Föregående sida

Haveri i Roma 22/7 1942. S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B/S.. Regnr: 3309

Caproni Ca 313 R.P.B/S. S 16A. Tillhörigt: Kungl. Östgöta flygflottilj. Haveridatum: 22/7 1942. Flygvapennummer: 3309. Tillverkningsnummer: 4887. Kod: 3- Haveriplats: Roma flygplats. Totalhaveri. Diverse sprickor i vingarna efter bombfällningsövningar. Använt som reservdelsflygplan. ”fpl har överlämnats till CVV (CVV Centrala Verkstaden i Västerås) för reparation, men CVV meddelar, att fpl är i sådant skick att det bör kasseras. På grund av reservdelsläget har CVV redan disponerat vissa detaljer för iordningsställande av andra fpl. typ 16.”. Kasserad 4/5 1943. (Källa: Forslund, Mikael. Caproni Ca 313 R.P.B./S.)

 
 

Utdrag ur:
RAPPORT
enl to 103/40
Skador som upptäckts vid besiktning den 22/7 1942
  
Fpl typ S 16 nr 3309 Total gångtid 26 tim 20 min
Motor (er) IF Delta nr 161 Total gångtid 58 tim 15 min efter SM 19 tim
IF Delta nr 128 Total gångtid - efter SM 19 tim
 
 
Skada å vingställ

Skadans omfattning, art och orsak.
Främre vingbalk brusten i nedre fläns på båda sidorna omedelbart ovanför yttre sidosträva för landningsställ. Bakre fanérväggen sprucken på vänster sida från rodersträva och upp till påsadlingen för micropumpen samt på höger sida vidare genom denna påsadling.
Dykning med fpl företogs den 22/7 1942 med uppskattad dykvinkel av 30° samt en hastighet icke överstigande 320 km med normal upprätning (enl förarens samt den övriga besättningens utsago var upprätningen t o m mjuk).
Efter flygpassets slut verkställde mek besiktning, varvid han konstaterade, att skador hade uppstått på fram balken samt på vänster sida och dessutom på sargen kring landningsställsbenet.
Sedan fanéret på vänster sida avlägsnats intill sprickan konstaterades, att balkens undre fläns var bruten.
Orsaken till det inträffade måste bero på att vingstället under upprätning eller någon annan manöver, vilket orsakat dragpåkänning i vingbalkens undersida, belastats över sin hållfasthet.
 
Flottiljens förslag till åtgärd:
1) Med fpltypen böra t v samtliga manövrar, vilka orsaka större påkänningar, såsom dykning, skarpa svängar m fl, förbjudas.
2) Noggrann besiktning företages på samtliga fpl typ 16, spec i avseende på frambalken vid landningsstället.
3) Fpl nedmonteras. Provning av balkmatr, såväl fanér som trä, företages vid CVM.
 
Till Kungl. Flygförvaltningen.
Malmen den 23/7 1942
K. Lorichs
Tjf depåchef
/J.L.W. Aschan
 
Till Styresmannen för
Centrala Flygverkstaden å Malmen
 
Prov på trämaterial i vinge till fpl typ 16.
 
FF får härmed anmoda Eder att på vinge till fpl typ 16 nr 3309, som överlämnas till Eder från F 3, utföra materialprov enligt direktiv i skr den 16 juni 1942 nr Mt 35:80. Prov utföres på såväl höger som vänster vinge.
På nämnda vinge har efter flygning upptäckts brott i vingbalkarna.
Protokoll insändes till FF snarast efter provets utförande.
Härmed förenade kostnader bestridas jäml. FF skr den 16 juni 1942 Mt 38:80.
 
Stockholm den 24 juli 1942.
Enligt Kungl Flygförvaltningens beslut
Henry Kjellson
 
Till Kungl. Flygförvaltningen.
Rapport över besiktning av skadade vingbalkar å fpl typ S 16 nr 3309 vid Roma den 22 juli 1942.
 
Fpl till hörde en div F3, förlagd till Roma med kapten Tollbom som divchef. I besiktningen deltog fli Aschan F3.
1) Iakttagna skador.
Vänster vinge: spricka i fanérlivet på baksidan av främre balk, strax innanför yttre landningsställsbeslaget, från balkens underkant och upp till klotsen för mikropumpen; kantbågen på vänster (yttre) sida av urtaget för landningsstället mellan balkarna helt av bakom främre balken.
För närmare undersökning av balken upptogs ett hål i fanérlivet på främre vingbalken vid sprickan varigenom undre balkflänsens översida kunde besiktigas. På balkfänsens översida iakttogs en tydlig spricka, sträckande sig över en stor del av flänsens bredd med huvudsaklig riktning tvärs över flänsen.
Anm. Ganska stort mellanrum förefanns mellan frambalkens undersida och yttre beslaget för landningsställ.
 
Höger vinge: Spricka i fanérlivet på främre vingbalk på samma ställe som å vänster vinge; sprickan sträckte sig upp ett stycke i klotsen för mikropumpen; kantbågen på yttre sidan av urtag för landningsställ lossliten vid sin främre infästning, varvid huvudsakligen limfogen mellan kantbågen och underliggande fästklots brustit.
Anm. Mellanrum vid yttre landningsställsbeslaget såsom på vänster vinge.
 
2) Uppgifter ang fpl 3309.
Total gångtid 26 tim 20 min.
Antal flygningar totalt 40.
Fpl hade överlämnats till div den 9 juni 1942 och hade då kommit direkt från CVV till F3.
Fpl hade icke tidigare varit i tjänst vid flj.
Av erfarenhetsliggare vid div samt loggbok framgick, att fpl icke varit utsatt för haverier eller skador, som kunnat skada vinge eller landningsställ med infästningar (justeringar m m av bromsar och hjul hade förekommit).
 
3) Övriga erhållna uppgifter.
Följande personal hördes:
Fplm Claesson
Chmek furir 58 Larsson
1. mek å fpl 3309 korpral 111 Andersson
Flygingasp Bergström (förare under sista flygpasset).
 
Veckobesiktning gjordes av fplm jämte civil personal å ett fpl i sänder, ung ett fpl pr dag. Fpl 3309 hade senast veckobesiktigats den 16 juli 1942, varvid inga liknande skador förekommit.
1. mek hade efter avslutad flygning den 21 juli 1942 besiktigat fpl, bl a detaljer till motorinstallationen i närheten av de ställen, där skadorna senare uppstått. Vid besiktningen den 21 juli iakttogs inga skador. Då ifrågavarande skador voro mycket iögonenfallande, ansåg 1. mek att han med säkerhet måste ha iakttagit dessa om de funnits redan då. Under den 22 juli utfördes endast en flygning. Det kan därför anses fastslaget att skadorna uppstått under denna flygning.
 
Övningen den 22 juli utgjordes av bombfällning under dykning med ingångshöjd 450 m och urgångshöjd lägst 250 m samt 30° dykvinkel. Dessa bestämmelser hade enligt fplbesättningens och markobservatörens utsago iakttagits. 8 anfall gjordes. Ingångshastighet var c:a 190 km/tim och högsta hastigheten hade aldrig överstigit c:a 320 km/tim i något anfall. I fpl medföljande mek hade order att avläsa hastighetsmätaren och hade därför särskilt iakttagit maxhastigheten. Ff Bergström uppgav att samtliga upptagningar varit normala, ej hårda (enligt divch hade den övriga besättningen samstämmigt uppgivit samma sak). Bergström hade aldrig flugit med accelerometer men ansåg sig med säkerhet kunna bedöma, att upptagningarna ej voro hårda. Landningen var normal, ej hård, med lätta studsar.
På fpl 3309 gjordes för tillfället besiktning av vänstra motorinstallationen efter varje flygning, enär vänstra motorn läckte något olja. Av denna anledning gjordes besiktning även efter landningen den 22 juli, varvid skadorna upptäcktes.
4) Åtgärder.
Samtliga övriga fpl vid div å Roma hade besiktigats genom div försorg, varvid inga skador upptäckts.
Fpl 3309 togs ur tjänst och skulle omedelbart nedmonteras för transport till Malmen. Undersökning av trämaterielet å balkarna ansågs böra göras vid CVM, vilket FF skulle skriftligen bekräfta.
Med anledning av det inträffade ansågs att tillsvidare alla manövrer, som medförde hårda påkänningar, borde förbjudas med fpl-typen. På kvällen den 22 juli lämnades telefonledes till dagoff FV förslag att omedelbart utsända teleprintermeddelande till F3, F7, F11, CVM och CVV av följande lydelse:
”Med fpl typ 16 får tillsvidare icke utföras övningar som innebära dykning och upptagning. Endast svaga svängar få utföras. Övriga manövrar skola utföras så att endast små påkänningar uppträda”.
 
Stockholm den 24 juli 1942.
Tore Edlén
Flygingenjör
 
Kassationsförslag 1943-03-29. Gångtid 26.20 tim. Antal flygningar 40 st
”Fpl har överlämnats till CVV för reparation, men har CVV meddelar, att fpl är i sådant skick, att det bör kasseras.”
”På grund av reservdelsläget har CVV redan disponerat vissa detaljer för iordningställande av andra fpl typ 16.”
 
Kasserat 1943-05-04. Fpl skall påföras CVV materialförråd.

-----------


Om Caproni på Roma 1942
>>1942 blev vi, som tillhörde volontärskull 1941, vicekorpraler och jag placerades då på kapt. Tollboms div. F3 som andre mekaniker på S 16 Caproni. Sista övningen med Caproni ombaserades vi till Roma på Gotland för skjutning mot markmål.>>
…...Det blev en del hårda upptagningar med stora påfrestningar på planen.....bla vid lågflygning råkade den hängande antennen fastna i kyrktornet !....

Vid klargöring upptäcks en spricka i vingbalken på ett av planen, ett annat plan hade en antydan till spricka.

Ödet för planet med spricka blev:
Av med motorerna
Med hjälp av en stocksåg sågas vingarna av....(Bild finns i ÖFS)
Fraktas därefter hem per båt.
Östergötlands Flyghistoriska Sällskap ÖFS nr 4/2010 sid 4

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig