skärmen kom ut anmärkningsvärt långsamt. Skärmen syntes ej hava slagit ut fullt vid nedslaget. Jag stod på vallen till batteri I (observationsplatsen), som ligger omkring 250 meter från platsen för nedslaget. Dykningsmanövrar hava varit föremål för övning utan bombfällning (blindövningar).

 

Följande kan fastslås:

L har ej varit fastbunden i fpl, vilket enligt bifogad divo nr 1 p 4 är föreskrivet.

L hade ej skyddsbälte utanpå skärmen. Hade så varit förhållandet, hade i föreliggande fall skärmens utlösning sannolikt fördröjts.

L slungades ur fpl vid ingången i dykningen å omkring 300 meters höjd samt syntes hava utlöst fallskärmen på omkring 250 meters höjd.

Fallskärmen återfanns normalt utvecklad på marken.

 

Under flygning vid andra flygkårens skjut- och bombskola i Fårösund inträffade i morse en allvarlig olyckshändelse. En elev vid skolan, underlöjtnant B. G. Lindgren, flottan, vilken tjänstgör som spanare, kastades ur ett flygplan vid dykning ned mot målet för bombfällningen. Höjden var omkring 250 m. Fallskärmen, som var av typen Salvator, utvecklade sig strax över marken, men stöten blev dock hård. Underlöjtnant Lindgren, som skadade sig i fallet, blev omedelbart förd till Visby lasarett. Någon utförligare redogörelse för de skador han ådragit sig, har ännu ej kunnat lämnas från sjukhuset, men någon omedelbar fara för den skadades liv torde icke föreligga.

Underlöjtnant Lindgren har förklarat, att han icke använde de fastbindningsanordningar, som finnas i flygplanet, som var av typen S 5 A. Under sökningen ledes av chefen för skolan, kapten Hård.

 

 

Närmare om olyckan.

Vi ha på middagen haft ett samtal med chefen för marinspaningskursen, som nu pågår i Fårösund, kapten Hård, som givetvis på sakens nuvarande ståndpunkt icke kunde ge någon förklaring till olyckan. Händelsen inträffade omkring kl. 8:45 i morse nere i närheten av Fårösunds södra gatt under bombfällningsövning. Just i ingången till en dykning hade löjtnant Lindgren kastats ur maskinen och anledningen härtill var kort och gott att han icke var fastbunden. Hur med denna detalj förhåller sig kommer en tillsatt undersökningsnämd att undersöka. Maskinen medförde utom föraren ännu en spanare, som emellertid satt kvar i maskinen. Föraren på maskinen märkte icke att löjtnant Lindgren föll ur förr än senare. Då höjden var relativt låg hann icke skärmen utveckla sig till sin fulla bärkraft och stöten mot marken blev därför rätt kraftig, men dess bättre synes löjtnant Lindgren ha en god fysik och man får därför hoppas, att det ofrivilliga äventyret icke får svårare följder. Det bör emellertid framhållas, att olyckan inte beror på någon defekt hos själva maskinen.

Enligt vad dr Sandahl på middagen meddelar, har den skadade ådragit sig ett skallbrott, men några andra skador ha ännu icke kunnat konstateras. Löjtnant Lindgren är vid full sans och om intet förutsett inträffar torde finnas gott hopp om hans återställande. (Källa: 465)

 

  

Flygolyckan i Fårösund. Löjtnant Lindgren på bättringsvägen.

Av allt att döma kommer flygolyckan i Fårösund i går morse icke att få några vidare menliga följde för den från maskinen utkastade spanaren löjtnant Lindgren. Hans tillfrisknande fortskrider normalt och hans tillstånd idag ger ingen anledning till oro. Han företer emellertid en prima fysik och detta har helt säkert bidragit till den lyckliga utgången av det vådliga äventyret. Som förut nämts medföljde ännu en spanare och löjtnant Lindgren hade mellansitsen i planet, där han hade att sköta radioanläggningen. Det kunde tänkas att han hade gått upp så i handhavandet av denna att han glömt att i tid surra sig i maskinen för den kommande bombfällningsdykningen. Planet befann sig på 300 meters höjd och det var just i dykningen, då planet skulle gå ned till 100 meter, som löjtnanten kastades ur maskinen. Den andre spanare fick se på hur kamraten slungades ur maskinen och föraren som sagt upptäckte vad som skett först senare. Den använda fallskärmen utvecklade sig med en knall kort innan löjtnant Lindgren med en kraftig smäll slog i marken men troligt är att skärmen likväl hann bromsa in farten något. Anslaget mot marken måste emellertid ha varit mycket hårt och löjtnantens räddning torde få betraktas som i det närmaste ett underverk.

Övningarna vid flygstationen fortgå programenligt och i dag ha två maskiner kommit ned från Stockholm. I morgon väntar man ytterligare två och därmed blir divisionen fulltalig med 9 maskiner. (Källa: 466)

 

(Han dömdes till dagsböter för att han försummat att spänna fast sig).

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig