Föregående sida

Haveri vid Fårösund 27/9 1937. S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Regnr: 481

S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås. Registreringsnummer: 481. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.
Haveri den 27/9 1937 vid Fårösund. Total gångtid: 307 tim (Total gångtid: 139 tim).
Besättningen flygförare löjtnant A Dahlberg, flygspanare kapten Westring oskadad.
Orsak till nödlandning: Mörker och tjocka. Nedslag i vattnet vid rekognoscering vid landning under svåra förhållanden. Orsak till haveri: Nedslag i vattnet vid rekognoscering av landningsplats.
Skador flygplan: Å flygkroppen: Ett flertal rör knäckta och krökta. Beslagen för underredets fastsättning deformerade. Duken skadad. Å vänster bärplan: Fullständigt förstört. Å höger bärplan: Främre vingbalken avbruten c:a m från spetsen. Framkanten något skadad. Å skevningsrodren: Båda rodren något skadade. Å stabilisator: Smärre skador. Å sidoroder, höjdroder, lättroder och fenor: Duken något skadad. Å underredet: Ett flertal stöttor krökta och skadade. Å flottörerna: Fullständigt förstörda. Å motorstativet: Ett flertal rör krökta.
Skador motor: Undre cylindrarna skadade av saltvatten, som trängt in i dessa. Skadorna kunna icke angivas förrän motorn är helt söndertagen (sker vid CVV). Å propellern: Helt förstörd. Å townendringen: Smärre skador. Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande 69.000:- kr.

Kasserad den 9/11 1938.
 

 
Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 481 startade från Hägernäs den 27/9 för flygning till Fårösund. Vid försök till detaljorientering vid norra inloppet till Fårösund tvingades fpl på grund av dimma ned på låg höjd. Efter en 180° sväng tog fpl vatten med pådragen motor och skadades.
 
Löjtnant Dahlberg anförde i huvudsak följande:
D. tjänstgjorde som förare i fpl 81. Enligt av CF 2 för inspektion av marinspaningskursen utfärdat program skulle fpl – med CFV och en journalist som passagerare – starta å av föraren beräknad tid för att kl 1755 över Fårösunds norra inlopp med tvenne andra fpl verkställa träffpunktssamling. Starten skedde kl 1635 och kursen sattes programenligt mot Huvudskär.
På grund av dåliga väderleksförhållanden vände emellertid flygplanet strax efter Huvudskär och återgick till Hägernäs.
Av chefen för flygstaben beordrades fpl att i anslutning till tre andra fpl verkställa ny start till Fårösund kl 1845. Besättningen i fpl 81 var nu D., förare, ock kapten Westring, spanare. Starten blev på grund av haveri på belysningsanläggningen fördröjd till kl 1855.
D. erhöll vid starten av spanaren, kapten Westring, order att gå över Huvudskär till Fårösund. Vid Dalarö konstaterades tjocka. Navigeringen skedde därför medelst klocka och kompass. Omkring kl 1930 siktades Gotska Sandön, var fyrar tydligt kunde urskiljas. Härvid sattes ny kurs, som bar mot Fårön. På denna kurs fortsattes något längre än beräknat, innan land siktades. När land siktades, syntes en fyr rakt för ut och en om stb. Vilka fyrar som siktades, kunde D. ej avgöra, och ett samråd med spanaren lämnade inget säkert resultat. Kus hölls emellertid på fyren rakt för ut, tills den identifierades som Halls Huk. Vid Halls Huk satte D. en kurs, som han bedömde bar mot Fårösund. D. hade vissa svårigheter att hålla kompasskursen, då han samtidigt sökte hålla orienteringen. Av spanaren uppmärksamgjord på ljus stb akter observerade D. ett samhälle, som ha n först trodde var Fårösund, men efter en höjdminskning kort därefter igenkändes som Slite. D. erhöll nu order av spanaren att lägga fpl på kurs 30°. Efter en stunds flygning på denna kurs observerades en strandlinje i en lucka i tjockan. I avsikt att gå ned och detaljorientera sig gjorde D. en 180° sväng under höjdminskning. Omedelbart efter denna sväng tog fpl vattnet med något avdragen motor, men med hög fart. Härvid erhölls en kraftig studs, varvid D. hörde ett kraschande ljud, som han trodde kom från vänster flottör. D. bedömde efter studsen att det var bästa att landa, varför denna manöver genomfördes. Vid andra nedslaget gick fpls stjärt upp, så att fpl lutade c:a 60°, varefter stjärten åter sänkte sig. D. spände nu loss sig.
Efter att ha konstaterat att ingen var skadad, och att fpl stod på grund, gav besättningen sig iland i gummibåt och begav sig per cykel till Fårösund, dit ankomsten skedde c:a kl 2320.
Uppläst och vidkänt.
A. Dahlberg
Löjtnant.
  
Kapten Westring anförde i huvudsak följande:
W. tjänstgjorde som spanare i flygplan 81. Start från Hägernäs för flygning till Fårösund skedde kl 1844 på order av chefen för flygstaben. Vid starten var känt, att tjocka låg till sjöss mellan kusten och Gotska Sandön. Vinden var sydlig. Gotland angjordes på Halls Huk, som siktades på kort avstånd. Öster och väster om Kapellshamsviken låg tjocka, och fyrarna vid Fårösund syntes ej. Från Halls Huk sattes en kurs, som bar mot slite, och härifrån sattes kurs mot nordnordost. I en lucka i dimman upptäcktes en strandlinje cirka kl 2045. Föraren gick då ned i en 180° sväng i avsikt att detaljorientera sig. Omedelbart efter svängen tog fpl vattnet med hög fart och med motor på. Vid nedslaget erhöll fpl en kraftig studs, varefter fpl på nytt tog vatten. För-modligen brötos flottörerna vid första nedslaget. Vid andra nedslaget visade flygplanet tendens att gå på no-sen. W. hade den uppfattningen, att fpl skulle slå runt, varför han spände loss sig. Fpl blev emellertid stående med hög stjärt och med avbrutna flottörspetsar. Motorn var hela tiden över vatten. Sedan fplbesättningen konstaterat att fpl stod på grund, tog den sig iland med gummibåten och gav sig till fots och per cykel till Fårösund, dit ankomsten skedde c:a kl 2320.
Uppläst och vidkänt:
Westring
Kapten
 
Yttrande av chefen för flygstaben, överste Nordenskiöld
Sedan uppgifter om väderlekssituationen omkring kl 18,15 inhämtats, varav framgick, att sikten var god i Fårösund, gav jag order, att övningen skulle genomföras enligt plan, dock med tillägg, att löjtnant Dahlbergs flygplan skulle verkställa förflyttning till Fårösund närmast efter de övriga tre flygplanen samt därvid medföra kapten Westring som spanare.
B G Nordenskiöld
Överste
 
Av besiktning och förhör framgår, att haveriet föranletts av följande omständigheter: Flygplanet har vid angöring av Gotland mött tjocka. I mörkret och tjockan har flygplanbesättningen under försök att nå Fårösund blivit desorienterade. I avsikt att detaljorientera sig har föraren gått ned på låg höjd och härunder med hög fart ”slagit i vattnet”.
Hägernäs den 20/10 1937 Herman Sundin
Förhörsledare
Sten Rydholm
Protokollförare
 
Flottiljchefens yttrande och beslut: Flygplanets förare eller spanare kan, med hänsyn till vid tiden för haveriet å Gotland rådande ytterst dåliga siktförhållanden, icke anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas. Protokollet överlämnas till CFV för granskning.
Hägernäs den 20/10 1937.
Herman Sundin
Flottiljchef

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig