Föregående sida

Två plan kolliderade. Det ena störtade nära Hangvars kyrka. Hela besättningen på sex man omkommen 30/7 1940

Furir Erik Jönsson

Två bombplan B 3 från F 1 kolliderar i dåligt väder på låg höjd varvid det ena planet störtade. Det slog ner straxt intill Hangvars kyrka, alla sex som ingick i besättningen omkom. Det andra planet lyckades landa på Bungefältet där de båda förarna fänrik Åke Sundqvist och sergeant Gösta Magnusson senare erhöll Stockholms-Tidningens bragdmedalj.

 

Flygplan 1. B 3A Junkers Ju 86K-4. Tillverkningsnummer: 0860425. Flygvapennummer:166. Godkänd: 15/7 1938. F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Märkning m/40: 1-12. Motorer: Bristol Mercury My III (licensbyggd av Nohab [Nydqvist & Holm AB]). Motornummer: 322, 344. Haveri: 30/7 1940 i Hangvar. Kasserad: 11/10 1940.

De omkomna:

Sergeant Bertil Vilhelm Sjöblom

Furir Erik Jönsson

Värnpliktige Bertil Gunnar Ewenberg,

Värnpliktige Bernhard Eric Sigurd Siegfrids

Reservofficersaspirant Johan Magnus Andersson

Reservofficersaspirant Karl Lennart Sergej Johansson

 

Flygplan 2. B 3A Junkers Ju 86 K-4. Tillverkningsnummer: 0860371. Flygvapennummer:148. Godkänd: 11/4 1938. F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Märkning m/40: 1-5, 1-7. Motorer: Bristol Mercury My XII (licensbyggd av Nohab [Nydqvist & Holm AB]). Motornummer: 424, 425.

Besättning:

Flygförare ff fänrik Åke Nikolaus Sundqvist

Reservflygförare resff sergeant Gösta Magnusson

Flygspanare fs 1 aspirant Karl Georg Styrbjörn Ceve Sevesson

Flygspanare fs 2 aspirant Haraldsson

Flygsignalist fsig furir Tuve Rikard Embe

Flygskytt fsk furir Werner

 
 

Nedslagsplatsen enligt ritning

 
 

Upprättade handlingar angående haveriet

 

Haveri med fpl typ B 3

n:ris 148 och 166 30/7

1940.                                                       

 

1. bilaga.

Beslut.

 

Haveriet har icke orsakats av olämpligt planerade eller icke tillfredsställandeförberedda övningar.

Haveriet har icke uppkommit på grund av material- eller konstruktionsfel.

Haveriet har icke uppkommit genom bristande eller felaktig översyn och omvårdnad av materielen.

Haveriet synes hava orsakats av, att fpl nr 3 i grp (B 3 nr 166) under samlingsmanövern kommit att framföras i riktning mot fpl nr 2 i grp (B 3 nr 148) plats, vilket resulterat i kollision mellan dessa båda fpl. Skälet till att så blivit fallet har icke med säkerhet kunnat utredas, men det synes sannolikt, att sikten beskurits för ff i fpl nr 3 (166) genom dels smärre, nedhängande molnslöjor, dels även möjligen förskärmningsgardinerna i förarrummet. Härigenom har samlingsmanövern, som redan i och för sig var relativt svår (ledarfpl och övriga fpl på mötande kurser) kunnat ytterligare försvåras.

Möjligheterna att ändra konstruktionen av förskärmningsgardinerna så att dessa, i fråndraget tillstånd, icke kunna försämra sikten från förarrummet, komma att undersökas genom FF försorg.

Haveriet skall icke bliva föremål för handläggning vid krigsdomstol.

Detta beslut meddelas C F 1. Haverikommissionens rapport bifogas.

                                                                                      

Stockholm den 6 november 1940.

T. Friis

Chef för flygvapnet.

/
B. G. Nordenskiöld

 

 

 

KUNGL. VÄSTMANLANDS FLYGFLOTTILJ                           Flygvapnet

                          DEPÅ                                                                   inkom den 31/7 1940

                          Avd. I                                                                   N:r Hav 18

                          Nr 519                       

Till chefen för flygvapnet.

Jml OSF kap IX, § 1 får jag härmed vördsamt anmäla, att vid samling i grp över Gotland den 30/7 omkr kl 1015 två fpl B 3 kolliderat, varvid det ena fpl totalhavererade och samtliga ombordvarande omkommo; det andra fpl skadades delvis vid kollisionen samt under landningen vid Fårösund. Närmare underrättelser om olyckans förlopp saknas.

De omkomna äro:

sergeant Bertil Vilhelm Sjöblom

furir 120/F 1 Erik Gustaf Charles Jönsson

furir 2540 45/38 Bertil Gunnar Ewenborg

furir 653 45/38 Bernhard Erik Sigfrid Siegfrids.

resoffasp, vpl k 408 24/39 Johan Magnus Andersson

resoffasp, vpl k 225 47/38 Karl Lennart Serge Johansson.

                     

I depåchefens frånvaro:
I. …
Major.
/Gösta …

 

 

 

Flygvapnet

Inkom den 7/10 1940

N:r Hav 18:1

 

Protokoll, hållet vid sammanträden med Flygvapnets haverikommission nedannämnda dagar.

 

Ledamöter:   Överstelöjtnanten Sundin, ordförande,

                     kaptenen Bergman,

                     löjtnanten Gunnarsson samt

                     extra emanuensen Pettersson, sekreterare.

 

Den 1 augusti 1940.

Efter muntlig order den 1 augusti 1940 avreste samma dag Flygvapnets haverikommission, med undantag för löjtnanten Gunnarsson, till Kungl. Västmanlands flygflottilj för att därstädes påbörja undersökning med anledning av den 30 juli 1940 till följd av sammanstötning i luften mellan fpl typ B 3, n:ris 148 och 166, med nämnda fpl inträffade haverier vid respektive Fårösunds flygplats och en plats belägen 1800 m NNO Hangvars kyrka, varvid den till sex man uppgående besättningen i det senare fpl omkommit.

De omkomna voro:

Sergeanten Bertil Vilhelm Sjöblom, född den 12 februari 1912,

furiren Erik Gustaf Charles Jönsson, född den 28 augusti 1911,

vpl furiren 2540 45/38 Bertil Gunnar Ewenborg, född den 10 november 1916,

vpl furiren 653 45/38 Eric Sigurd Siegfrids, född den 27 september 1918,

reservofficersaspiranten 408 24/39 Johan Magnus Andersson, född den 14 maj 1919,

reservofficersaspiranten 225 47/38 Karl Lennart Serge Johansson, född den 7 januari 1918.

 

I närvaro av chefen för Kungl. Västmanlands flygflottilj, översten Ljungdahl, påbörjades sammanträdet kl 1530 i flottiljens kanslihus.

Sedan översten Ljungdahl upplyst att han för den flygning, varunder haveriet inträffat, icke meddelat några särskilda bestämmelser eller anvisningar avhördes divisionschefen, kaptenen Lindholm, som anförde följande.

Den övning, varunder haveriet inträffat, hade deltagit en grupp om tre fpl typ B 3, n:ris 8, 5 (148) och 12 (166) i gruppen benämnda respektive n:ris 1, 2 och 3 (med vilka senare n:ris fpl betecknas i detta protokoll). Såsom bemanning i fpl hade medföljt enligt dagsprogram den 30 juli 1940 (bil 1 och 2) ur 1. divisionen beordrad personal.

Övningen, vilken utgör ett led i den grundläggande flygslagsutbildningen för i besättningen ingående personal utom flygförare och säkerhetsförare, avsåg navigeringsövning till Fårösund, sluten instrumentflygning, bombfällning m. m. Den skulle verkställas enligt följande, av kaptenen Lindholm till kommissionen ingivna skriftliga order:

1. Plan för navigeringsflygning till Fårösund, blindflygning, bombfällning m. m.

Flygningen utföres av tre fpl. Flygvägar:

Fpl 1. Västerås-Norrköping-Fårösund, flyghöjd 4000 m.

Fpl 2. Västerås-Norrköping-Fårösund, flyghöjd 3800 m.                      Inflygning på

Fpl 3. Västerås-Trosa-Fårösund, flyghöjd 3600 m.                                500 m.

Återsamling kl 1015 10 km syd Halls kyrka, flyghöjd 500 m. Anfall mot Fårösunds flygfält. Efter anfallet upplösning.
Fpl 1. Kl 1115. Norrköping.
Fpl 2. Kl 1125. Norrköping.

Fpl 3. Kl 1135. Norrköping.

Återflygning till Västerås, flyghöjd 1500 m. Bombfällning vid bombmålet.

För flygningen i övrigt gäller:
Föraren sluten instrumentflygning utom vid bombanfallen.

 

Vid flygningen Norrköping-Västerås navigerar föraren med hjälp av pejlningar och begär motor och plats i Västerås.

Spanaren bestämmer tidpunkten för start med hänsyn till anbefalld träffpunktssamling och sitter i bombrummet under flygningen Västerås-samlingspunkten syd Halls kyrka, varifrån navigering sker. Resten av flygningen å spanarplatsen. Spanaren får icke ingripa i flygningen under flygningen Norrköping-Västerås.

Skytten detaljorienterar och angiver å utdelad tablå position och beräknad färdhastighet var 50 km. Spaning för undvikande av kollision.

Säkerhetsföraren inför å tablå erhållna pejlvärden och besättningens åtgärder samt övriga ev anm för att efter flygningen kunna redogöra för begångna felaktigheter.

Bestämmelser för bombanfallen bifogas.
2.  Bestämmelser för bombfällning under flygning den 29/7 1940 (bil 3) fastställd att gälla även för dagens övning.

Vidare ingav kaptenen Lindholm:
3.  Dessa flygtidsuppgifter för flygförare och säkerhetsförare i fpl n:ris1, 2 och 3:

 

Flygtidsuppgift.

 

Namn

 

B 3

 

Totalt

 Fänrik Personne

 Fänrik Sundquist
 Fanj. Öhrstedt
 Serg. Magnusson
 Serg. Sjöblom
 Furir Jönsson

489 t. 45 min.
465 t. 35 min.
404 t. 35 min.
556 t. 55 min.
334 t.    -
199 t. 10 min.

 

833 t. 25 min.
712 t. 10 min.
1094 t. 4 min.
1318 t. 35 min.
698 t 40 min.
362 t. 25 min.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta sammanhang framhöll kaptenen Lindholm. Att han ansåg att i övningen deltagande

flygförare och säkerhetsförare voro erfarna flygare samt att de ägde mer än normalt goda färdigheter i flygning med fpl typ B 3. Övrig personal samt medföljt fpl voro elever i olika utbildningsgrenar.

 

 

 

4. Dessa uppgifter angående data för fpl och motorer:

 

Fpl nr 148 (5).

Motor nr Vänster 424

My XII

Höger 425

 

Prop. nr  Vänster 20062

Höger 20041

 

Ant. flygn.                          Total gångtid fpl.                                     Motorer.

  506                                      456t 20’                                            195t 50’

 

Gångtid efter senaste 50t tillsyn:              35t 00’

Gångtid efter senaste 250t tillsyn:            195t 50’        

 

Fpl nr 166 (12).

Motor nr Vänster 344

My III

Höger 322

 

Prop. nr  Vänster 20060

Höger 20064

 

Ant. flygn.                          Total gångtid fpl.                                     Motorer.

   342                                       249t 30’                                            45t 10’

 

Gångtid efter senaste 50t tillsyn:              35t 00’

Gångtid efter senaste 250t tillsyn:            45t 10’

 

5. Två protokoll förda vid veckobesiktning den 26 juli
./2      1940 av fpl n:ris 2 och 3 (bil 4 och 5);

./1      6. Väderleksprognos (bil 6);

./1      7. Flygväderleksprognos (bil 7);

./1      8. Väderlekskarta (bil 8);

9. Dessa sammanställningar, återgivande skriftliga rapporter angivna av fpl n:ris 1 och 2 vid här ifrågavarande övning medföljande personal:
a)   Rapport

över iakttagelser från fpl nr 1 (ledarplanet) vid inträffat haveri den 30/7 1940.

 

Besättning: ff  fänrik Personne

sf fanjunkare Öhrstedt

fs asp Ericstam

fs asp Andersson

fsig furir 107 Eriksson

fsk vpl furir Svedlund.

 

Fänrik Personne berättade i huvudsak följande:

att, efter inflygning över Stenkyrkehuk styrde fpl nr 1 mot angiven samlingsplats 10 km S Hall k:a. Höjd 400 – 500 m,

att, vid passerandet av Hangvar iakttogs de två andra fpl liggande i kolonn under vänstersväng. Avståndet mellan fpl omkring 500 m. Avståndet till ledarplanet omkring 600 m,

att under samlingen ett fpl gjorde en kraftig stigning under vänstersväng,

att fpl nr 1 började en svag vänstersväng på grund av övriga fpl bedömdes vara långt efter ledarfpl,

att sedan ledarfpl svängt 120º - 140º ett fpl iakttogs dyka ned mot marken, kollidera med densamma samt fatta eld,

att molntäcket vid samlingsplatsen icke var slutet utan gluggar förefunnos här och var samt att ledarfpl framfördes 50 – 100 m under detsamma.

 

Fanjunkare Öhrstedt berättade i huvudsak följande:

att, efter inflygning över Stenkyrkehuk styrde fpl nr 1 mot angiven samlingsplats, 10 km söder Hall k:a, ungefärlig kurs 30º. Höjd 400 – 500 m,

att vid passerandet av Hangvar iakttogs de två övriga fpl över Hall kyrka styrande en kurs av omkring 120º och å samma höjd som fpl nr 1,

att luckan mellan fpl nr 1 och de mötande fpl uppskattades till omkring 500 m,

att de mötande fpl lågo i kolonn eller smal höger flank,

att fpl, då de passerat fpl nr 1, gjorde kraftiga svängar åt vänster, varvid samtidigt det ena fpl steg, vilket, kunde icke avgöras,

att fpl nr 1 därefter gjorde svag vänstersväng, härvid iakttogs ett föremål falla mot marken från något av de övriga fpl,

att jag därefter icke iakttog något förrän i det ögonblick ett fpl fattade eld på marken.

 

Asp Ericstam berättade i huvudsak följande:

att han icke observerade någonting förrän i det ögonblick ett fpl slog i marken och fattade eld.

  

Asp Andersson var placerad i bombrummet och kunde därför icke göra några iakttagelser.

 

Furir Eriksson berättade i huvudsak följande:

att han icke observerat något förrän fpl låg brinnande på marken.

 

Furir Svedlund berättade i huvudsak följande:

att vid svängen i samlingsrörelsen försvann det ena fpl i moln,

att när bägge fpl svängt 180º och bägge blevo synliga, flög en bit ur vardera flygplanet iväg. En större bit ur det vänstra fpl från ledarfpl sett, som låg lägre än 3:an, (”?” handskrivet i marginalen).

att det vänstra fpl strax efter detta gjorde en svagare dykning med sväng, vilket avslutades i spin.

 

b) Rapport

över iakttagelser vid kollision och haveri med fpl nr 2 den 30/7 1940.

Besättning:                      

ff  fänrik Sundquist

resff  sergeant Magnusson

fs 1  asp Sevesson

fs 2  asp Haraldsson

fsig  furir Embe

fsk  furir Werner

 

Fänrik Sundquist berättade i huvudsak följande:

att han efter inflygning över Stenkyrkehuk, där instrumentflygning avbröts, nådde samlingsplatsen 10 km syd hall k:a kl 1007,

att han började stigning till samlingshöjd 1500 m men ansåg att samling skulle komma att ske under solen, varför stigningen avbröts på 1000 m höjd,

att han efter plané till 400-500 m höjd (under molnen) upptäckte fpl nr 3 på ungefär 600 m avstånd i vänstersväng över samlingsplatsen,

att fpl nr 1 omkring kl 1015 av fsk rapporterades komma och ff uppfattade målangivningen,

att fpl nr 1 gick på rakbana Stenkyrkehuk – samlingsplatsen,

att han, då fpl nr befann sig i ungefär 300º på c:a 600 m lucka, såg fpl nr 3 påbörja samling genom vänstersväng,

att alla tre fpl då befunno sig på samma höjd,

att han för att ansluta som tvåa i gruppen började stigning och fortsatte under stigande sväng åt vänster,

att då stigningen påbörjades fpl nr 3 förlorades ur sikte,

att han under stigning och sväng såg fpl nr 1 och bedömde höjdskillnaden till minst 50 m,

att han såg fpl nr 1 i riktning c:a 330º på ungefär 500 m lucka och då låg på ungefär samma kurs som fpl nr 1,

att han då började plana ut sväng och stigning men i samma ögonblick flög in i en molnslöja,

att han flög in i molnslöjan under ett par sekunder,

att kollisionen inträffade i molnslöjan,

att fpl nr 3 ej syntes i kollisionsögonblicket,

att han omedelbart efter kollisionen flög ut ur molnslöjan,

att han omedelbart efter kollisionen kände kraftiga skakningar i fpl och efter någon sekund såg vänstra yttre skevningsrodret fladdra bort,

att han ej såg fpl nr 3,

att han, då han kom ur molnslöjan, såg fpl nr 1 i ungefär 300º på c:a 600 m lucka,

att han beslöt att landa i Fårösund,

att han vid framkomsten till Fårösund gjorde tre ansättningar för landning för att prova ut  den lägsta möjliga hastigheten för landning,

att vänstra vingen var svår att hålla uppe vid hastighet under 170 km/tim,

att vid landningen hjulen sattes i marken med en hastighet av c:a 160 km/tim,

att landningen skedde framför det märke, som var utlagt,

att han, så fort fpl stjärt var i marken, bromsade kraftigast möjligt,

att han svängde svagt åt vänster,

att han rullade ut utanför landningsbanan,

att han vid slutet av utrullningen kände högra delen av fpl kraftigt stiga och omedelbart därefter sjunka,

att högra landningsstället vek sig bakåt och fpl  stannade med höger vingspets i marken.

 

Fsk, furir Werner, berättade:

att han, sedan fpl 2 svängt c:a 2 varv över samlingsplatsen, upptäckt fpl nr 1 komma söderifrån på c:a 4 km avstånd och meddelat detta till föraren, vilken ungefär samtidigt upptäckt detsamma,

att fpl nr 3 under anslutningen till ledarfpl c:a i min innan olyckstillfället befunnit sig 200 – 300 m bakom och något till höger om fpl nr 2 och c:a  50 m under (svårt att se fpl under svängen),

att han strax innan fpl nr 2 gick in i molnet följt planets skugga på marken, och då han just då inte såg fpl nr 3 sökt upptäcka dettas skugga, dock utan reslutat,

att han sedan fpl nr 2 gått in i molnet c:a 3 sekunder kände en stöt i planet och samtidigt såg vänstervingens yttre skevningsroderhalva rivas loss och ligga och slå på vingens översida c.a 6 sekunder, varefter den blåste bort,

att han vid olyckstillfället i molnet icke såg till fpl nr 3 och ej heller efter olyckstillfället.

 

Furir Embe berättade i huvudsak följande:

att han på grund av att tornet var inne ej observerat något förrän kollisionen inträffade.

 

Spanaren, aspirant Sevesson, berättade:

att eget fpl före kollisionen gick i moln omkring 2 sek,

att han omedelbart efter kollisionen såg fpl nr 3 gå snett framåt vänster i planflyktsläge,

att han efter ytterligare 4 – 5 sek såg fpl nr 3 i svag dykning med kraftig skevning åt höger.

 

Spanaren, aspirant Haraldsson, berättade i huvudsak följande:

att han satt i bombrummet och ingenting såg,

att skakningen, som uppstod vid kollisionen, var märkbar på denna plats,

att han hörde något, som slog mot en av vingarna under en tid av c:a 5 sek.

 

c) Sergeant Magnusson anförde i huvudsak följande:

att Magnusson tjänstgjort som säkerhetsförare under instrumentflygning till Stenkyrkehuk, där instrumentflygningen avslutades, varefter öppen flygning skedde till samlingsplatsen 10 km söder Hall k:a,

att fpl anlände till samlingsplatsen kl 1007, på flyghöjd 500 m,

att stigning därefter företogs till anbefallda samlingshöjden 1500 m,

att, när fpl kommit till c:a 1000 m, jag ansåg, att samlingen skulle komma att ske under molnen, enär molntäcket var alltför sammanhängande,

att jag delgav fänrik Sundquist denna min uppfattning,

att Sundquist hade samma uppfattning och därför gick ned i en större molnglugg och lade sig i svag vänstersväng under molnen på c:a 500 m,

att jag under c:a i minuts sväng runt samlingsplatsen upptäckte ett fpl, som även låg i vänstersväng därstädes,

att Sundquist ungefär samtidigt svängde vänster och lade sig bakom detta fpl på c:a 600 m avstånd,

att jag tillsagt fsk att hava uppsikt efter ledarfpl,

att jag själv ej iakttagit ledarfpl,

att fpl framför oss svängt in åt vänster så som för ingång i grp,

att vårt fpl därefter under fortsatt svag vänstersväng stigit,

att strax därpå en kraftig detonation iakttogs u fpl,

att denna detonation omedelbart följdes av kraftiga skakningar,

att min första instinkt sade mig, att vänster motor lossat,

att jag förflyttade mig från reservförarplats till bombrum och förberedde besättningen att hoppa,

att skakningarna, som fortgått c:a 8 – 10 sek, upphörde fullt,

att jag omedelbart förflyttade mig till reservförarplatsen,

att jag där iakttog att fpl var manöverbart men att vänster skevningsroder saknades,    
att jag då konfererat med fänrik Sundquist om landningsplats,

att jag frågat fänrik Sundquist, om jag skulle flyga,

att fänrik Sundquist själv önskade flyga,

att kursen ställdes mot Fårösund,

att jag själv därunder prövat flygplanets manöverförmåga genom att sätta i dubbelkommandospaken,

att jag därefter åter tagit bort densamma,

att vi beslöto, att systematisk prova oss fram till lägsta möjliga landningsfart,

att vi gjorde ett första försök att landa med 190 – 200 km fart men avbröto detta som varande omöjligt,

att vi gjorde ett andra försök med något lägre fart c:a 180 km med halvt uttagna vingklaffar, även detta omöjligt,

att vi gjorde ett tredje försök och därvid använde mer motorkraft med lägre inflygningshöjd samt nästan fullt uttagna vingklaffar, även detta misslyckades,

att vi därefter gjorde ett fjärde försök med låg höjd vid inflygningen samt kraftigt motorvarv men lägre fart c:a 160 – 170 km samt fullt nedfällda vingklaffar,

att detta försök resulterade i att fpl hjul togo mark c:a 100 m framför utlagt landningsmärke samt att fpl så fort stjärten kommit ned bromsades in kraftigt,

att jag såg att det ej skulle lyckas oss att stanna före banans slut,

att jag ropade åt Sundquist att släppa på höger broms för att gira vänster,

att giren också följde strax innan banan var slut,

att fpl fortsatte giren utanför banan in i stubbig mark,

att, när farten var så gott som slut, fpl sjönk ned på höger hjul och höger vinge,

att ingen skada uppstod å besättningen.

 

Kommissionen avhörde därefter personalen i fpl nr 1. Samtliga vitsordade sina härovan under a) intagna berättelser. Såsom tillägg och förtydligande till sina berättelser anförde följande personal vad här nedan finnes antecknat.

 

Fänrik Personne.

Personne, som under övningsflygningen den 30 juli varit gruppchef, hade icke anbefallt ändring eller tillägg till för övningen givna order. Anbefalld flyghöjd vid samlingsplatsen hade Personne uppfattat vara 500 meter, såsom i ordern angivits.

I det skede då samlingsmanövern börjat och Personne fört fpl nr 1 in mot beordrad samlingsplats, vilken han bedömt ligga ungefär mitt emellan Hangvar och Halls kyrka, hade han tydligt iakttagit fpl n:ris 2 och 3 framförda på höjd väl under molnen. Härvid hade han icke avläst egen flyghöjd å höjdmätaren, men uppskattat densamma vara 50 -100 meter under det på minst 500 meters höjd liggande molntäcket. Jämväl därefter hade han haft sin uppmärksamhet riktad på de båda fpl, vilka fortfarande legat väl under molnen.

Till följd av att han verkställt vänstersväng för att bereda efterföljande fpl tillfälle att å kortare tid intaga sina platser vid anslutningen till ledarfpl, hade han förlorat dem ur sikte och först efter det sammanstötningen timat ånyo fått syn på ett av fpl, vilket störtat mot marken. Personne vore av den uppfattningen, att hela samlingsmanövern intill sammanstötningen utförts under molntäcket.

Molnsituationen under samlingsmanövern hade varit cumulus med bedömd molnkvalitet 5/10 – 7/10.

  

Fanjunkaren Öhrstedt.

Öhrstedt hade icke bevittnat sammanstötningen mellan de båda fpl. Före sammanstötningen hade han, emedan sikten varit god, tydligt iakttagit de båda fpl, vilka framförts på höjd väl undermolnen.

Molnhöjden under samlingsmanövern uppskattade Öhrstedt till ungefär 600 meter och molnkvaliteten till cirka 5/10.

 

Furir Svedlund.

Svedlund hade varseblivit att efter det samtliga fpl i gruppen till en början framförts väl under molntäcket ett av de båda övriga fpl försvunnit in i moln. Ungefär samtidigt hade Svedlund förlorat även det andra fpl ur sikte och därefter ånyo fått syn på de båda fpl först efter det sammanstötningen inträffat. Det hade förefallit som om föraren i det störtade fpl gjort försök att taga upp fpl under störtningen.

Svedlund ansåg att det vid tiden för återsamlingen i det närmaste varit helmulet och att molntäckets undersida varit ojämn.

Kommissionen avhörde härefter besättningen i fpl nr 2 med undantag av sergeanten Magnusson, som haft förhinder att inställa sig. Samtliga vitsordade sina härovan under b) intagna berättelser. Såsom tillägg och förtydliganden till sina berättelser anförde följande personal vad här nedan finnes antecknat.

 

Fänrik Sundquist.

Reservföraren, sergeanten Magnusson och Sundquist hade båda felaktigt uppfattat anbefalld samlingshöjd vara 1500 meter, vilken missuppfattning möjligen berott på felläsning av ordern.

Före samlingen hade Sundquist i en molnglugg börjat stigningen till 1500 meter. Då han stigit till 1000 meters höjd hade han fått den uppfattningen, att molntätheten nödvändiggjorde, att återsamlingen skedde under molnen, varför han i god tid före anbefalld samlingstid planerat ned i en molnglugg till flyghöjd väl under molnen.

Samtliga fpl hade under början av samlingsmanövern befunnit sig väl under molnen, utan någon som helst känning med desamma. Sundquist kunde icke erinra sig hur nära molntäcket han kommit, då han i vänstersväng stigit för att intaga sin plats vid anslutningen till ledarfpl.

Inflygningen i molnslöjan med fpl nr 2 hade kommit som en fullständig överraskning för Sundquist. Från det han påbörjat stigningen under vänstersväng hade han icke haft känning med fpl nr 3 och icke heller av sin besättning blivit orienterad varest det befunnit sig.

Omedelbart innan fpl nr 2 gått in i molnslöjan hade Sundquist sett ledarfpl och därvid uppfattat att eget fpl legat väl över och snett bakåt till höger om ledarfpl.

Enligt Sundquists uppfattning hade molnsituationen vid tiden för samlingsmanövern varit cumulus med molnkvalitet av ca 8/10.

 

Furir Werner.

I början av samlingsrörelsen hade samtliga fpl gått väl under molnen. Det moln fpl nr 2 kommit in i och vilket Werner upptäckt först cirka två sekunder före inflygningen i detsamma, hade varit ett mindre, enstaka moln, som legat under de övriga molnen. Molnet hade haft ungefär samma karaktär som i molntäcket ingående moln.

Werner hade, ehuru utan resultat, särskilt inriktat sig på att försöka upptäcka fpl nr 3, som han förlorat ur sikte ungefär en minut före sammanstötningen, då fpl nr 2 utfört stigning under vänstersväng. Vid tidpunkten för inflygningen i molnet hade Werner icke heller sett fpl nr 1.

  

Härefter anhöll kaptenen Lindholm att till vad han tidigare yttrat få tillägga följande.

Här (sic) ifrågavarande återsamling skulle vid en viss tidpunkt ske på viss höjd och plats. Enligt manöverreglementet § 19 skall det fpl, som efter återsamling bildar högerflygeln (ytterflygeln) hålla högre höjd och det fpl som bildar vänsterflygeln (innerflygeln) lägre höjd än ledarfpl. Av med besättningarna i fpl n:ris 1 och 2 hållna förhör har enligt Lindholms uppfattning framkommit, att fpl nr 2 haft högre höjd än ledarfpl samt att fpl nr 3 av någon anledning kommit upp i samma höjdläge som fpl nr 2.

 

Sedan kommissionen avslutat dagens förhör sökte kommissionen med ledning av härovan under punkt 9 intagna rapporter över besättningarnas iakttagelser och i anslutning till dessa hållna förhör rekonstruera händelseförloppet under återsamlingen intill sammanstötningen.

Härunder upprättades bifogade tre skisser, återgivande fpl sannolika lägen under tre skilda moment (bil 9 – 11).

 

 

 

Den 2 augusti 1940.

Ledamöter: samtliga med undantag av löjtnanten Gunnarsson.

Plats: Hässlö flygfält.

Sergeanten Magnusson inställde sig inför kommissionen och avhördes i anslutning till i kommissionens protokoll sid 9 mom c) intagna av Magnusson avgivna berättelse, vilken av honom vitsordades med följande tillägg och förtydliganden.

Anledningen till att Magnusson uppfattat flyghöjden för samlingen vara 1500 i stället för 500 meter hade varit, att vid likartad övning föregående dag den 29 juli anbefalld samlingshöjd varit 1500 meter.

När fpl nr 2 kl 1007 anlänt till samlingsplatsen hade sikten varit god, Fpl nr 2 hade, utan att tangera molnkanten, framförts på cirka 500 meters höjd. Närmare Halls kyrka hade molntäcket ökat så att den överstigit 5/10. Molntäcket hade bestått av stora cumulusmoln.

Fpl nr 2 stignig till 1000 meter hade skett i molnglugg samt med fri sikt. Sedan fpl åter gått ned till 500 meters höjd hade det på denna höjd väl under molnen framförts två varv runt samlingsplatsen. Magnusson hade därunder iakttagit fpl nr 3, vilken även legat väl under molnen.

Under den fortsatta samlingsmanövern hade någon större förändring i molnsituationen icke inträtt annat än att ett och annat cumulusmoln sänkt en slöja ned mot något lägre höjd.

Vid tidpunkten för samlingens början, vilken Magnusson funnit vara klockan 1013, hade Magnusson varit sysselsatt med rapportskrivning. Av denna anledning hade han icke sett själva anslutningsmanövern till ledarfpl och icke heller förmärkt at eget fpl gått in i molnslöjan.

I närvaro av kaptenen Lindholm och besättningarna i fpl n:ris 1 och 2 föredrogs härefter det av kommissionen grafiskt framställda rekonstruerade händelseförloppet.

 

I samband med föredragningen av det rekonstruerade händelseförloppet anfördes följande av här nedan angiven personal.

 

Furir Werner.

Werner uppgav på särskild fråga, att den av honom tidigare angivna tidsrymden från det ögonblick han sist iakttagit fpl nr 3 och till dess att sammanstötningen inträffat förmodligen varit kortare än en minut.

 

Furir Embe.

Embe hade ungefär 2 -3 minuter före sammanstötningen, då fpl n:ris 2 och 3 legat under sväng vid samlingsplatsen, hört fpl nr 3 med radio anropa fpl nr 1.

Därav drog Embe den slutsatsen, att besättningen i fpl nr 3 sett fpl nr 2 men icke fpl nr 1.

 

Fanjunkare Öhrstedt.

Öhrstedt vore av den uppfattningen, att besättningen i fpl nr 3 varit ensamt på platsen för samlingen. Eljest skulle fpl nr 3 enligt Öhrstedts åsikt icke varit i strid mot manöverreglementet framförts under stigning och gått in till höger om ledarfpl på fpl nr 2 plats.

På särskild fråga uppgav Öhrstedt, att därest han varit förare i fpl nr 3 skulle han icke under förhandenvarande omständigheter gått in på fpl nr 2 plats och framförallt noga iakttagit, att han icke kommit upp på högre höjd än ledarfpl.

 

Fänrik Personne.

Personne ville framhålla, att det vore tänkbart att gardinerna vid förarplatsen i fpl nr 3 varit otillfredsställande fastgjorda efter tidigare instrumentflygning och till följd därav blåst fram och beskurit sikten för föraren eller också distraherat föraren på annat sätt.

 

Kaptenen Lindholm, fanjunkaren Öhrstedt samt sergeanten Magnusson anförde med anledning av Personnes yttrande samstämmande.

Därest gardinerna icke äro väl fastsatta, då skjutfönstren på fpl högra sida öppnas, kunna gardinerna till följd av kraftiga undertryck (”sug”), som uppstår i förarrummet under flygning, bliva ett irritationsmoment för föraren. De ansågo att gardinernas konstruktion borde förbättras.

På särskild fråga uppgåvo samtliga, att de ansågo den av kommissionen gjorda grafiska framställningen av händelseförloppet under samlingsrörelsen vara riktiga i sina huvuddrag.

 

 

 

Kommissionen avreste klockan 1430 med fpl till Fårösunds flygfält för att företaga besiktning av fpl n:ris 2 och 3 samt anställa förhör med personer, som kunde tänkas hava gjort iakttagelser av betydelse för utredningen av de inträffade haverierna.

Vid kommissionens ankomst till Fårösund anslöt sig löjtnanten Gunnarsson till densamma och avgav muntlig rapport över av honom vid preliminär undersökning av fpl gjorda iakttagelser.

Kommissionen verkställde härefter besiktning av det å Fårösunds flygfält vid nödlandning havererade fpl nr 2 (nr 148) samt de vid flygfältet upplagda resterna efter det totalhavererade fpl nr 3 (nr 166).

 

Vid besiktningen framkom i huvudsak följande.

Fpl nr 2 hade förlorat vänster yttre skevningsroder. Å undersidan av fpl nr 2 vänstervinge och å översidan av fpl nr 3 högra vingspets förefunnos markerade repor i målning och plåtbeklädnad samt färgavlagringar. Särskilt tydligt framträdde gul och blå färg, som avsatt sig å översidan av fpl nr 3 högervinge. Dessa färgavlagringar härrörde med all sannolikhet från nationalitetsmärket å undersidan av fpl nr 2 vänstervinge.

Över vid besiktningen av de havererade fpl gjorda iakttagelser skulle löjtnanten Gunnarsson inkomma till kommissionen med skriftlig rapport jämte skisser.

 

Därefter begav sig kommissionen till den plats 1800 meter NNO Hangvar där fpl nr 3 störtat.

Sedan kommissionen konstaterat, att av spåren efter störtningen några som helst slutsatser av betydelse för utredningen icke kunde dragas, avhörde kommissionen nedannämnda, i trakten bosatta personer, vilka berättade följande.

 

Stenarbetaren Martin Johansson, Ålarve Hangvar.

Johansson hade befunnit sig vid ett mot norr vättande köksfönster i sin bostad, då han blivit varse två fpl. Det ena fpl hade utfört en skarp sväng och bakifrån sammanstött med det andra. Vid sammanstötningen hade Johansson hört en smäll. Huruvida det en höger- eller vänstersväng det ovannämnda fpl verkställt eller vilket fpl som sedermera störtat, kunde han icke uppgiva.

Johansson vore av den uppfattningen, att molnbildning icke förekommit å just den plats där sammanstötningen inträffat. Dock håller han för troligt, att fpl kunnat komma ut ur något moln omedelbart före sammanstötningen, ehuru han icke kan erinra sig om detta varit fallet.

 

Stenarbetaren Gustav Kahlbom, Tejnungs.

Kahlbom hade iakttagit tre fpl, som kommit på låg höjd i nordlig huvudriktning. Av fpl hade två framförts i en vid cirkel och det tredje, som haft skärande kurs i förhållande till de övriga, i svag sväng. Det sist liggande fpl hade härunder snett bakifrån vänster sammanstött med det näst sist liggande fpl.

Kahlbom, som i sammanstötningsögonblicket befunnit sig ungefär rakt under fpl hade tydligt kunnat se de på låg höjd varande fpl. De hade dock verkat ”mörka” och han hade icke förmått urskilja det ena fpl nationalitetsbeteckning. Ehuru molnbildningar förekommit, hade det icke förefallit som om fpl befunnit sig i molnslöja vid tidpunkten för sammanstötningen.

Efter det sammanstötningen inträffat hade Kahlbom iakttagit att två delar slitits loss från det främre fpl vänstra vinge och hängt kvar vid fpl. Det fpl, som strax därefter störtat, hade däremot synts vara helt då det befunnit sig i luften.

Kahlbom hade icke sett någon hoppa från fpl efter sammanstötningen och samtliga förolyckade hade återfunnits vid haveriplatsen.

 

Lantbrukaren Emil Stenberg, Tejnungs.

Stenberg hade befunnit sig utanför sin bostad, då han blivit varse två fpl, som på samma höjd och med cirka 50 m inbördes avstånd kommit på nordlig kurs. Sikten mot fpl hade varit god och Stenberg kunde påminna sig, att han tydligt sett fpl nummerbeteckningar. Det hade icke synts föreligga någon sammanstötningsrisk. Stenberg hade icke åsett sammanstötningen, emedan hans sikt mot fpl i detta moment varit skymd av några träd. Då han åter fått syn å fpl hade några losslitna fpldelar fallit från desamma. Det fpl, som störtat, hade han utan att ”singla” gått mot marken med låg högervinge.

Huru molnsituationen varit på den punkt där sammanstötningen inträffat kunde Stenberg icke angiva. Det hade emellertid förekommit spridda molnbildningar över trakten.

Kommissionen beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum på dag som ordföranden ägde bestämma.

 

 

 

Den 23 september 1940.

Ledamöter: Samtliga.

Plats: Hägernäs.

 

Kommissionen sammanträdde på kallelse av ordföranden.

Protokoll från föregående sammanträden justerades.

Löjtnanten Gunnarsson hade uppsatt denna rapport, den 17 augusti 1940.

 

”Rapport över materielundersökning vid inträffat haveri med fpl typ B 3 nr 148 och nr 166  
(resp nr 2 och nr 3 i gruppen) den 30/7 1940.

 

Undersökning företogs för utrönande av orsaken till inträffat haveri.

Vid undersökningen på platsen för nedslaget av B 3 nr 166, se bifogad skiss (bil 12) gjordes följande iakttagelser:
1. I ungefärlig rät riktning mot nedslagsplatsen förefanns:
a) På c:a 1000 m avstånd en vingfackla härrörande från B 3 nr 166.

b) På c:a 900 m avstånd yttersta delen av höger vingspets härrörande från B 3 nr 166.
c) På c:a 600 m avstånd yttre vänster skevningsroder tillhörande B 3 nr 166.
d) På c:a 100 m avstånd höger vingspets c:a 2,5 m lång och yttre högerskevningsroder tillhörande B 3 nr 148.
2. På nedslagsplatsen att vänster vinge och vänster landningshjul å B 3 nr 166 voro relativt väl bibehållna, och att fpl i övrigt var fullständigt krossat och förbränt, så att närmare undersökning betr tillståndet före kollisionen omöjliggjordes.
Vid undersökning av höger vingspets samt skevningsroderna konstaterades:

1. Att höger vingspets på översidan företedde markerade repor i målning och plåtbeklädnad samt färgavlagringar härrörande från undersidan av en vinge. 

Särskilt tydligt framträdande voro gul och blå färg från nationalitetsmärket, se bifogad skiss (bil 13).
2. Att brotten å främre och bakre vingbalkarna utvisade, att vingspetsen avbrutits i rikting nedåt.

3. Att skevningsrodret tillhörande B 3 nr 166 avbrutits vid samma längd som vingspetsen och att rodret företedde ytterligare skador sannolikt uppkomna vid dess lösrivande från vingen och anslag mot marken.

4. Att skevningsrodret tillhörande B 3 nr 148 på undersidan företedde repor och färgavlagringar härrörande från översidan av en vinge. Rodret hade även avbrutits och

hävarmen för infästningen av styrlänken saknades, se bifogad skiss (bil 14).

Vid besiktningen av B 3 nr 148, som havererat vid landning å Fårösunds flygfält konstaterades, att fpl genom kollision i luften med B 3 nr 166 erhållit följande skador:
1. Vänster yttre skevningsroder saknades.
2. Vingens undersida företedde markerade repor i målning och plåtbeklädnad samt färgavlagringar härrörande från översidan av en vinge, se bifogad bil 14.
3. Vingens yttre del hade åverkats så att anfallsvinkeln minskats något.

4. Fpl var i övrigt såväl före som efter kollisionen utan anmärkning.

Fotografering av vissa skador har utförts (bil 15).

 

 

Sammanfattning

Av företagen undersökning och uppgjorda skisser framgå:
1. Att B 3 nr 148 och B 3 nr 166 kolliderat, varvid B 3 nr 148 förlorat yttre vänster skevningsroder och B 3 nr 166 förlorat höger vingspets, c:a 2,5 m lång, och yttre höger skevningsroder.
2. Att B 3 nr 166 i relativt brant bana sannolikt med höger vinge före gått mot marken och vid nedslaget krossats och fattat eld.
3. Att B 3 nr 166 vid kollisionen befunnit sig något lägre än B 3 nr 148 så att vingens översida varit i höjd med eller något högre än vingens undersida å B 3 nr 148.

4. Att B 3 nr 166 i förhållande till B 3 nr 148 rört sig i riktning, som angives av reporna på undersidan av vänster vinge, å B 3 nr 148, vilka bilda c:a 49 graders vinkel med fpl tväraxel, se bil 14. Under kollisionen har vinkeln mellan fpl längdaxlar ändrats mellan 12 och 4 grader, divergerande i fpl rörelseriktning, troligen genom uppbromsning av höger vingspets å B 3 nr 166.
5. Att haveriet icke har förorsakats av materielfel så långt det kunnat utrönas.”

 

Kommissionen avgav härefter följande

 

Utlåtande

Haverierna hava uppstått genom sammanstötning i luften mellan fpl n:ris 2 och 3 under samlingsmanöver.

Sammanstötningen har förorsakats därigenom, att fpl nr 3 i strid mot bestämmelserna i MRF § 19 framförts i närheten av fpl nr 2 plats i formeringen.

Anledningen härtill har icke kunnat utrönas.

Att materielfel skulle hava förelegat av sådan art, att fpl nr 3 manöverbarhet skulle ha inskränkts har icke framgått. Däremot är det icke uteslutet, att sikten från fpl nr 3 tillfälligt beskurits antingen genom att förskärmningsgardinerna skymt sikten eller smärre molnslöjor nedsatt densamma. Tänkbart är att båda dessa omständigheter förelegat.

 

Enär det av undersökningen framgått, att förskärmningsgardinerna, kunna oavsiktligt skymma förarens sikt, synes systemet för avskärmning i fpl typ B 3 böra göras till föremål för närmare teknisk granskning.

Stockholm den 5 okt. 1940.

Herman Sundin

Ordförande i haverikommissionen

 

 

Bil 1.

1.div.

Ff/Fs  Utdrag ur Dagsprogram för flygning den 30/7 1940.
 

Sign

0845-0950

1005-1110

1125-1230

Befatt

Övning

Befatt

Övning

Befatt

Övning

             

Pe

St

FF 1

FF 2

       

Nav + Bo

Nav + Bo

Öt

Mn

SF 1

SF 2

       

Nav + Bo

Nav + Bo

Sm

FF 3

       

Nav + Bo

Öns

SF 3

       

Nav + Bo

Eri

Sev

Ade

And

Har

Jan

Fs 1

Fs 2

Fs 3

Fs 1

Fs 2

Fs 3

       

Nav + Bo

Nav + Bo

Nav + Bo

Nav + Bo

Nav + Bo

Nav + Bo

 

Rätt utdraget intygar:

…(otydl.)

 

 

Bil 2.

1.div.

Utdrag ur Dagsprogram för flygning den 30/7 1940.

 

Sign

0845-0950

1005-1110

1125-1230

Befatt

Övning

Befatt

Övning

Befatt

Övning

Fsig

           

Esn

Emb

Ewe

Fsig 1

Fsig 2

Fsig 3

       

Bo + Nav

Bo + Nav

Bo + Nav

 

 

 

 

Fsk

           

Ved

Fsk 1

       

Bo + Nav

Ner

Fsk 2

       

Bo + Nav

Fri

Fsk 3

       

Bo + Nav

 

Rätt utdraget intygar:

…(otydl.)

 

 

 

Bil 3.

Bestämmelser för bombfällning under flygning den 29/7 1940.

 

Anfall 1.

Mål: Fårösund flygfält, lv-försvarat (40 mm automatkan).

Inflygning: Öppen formering, kurs 81º.

Höjd: 1500 m. (under molnen)

Fällning i förband (fingeras) efter undanmanövrer fplvis.

Luckan mellan fpl: 100 m. Vf : 250 km/tim.

Fällning utföres, på signal per radio från fpl 1, såsom seriefällning, 16 st. bomber/fpl. Tidsintervall 0,75 sek.

Tempering: 1 sek.

Rp: 125 m från målets hitre begränsningslinje.

Utbrytning åt höger.

Återflygning till Stenkyrkehuk under undanmanöver fplvis.

Återsamling över Stenkyrkehuk.

Säkerhetsföreskrifter: Noggrann kontroll av fs att inga bomber fällas under 1. anfallet.

   

Anfall 2.

Mål: Bombmålet vid Hässlö.

Infällning: Uttagande av fällningsvinkel, avdrift m.m. utföres av fs upprepade gånger under flygning Norrköping – Västerås. V : 250 km/tim.

Anflygning över Hässlö – Kjula k:a – målet.

Inflygning på kurs 20º.

Höjd: 1500 m (under molnen).

Fällningen utföres som seriefällning. 3 st bomber per fpl markerande en 16 bombs serie (50 kg mb).

Tempering: Ö.

Tidsintervall: 1,5 sek (0,2 sek mellan varje bomb)

Förhållning: 1,4 sek.

Utflygning mot Björksta k:a.

   

Anfall 3.

Mål: Bombmålet vid Hässlö.

Inflygning på kurs 180.

Anfallshöjd: 200 m.

Fällningen: i enlighet med anfall 2.

Tidsintervall: 0,75 (0,1 sek).

Förhållning: 50 m.

Utflygning: Mot Aggarön.

Höjd: lägsta.

Återflygning: mot Hässlö.

 

 

Bil 4.

 

PROTOKOLL N:o

Vid veckobesiktning av flygplan typ B 3 (A, B, C)

Flygplan n:r   148 (5)          Typ: B 3 B

Motor n:r V.  424                Typ: My XII

Motor n:r H.  425
                      1. Mekaniker K 135 Fryklund.

 

Anmärkningar: (1.) Lädermanschetten i sporren trasig.

                         (2.) Hållare för säkringar å säkringslådan å fs plats trasiga.

                         (3.) Fönstret framför bombsiktet saknar handtag.

 

Hässlö den  26/7 1940.
A. Lundquist
Fänrik

 

Ovan anmärkta fel n:ris 1, 2, 3 avhjälpta.

 

F 1 den 29.7 1940.

Quick

Thv.

 

 

Bil 5.

 

PROTOKOLL N:o

Vid veckobesiktning av flygplan typ B 3 (A, B, C)

Flygplan n:r   166 (12)        Typ: B 3 A

Motor n:r V.  344                Typ: My III

Motor n:r H.  322
                      1. Mekaniker

 

Anmärkningar: 92. Sirenen ljuder icke när gasen avdrages och landningsstället är inne.

                     

Västerås den  26.7.1940.
Henrik Schollin
Sergeant

 

Ovan anmärkta fel n:ris 92 avhjälpta.

 

F 1 den 29.7. 1940.

Quick

 

 

Bil 6.

 

 

Bil 7.

 

 

Bil 8.

 

 

Bil 9.

 

 

Bil 10.

 

 

Bil 11.

 

 

Bil 12.

Ritning över nedslagsplatsen

 

 

Bil 13.

 

 

Bil 14.

 

 

Bil 15.

Fotografier av skador å B3  nr 148 och nr 166

Höger vingspets tillhörande B 3 nr: 166

 

 

Yttre höger skevningsroder tillhörande B 3 nr: 166

Yttre vänster skevningsroder tillhörande B 3 nr: 148

 

 

Undersidan av vänster vinge på B 3 nr: 148

 

 

 

KUNGL. FLYGFÖRVALTNINGEN

Nr.14k870:2

Till chefen för Flygvapnet.

Yttrande över haveri till

följd av kollision mellan

fpl typ B 3, n:ris 148

och 166.

 

Jämlikt bestämmelser i OSF kap IX § 5 har vid granskning av protokoll över haveri till följd av kollision mellan fpl typ B 3, n:ris 148 och 166, den 30. juli 1940 i FF fastställts:

att haveriet ej uppkommit på grund av material- eller konstruktionsfel;

att haveriet ej uppkommit genom bristande eller felaktig översyn och omvårdnad av materielen;

att brott mot gällande av FF utfärdade bestämmelser ej föreligger;

Ovan angivna omständigheter föranleda icke undersökning vid domstol.

Stockholm den 21 oktober 1940.

Artur Örneberg.

/Arvid Falke.

 

 

 

KUNGL.

VÄSTMANLANDS FLYGFLOTTILJS

DEPÅ

Avd. I

Nr 19.                                 Till chefen för Flygvapnet.

En bil.

 

Med anledning av CFV skr nr Hav 24 får jag härmed vördsamt återställa haverikommissionens rapport /haveri med fpl typ B 3 n:ris 148 och 166 30/7/1940.

Västerås den 14 januari 1941.

A.    Ljugdahl.

Depåchef.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kollision i luften, sex flygare förolyckade.

Ett flygplan lyckades landa i skadat skick. Olycksdygn för flygvapnet.

Under övningar på tisdagsförmiddagen (30/7 1940) skulle ett flygförband samlas i luften efter att flygplanen utfört långa navigeringsflygningar på olika flygvägar. I den på samlingsplatsen rådande dåliga sikten kolliderade därvid två flygplan på låg höjd. Den av sex man bestående besättningen ljöt en ögonblicklig död. Det andra flygplanet lyckades i skadat tillstånd landa på en flygplats i närheten av olycksstället. (Källa: 1393)

 

 

 

P. S. Olyckans offer.

De omkomna vid olyckan äro:

sergeanten vid flygvapnet Bertil Vilhelm Sjöblom, född den 12 febr. 1912, gift och hemmahörande i Folkärna,

furiren Erik Gunnar Charles Jönsson, född den 12 aug. 1911, ogift och hemmahörande i Lund,

vpl. furiren Bertil Gunnar Ewenberg, född den 10 nov. 1916, gift och hemmahörande i Karlskrona,

vpl. furiren Bernhard Erik Sigurd Siegfrids, född den 27 sept. 1918, ogift och hemmahörande i Stockholm,

reservofficersaspiranten 408 Johan Magnus Andersson, född den 14 maj 1919, ogift och hemmahörande i Hästholmen, samt

reservofficersaspiranten 225 Karl Lennart Serge Johansson, född den 7 jan. 1918, ogift och hemmahörande i Norrtälje. (Källa: 1393)

 

 

 

Hemsk olycka vid flygvapnet. Två plan kollidera. — Det ena störtade

Hela besättningen på sex man omkommen

Stockholm, 30 juli. (TT.) Under övning på tisdagsförmiddagen skulle ett flygförband samlas i luften under att flygplanen utfört långa navigeringsflygningar på olika flygvägar. I den på samlingsplatsen rådande dåliga sikten kolliderade därvid två flygplan på låg höjd. Det ena planet störtade till marken, där det fattade eld.

Den av sex man bestående besättningen ljöt en ögonblicklig död. Det andra flygplanet lyckades i skadat tillstånd landa på en flygplats i närheten av olycksstället.

De sex omkomna vid den svåra flygolyckan i tisdags, då ett bombplan störtade efter kollision med ett annat plan, kommer att jordfästas i Västerås. De sex kistorna skola i eftermiddag kl. 6,30 föras till hamnen under militära hedersbetygelser. (Källa: 480)

 

 

 

De fallna flygarna hedras.

Under militära hedersbetygelser fördes i går afton stoften av de sex förolyckade flygarna till hamnen, där en stor skara människor samlats för att åse den gripande sorgehögtiden. De sex kistorna voro insvepta i svenska flaggor och placerade på sex lastbilar och i processionen deltog en från flygvapnet paraderande tropp jämte befäl. I spetsen gick infanterimusikkåren, som på vägen spelade Beethovens sorgmarsch.

Efter ankomsten till hamnen buros kistorna ombord på båten, där svenska flaggor placerats kring den plats på däck, som var avdelad som bårrum. Efter det kistorna burits ombord spelade musikkåren Sverige av Stenhammar, varpå följde kransnedläggning från officerare, underofficerare, kadetter, underbefäl och manskap vid flyget samt från kustartilleriet m. fl. Nedanför på kajen bildade under tiden den paraderande truppen jämte övrigt befäl en fyrkant.

Sedan kransnedläggningen skett och en sista honnör ägnats de bortgångna intonerade musikkåren Du gamla du fria, varefter den enkla men värdiga och stämningsmättade stunden var till ända. Som förut nämnts skola stoften jordfästas i Västerås. (Källa: 481)

 

 

 

De omkomna flygarnas sista färd. Högtidlig sorgeakt i Västerås domkyrka

Västerås. (TT.) I Västerås domkyrka jordfästes på lördagen under militära hedersbetygelser stoften efter de sex unga flygarna, sergeant Sjöblom, furirerna Jönsson och Siegfrids, samt reservofficersaspiranterna Andersson och Johansson, vilka omkommo vid den senaste flygkatastrofen.

Kistorna med de omkomnas stoft hade i förväg placerats i den vackert dekorerade kyrkan, vilken var fylld till trängsel av de anhöriga och vänner till de bortgångna, samt officerare, underbefäl och manskap från Västmanlands flygflottilj. Den högtidliga akten inleddes med Chopins sorgmarsch, som utfördes av musikdirektör Olof Hult, varefter en militärorkester spelade Stilla skuggor av Geijer. De församlade sjöngo så psalmen 306: 1, varefter militärpastor Manne Eriksson, Västerås, höll ett högstämt griftetal med utgång från orden i första Samuelsboken 20: 18 ”I morgon är det nymånad och du skall då saknas, ty din plats kommer ju att stå tom.” I samband härmed framhöll officianten det stora offer, som de sex unga männen bringat fosterlandet, samt förrättade jordfästningen och lyste frid över stoften. De församlade sjöngo psalmen 568:1, varefter pastor Eriksson utförde begravningsmässan.

Militärorkestern spelade sedan Stenhammars Sverige, varefter chefen för Västmanlands flygflottilj, överste A. Ljungdahl, höll ett avskedstal till de bortgångna, vari han tackade dem för deras plikttrohet och offervilja samt frambar flygvapnets och flottiljens hälsning och tack. Med flottiljens fana i spetsen buros de sex kistorna ut av kamrater till de bortgångna. Efter kistorna kommo de anhöriga och en hedersvakt. Sergeant Sjöbloms stoft gravsattes sedan i Västerås, medan de övriga kistorna fördes till hemorterna. (Källa: 482) 

 
 
 

Flygarbragden på Gotland belönas med guldmedalj

Bombplanets förare fingo medalj och 1,000 kr.

Stockholms-Tidningens flygarpris för 1940 har tilldelats fänrik Åke Sundqvist och sergeant Gösta Magnusson för en flygarbragd, som de gemensamt utförde i somras. Juryn har beslutat tilldela dem guldmedalj för 1940 års bästa flygprestation, varjämte de få dela det till priset hörande flygstipendiet på 1,000 kronor.

Den nu belönade bragden utfördes den 30 juli i fjol då de båda flygarna efter kollision i luften gemensamt lyckades genomföra en ytterst vansklig nödlandning med sitt skadade plan och därigenom räddade fyra kamraters liv samt förhindrade totalförlust av planet. Juryns beslut var enhälligt.

Kollisionen mellan de två bombplanen inträffade som bekant i Hangvar i somras, då sex man omkommo. (Källa: 483)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig