Föregående sida

Haveri i Karlskrona 10/3 1939. Flygföraren Visbybo. S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Regnr: 478

S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås. Registreringsnummer: 478. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.

Haveri den 10/3 1939 vid Karlskrona. Kasserad den 27/5 1939. Gångtid 468:35 tim. Antal flygningar 686 st.
Besättningen flygförare G K Andersson skadad, flygspanare löjtnant Curt H C Arnesén och passagerare redaktören vid Blekinge läns tidning Stig Ekeram omkom.(Foto från www.flyghistoria.org)

   
   

Utdrag ur haverikommissionens rapport:
Befälsförhållanden och fpl:s uppgift.
I Fpl 478 deltog den 10/3 i luftskyddsövning med mörkläggning i Karlskrona. Fpl tillhörde en grupp fpl ur F 2, som ställts till befälhavande amiralens, Sydkusten marindistrikt förfogande för deltagande i ovannämnda övning.
Chef för flyggruppen var löjtnanten vid Flygvapnet S. F. Rydström, vilken vid tillfället ifråga tjänstgjorde som trafikledare.
Chef i det havererade fpl var löjt. vid Kungliga Flottan C. H. C. Arnesen, vilken icke var flygutbildad. Planet fördes av furiren 54/F 2 K. G. Andersson.
Som passagerare medföljde efter vederbörligt tillstånd redaktören vid Blekinge Läns Tidning, Stig Ekeram. FpI hade till uppgift att kontrollera mörkläggningen inom det överflugna området, varvid särskilt skulle observeras dels på vilken höjd och på vilka avstånd södra inloppets fyrar kunna siktas, och dels huruvida fyrarna avsevärt underlätta orientering mot Karlskrona. Dessutom skulle anfall utföras mot vintereskadern. Landning skulle äga rum kl. 21.16.
 
II Anordningar å flygplatsen.
Omkring 100 m sydost sjöflygstationen var landningsbelysningens lovartsboj förankrad. Omkring 75 m åt lä från lovartsbojen låg den andra bojen och 75 m från denna den tredje bojen. Vindriktningen var
ungefärlig ”Nord”.
Omkring 200 m sydost den sydligaste lysbojen låg pansarskeppet Gustaf V förankrad samt omkring 300 m sydost om Gustaf V pansarskeppet Drottning Victoria.
Trafikledarens plats var framför expeditionsbyggnaden vid sjöflygstationen å Stumholmen, varifrån han medelst ljussignaler kund ingripa i landningsmanövern.
Å flygplatsen fanns följande belysning:
a) Varningsljusen å radiomasterna vid sjöflygstationen, som skulle tändas då flygplan närmade sig för landning.
b) Ankarljus å psk Gustaf V bestående av en ankarlanterna för om masten i höjd med bryggan och ett extra ljus å flaggspelet, hissad till 2/3 höjd.
c) Ankarljus å psk Drottning Victoria, som dessutom förde göslanterna, vilken särskilt tänts för att varna ingående jagare.
d) Lanterna vid slätpricken nordost Smörasken placerad i en vid pricken förtöjd jolle och markerade slätprickens läge.
Ljus å radiomasterna visade rött sken, övriga ljus vitt sken. Ankarlanternan å psk Gustaf V var så upphängd att den för ett på låg höjd söderifrån mot pansarskeppet kommande fpl skymdes av masten.
Avskärmningen var 26 grader.
Vädret var inom området gott, men mörkret så djupt att landkonturer och fartyg icke från låg höjd kunde urskiljas från luften. Landningsplatsen tjänstgjorde även som startplats.
 
III Händelsförloppet vid haveriet.
Vi fpl start hade vinden några graders dragning åt ost så att lysbojarnas enslinje gick över slätpricken vid Smörasken. Under flygningen hade vindkantring ägt rum åt vänster, så att vid landningsmanövern enslinjen gick över slätpricken nord Getskär. Lysbojarna hade sannolikt snabbare följt denna vindkantring än psk Gustaf V. Det vill därför synas som om vid haveriet landningszonens bredd minskats till omkring 50 m. Denna bredd på landningszonen ansåg trafikledaren för sin del tillfyllest.
Efter fullgjort uppdrag kom flygplanet på anbefalld tid in över Karlskrona. Föraren blev bländad av en strålkastare, som omedelbart släcktes, sedan överenskommen signal med signalpistol avgivits från fpl.
Under höjdminskning gick fpl på sydlig kurs ned till Aspö, verkställde därifrån inflygning mot landningsplatsen, och utförde över denna ett vänstervarv i syfte att företaga landning å rak bana sydifrån.
Flyghöjden under detta vänstervarv torde icke hava överskridit 100 m. Flygplanet passerade därvid nära psk Gustaf V, enligt uppgift täckte vänstervinge Gustaf V:s akterdäck, varefter fpl passerade över landningsljusens lovartsboj.
Föraren har uppgivit, att han under denna sväng sett tre ljus som han trott härröra från psk Gustaf V. I själva verket var det emellertid varit psk Drottning Victorias ljus. Föraren synes däremot i verkligheten icke hava observerat Gustaf V:s ljus, vilka sannolikt skymts av fpl:s vinge.
Föraren har vidare uppgivit att han sedan han gått in på rakbana söder ifrån för landning, icke iakttagit andra ljus än landningsbelysningens lysbojar, som han anser sig hava haft. i enslinje. Förarens avsikter har varit att flyga rakt mot lysbojarna för att strax före landningen genom vingglidning åt höger landa till
höger om desamma.
Spanaren, som stod upp i fpl och var i talrörsbindelse med föraren hade bättre observationsmöjligheter än föraren. Under flygningen på rakbana anmodade spanaren föraren ett par gånger att svänga mera åt vänster för att undgå en prick (sannolikt torde det hava varit akterlanterna på psk Gustaf V som spanaren tagit för den belysta slätpricken vid Smörasken.
Enligt uppgift från Serg. Littiäinen, som befann sig i en motorbåt vid lovartsbojen, var även kursen å rakbanan att börja med mera västlig. Sergeant L. hade ett slag den uppfattningen, att föraren avsåg att landa till vänster om lysbojarna. Plötsligt ändrades emellertid kursen åt höger, varigenom flygriktningen kom att bliva mot pansarskeppet Gustaf V.
Den av L. uppgivna kursändringen har sannolikt utförts, när spanaren ansåg, att fpl skulle gå fritt för den med belysning utmärkta pricken, och yttrat: "Nu går det bra". Föraren påbörjade då sin vinggIidning.
Sammanstötningen med tripodmasten skedde under fpl plané före landningen.
 
Slutligt utlåtande.
Haveriet har förorsakats därav, att pansarskeppet Gustaf V kommit i fpl landningszon och att pansarskeppet icke upptäckts från fpl.
Anledningen till att pansarskeppet Gustaf V kommit i landningszonen är, att vindkantring under flygningen. På grund av att landningsbelysningens lysbojar snabbar än pansarskeppet Gustaf V följt denna. Vindkantring har bredden på området mellan fartyget och en linje genom lysbojarna minskats. Trafikledaren har för sin del ansett, att bredden av detta område även efter vindkantringen, då densamma endast uppgick till omkring 50 m, varit betryggande. Haverikommissionen kan icke dela denna uppfattning.
Orsaken till att pansarskeppet Gustaf V icke upptäckts från fpl är, att fartyget med undantag för ankarljusen varit mörklagt. Ankarljuset för om masten har varit så avskärmat att det icke kunnat ses av besättningen på det söderifrån kommande fpl. Härtill kommer, att spanaren sannolikt förväxlat pansarskeppet Gustaf V:s aktra ljus med å pricken vid Getskär befintlig lanterna.
Huruvida det förhållandet, att flygplanets besättning blivit bländad av strålkastare, kan hava inverkat på observationsmöjligheterna under landningsmanövern undandrager sig kommissionens bedömande.
Efter vad kommissionen kan finna, hava gällande belysningsföreskrifter icke åsidosatts. Det synes emellertid önskvärt, att en revidering kommer till stånd av OSF bestämmelser rörande anordningar å sjöflygplatser vid flygning i mörker.
Landningsplatsen har förlagts så när flygstationen som möjligt, enär trafikledaren ansett, att riskerna vid inkörning efter landning med hänsyn till prickar och fartyg varit alltför stora, därest landningsplatsen förlagts längre ut på redden. Kommissionen håller emellertid före, att dessa risker måste anses mindre än de, som uppstått, då landningsplatsen under föreliggande förhållanden valts nära flygstationen.
Stockholm den 20 april 1939.
 

Vid av kommissionen företagen besiktning å Gustaf V antecknades följande: Fpl hade träffat Gustaf V:s tripodmast å det ställe omedelbart under märsen, där de båda sidomasterna löpa samman med mittenmasten. I sidomasterna. hade uppstått ungefär lika djupa spår. I styrbordsmasten var dock bucklan något längre än i babordsmasten. Förstävarna å fpl båda flottörer hade stött emot var sin strålkastare å Gustaf V. Dessa hade varit uppställda på. bryggan, en på vardera sidan om tripodmasten. Vänstra flottören hade träffat babords strålkastare ungefär mitt i spegeln och den högra flottören foten på styrbords strålkastare. Efter kollisionen hade fpl stjärt sjunkit ned, varvid fpl blivit hängande i lodrätt läge med flottörerna på räcket till flaggens brygga.
 
Löjtnant von Arbin.
Då fpl törnade emot masten på Gustaf V, sprang v. A. som befann sig i gunrummet, omedelbart upp på översta bryggan och gav order, att fpl skulle surras fast. Med en säkerhetslina om livet klättrade han därefter ned till fpl i vilken han endast sett föraren, som var sanslös. Denne återfick därvid medvetandet och frågade, var han befann sig. Upprepade gånger frågade han även efter spanaren. På fråga av v. A. lämnade han uppgift om vilka, som voro med i planet. v. A. lade en sladd om förarens kropp, varvid föraren hjälpte till, samt lyckades därefter taga denna ur planet
och föra ned honom på däck. Då v. A. fick veta, att man icke funnit spanaren och passageraren, gick v.A. tillsammans med en furir vid flygvapnet, som kommit ombord, upp till fpl. De skuro upp duken på fpl kropp och funna de båda kvarvarande ligg a på durkskottet i fplkroppens bakre del.
De befunnas redan vara döda. Bensin och olja flöt ymnigt från fpl under hela tiden räddningsarbetet pågick, varigenom detta avsevärt försvårades.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig