Föregående sida

Haveri vid Stenkyrkehuk 3/8 1937. S 5A. Typ: Heinkel HE 5/t. Regnr: 170

Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås. Registreringsnummer: 170. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.
Haveri den 3/8 1937 vid Stenkyrkehuk, Gotland. Total flygtid: 1043.05 tim. Total gångtid: 797.45 tim
Besättningen flygförare underlöjtnant Curt Hallberg oskadad, flygspanare fänrik Harald Almström obetydliga skrubbsår i ansiktet.
Orsak till nödlandning: Mörker och tjocka. Orsak till haveri: Nedslag i vattnet.
Skador flygplan: Totalhaveri; vid bärgningen tillvaratagna delar med undantag av bränsletankarna representera endast skrotvärde. Skador motor: Motorn har legat i saltvatten c:a 35 tim. Yttre skador 1:ans och 2:ans cyl.toppar, ventiler, ventilstänger och vippbryggor skadade. Skadornas omfattning i övrigt kunna först angivas efter noggrann besiktning. Kasserad den 24/11 1937.
 

 
Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 470 med underlöjtnant Hallberg och fänriken Almström som besättning lämnade den 3/8 kl 2158 trakten av Sandhamn efter samövning med Kustflottan för återflygning till Fårösund. I närheten av Stenkyrkehuks fyr påträffades ett lokalt bälte av låg dimma över sjön (en allt att döma markdimma av 20-50 m. höjd). Vid försök att gå under denna dimma i avsikt att följa kusten gick fpl under plané med användande av ung. halv motor direkt i vattnet. Vid nedslaget krossades och bortslets båda flottörerna; fpl kappoterade och drev efter c:a 1 timma i land. – Se i övrigt besättningens redogörelse för händelseförloppet.
 
Underlöjtnanten Hallberg anförde i huvudsak följande:
Fpl 470 med besättning underlöjtnant Hallberg (förare) och fänrik Almström (spanare) startade från Fårösund den 3/8 kl 1903 (samtidigt med fyra andra fpl ur marinspaningskursen) för att deltaga i en samövning med Kustflottan över och utanför Stockholms skärgård.
Sedan anbefallt uppdrag utförts sattes kl 2158 från trakten av Sandhamn kurs för återflygning till Fårösund. Bränsleförrådet beräknades då till 150 liter. Flygtiden till Fårösund beräknades till 50 min. Flygningen utfördes till en början på c:a 200 m höjd. Sikten var god.
Omkring kl 2300 siktades en fyr i bäring 180° och på beräknat avstånd 10 distansminuter. Fyren identifierades som Stenkyrkehuk (kursfel omkr 12°). Flygningen fortsatte ända fram till fyren varunder flyghöjden minskades till omkr 100 m. Sedan förare och spanare rådgjort, beslutade föraren att följa Gotlands kurs nordvart. Bränsleförrådet bedömdes icke med säkerhet räcka till Fårösund. (Det ena bränsleuret visade 0, det andra omkring 25 l; vinden nordost omkr 10 m/sek), varför förarens avsikt var att landa i Kappelshamnsviken. Nordostlig kurs sattes. Härvid mötte fpl ett dimbälte, som låg över sjön och ”föreföll att rulla in över land”. Sikten på den använda flyghöjden var god. Visby och gotländska landet kunde väl urskiljas; dock ej strandlinjen. För att ej tappa kontakten med strandlinjen sökte föraren gå ned genom dimman för att under denna följa strandlinjen, varvid han räknade med att denna var av så ljus beskaffenhet att den väl borde kunna urskiljas på låg höjd. (Spanaren ansåg däremot icke denna plan lämplig). Föraren planerade med c:a halv motorstyrka genom dimman. Nästan omedelbart efteråt slog fpl i vattnet med stor kraft. Flottörerna krossades och sletos helt bort. Fpl blev liggande på rygg. Besättningen lyckades taga sig upp på fpl och kvarstannade där. Gummibåten var oåtkomlig. Måttlig sjöhävning rådde. Landkonturerna kunde icke urskiljas. Omkring kl 2400 grundstötte fpl på en strandbank utanför Stenkyrkehuks fyr. Efter att ha skurit sönder fpl lyckades besättningen få fram och blåsa upp gummibåten samt att med denna taga sig i land. Hallberg uppsökte därefter närmaste telefon och anmälde haveriet till ACFA.
 
Fänriken Almström anförde i huvudsak följande:
Han instämde i Hallbergs uppgifter, ansåg att felnavigeringen snarast vore att tillskriva att kompasserna hade dålig riktkraft (nålsystemet pendlade), samt framhöll att han tillrått Hallberg att ej gå ned genom dimman.
Uppläst och vidkänt.
Curt Hallberg
Underlöjtnant
Harald Almström
Fänrik
 
Löjtnanten Blidberg anförde i huvudsak följande:
Att han i egenskap av tjf chef för den av marinspaningskursen och 26.sgrp (jml avdelningschefens för Kfl:s flygavdelningsorder) i operativt avseende tillfälligt sammansatta spaningsdivisionen uppdragit åt en av sina underordnade gruppchefer, löjtnanten Sandberg, att uppgöra förslag till besättningar i de fpl ur marinspaningskursen, vilka skulle deltaga i övningarna den 3/8 på kvällen samt att han godtagit detta förslag under antagande att det var uppgjort i överensstämmelse med av chefen för marinspaningskursen utfärdad allmän order för övningarna den 2/8 – 5/8.
Uppläst och vidkänt:
E. Blidberg
Löjtnant.
 
Löjtnanten Sandberg anförde i huvudsak följande:
Att han av tjf divchef, löjtnanten Blidberg, anmodats att biträda denna vid utfärdandet av order i vad rörde flygplansbesättningar för viss övning. Sandberg föreslog, efter muntlig orientering av Blidberg rörande flyguppdragen, besättningar å tre flygplan, varibland befann sig ett reservflygplan, som jml sammansättningsplanen icke tilldelats ordinarie besättning.
Uppläst och vidkänt:
G. Sandberg
Löjtnant.
 
Löjtnanten Andsberg anförde i huvudsak följande:
Att han tjänstgjorde som tjf chef för marinspaningskursen och var i operativt avseende underställd löjtnanten Blidberg, anförde som sin åsikt att det helt ålegat denna att tillse att utfärdade föreskrifter beträffande besättningarna i fpl följdes – varför han icke befattat sig härmed. A. påpekade för löjtnant Blidberg att han icke ansåg bränslemängden tillräcklig för ifrågavarande flygning.
Uppläst och vidkänt:
G. Andsberg
Löjtnant.
 
Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av: Fpl:s förare har, oviss huruvida bränsleförrådet skulle räcka för flygning till Fårösund, ansett sig böra utföra sista delen av flygningen utmed Gotlands kust. Härvid har han bl.a. felaktigt bedömt möjligheten av (och mot givna instruktioner) försökt planéra genom ett lågt lokalt dimbälte i avsikt att framgå under detta. Fpl har under plané med omkring halv motorstyrka slagit i vattnet och därvid förstörts.
Fårösund den 4/8 1937
Å. Holmer
Förhörsledare.
S. Ljungberg
Protokollförare.
 
Till Chefen för Kustflottan.
Härmed får jag vördsamt rapportera följande beträffande flygplanhaveri under Op.Ö:III/37.
Den 3/8 kl 2310 havererade utanför Stenkyrkehuk flygplan 470, tillhörande den mig underställda 22.sdiv i Fårösund.
Fpl 470, förare underlöjtnant Hallberg, spanare fänriken Almström, deltog tillsammans med 4 andra fpl ur 22 sdeiv i markerandet av ett kombinerat bomb- och torpedanfall mot blå styrka syd Sandhamn kl 2030. Starten från Fårösund ägde rum kl 1900 och flygplanet hade av DC beordrats kvarbliva i blått basområde efter anfallet kl 2030 för att utföra upprepade låganfall mot blå styrka intill kl 2200.
KL 2345 underrättades jag av tjf DC 22 sdiv, löjtnanten Blidberg, om, att fpl 470 icke återvänt efter sitt uppdrag och att aktionstiden var utgången och överskriden.
Jag vidtog då följande åtgärder:
CKF underrättades genom meddelande, tnr 2355 den 3/8, om det skedda med anhållan om samordnande av fartygsspaning i området Sandhamn – Gotland.
Vb 19 beordrades omedelbart avgå för spaning mot Sandhamn och JB beordrade forcera ångupptagning för att snarast avgå med enahanda uppdrag.
Samtliga i Fårösund befintliga flygplan beordrades starta kl 0230 för avspaning i dagningen av det område inom vilket flygplanet beräknades kunna befinna sig.
Chefen för röd styrka, FC Ma, meddelades om vidtagna åtgärder.
Kl 0100 inkom emellertid telefonrapport från flygplanets förare att flygplanet havererat i närheten av Stenkyrkehuk, att personalen var oskadd och bärgad, samt att flygplanet var sönderslaget och drev någonstädes utanför stranden, men att detsamma icke kunde iakttagas på grund av mörkret och tjockan.
CKF liksom FC Ma underrättades härom i meddelande tnr 0115 den 4/8 och de beordrade åtgärderna återkallades. Vb 19 liksom även bil med vaktpersonal utsändes till olycksplatsen.
Med hänsyn till att flygplanet enligt då tillgängliga upplysningar ännu drev omkring på olycksplatsen och måhända ännu var i det skick att det kunde bärgas, anhöll jag hos CKF – meddelande tnr 0200 den 4/8 – om biträde av flygplankryssaren Gotland för ändamålet, särskilt med tanke på dess för bärgning väl lämpade stora kran. Då tjockan lättat och flygplanet kunde iakttagas visade det sig emellertid att hjälp av Gotland icke var erforderlig, varom CKF underrättades. (Meddelande tnr 1110 den 4/8).
Så snart telefonförbindelse uppnåtts med CF 2 rapporterades det inträffade till denne, som uppdrog åt DC 22 sdiv att verkställa förhör och handhava den vidare handläggningen av undersökningen.
På framställning av flygstabschefen genom CF 2 utfärdades en kort presskommuniké om det inträffade.
Enligt vad jag före avgången från Fårösund kunde inhämta synas omständigheterna vid haveriet varit ungefär följande:
Efter att kl 2200 hava utfört beordrat anfall mot blå syd Sandhamn återvände flygplanet mot Fårösund, men kom av någon anledning för långt västvart. Fyren vid Stenkyrkehuk siktades, men kunde icke identifieras. Ett lokalt bälte av låg tjocka täckte i denna trakt landkonturer och havet. Då flygplanbesättningen blev på det klara med att Fårösund redan passerats sattes kurs in mot land och föraren sökte följa kusten nordvart. Bensinförrådet började emellertid bliva knappt, varför föraren beslöt sig för att söka komma under tjockan för att i händelse av motorstopp befinna sig nära vattenytan. Flygplanet lades för detta ändamål i plané och slog under det att det befann sig i denna i vattnet. Vid nedslaget bortsletos båda flottörerna och planet gick över och lade sig på rygg. Såväl föraren som spanaren lyckades dock taga sig upp på det nu mycket söndrade flygplanet på vilket de drevo omkring i den ganska kraftiga sjöhävningen, mörkret och tjockan i ungefär en timmes tid, varefter de märkte att flygplanet gått på grund. De lyckades nu få ut gummibåten i vilken de på måfå rodde i den riktning, där de antogo att stranden befann sig. Föraren, som var fullständigt oskadad, uppsökte närmaste gård, lånade en cykel på vilken han färdades till närmaste telefon, därifrån han underrättade Fårösunds flygstation.
Spanaren hade vid nedslaget i vattnet suttit framåtlutad och sysslat med radioapparaten. Han hade fått ett slag över näsan, vilket dock endast åstadkommit en lindrig hjärnskakaning av ofarlig art. Av allt att döma har förarens rådiga och raska uppträdande efter haveriet varit i hög grad bidragande även till spanarens räddning.
Till CF 2 har jag endast rapporterat telefonledes enligt ovan.
H.M.S. Jacob Bagge, till sjöss, den 4/8 1937
Erik Samuelsson
/Silfverberg
 
Beslut.
Haveriet har icke uppkommit på grund av material- eller konstruktionsfel.
Haveriet har icke uppkommit genom bristande eller felaktig översyn eller omvårdnad av materielen.
Besättningen på flygplanet har i beaktande av dennas utbildningsståndpunkt icke brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Enligt till CFV insända handlingar kunna följande omständigheter hava varit bidragande orsaker till haveriet:
Den av chefen för marinspaningskursen i allmän order för övningarna den 2/8 kl 10,00 – 5/8 kl 12,00 utfärdade bestämmelsen, att lärare skulle medfölja i förband eller enskilt flygplan, har icke åtlytts.
Bränsleförrådet var icke tillräckligt för att, med hänsyn till uppdragets längd och art, medgiva erforderlig säkerhet.
Beräknad flygtid var enligt ”reviderad tablå” 4½ tim. och enligt ”Order för anfall” kl 19,00 – 23,00. Då uppgiften inbegrep anflygning på topphöjd och upprepade låganfall till kl 22,00, kunde beräknas, att flygplanet skulle bliva framfört med max. varvtal under större delen av de tre första timmarna, innan hemflygningen till Fårösund påbörjades.
För hemflygningen under mörker borde någon felnavigering hava tagits med i beräkning av bränsleförråd.
Målet överlämnas till handläggning vid krigsdomstol.
C F 2 föranstaltar om krigsrättens sammankallande samt vidtager härav påkallade åtgärder.
Meddelas C F 2, som har att i sinom tid inkomma med krigsrättens utslag i målet.
Stockholm den 14 oktober 1937.
T. Friis.
Chef för flygvapnet.
/B.G. Nordenskiöld.

 
 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Flygplan havererar utanför Stenkyrkehuk

Besättningen räddade sig med gummibåt

Ett flygmissöde, som kunnat sluta illa, inträffade kl. 23 natten till onsdagen utanför Stenkyrkehuk, i det att flygplanet nr 470 (ska vara 170) från den i Fårösund förlagda marinspaningskursen, som deltagit i samövningarna med kustflottan, tvangs av tjockan att gå ned på vattnet, varvid flygplanet havererade.

Flygplanet slog vid nedslaget i vattnet runt men drev efter omkring en timme i land strax norr om fyren vid Stenkyrkehuk. Besättningen, bestående av underlöjtnant Hallberg, förare, och fänrik Almström, spanare, räddade sig i land utan skador i en gummibåt.

Förberedelser för flygplanets bärgning ha omedelbart vidtagits. Några närmare detaljer om missödet kunna inte lämnas förrän undersökningen slutförts, meddelas från vederbörligt håll i Fårösund. (Källa: 1234)

 

 

Flygplanet fullständigt krossat.

Haveriet vid Stenkyrkehuk kunde ha blivit katastrof.

Flyghaveriet utanför Stenkyrkehuk natten till onsdagen, då spaningsflygplanet 470 från marinspaningskursen i Fårösund slog runt och blev vrak, varefter de två ombordvarande räddade sig i land med hjälp av en gummibåt, kunde lätt ha blivit en allvarlig katastrof, och det får betraktas som en försynens skickelse att de båda flygarna kommo så lindrigt ifrån äventyret.

Till stor del kan deras räddning säkerligen tillskrivas deras egen sinnesnärvaro och räddningsbåten ombord på flygmaskinen, men med litet mera otur hade detta knappast hjälpt. Vid tillfället rådde inte endast dimma utan gick även hög sjö, och flygplanet blev så svårt skadat att det måste betraktas som fullständigt vrak.

Olyckan inträffade enligt officiella uppgifter vid 11-tiden på onsdagskvällen, men enligt andra uppgifter skulle den ene flygarens klocka ha stannat på 12,10, vilket skulle betyda att haveriet ägt rum vid denna tid. Det var emellertid redan vid halv 1-tiden som fyrpersonalen vid Stenkyrkehuks fyr fick ta emot de båda flygarna, av vilka den ene, föraren underlöjtnant Hallberg, omedelbart lånade en cykel och begav sig till Stenkyrka telefonstation för att ringa till Fårösund om det inträffade. Flygarna verkade givetvis rätt medtagna efter sitt äventyr, men löjtnant Hallberg hämtade sig som sagt hastigt nog, och även fänrik Almström kryade snart till sig. I dag äro båda flygarna i färd med att rädda vad som finns kvar av flygmaskinen och synas ej fått något allvarligt men av sitt äventyr.

Flygplanet hade deltagit i onsdagens övningar och var vid tiden för olyckan på väg hem till Fårösund. Man hade tidigare flugit i sällskap med andra spaningsplan, men vid olyckstillfället var maskinen 470 ensam. Den täta dimman torde ha försvårat orienteringen, ehuru det ännu ej är bekant om flygplanet var försett med dimflygningsutrustning eller icke. Vad den närmaste orsaken till den våldsamma landningen kan vara är ännu oklart. Två hypoteser ligga nära till hands, antingen att flygaren tappat orienteringen och sökt gå ner på vattnet eller att motorfel tvingat planet att nödlanda. I det rådande vädret måste en dylik nödlandning ha varit en ytterst svår uppgift, och det ligger nära till hands att tro, att föraren i dimman och mörkret felbedömt avståndet till vattenytan så att flottörerna skurit ner, varefter maskinen slagit runt. På den punkten är man emellertid vid flygstationen i Fårösund obenägen att uttala någon som helst hypotes innan undersökningen officiellt är slutförd.

Flygplanet, som är ett enkeldäckat spaningsflygplan av den vanliga typen S5A, har nu flutit i land omkring 700 meter sydväst om Stenkyrkehuks fyr, där man i dag är fullt sysselsatt med bärgningsarbetet. Själva maskinen är helt spolierad, men man hoppas kunna rädda åtminstone den dyrbara motorn. (Källa: 1235)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig